Cei patru candidați la șefia Autorității Naționale de Integritate în vizorul SIS

Cei patru pre­ten­den­ți la șefia Auto­ri­tă­ții Națio­na­le de Inte­gri­ta­te (ANI) vor fi veri­fi­ca­ți de către Ser­vi­ci­ul de Infor­ma­ții și Secu­ri­ta­te (SIS). Mâi­ne, 19 mai, mem­brii Con­si­li­u­lui de Inte­gri­ta­te (CI) al ANI urmea­ză să se întâl­neas­că în ședin­ță pen­tru a expe­dia o soli­ci­ta­re către SIS în acest sens, ast­fel cum pre­ve­de Regu­la­men­tul pri­vind modul de orga­ni­za­re şi desfă­şu­ra­re a con­cur­su­lui pen­tru supli­ni­rea func­ți­i­lor de preşe­din­te şi vice­pre­șe­din­te al ANI. La ședin­ța de astăzi a CI au fost pre­zen­ți doar trei mem­bri. Din lip­să de cvo­rum, ședin­ța a fost pro­gra­ma­tă pen­tru mâi­ne, ora 10. „Cred că tre­bu­ie ori­cum să ne vedem mâi­ne în ședin­ță, chiar dacă iar vom sta­bi­li că nu avem cvo­rum, să nu cre­a­dă lumea că fugim de aceas­tă res­pon­sa­bi­li­ta­te”, a decla­rat mem­bra CI, Tatia­na Paș­co­vs­chi.

La con­cur­sul pen­tru supli­ni­rea fun­cţi­i­lor de preşe­din­te şi vice­preşe­din­te ai ANI au depus dosa­re ex-președintele ANI, insti­tu­ție care până la 1 august 2016 se numea Comi­sia Națio­na­lă de Inte­gri­ta­te, Ana­to­lie Don­ciu, fos­tul vice­pre­șe­din­te al CNI, Vic­tor Stră­ti­lă, șeful Direc­ți­ei con­trol veni­tu­ri și pro­pri­e­tă­ți, Lili­an Chiș­că, dar și Teo­dor Câr­naț, mem­bru al Con­si­li­u­lui Supe­ri­or al Magis­tra­tu­rii (CSM), desem­nat din rân­dul pro­fe­so­ri­lor de drept titu­la­ri.

Chiar dacă în ședin­ța de 4 mai mem­brii Con­si­li­u­lui de Inte­gri­ta­te au extins cu zece zile ter­me­nul de depu­ne­re a dosa­re­lor, invo­când fap­tul că dacă cele patru can­di­da­tu­ri nu vor tre­ce vor fi nevo­iți să orga­ni­ze­ze un nou con­curs, dosa­re nu a mai depus nime­ni.

Dura­ta man­da­tu­lui pre­șe­din­te­lui și a vice­pre­șe­din­te­lui Auto­ri­tă­ții este de 5 ani, fără posi­bi­li­ta­tea numi­rii pen­tru un alt man­dat.

Potri­vit Regu­la­men­tu­lui de con­curs, Con­si­li­ul de Inte­gri­ta­te soli­ci­tă SIS-ului să veri­fi­ce și să comu­ni­ce dacă can­di­da­tul a fost cola­bo­ra­tor ope­ra­tiv sau agent sub aco­pe­ri­re al ser­vi­ci­i­lor de infor­ma­ții, inclu­siv infor­ma­tor al aces­tor ser­vi­cii până în anul 1991. Can­di­da­ții care trec de aceas­tă eta­pă, urmea­ză să sus­ți­nă pro­ba scri­să, inter­vi­ul și să fie tes­ta­ți la detec­to­rul com­por­ta­men­tu­lui simu­lat (poli­graf).

La sfâr­și­tul lunii mar­tie, ZdG scria că de opt luni, fun­cţio­na­rii din R. Mol­do­va care-şi ascund ave­ri­le duc o via­ţă lip­si­tă de gri­ji. Cu lar­gul con­curs al auto­ri­tă­ţi­lor, decla­ra­ţi­i­le cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te ale aces­to­ra nu mai sunt veri­fi­ca­te de nicio insti­tu­ţie, toa­te sesi­ză­ri­le veni­te la acest subiect fiind arhi­va­te şi păs­tra­te pen­tru vii­to­rii inspec­to­ri de inte­gri­ta­te, care exis­tă doar pe hâr­tie.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

1 comentariu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *