Fost vicepreședinte de raion reținut pentru corupție

Încă două per­soa­ne au fost reți­nu­te în dosa­rul fos­tu­lui pre­șe­din­te al raio­nu­lui Cri­u­le­ni  Vita­lie Rota­ru (foto), reți­nut și el săp­tămâ­na tre­cu­tă. Fos­tul vice­pre­șe­din­te al raio­nu­lui Cri­u­le­ni și șofe­rul ex-președintelui de raion au fost reți­nu­ți de ofi­țe­rii și pro­cu­ro­rii anti­co­rup­ție, anun­ță CNA.

Aceștia sunt bănu­iți că ar fi bene­fi­ci­at de mij­loa­ce finan­ci­a­re din fon­du­ri­le euro­pe­ne, acționând în com­pli­ci­ta­te cu alți agen­ți publi­ci din cadrul Con­si­li­u­lui Raio­nal Cri­u­le­ni. Bănu­i­ții ar fi esto­rcat și pri­mit bani în pro­por­ții deo­se­bit de mari pen­tru a nu blo­ca acti­vi­ta­tea a două pro­iec­te inves­ti­țio­na­le euro­pe­ne și pen­tru a deter­mi­na Con­si­li­ul să trans­fe­re 10 % din finan­ța­re în con­tu­ri­le aces­to­ra. Bănu­i­ții au fost reți­nu­ți pen­tru 72 de ore, iar în pri­vin­ța lor urmea­ză a fi deci­să apli­ca­rea măsu­rii pre­ven­ti­ve.

Două per­soa­ne au fost reți­nu­te săp­tămâ­na tre­cu­tă, fiind bănu­i­te de pre­tin­de­rea a apro­xi­ma­tiv 1 700 000 de lei de la câţi­va agenţi eco­no­mi­ci, impli­ca­ţi în exe­cu­ta­rea unor pro­iec­te euro­pe­ne. Este vor­ba de fos­tul pre­șe­din­te al raio­nul Cri­u­le­ni Vita­lie Rota­ru și un mana­ger de pro­iect.

Potri­vit mate­ri­a­le­lor exa­mi­na­te, s-a con­sta­tat că, în 2012, Con­si­li­ul Raio­nal Cri­u­le­ni a sem­nat cu Aso­ci­a­ţia pen­tru Stu­dii Soci­a­le Apli­ca­te “ASSTREIA” un Memo­ran­dum de cola­bo­ra­re pen­tru atra­ge­rea de inves­ti­ţii în vede­rea dezvol­tă­rii dura­bi­le a loca­li­tă­ţi­lor din raion. Un an mai târ­ziu, sem­na­ta­rii au reu­şit obţi­ne­rea a două con­trac­te de grant, în valoa­re de pes­te 2 000 000 de euro, pen­tru pro­iec­tul “CBCRuR Was­te”, Con­si­li­ul Raio­nal Cri­u­le­ni având cali­ta­tea de lider al par­te­ne­ri­lor din Româ­nia şi Ucrai­na, şi “CRING”, pro­iect în care CR Cri­u­le­ni a bene­fi­ci­at de fon­du­ri euro­pe­ne.

După lan­sa­rea pro­iec­te­lor, bănu­i­ții ar fi şan­ta­jat mem­brii Aso­ci­a­ţi­ei pen­tru a-i deter­mi­na să con­tri­bu­ie finan­ci­ar la une­le pro­iec­te per­so­na­le. Aceş­tia ar fi cre­at impe­di­men­te fir­me­lor, impli­ca­te în exe­cu­ta­rea pro­iec­te­lor, sto­pând pro­ce­sul de eli­be­ra­re a auto­ri­za­ţi­ei pen­tru con­stru­cţia gro­pii de gunoi din satul Hru­şo­va, din Cri­u­le­ni; refu­zând alo­ca­rea cofi­nanţă­rii obli­ga­to­rii din sur­se­le buge­tu­lui raio­nal, impu­să de dona­tor, prin ame­ninţa­rea că nu va crea între­prin­de­rea de salu­bri­ta­te; că nu va alo­ca sur­se­le nece­sa­re ce asi­gu­ră dura­bi­li­ta­tea pro­iec­tu­lui etc. În acest caz a fost des­chis un dosar penal pen­tru coru­pe­re pasi­vă. Tot­o­da­tă mai mul­te per­che­zi­ții au fost efec­tu­a­te în vede­rea for­ti­fi­că­rii pro­ba­to­ri­u­lui.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *