Igor Dodon a semnat decretul de mobilizare a armatei pentru înlăturarea consecințelor calamităților naturale

Pre­șe­din­te­le Igor Dodon anun­ță că a sem­nat decre­tul de mobi­li­za­re a arma­tei pen­tru înla­tu­ra­rea con­se­cin­te­lor cala­mi­ta­ti­lor natu­ra­le pro­vo­ca­te de nin­so­ri­le și vân­tul puter­nic din ulti­me­le două zile. Tot­o­da­tă, Minis­te­rul Apă­ră­rii al R. Mol­do­va anun­ță că Arma­ta Naţio­na­lă inter­vi­ne cu mili­ta­ri şi uni­tă­ţi de teh­ni­că spe­cia­lă pen­tru aju­ta­rea popu­la­ți­ei și înlă­tu­ra­rea con­se­cinţe­lor căde­ri­lor de zăpa­dă.

„Am dis­pus mobi­li­za­rea tota­la a efec­ti­vu­lui arma­tei natio­na­le pen­tru inla­tu­ra­rea con­se­cin­te­lor cala­mi­ta­ti­lor natu­ra­le.  Decre­tul a fost sem­nat. Tot­o­da­ta, ma adre­sez tutu­ror ceta­te­ni­lor tarii pen­tru impli­ca­re!”, a scris Igor Dodon pe pagi­na sa de face­bo­ok.

Și Minis­te­rul Apă­ră­rii al R. Mol­do­va anun­ță că Arma­ta Naţio­na­lă inter­vi­ne cu mili­ta­ri şi uni­tă­ţi de teh­ni­că spe­cia­lă pen­tru aju­ta­rea popu­la­ți­ei și înlă­tu­ra­rea con­se­cinţe­lor căde­ri­lor de zăpa­dă.

Potri­vit şefu­lui Cen­tru­lui Ope­ra­ţio­nal de Coman­dă, locotenent-colonel Dumi­tru Sîli, în toa­te gar­ni­zoa­ne­le mili­ta­re au fost cre­a­te echi­pe de inter­venţie, dota­te cu mij­loa­ce teh­ni­ce pen­tru a acţio­na, la soli­ci­ta­rea auto­ri­tă­ţi­lor loca­le, în zone­le afec­ta­te de nin­so­ri.

Sur­sa a spe­ci­fi­cat că mili­ta­rii din Bri­ga­da „Dacia” acţio­nea­ză la Cahul, iar cei din Divi­zio­nul de Arti­le­rie — la Unghe­ni. De ase­me­nea, echi­pe for­ma­te din pes­te 300 de mili­ta­ri ai Bri­gă­zii „Şte­fan cel Mare”, Regi­men­tu­lui Rache­te Anti­a­e­rie­ne, Bata­li­o­nu­lui de Gar­dă, Bata­li­o­nu­lui 22 de Menţi­ne­re a Păcii, Bata­li­o­nu­lui cu Des­ti­na­ţie Spe­cia­lă şi Bata­li­o­nu­lui de Geniu sunt pre­gă­ti­ţi să inter­vi­nă în muni­ci­pi­ul Chi­şi­nău.

Arma­ta Naţio­na­lă dis­pu­ne de for­țe și mij­loa­ce pre­gă­ti­te să inter­vi­nă, la soli­ci­ta­rea auto­ri­tă­ți­lor publi­ce loca­le, pen­tru lichi­da­rea efec­te­lor nin­so­ri­lor abu­n­den­te din ulti­me­le zile.

Amin­tim că în dimi­nea­ța zilei de astăzi, 21 apri­lie, Comi­sia pen­tru situ­a­ții excep­țio­na­le în frun­te cu primul-ministru Pavel Filip a decis să cea­ră peșe­din­te­lui insti­tu­i­rea stă­rii de urgen­ță, anun­ță Igor Dodon pe pagi­na sa de face­bo­ok. Deci­zia pre­mi­e­ru­lui vine după ce astăzi a fost con­vo­ca­tă ședin­ța Comi­si­ei pen­tru situ­a­ții excep­țio­na­le în vede­rea coor­do­nă­rii acțiu­ni­lor nece­sa­re și eva­luă­rii pagu­be­lor cau­za­te de con­di­ți­i­le meteo nefa­vo­ra­bi­le.

Mai devre­me, pre­șe­din­te­le Dodon scria că, dacă va fi nece­sar, este pre­gă­tit să insti­tu­ie sta­rea de urgen­ță

„Am con­tac­tat prim-ministrul Repu­bli­cii Mol­do­va, dom­nul Pavel Filip. Acum se fac eva­lu­a­ri­le nece­sa­re si daca va fi nece­sar sînt pre­gă­tit să decre­tăm sta­re de situ­a­ție excep­țio­na­lă în ori­ce moment.

In regim de urgen­ta se eva­lu­ea­ză capa­ci­tă­ți­le de func­țio­na­re a tutu­ror insti­tu­ți­i­lor, con­se­cin­țe­le pen­tru eco­no­mia nați­oan­lă.

Mă adre­sez abso­lut tutu­ror să fie pe cît se poa­te de pre­ca­uți, iar după nece­si­ta­te să mobi­li­zăm toa­te for­țe­le pen­tru a face față cala­mi­tă­ți­lor natu­ra­le, dar și con­se­cin­țe­lor în urma aces­tei situ­a­ții”, a scris Igor Dodon.

Con­form Legii „pri­vind regi­mul stă­rii de urgenţă, de ase­diu şi de răz­boi”sta­rea de urgenţă repre­zin­tă un ansam­blu de măsu­ri cu carac­ter poli­tic, eco­no­mic, soci­al şi de menţi­ne­re a ordi­nii publi­ce, care se insti­tu­ie pro­vi­zo­riu în une­le loca­li­tă­ţi sau pe întreg teri­to­ri­ul  ţării în mai mul­te cazu­ri, inclu­siv în cazul unor situ­a­ţii exce­pţio­na­le cu carac­ter natu­ral, cum este acum, ceea ce face nece­sa­ră pre­ve­ni­rea, dimi­nu­a­rea şi lichi­da­rea con­se­cinţe­lor aces­to­ra.

 


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *