Ministerul Justiției anunță concurs pentru selectarea reprezentanților societății civile în Consiliul de Integritate al ANI

Ministerul Justiţiei (MJ) anunță concurs pentru selectarea a 2 candidați la funcția de membru în Consiliul de Integritate al nou createi Agenții Naționale de Integritate. Astfel, conform Regulamentului privind selectarea reprezentanților societății civile în Consiliul de Integritate, aprobat prin Hotărârea Guvernului din 26 septembrie 2016, la funcția de membru în Consiliul de Integritate sunt în drept să candideze cetățenii R. Moldova care au capacitate de exercițiu deplină, studii superioare, nu au antecedente penale, nu a fost privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activități, în privința căreia nu s-a constatat, prin act definitiv, încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților sau al restricțiilor, în privința căreia nu există o hotărâre irevocabilă a instanței de judecată prin care s-a dispus confiscarea averii nejustificate, nu este şi nu a fost în ultimii 2 ani membru al vreunui partid politic, nici nu a desfășurat vreo activitate politică, este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, cunoaşte limba de stat și nu a fost colaborator operativ sau agent sub acoperire al serviciilor de informaţii, inclusiv informator al acestor servicii pînă în anul 1991.

Comisia de selectare a reprezentanților societății civile în Consiliul de Integritate are următoarea componență: Anatolie Munteanu, viceministrul Justiției, Cristina Melnic, șefa Direcției generale legislație a Ministerului Justiției, Cornelia Cozonac, președinta Centrului de Investigații Jurnalistice, Nina Lozan, președinta Uniunii Avocaților și Alexei Buzu, directorul executiv al Centrului „Parteneriat pentru Dezvoltare”.

Odată cu intra­rea în vigoare, la 1 august 2016, a pache­tu­lui de legi cu pri­vire la inte­gri­tate, locul fostei Comisii Naționale de Integritate a fost luat de Agenția Națională de Integritate (ANI) care va avea sarcina de a verifica veniturile și averile funcționarilor publici. Conform legii, ANI are un Con­si­liu de Inte­gri­tate, constituit din 7 mem­bri. Par­la­men­tul, Guver­nul, Con­si­liul Supe­rior al Magis­tra­tu­rii, Con­si­liul Supe­rior al Pro­cu­ro­ri­lor şi Con­gre­sul Auto­ri­tă­ţi­lor Locale numesc câte un mem­bru, în timp ce alţi doi mem­bri vor veni din partea soci­e­tă­ţii civile și vor fi selectați de către Minis­te­rul Jus­ti­ţiei prin con­curs, în baza regu­la­mentului apro­bat de Guvern la 26 septembrie curent. Până acum doar două instituții și-au desemnat candidații pentru funcția de membri ai Consiliului de Integritate. Este vorba despre Victor Micu, președintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), și Mircea Roșioru, președintele Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). În ter­men de 2 luni de la data pri­mei sale şedinţe, Con­si­liul de Inte­gri­tate va orga­niza con­cur­sul pen­tru supli­ni­rea fun­cţi­i­lor de preşe­dinte şi vice­preşe­dinte al ANI. Aceş­tia vor fi numiţi în fun­cţii de către Preşe­din­tele R.Moldova la pro­pu­ne­rea Con­si­li­u­lui de Inte­gri­tate. Durata man­da­tu­lui preşe­din­te­lui şi a vice­preşe­din­te­lui Auto­ri­tă­ţii este de 5 ani, fără posi­bi­li­ta­tea numi­rii pen­tru un alt man­dat.

Apa­ra­tul ANI va fi com­pus din inspec­tori de inte­gri­tate, fun­cţio­nari publici şi per­so­nal con­trac­tual. Inspec­to­rii de inte­gri­tate vor fi anga­jaţi prin con­curs şi vor fi res­pon­sa­bili de efec­tu­a­rea con­tro­lu­lui ave­rii şi al inte­re­se­lor per­so­nale, pri­vind res­pec­ta­rea regi­mu­lui juri­dic al con­flic­te­lor de inte­rese, al incom­pa­ti­bi­li­tă­ţi­lor şi al res­tri­cţi­i­lor. Con­form legii, can­di­da­tul la fun­cţia de inspec­tor tre­buie să aibă, pe lângă expe­rienţă, o repu­ta­ţie ire­proşa­bilă şi să nu fi făcut parte din vreun par­tid poli­tic în ulti­mii doi ani. Can­di­da­tul care a pro­mo­vat con­cur­sul pen­tru fun­cţia de inspec­tor de inte­gri­tate va fi anga­jat numai după pre­zen­ta­rea unei decla­ra­ţii de inte­gri­tate pe pro­pria răs­pun­dere şi după ce va trece tes­ta­rea la detec­to­rul com­por­ta­men­tu­lui simu­lat (poli­graf).


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

2 comentarii

  1. alex kooper

    Da si sa vedem cine se va da in vont la functii ca toti vor sa participe la bunastarea tarii , dar aleg fotoliile.

  2. Grișa Papuc

    Si nu e prima oara cind autoritatile actualei guvernari lanseaza apeluri pentru societate civila sa se implice si nu doar sa critice la comanda cuieva. Sunt sigur ca din nounu vor fi doritori.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *