(doc) Cine sunt cei 23 de candidaţi pentru patru funcţii de judecător la Judecătoria Chișinău

23 de can­di­da­ţi lup­tă pen­tru patru fun­cţii de jude­că­tor la Jude­că­to­ria Chi­și­nău. Prin­tre aceş­tia, Iri­na Ţonov şi Petru Har­ma­niuc, des­pre care ZdG a scris ante­ri­or că deţi­ne o casă de mili­oa­ne, ridi­ca­tă pe când nu avea 26 de ani. La ace­ea­şi fun­cţie can­di­dea­ză şi doi foş­ti pro­cu­ro­ri, Radion Bor­dian şi Igor Bal­muş. 

Petru Har­ma­niuc este fiul fos­tu­lui magis­trat Vale­riu Har­ma­niuc, ante­ri­or cer­ce­tat penal. Aces­ta  a fost res­pins ante­ri­or de fos­tul preşe­din­te Nico­lae Timofti în urma avi­zu­lui SIS.  În 2013, ZdG scria că des­pre Har­ma­niu, proas­păt absol­vent al INJ că  este pro­pri­e­ta­rul unei case de locu­it cu man­sar­dă în comu­na Stă­u­ce­ni, mun. Chi­şi­nău. Casa de lux, cu supra­fa­ţa de 96,8 m.p., valo­rea­ză apro­xi­ma­tiv 7 mili­oa­ne de lei. Potri­vit date­lor de la “CADASTRU”, Petru Har­ma­niuc avea 18 ani când a cum­pă­rat lotul de pământ de la Stă­u­ce­ni prin con­tract de vânzare-cumpărare. Aces­ta şi-a con­stru­it casa pe tere­nul res­pec­tiv, iar în anul 2012 a făcut rece­pţia fina­lă a între­gu­lui imo­bil.

Vii­to­rii jude­că­to­ri – cu case de mili­oa­ne, auto­mo­bi­le de lux şi cu fir­me în SUA

ZdG a scris ante­ri­or şi des­pre o altă can­di­da­tă, Iri­na Ţonov. În luna august 2008, Vla­di­mir Voro­nin nu a acceptat-o  pe Iri­na Tonov, pro­pu­să de CSM la func­ția de jude­că­toa­re la Cău­șe­ni. În scri­soa­rea sa, șeful sta­tu­lui pre­ci­za că „doam­na Țonov este carac­te­ri­zat ca un spe­cia­list de com­pe­ten­ță medi­o­cră, dese­o­ri invocându-se fap­tul că dân­sa este mai mul­te teo­re­ti­ci­an și mai puțin prac­ti­ci­an”. „Se con­si­de­ră că acti­vi­ta­tea ei de suc­ces este deter­mi­na­tă în mare par­te de pro­tec­ția fac­to­ri­lor de deci­zie. Iri­na Țonov este o per­soa­nă impul­si­vă, lăsându-se ușor pro­vo­ca­tă, ceea ce gene­rea­ză cer­tu­ri și con­flic­te. Un alt aspect ce nu poa­te fi igno­rat îl con­sti­tu­ie exis­ten­ța unor date pre­cum că sta­rea mate­ria­lă a soți­lor Țonov nu cores­pun­de veni­tu­ri­lor decla­ra­te. Mai mult ca atât, actu­al­men­te este veri­fi­ca­tă infor­ma­ția pri­vind accep­ta­rea de către doam­na Țonov, în cali­ta­tea de lec­tor la USM, în tim­pul sesiu­nii din vara anu­lui 2008, de la mai mul­ți stu­den­ți, a unor sume bănești pen­tru sus­ți­ne­rea exa­me­nu­lui și coloc­vi­u­lui. Toa­te mij­loa­ce­le bănești ar fi fost colec­ta­te printr-o per­soa­nă de încre­de­re”, susţi­nea Vla­di­mir Voro­nin.

Res­pin­să de lide­rul PCRM, Iri­na Țonov a fost accep­ta­tă în decem­brie 2011 de un alt pre­șe­din­te, inte­ri­ma­rul Mari­an Lupu. Pes­te un an Nico­lae Timofti a promovat-o la fun­cţia de vice­pre­șe­din­te al Jude­că­to­ri­ei Cău­șe­ni. Mai apoi, magis­tra­ta a deve­nit preşe­din­te inte­ri­mar al instanţei. Jude­că­toa­rea deți­ne în pro­pri­e­ta­te două apar­ta­men­te, un spa­țiu comer­ci­al de pes­te 1.700 de metri pătra­ţi, o mași­nă, iar prin inter­me­di­ul soțu­lui, Igor Țonov, 100% din SRL Ghi­d­prim, fir­mă înre­gis­tra­tă în unul din cele două apar­ta­men­te ale fami­li­ei, din str. Puș­kin din Capi­ta­lă.

Şi des­pre Igor Bal­muş ZdG  a scris ante­ri­or.  Bal­muş fost pro­cu­ror în cadrul Secţi­ei con­trol al exe­cu­tă­rii pedep­se­lor şi locu­ri­lor de detenţie din cadrul Dire­cţi­ei inves­ti­ga­ţii gene­ra­le a PG, era nea­tes­tat în mai 2015. La rea­tes­ta­rea din octom­brie, aces­ta a pri­mit cali­fi­ca­ti­vul „ates­tat”. În mar­tie 2016, Bal­muş, care este gine­re­le jude­că­toa­rei Dina Rotar­ciuc, a ple­cat bene­vol din cadrul PG, can­di­dând ulte­ri­or pen­tru o fun­cţie de jude­că­tor. În 2014, CNI a con­sta­tat că pro­cu­ro­rul Bal­muş deţi­nea pro­pri­e­tă­ţi nede­cla­ra­te: un auto­mo­bil,  10 con­tu­ri ban­ca­re și 35 de acțiu­ni deți­nu­te la o soci­e­ta­te comer­ci­a­lă.

 


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *