Care sunt cele șase motive pentru care Ghimpu vrea să demită prin referendum „mâna Moscovei”

În ianu­a­rie curent, fra­țiu­nea PL din Par­la­ment a înre­gis­trat un pro­iect de hotă­râre prin care a pro­pus sus­pen­da­rea din func­ție a pre­șe­din­te­lui Igor Dodon și orga­ni­za­rea unui refe­ren­dum pe motiv că aces­ta ar încăl­ca Con­sti­tu­ția. Pen­tru că ini­ția­ti­va PL nu a acu­mu­lat sufi­cien­te sem­nă­tu­ri pen­tru ca pro­iec­tul să fie înre­gis­trat și exa­mi­nat în Par­la­ment, lide­rul PL, Mihai Ghim­pu a decla­rat că par­ti­dul ini­ția­ză pro­ce­du­ra de colec­ta­re a sem­nă­tu­ri­lor pen­tru ini­ți­e­rea unui refe­ren­dum de demi­te­re a pre­șe­din­te­lui țării. Anun­țul a fost făcut de către Mihai Ghim­pu în cadrul unei con­fe­rin­țe de pre­să orga­ni­za­te în Gră­di­na Publi­că. 

„Argu­men­te în favoa­rea orga­ni­ză­rii colec­tă­rii sem­nă­tu­ri­lor și a refe­ren­du­mu­lui sunt urmă­toa­re­le: vă amin­tesc că pe 4 ianu­a­rie, pre­șe­din­te­le în exer­ci­țiu a feli­ci­tat așa-zisul con­du­că­tor al trans­nis­tri­ei cu vic­to­ria în ale­ge­ri, recu­nos­când prin aceas­tă acțiu­ne a sa lega­li­ta­tea des­fă­șu­ră­rii ale­ge­ri­lor în rai­oa­ne­le de est ale R. Mol­do­va la 11 decem­brie 2016 și, impli­cit, auto­ri­ta­tea unui pre­șe­din­te ile­gal asu­pra teri­to­ri­u­lui con­tro­lat de for­ție anti­con­sti­tu­țio­na­le (…) La fel, con­trar art. 77 al Con­sti­tu­ți­ei, care sta­bi­leș­te că șeful sta­tu­lui este garan­tul uni­tă­ții și uni­tă­ții teri­to­ri­a­le a țării, pre­șe­din­te­le actu­al al sta­tu­lui se decla­ră pen­tru fede­ra­li­za­rea repu­bli­cii, fapt care con­tra­vi­ne fla­grant legii supre­me, cea care pre­ve­de că R. Mol­do­va este stat uni­tar, iar teri­to­ri­ul nu poa­te fi împăr­țit în mai mul­te uni­tă­ți sta­ta­le și trans­fe­rat într-un stat fede­ral”, a decla­rat Mihai Ghim­pu în cadrul con­fe­rin­ței la care au fost pre­zen­ți mai mul­ți mem­bri PL. 

Prin­tre argu­men­te­le libe­ra­li­lor se numă­ră fap­tul că la 9 mai, Igor Dodon a par­ti­ci­pat la para­da mili­ta­ră din or. Mosco­va ală­tu­ri de pre­șe­din­te­le rus, Vla­di­mir Putin, pe Ghim­pu îl numeș­te „coman­dan­tul suprem al forţe­lor mili­ta­re ruse de ocu­pa­ţie”. Lide­rul PL sus­ți­ne că acest fapt repre­zin­tă o altă încăl­ca­re a Legii supre­me, con­form căre­ia preşe­din­te­le este „garan­tul suve­ra­ni­tă­ţii, inde­pen­denţei naţio­na­le, al uni­tă­ţii şi inte­gri­tă­ţii teri­to­ri­a­le a ţării”.

Pre­șe­din­te­le PL con­si­de­ră că Igor Dodon ar tre­bui demis pen­tru că pro­mo­vea­ză „o lim­bă inven­ta­tă la Krem­lin”, că a soli­ci­tat să i se atri­bu­ie R. Mol­do­va „sta­tu­tul de obser­va­tor în cadrul Uniu­nii Eco­no­mi­ce Eura­si­a­ti­ce”, dar și că din cau­za intenţi­i­lor sale de schim­ba­re a sis­te­mu­lui elec­to­ral actu­al, „rea­li­za­te prin acţiu­ni­le orches­tra­te de către doi acto­ri poli­ti­ci”, Uniu­nea Euro­pea­nă poa­te amâ­na sau anu­la finan­ța­rea macro­e­co­no­mi­că pen­tru R. Mol­do­va.

Tot astăzi, PL a lan­sat și o cam­pa­nie de sus­ți­ne­re și infor­ma­re a locu­i­to­ri­lor mun. Chi­și­nău des­pre rea­li­ză­ri­le pri­ma­ru­lui Dorin Chir­toa­că.

„Dacă Cur­tea Supre­mă de Jus­ti­ție va deci­de la fel ca instan­ța de Apel și va avea loc refe­ren­dum, noi, libe­ra­lii ne asu­măm să fim ală­tu­ri de acei cetă­țe­ni care, înce­pând cu 2007, au sus­ți­nut can­di­da­tu­ra lui Dorin Chir­toa­că, și ast­fel, noi am apă­rat ceta­tea pe care avea să o cuce­reas­că Mosco­va prin acțiu­ni­le lui Dodon”, a afir­mat Mihai Ghim­pu, pre­ci­zând că cam­pa­nia se va des­fă­șu­ra în toa­te sec­toa­re­le și subu­r­bi­i­le Chi­și­nă­u­lui. Tot­o­da­tă, lide­rul libe­ra­li­lor a decla­rat că pro­ble­ma Chi­și­nă­u­lui și a R. Mol­do­va nu este Dorin Chir­toa­că, ci Igor Dodon. 

La 27 apri­lie curent, Cur­tea de Apel Chi­și­nău a dat undă ver­de Gru­pu­lui de ini­ția­ti­vă, con­dus de soci­a­lis­tul Ion Ceban, de a colec­ta, timp de 60 de zile, sem­nă­tu­ri­le nece­sa­re pen­tru orga­ni­za­rea refe­ren­du­mu­lui de revo­ca­re din func­ție a pri­ma­ru­lui gene­ral al muni­ci­pi­u­lui Chi­și­nău. Tot atun­ci, instan­ța de apel a sta­bi­lit între­ba­rea pen­tru refe­ren­dum: „Sus­ți­ne­ți revo­ca­rea din func­ție a pri­ma­ru­lui gene­ral al muni­ci­pi­u­lui Chi­și­nău, Dorin Chir­toa­că?”. Urmea­ză ca Cur­tea Supre­mă de Jus­ti­ție să se pro­nun­țe în acest caz, după ce deci­zia instan­ței de apel a fost con­tes­ta­tă. Acum două zile, Ion Ceban a decla­rat că au fost colec­ta­te 18 382 de sem­nă­tu­ri, ceea ce înseam­nă apro­xi­ma­tiv 1/3 din numă­rul nece­sar.

O altă încer­ca­re pri­vind ini­ți­e­rea unui refe­ren­dum pen­tru demi­te­rea lui Dorin Chir­toa­că a eșu­at în sep­tem­brie 2016, când Cur­tea de Apel Băl­ți a admis recur­sul lui Dorin Chir­toa­că și a casat deci­zia Jude­că­to­ri­ei Cen­tru prin care a fost înre­gis­trat un alt grup  de ini­ția­ti­vă, con­dus de acti­vis­tul civic Vic­tor Chi­ron­da.

Citiți și

Câte semnături trebuie să colecteze Ceban pentru a iniția referendumul privind demiterea lui Chirtoacă și când poate avea loc acesta

Foto antet: privesc.eu


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

1 comentariu

  1. ciubuc ion

    Acum Ghim­pu vrea sa con­tra­ca­re­ze actiu­nea de demi­te­re a lui Chir­toa­ca de la Pri­ma­ria Chi­si­nau dori­ta de Ceban cu un ince­put de stran­ge­re de sem­na­tu­ri pt,demiterea lui Dodon pt,tradare de tara,pt,care Par­la­men­tul poa­te hota­ra acest lucru,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *