PAS a depus o sesizare la Curtea Constituțională privind numirea lui Harunjen în funcția de procuror general

Grigore Cobzac, deputatul PLDM, împreună cu colegii de la PAS au depus la Curtea Constituțională o sesizare privind verificarea constituționalității Decretului Președintelui R. Moldova, privind numirea lui Eduard Harunjen în funcția de procuror general.

„Astăzi, 12 decembrie, împreună cu colegii de la PAS am depus la Curtea Constituțională sesizarea privind verificarea constituționalității Decretului Președintelui R. Moldova, privind numirea domnului Eduard Harunjen în funcția de Procuror General. În sesizare s-au regăsit și argumentele celor 13 organizații neguvernamentale referitor la lipsa de transparență la emiterea decretului”, susține Cobzac.

De asemenea, PAS este de părerea că Eduard Harunjen nu putea fi admis la acest concurs, pe motiv că a fost membru al Consiliului Superior al Procurorilor din postura sa de procuror general interimar, încălcându-se astfel condițiile de eligibilitate. „Decizia de numire a lui Harunjen în funcția de procuror general este anti-cetățenească, pentru că astfel se încalcă dreptul cetățenilor de a beneficia de o reală reformare a justiției și de acțiuni concrete ce ar sancționa hoții și corupții, dar și ilegală, deoarece aprobă un concurs ilegal organizat de un consiliu ilegal.  Cetățenii merită un procuror care să muncească în interesul lor și să oprească toate schemele frauduloase de îmbogățire a celor de la guvernare, și nu o persoană lipsită de integritate care va închide ochii la dezmățul din justiție. Mai mult, Harunjen nici nu putea fi admis la concurs, pe motiv că a fost membru al Consiliului Superior al Procurorilor din postura sa de Procuror General interimar, încălcându-se astfel condițiile de eligibilitate”, susțin reprezentanții PAS.

„Guvernarea a decis să amâne lupta împotriva corupției cu 7 ani. Un Consiliu Superior al Procurorilor ilegal a făcut un concurs mimat și a „ales” un nou-vechi procuror, care, din întâmplare, este şi şeful membrilor comisiei de selectare”, a menționat Maia Sandu.

Amintim că, la 8 decembrie, pre­șe­din­te­le R. Mol­do­va, Nico­lae Timofti, a sem­nat un decret de numi­re a lui Edu­ard Haru­n­jen în func­ția de pro­cu­ror gene­ral pen­tru un man­dat de șap­te ani, la pro­pu­ne­rea Con­si­li­u­lui Supe­ri­or al Pro­cu­ro­ri­lor.

În con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le lega­le, după sem­na­rea decre­tu­lui, Haru­n­jen a depus jurămân­tul în fața Pre­șe­din­te­lui Repu­bli­cii Mol­do­va și a mem­bri­lor Con­si­li­u­lui Supe­ri­or al Pro­cu­ro­ri­lor.

Edu­ard Haru­n­jen a fost desem­nat câști­gă­tor al con­cur­su­lui pen­tru func­ția de pro­cu­ror gene­ral al R. Mol­do­va de către Con­si­li­ul Supe­ri­or al Pro­cu­ro­ri­lor mier­cu­ri, 7 decem­brie. Haru­n­jen a obți­nut cel mare punc­taj la pro­ba fina­lă a con­cur­su­lui – cea a inter­vi­u­lui.

Pe lân­gă Haru­n­jen, la con­cur­sul pen­tru func­ția de pro­cu­ror gene­ral al R. Mol­do­va au par­ti­ci­pat alți 5 pro­cu­ro­ri: Igor Ser­bi­nov și Iurie Gara­ba, adjunc­ții pro­cu­ro­ru­lui gene­ral, Vio­rel Mora­ri, șeful Pro­cu­ra­tu­rii Anti­co­rup­ție (PA), Igor Popa, șeful Pro­cu­ra­tu­rii mun. Chi­și­nău, și Ruslan Cașu, pro­cu­ror în cadrul Pro­cu­ra­tu­rii sect. Cio­ca­na.

Edu­ard Haru­n­jen, desem­nat câști­gă­tor al con­cur­su­lui, are o expe­rien­ță de 20 de ani în orga­ne­le Pro­cu­ra­tu­rii. Aces­ta locu­ieș­te într-un imo­bil de mili­oa­ne din capi­ta­lă, pe str. N. Smo­chi­nă, la o arun­că­tu­ră de băț de car­ti­e­rul luxos din str. Cio­câr­li­ei, atri­bu­it fami­li­ei Voro­nin. Casa a fost dată în exploa­ta­re în anul 2011, când Haru­n­jen deți­nea func­ția de pro­cu­ror pen­tru misiu­ni spe­ci­a­le în cadrul Pro­cu­ra­tu­rii Gene­ra­le (PG). Imo­bi­lul cu două nive­lu­ri, spu­nea Haru­n­jen, pen­tru ZdG, în 2013,când scri­am des­pre locu­in­ța fami­li­ei sale, l-a con­stru­it „timp de 13 ani. În 1995, am pri­mit un apar­ta­ment. În 2000, l-am vân­dut. Cu acei bani şi cu banii de la nun­tă mi-am con­stru­it casa”. Pe lân­gă casa și tere­nul afe­rent, can­di­da­tul la func­ția de pro­cu­ror gene­ral deți­ne și un alt teren de 5 ari, ampla­sat chiar lân­gă imo­bi­lul său și pe care l-a cum­pă­rat în vara anu­lui 2000. În decla­ra­ția de ave­re, Haru­n­jen scrie că a plătit pen­tru acel teren un „preț con­trac­tu­al de 15 mii de lei”. Astăzi, un ase­me­nea bun poa­te fi vân­dut cu apro­xi­ma­tiv 70 de mii de euro, con­form pre­țu­lui de pia­ță (!).

Din decla­ra­ția cu pri­vi­re la veni­tu­ri și pro­pri­e­ta­te pen­tru anul 2015 depu­să de Edu­ard Haru­n­jen la Auto­ri­ta­tea Națio­na­lă de Inte­gri­ta­te aflăm că, anul tre­cut, aces­ta a avut, din sala­ri­ul de prim-adjunct al pro­cu­ro­ru­lui gene­ral, un venit de 141,3 mii de lei (aproa­pe 12 mii de lei lunar), cu pes­te 60 de mii de lei mai puțin decât soția sa, Ade­la Haru­n­jen, secre­ta­ra Cur­ții de Arbi­traj Comer­ci­al Inter­națio­nal de pe lân­gă Came­ra de Comerț și Indus­trie a R. Mol­do­va. Con­form date­lor publi­ce, Ade­la Haru­n­jen este și șefa Sec­ți­ei juri­di­ce din cadrul insti­tu­ți­ei. Ea a avut în 2015 veni­tu­ri de 206 mii de lei (17 mii de lei lunar). Cu aproa­pe 20 de mii de lei la veni­tu­ri­le fami­li­ei Haru­n­jen pen­tru anul 2015 a con­tri­bu­it și fii­ca Ade­li­na Haru­n­jen, anga­ja­tă în cali­ta­te de jurist la „Vină­ria Mileștii Mici” SRL. Anul tre­cut, mem­brii fami­li­ei au folo­sit două auto­mo­bi­le: un Vol­vo fabri­cat în 2003 și cum­pă­rat în 2010 și un Mer­ce­des, fabri­cat în 2012 și care a fost dobân­dit în 2015, folo­sit în bază de man­dat de Ade­li­na Haru­n­jen, docu­ment care a expi­rat în luna febru­a­rie 2016, con­form expli­ca­ți­i­lor lui Edu­ard Haru­n­jen. Ade­li­na Haru­n­jen, fii­ca can­di­da­tu­lui la func­ția de pro­cu­ror gene­ral, a absol­vit drep­tul la Uni­ver­si­ta­tea Libe­ră Inter­națio­na­lă din Mol­do­va.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *