Candu își face griji ca publicarea raportului Kroll 2 „să nu aducă prejudicii statului”

Al doi­lea Raport Kro­ll ar putea fi fina­li­zat abia în luni­le aprilie-mai, sus­ți­ne Andri­an Can­du, care face tri­mi­te­re la infor­ma­ți­i­le fur­ni­za­te de guver­na­to­rul Băn­cii Națio­na­le, Ser­giu Cio­clea. Publi­ca­rea rapor­tu­lui, afir­mă Can­du, este lega­tă de „loca­li­za­rea și ares­ta­rea acti­ve­lor de pes­te hota­re” și nu va fi făcu­tă decât dacă la o ase­me­nea deci­zie vor ajun­ge con­du­ce­rea BNM, orga­ne­le de drept și Par­la­men­tul.

Șeful Legi­sla­ti­vu­lui a expli­cat că pri­mul Raport Kro­ll a ser­vit docu­men­tă­rii, iar cel de-al doi­lea pre­ve­de clar iden­ti­fi­ca­rea bene­fi­ci­a­ri­lor și loca­li­za­rea geo­gra­fi­că a acti­ve­lor, res­pec­tiv seches­tra­rea aces­to­ra. Can­du a decla­rat că momen­tul publi­că­rii Rapor­tu­lui tre­bu­ie să coin­ci­dă cu reți­ne­rea per­soa­ne­lor impli­ca­te.

„Să nu se întâm­ple că noi facem public Rapor­tul Kro­ll doi fără să luăm măsu­ri­le de asi­gu­ra­re, fără să punem seches­tru pe acti­ve, iar ast­fel, acti­ve­le să dis­pa­ră în alte juris­dic­ții, să fie vân­du­te sau să nu avem posi­bi­li­ta­tea să le recu­pe­răm. Per­so­nal, nu am avut o dis­cu­ție cu echi­pa Kro­ll. L-am rugat pe dl guver­na­tor, legal și pro­ce­du­ral să am o dis­cu­ție. Am înțe­les că aș putea avea la sfâr­și­tul lunii martie-începutul lunii apri­lie o dis­cu­ție cu seniorii-investigatori din echi­pa Kro­ll ca să ne asi­gu­răm în pri­vin­ța emi­te­rii Rapor­tu­lui doi, refe­ri­tor la posi­bi­li­ta­tea de a adu­ce publi­cu­lui infro­ma­ți­i­le din aces­ta, în ace­lași timp să avem sigu­ran­ța că acti­ve­le loca­li­za­te în afa­ra țării sunt seches­tra­te și înce­pu­te pro­ce­du­ri­le de recu­pe­ra­re”, a decla­rat Can­du în cadrul unei con­fe­rin­țe de pre­să.

Între­bat des­pre ter­me­nul în care rapor­tul ar putea fi făcut public, Can­du a decla­rat că pre­va­lea­ză „cali­ta­tea rapor­tu­lui și moda­li­ta­tea în care să fie făcut public, ast­fel încât să nu adu­că pre­ju­di­cii sta­tu­lui”.

După Rapor­tul Kroll-1, care îl dădea drept prin­ci­pal vino­vat pe afa­ce­ris­tul Ilan Şor, per­soa­ne­le şi  com­pa­ni­i­le „Gru­pu­lui Shor”, urma ca, în octom­brie 2016, să avem şi Rapor­tul Kroll-2, care tre­bu­ia să facă lumi­nă tota­lă în „jaful seco­lu­lui”: cine a furat, unde sunt banii şi cum pot fi recu­pe­ra­ţi. Între timp, guver­na­rea a tre­cut mili­ar­dul furat pe sea­ma popu­la­ţi­ei, ter­me­nul Rapor­tu­lui Kroll-2 a fost amâ­nat pen­tru „pri­ma jumă­ta­te a anu­lui 2017”, spu­ne şeful Legi­sla­ti­vu­lui, Andri­an Can­du, iar Ban­ca Naţio­na­lă anu­nţă că lis­ta celor care au bene­fi­ci­at de pe urma fur­tu­lui se extin­de din­co­lo de „Gru­pul Shor”.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

1 comentariu

  1. lelea

    Da Can­du cand zice “sa nu adu­ca pre­ju­di­tii sta­tu­lui” are in vede­re nana­sul si res­tul hoti­lor din guvern si par­la­memnt?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *