Comisia pentru situații excepționale cere Președintelui instituirea stării de urgență

Comi­sia pen­tru situ­a­ții excep­țio­na­le în frun­te cu primul-ministru Pavel Filip a decis să cea­ră peșe­din­te­lui insti­tu­i­rea stă­rii de urgen­ță, anun­ță Igor Dodon pe pagi­na sa de face­bo­ok. Deci­zia pre­mi­e­ru­lui vine după ce astăzi a fost con­vo­ca­tă ședin­ța Comi­si­ei pen­tru situ­a­ții excep­țio­na­le în vede­rea coor­do­nă­rii acțiu­ni­lor nece­sa­re și eva­luă­rii pagu­be­lor cau­za­te de con­di­ți­i­le meteo nefa­vo­ra­bi­le.

Mai devre­me, pre­șe­din­te­le Dodon scria că, dacă va fi nece­sar, este pre­gă­tit să insti­tu­ie sta­rea de urgen­ță

„Am con­tac­tat prim-ministrul Repu­bli­cii Mol­do­va, dom­nul Pavel Filip. Acum se fac eva­lu­a­ri­le nece­sa­re si daca va fi nece­sar sînt pre­gă­tit să decre­tăm sta­re de situ­a­ție excep­țio­na­lă în ori­ce moment.

In regim de urgen­ta se eva­lu­ea­ză capa­ci­tă­ți­le de func­țio­na­re a tutu­ror insti­tu­ți­i­lor, con­se­cin­țe­le pen­tru eco­no­mia nați­oan­lă.

Mă adre­sez abso­lut tutu­ror să fie pe cît se poa­te de pre­ca­uți, iar după nece­si­ta­te să mobi­li­zăm toa­te for­țe­le pen­tru a face față cala­mi­tă­ți­lor natu­ra­le, dar și con­se­cin­țe­lor în urma aces­tei situ­a­ții”, a scris Igor Dodon.

Con­form Legii „pri­vind regi­mul stă­rii de urgenţă, de ase­diu şi de răz­boi”, sta­rea de urgenţă repre­zin­tă un ansam­blu de măsu­ri cu carac­ter poli­tic, eco­no­mic, soci­al şi de menţi­ne­re a ordi­nii publi­ce, care se insti­tu­ie pro­vi­zo­riu în une­le loca­li­tă­ţi sau pe întreg teri­to­ri­ul  ţării în mai mul­te cazu­ri, inclu­siv în cazul unor situ­a­ţii exce­pţio­na­le cu carac­ter natu­ral, cum este acum, ceea ce face nece­sa­ră pre­ve­ni­rea, dimi­nu­a­rea şi lichi­da­rea con­se­cinţe­lor aces­to­ra.

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *