(FOTO & VIDEO) Descoperiți cele 21 de filme excepționale la FIFD CRONOGRAF 2017

În acest an, 16 docu­men­ta­re de lung metraj și 5 docu­men­ta­re de scurt metraj, de pe trei con­ti­nen­te ale lumii, au fost selec­ta­te la Sec­țiu­nea Prin­ci­pa­lă, best of-ul Fes­ti­va­lu­lui Inter­națio­nal de Film Docu­men­tar CRONOGRAF (FIFD), edi­ţia a XIV-a. 

La Fes­ti­va­lul Inter­națio­nal de Film Docu­men­tar des­co­pe­ri­ți cele 21 de fil­me excep­țio­na­le ale­se pen­tru voi. Une­le fil­me din pro­gra­mul Secţiu­nii Prin­ci­pa­le vor abor­da rela­ții de fami­lie ajun­se în difi­cul­ta­te:

Bez­ne­ss as Usu­al (Bez­ne­ss, ca de obi­cei, trad) este un film des­pre explo­ra­rea rădă­ci­ni­lor, este pe valul fes­ti­va­lu­ri­lor și a fost selec­tat la Toron­to Film Fes­ti­val și Locar­no Film Fes­ti­val.

Dead Ears (Ure­chi moar­te, trad) este o medi­ta­ție asu­pra rela­ți­ei tată-fiu, iar în A Mar­ri­a­ge Sto­ry  (O isto­rie con­ju­ga­lă, trad), regi­zoa­rea cehă, Hele­na Třeš­tí­ko­vá, a urmă­rit timp de 35 de ani vola­ti­li­ta­tea unei rela­ții de fami­lie. Hele­na Třeš­tí­ko­vá a câști­gat în 2008 mare­le tro­feu la FIFD CRONOGRAF pen­tru fil­mul Mar­ce­la.

CRONOGRAF 2017 adu­ce și două documentare-portret: Wim îl are în prim-plan pe core­gra­ful recu­nos­cut inter­națio­nal, Wim Van­de­key­bus, și Bel­le de Nuit (Fru­moa­sa nop­ții, trad) – pe scri­i­toa­rea cur­te­za­nă Grisé­li­dis Réal. Iar alte două docu­men­ta­re își îndreap­tă obiec­ti­vul spre des­ti­nul feme­ii din diver­se col­țu­ri ale lumii, A Bas­tard Child (Un bas­tard, trad) și Ama-San.

Des­pre mar­gi­na­li­za­re și com­ple­xi­ta­tea inte­gră­rii soci­a­le poves­tesc 16 Years till Sum­mer (16 ani până la vară, trad) și Nor­mal Autis­tic Film (Un film autist nor­mal, trad).

Iar fil­me­le Third Cla­ss Tra­vel (Călă­to­rie la cla­sa a tre­ia, trad),  When Will This Wind Stop (Când va înce­ta acest vânt, trad) și Vil­la­ge Peo­ple (Oame­nii satu­lui, trad) reflec­tă pro­ble­me­le soci­a­le a unor țări.

Secon­do Me, pro­duc­ția aus­tr­i­a­că a regi­zo­ru­lui mol­do­vean Pavel Cuzui­oc, con­tes­tă pre­con­cep­ții și ierar­hii. Thun­der Feast (Săr­bă­toa­rea tune­tu­lui, trad) este un film halu­ci­nant des­pre nega­rea sau accep­ta­rea unor tra­di­ții ances­tra­le. Tou­ch of an Angel (Atin­ge­rea unui înger) – este fru­moa­sa, dar tra­gi­ca poves­te a unui supra­vie­țu­i­tor al Auschwitz-ului. Un film mai puțin vesel, mai mult trist, poe­tic, sfă­tos spu­ne poves­tea unui bătrân şi filo­zof meș­ter popu­lar din Mara­mu­reș, care și-a con­stru­it un cimi­tir.

Juri­ul Sec­țiu­nii Prin­ci­pa­le numă­ră 5 mem­bri, iar pre­șe­din­te­le juri­u­lui în aceas­tă edi­ție este acto­rul mol­do­vean Vale­riu Andriu­ță. Vale­riu Andriu­ţă vine la Chi­şi­nău direct de la Fes­ti­va­lul de la Can­nes, unde a fost invi­tat împre­u­nă cu echi­pa fil­mu­lui Kro­tka­ya (A Gen­tle Cre­a­tu­re) în regia cele­bru­lui regi­zor Ser­ghei Loz­nit­sa.

Bar­to­sz Kono­pka, un alt mem­bru al juri­u­lui, se numă­ră prin­tre cei mai pre­mi­ați regi­zo­ri polo­ne­zi. Docu­men­ta­rul lui Goat Wal­ker a fost pre­mi­at la Ber­li­na­le în 2004, iar Rab­bit à la Berlin/ Iepu­re à la Ber­lin a fost selec­tat la Oscar, Can­nes și Ber­li­na­le.

Zla­tin­ka Rous­se­va este regi­zoa­re de film docu­men­tar și direc­to­rul de pro­gra­me a Fes­ti­va­lu­lui Inter­națio­nal de Film Docu­men­tar Mil­len­ni­um din Bru­xe­l­les, Bel­gia. Artur Var­di­kyan este cri­tic de film și direc­tor de pro­gra­me la Fes­ti­va­lul Inter­națio­nal de Film din Yere­van, Arme­nia. Taa­lai­bek Kul­men­de­e­vis, invi­ta­tul fes­ti­va­lu­lui din Asia, este regi­zor de film și pre­șe­din­te­le Uniu­nii Cine­aș­ti­lor din Kâr­gâs­tan.

 

Pro­iec­ți­i­le de fil­me la Sec­țiu­nea Prin­ci­pa­lă vor avea loc în peri­oa­da 26-29 mai, în a doua jumă­ta­te a zilei.

FIFD CRONOGRAF, cel mai mare eve­ni­ment cine­ma­to­gra­fic din țară și unul de reper în cir­cu­i­tul fes­ti­va­lu­ri­lor din Euro­pa de Est, este orga­ni­zat din 2001 de către OWH Stu­dio.

Bile­te­le și abo­na­men­te­le pen­tru fes­ti­val pot fi achi­zi­țio­na­te pe iticket.md. FIFD CRONOGRAF apli­că redu­ce­ri de tipul Ear­ly Bird, ast­fel până pe 20 mai abo­na­men­te­le la fes­ti­val pot fi pro­cu­ra­te cu 300 de lei. Acce­sul la sec­țiu­ni­le Un LIKE pen­tru DOCUMENTAR, Pro­duc­ții Loca­le și CRONOGRAF Juni­or este gra­tu­it.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *