Un inginer din cadrul Agenţiei „Apele Moldovei” a fost condamnat

Ingi­ne­rul – şef al sec­to­ru­lui de pro­du­ce­re Scu­le­ni al Î.S. „Sta­ţiu­nea teh­no­lo­gi­că pen­tru iri­ga­re Unghe­ni” din cadrul Agenţi­ei „Ape­le Mol­do­vei” învi­nu­it de coru­pe­re pasi­vă şi-a pri­mit pedeap­sa.

Potri­vit Pro­cu­ra­tu­rii Anti­co­ru­pţie, în peri­oa­da iulie – sep­tem­brie 2015, ingi­ne­rul de sec­tor, a esto­rcat de la un agent eco­no­mic 200 mii de lei, pen­tru vân­za­rea la un preţ avan­ta­jos a bunu­ri­lor afla­te la balanţa între­prin­de­rii, în lip­sa orga­ni­ză­rii unei lici­ta­ţii. Este vor­ba des­pre plă­ci şi ţevi de metal şi beton armat, ast­fel pre­ju­du­ci­ind buge­tul de stat cu pes­te 45 mii lei.

Ast­fel, urma­re a măsu­ri­lor spe­ci­a­le de inves­ti­ga­ţie şi a acţiu­ni­lor de urmă­ri­re pena­lă, 30 000 de lei i-au fost trans­mi­se sub con­tro­lul CNA. Agen­tul eco­no­mic dato­ra între­prin­de­rii aceas­tă sumă pen­tru bunu­ri­le mobi­le achi­zi­ţio­na­te ante­ri­or. Menţio­năm că, aces­te mij­loa­ce băneş­ti nu s-a găsit în evi­denţa con­ta­bi­lă a între­prin­de­rii.

Recent, incul­pa­tul a fost con­dam­nat la 4 ani de închi­soa­re cu sus­pen­da­rea exe­cu­tă­rii pedep­sei pe un ter­men de pro­bă de 5 ani. Prin ace­ea­şi sen­tinţă, băr­ba­tul a fost pri­vat de drep­tul de a ocu­pa fun­cţii publi­ce pe un ter­men de 5 ani cu sta­bi­li­rea amen­zii în sumă de 70 mii lei.

Atât la urmă­ri­rea pena­lă, cât şi la exa­mi­na­rea cau­zei în instanţa de jude­ca­tă, incul­pa­tul şi-a recu­nos­cut vina în săvârşi­rea infra­cţiu­ni­lor incri­mi­na­te şi a recu­pe­rat pre­ju­di­ci­ul cau­zat prin infra­cţiu­ne.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *