Sentință în dosarul Platon: „Circ marca Plahotniuc”

După 31 de ședin­țe de jude­ca­tă, magis­tra­ții de la Jude­că­to­ria Chi­și­nău l-au con­dam­nat pe Vea­ce­salv Pla­ton la 18 de ani de închi­soa­re într-un peni­ten­ci­ar de tip închis în dosa­rul de escro­che­rie și spă­la­re de bani în pro­por­ții deo­se­bit de mari. Instan­ța a pus seches­tru pe bunu­ri­le  și acti­ve­le deți­nu­te de Pla­ton, în valoa­re de 869 mln de lei, care urmea­ză a fi înstră­i­na­te. Tot­o­da­tă, Pla­ton a pri­mit și inter­dic­ția de a ocu­pa func­ții în sis­te­mul ban­car pen­tru o peri­oa­dă de cin­ci ani. După pro­nun­ța­rea sen­tin­ței, omul de afa­ce­ri a reu­șit să spu­nă: „Nu e o con­dam­na­re doar a mea. E o sen­tin­ță pen­tru toa­tă Mol­do­va”. În timp ce era scos din sala de jude­ca­tă, Vea­ce­slav Pla­ton a decla­rat jur­na­liș­ti­lor că sen­tin­ța nu este alt­ce­va decât „circ mar­ca Pla­ho­t­niuc”. Potri­vit avo­ca­ți­lor, Pla­ton ar fi fost lip­sit de ulti­mul cuvânt.

Vea­ce­slav Pla­ton a fost reți­nut la 25 iulie 2016 la Kiev, în ace­eași zi în care auto­ri­tă­ți­le de la Chi­și­nău l-au anun­țat în cău­ta­re inter­națio­na­lă, fiind învi­nu­it în dosa­rul pri­vind fra­u­da­rea Băn­cii de Eco­no­mii, de unde ar fi pri­mit cre­di­te neper­for­man­te în sumă de 800 mili­oa­ne de lei. Pe 29 august 2016 Pla­ton a fost extră­dat în R. Mol­do­va și de atun­ci se află în arest pre­ven­tiv. Pro­cu­ro­rul pe acest caz a cerut pen­tru Pla­ton o pedeap­să cumu­la­ti­vă de 23 de ani de închi­soa­re.

Pro­cu­ro­rii anti­co­ru­pţie şi ofi­ţe­rii Cen­tru­lui Naţio­nal Anti­co­ru­pţie afir­mă că Vea­ce­slav Pla­ton a obţi­nut, prin sche­me ile­ga­le, 1 mili­ard de lei de la Ban­ca de Eco­no­mii a Mol­do­vei, în urma unor cre­di­te acor­da­te pen­tru fir­me con­du­se de per­soa­ne inter­pu­se în noiem­brie 2014. Ilan Şor, care pe atun­ci con­du­cea insti­tu­ţia finan­ci­a­ră, i-a fost com­pli­ce.

La 25 iulie 2016, cu câte­va ore îna­in­te de a fi reţi­nut de oame­nii legii din Ucra­ian, Pla­ton decla­ra pen­tru ZdG că se află la Kiev, pre­ci­zând că dosa­rul său ar fi o răfu­ia­lă regi­za­tă de Vla­di­mir Pla­ho­t­niuc.

Vea­ce­slav Pla­ton, năs­cut la 24 ianu­a­rie 1973, la Cău­şe­ni, a fost depu­tat în Par­la­men­tul R. Mol­do­va în anii 2009-2010, pe lis­te­le Ali­anţei Mol­do­va Noas­tră, fiind con­si­de­rat unul din­tre cei mai boga­ţi cetă­ţe­ni mol­do­ve­ni.  Ante­ri­or, în 1998 a fost ales mem­bru al Con­si­li­u­lui Muni­ci­pal Chi­și­nău pe lis­te­le blo­cu­lui elec­to­ral al agra­rie­ni­lor. În 1994 a deve­nit vice­pre­șe­din­te al con­si­li­u­lui de admi­nis­tra­re al băn­cii „Mol­dind­con­bank”, apoi și vice­pre­șe­din­te al con­si­li­u­lui băn­cii „Inves­tpri­va­tbank”. A avut afa­ce­ri în dome­ni­ul zahă­ru­lui în R. Mol­do­va apoi în dome­ni­ul atomo-energetic din Ucrai­na. De-a lun­gul ani­lor, aces­ta a fost acu­zat de par­ti­ci­pa­rea la diver­se sche­me dubi­oa­se, fiind pore­clit „rai­de­rul nr. 1 din CSI”.  În spe­cial prin inter­me­di­a­ri, Pla­ton deţi­ne afa­ce­ri în R. Mol­do­va, Ucrai­na şi Rusia.

Pla­ton este vizat şi în dosa­rul „spă­lă­to­ria ruseas­că”. Prin inter­me­di­ul sis­te­mu­lui jude­că­to­resc din R. Mol­do­va au fost scoa­se din F. Rusă 22 de mili­ar­de de dola­ri, timp de patru ani. Banii au ajuns în con­tu­ri­le a pes­te cin­ci mii de com­pa­nii din 96 de țări.

Citiți și: Miliardul lui Platon


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

4 comentarii

  1. Vova

    Să înțe­leg că-l apă­ra­ți pe Pla­ton ? Bra­vo bre, apă­ra­ți un hoț care a furat cetă­țea­nul RM !

  2. În sfîr­șit, i s-a pro­nun­țat sen­tin­ța și lui Pla­ton, cam puțin, dar ori­cum – jos pălă­ria, jus­ti­ția mol­do­ve­neas­că!

  3. gicu

    Nu e rau. Impor­tant e sa se gaseas­ca si cine­va sa-i bage pe Pla­ha, Iara­lov, Sor, Ale­xan­dru Tana­se, Oleg Voro­nin, Chir­tos cu gas­ca lui, Dodon, cu ai lui si toti cei­lal­ti care meri­ta sa fie la pus­ca­rie ala­tu­ri de Filat si Pla­ton.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *