„Speranțele” lui Șor

Astăzi, 19 iunie, are loc o nouă ședin­ță de jude­ca­tă în dosa­rul Șor. De aceas­tă dată, omul de afa­ceri și pri­ma­rul ora­șu­lui Orhei, bănu­it de escro­che­rie, a fost pre­zent la ședin­ță. Aces­ta s-a ară­tat opti­mist că ar putea fi eli­be­rat în cel mai scurt timp, însă, a men­țio­nat că nu s-a gân­dit ce va face în cazul în care va fi eli­be­rat.

Men­țio­năm că Ilan Șor ar putea să-și reca­pe­te liber­ta­tea și să revi­nă la con­du­ce­rea pri­mă­ri­ei. Asta pen­tru că la 22 iunie se împli­neș­te un an de când pe nume­le său a fost emis un man­dat de arest, iar nor­ma con­sti­tu­țio­na­lă sti­pu­lea­ză că o per­soa­nă nu poa­te fi pla­sa­tă în arest pre­ven­tiv mai mult de un an. „Con­form hotă­rârii Cur­ții Con­sti­tu­țio­na­le, ar fi lucru logic și corect de făcut ca Ilan Șor să fie eli­be­rat din arest pre­ven­tiv”, a decla­rat apă­ră­to­rul Iuli­an Balan.

La 23 febru­a­rie 2016, Cur­tea Con­sti­tu­țio­na­lă a emis o hotă­râre care sti­pu­lea­ză că instan­ța de jude­ca­tă nu poa­te pre­lungi man­da­tul de arest pre­ven­tiv pen­tru o peri­oa­dă mai mare de 12 luni, invo­când că acest ter­men este sufi­cient, „atât pen­tru eta­pa de urmă­ri­re, cât și pen­tru cea judi­ci­a­ră”. Cele 12 luni pre­su­pun și ares­tul în izo­la­tor, și cel la domi­ci­liu sau afla­rea în insti­tu­ții medi­ca­le, cu accep­tul jude­că­to­ru­lui.

Juris­tul Vita­lei Naga­ce­vschi sus­ți­ne că omul de afa­ceri urmea­ză să fie eli­be­rat până la 22 iunie dacă nu va exis­ta o hotă­râre de con­dam­na­re. Însă, pro­cu­ro­rii pot soli­ci­ta o măsu­ră pre­ven­ti­vă nepri­va­ti­vă de liber­ta­te, cum ar fi inter­dic­ția de a nu pără­si loca­li­ta­tea sau țara.

„În ceea ce pri­veș­te posi­bi­li­ta­tea de a se ascun­de, da, poa­te să exis­te. Pen­tru a pre­ve­ni o ase­me­nea posi­bi­li­ta­te, instan­țe­le jude­că­to­rești, pro­cu­ra­tu­ra, orga­ne­le de urmă­ri­re pena­lă sunt obli­ga­te să se înca­dre­ze în ter­me­nul de un an de zile, adi­că să res­pec­te carac­te­rul rezo­na­bil al ter­me­ni­lor de urmă­ri­re pena­lă”, expli­că Vita­lie Naga­ce­vschi, care pre­ci­zea­ză însă că în cazul în care apa­re un alt dosar penal care se refe­ră la alte cir­cum­stan­țe, în care, de ase­me­nea, per­soa­na poa­te fi ares­ta­tă, poa­te fi apli­cat ares­tul în baza nou­lui dosar, res­pec­tiv, înce­pe a fi cal­cu­lat un nou ter­men de un an de zile pen­tru ares­ta­rea pre­ven­ti­vă.

Şor a fost reţi­nut pe data de 22 iunie 2016 pen­tru 72 de ore, iar pe 24 iunie a pri­mit man­dat de ares­ta­re pen­tru 30 de zile în izo­la­to­rul CNA. În mai puțin de două săp­tămâni, Cur­tea de Apel (CA) Chi­și­nău l-a eli­be­rat în arest la domi­ci­liu, aco­lo unde se află și în pre­zent. Pro­cu­ro­rii îl acu­ză pe Şor de fap­tul că, timp de trei săp­tămâni, între 4 şi 25 noiem­brie 2014, ar fi obţi­nut, prin înşe­lă­ciu­ne, pes­te 5 mili­ar­de de lei de la BEM, pe care i-ar fi spă­lat prin inter­me­di­ul a zeci de com­pa­nii offsho­re. Suma a fost con­fir­ma­tă şi de memo­ran­du­mul KROLL, pre­zen­tat la soli­ci­ta­rea orga­nu­lui de urmă­ri­re pena­lă, potri­vit Ser­vi­ci­ul de Pre­să al Pro­cu­ra­tu­rii Gene­ra­le (PG).

Aces­ta, însă, nu este sin­gu­rul dosar pe nume­le omu­lui de afa­ceri. Ilan Şor a mai fost reţi­nut în mai 2015, ime­di­at după publi­ca­rea rapor­tu­lui Kro­ll, într-un dosar pri­vind fra­u­de­le de la Ban­ca de Eco­no­mii. Atunci, ime­di­at, instanţa a decis pla­sa­rea aces­tu­ia în arest la domi­ci­liu şi nu în izo­la­tor aşa cum au cerut pro­cu­ro­rii. Ulte­ri­or, busi­ne­ss­ma­nul s-a înscris în cur­sa elec­to­ra­lă pen­tru fun­cţia de pri­mar la Orhei şi a scă­pat de arest. După mai bine de doi ani, dosa­rul nu a ajuns pe masa magis­tra­ți­lor.

„În acel dosar el nu mai poa­te fi ares­tat, oda­tă ce nu s-a insis­tat asu­pra nece­si­tă­ții ares­tă­rii, decât în cazul în care se va demon­stra că pe acel dosar, fie încear­că să împie­di­ce des­fă­șu­ra­rea nor­ma­lă a urmă­ri­rii pena­le, fie încear­că să comi­tă alte infrac­țiuni, fie încear­că să se ascun­dă de la urmă­ri­rea pena­lă și jude­ca­tă”, a expli­cat juris­tul Vita­lei Naga­ce­vschi.

Dacă până la 22 iunie nu va fi pro­nun­ța­tă o sen­tin­ță de con­dam­na­re, instan­țe­le de jude­ca­tă nu vor mai putea pre­lungi man­da­tul de arest pe nume­le lui Ilan Șor, iar aces­ta ar putea să revi­nă la Pri­mă­ria Orhei.

Citiți și: Ave­ri­le cunos­cu­te şi mai puţin cunos­cu­te ale lui Ilan Şor


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

1 comentariu

  1. “Spe­ran­te­le” lui SHOR nu au murit nici­o­da­ta. Totul e spec­ta­col. Spe­ran­te­le astea au fost din capul locului…”arestului”,
    reti­ne­rii”… pe cup­tor, la cal­dut. Au tras de timp, pana cand a venit tim­pul eli­be­ra­rii de pe cup­tor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *