Chişinău: stare de urgenţă, transportul public nu circulă

Pri­mă­ria Chi­şi­nău infor­mea­ză că la nive­lul între­gu­lui muni­ci­piu este decla­ra­tă situ­a­ţie exce­pţio­na­lă, înce­pând cu sea­ra zilei de 20 apri­lie 2017 (ora 18.00).În con­text,  opi­nia publi­că este infor­ma­tă des­pre situ­a­ţia în oraş, la ora 9.00, ca urma­re a con­di­ţi­i­lor meteo.

– Numă­rul copa­ci­lor dobo­râţi, la nive­lul ora­şu­lui Chi­şi­nău, depă­şeş­te cifra de 2 mii.
 – Din cau­za stră­zi­lor blo­ca­te de copa­cii dobo­râţi, a rup­tu­ri­lor lini­i­lor de curent elec­tric, a pilo­ni­lor pră­bu­şi­ţi şi con­di­ţi­i­lor meteo difi­ci­le, trans­por­tul public nu cir­cu­lă.
 – La nive­lul muni­ci­pi­u­lui sunt mai mul­te dru­mu­ri blo­ca­te, inclu­siv anu­mi­te căi de acces spre loca­li­tă­ţi­le subu­r­ban.
 – În mod pri­o­ri­tar, echi­pe­le de inter­venţie vor acţio­na la deblo­ca­rea stră­zi­lor prin­ci­pa­le şi a intră­ri­lor în Chi­şi­nău, după cum urmea­ză:
a) Sec­to­rul Buiu­ca­ni – str. Vasi­le Lupu – str. Tudor Vla­di­mi­res­cu (ora­şul Dur­leş­ti, până la Uzi­na Chi­mi­că) – str. Ion Cre­an­gă – bd. Şte­fan cel Mare şi Sfânt;
b) Sec­to­rul Râş­ca­ni – bd. Mosco­va – str. Kiev – bd. Rena­ş­te­rii Naţio­na­le – bd. Gri­go­re Vie­ru – str. Mitro­po­lit G. Bănulescu-Bodoni;
c) Sec­to­rul Bota­ni­ca – str. Mun­ceş­ti (stra­da cea mai afec­ta­tă din oraş);
d) Sec­to­rul Cen­tru – str. Vasi­le Alec­san­dri – şos. Hân­ceş­ti – str. Mio­ri­ţa – str. Ghe­or­ghe Asa­chi – str. Isma­il;
 – În teren sunt mobi­li­za­te toa­te echi­pe­le de inter­ven­ție din cadrul ser­vi­ci­i­lor muni­ci­pa­le
 – La lichi­da­rea con­se­cinţe­lor nin­so­rii inter­vin cara­bi­ni­e­rii şi Arma­ta Naţio­na­lă

În con­text, Pri­mă­ria muni­ci­pi­u­lui Chi­şi­nău face urmă­to­rul apel către locu­i­to­ri:
1) Să stea aca­să
2) Să evi­te la maxim depla­să­ri­le pe stră­zi­le ora­şu­lui, inclu­siv pe tro­tu­a­re, având în vede­re peri­co­lul pră­bu­şi­rii copa­ci­lor sau cren­gi­lor, dar şi căde­rea zăpe­zii de pe blo­cu­ri­le de locu­inţă sau clă­di­ri;
3) Să evi­te zone­le unde obser­vă fire elec­tri­ce sau cablu­ri rup­te şi să sesi­ze­ze auto­ri­tă­ţi­le;
4) Şofe­rii să evi­te par­ca­rea maşi­ni­lor sub copa­ci;
5) Ser­vi­ci­i­le muni­ci­pa­le vor acțio­na non-stop, pen­tru a inter­ve­ni la lichi­da­rea con­se­cinţe­lor vre­mii. Pen­tru a infor­ma des­pre arbo­ri dobo­râţi sau alte con­se­cinţe ale vre­mii, cetă­țe­nii sunt îndem­na­ți să ape­le­ze auto­ri­tă­ţi­le la urmă­toa­re­le nume­re de tele­fon: 022-22-22-67; 022-22-26-04; 022-21-27-98, 901 şi 902.
6) Sa acţio­ne­ze pen­tru des­ză­pe­zi­rea căi­lor de acces şi înlă­tu­ra­rea cren­gi­lor rup­te din inte­ri­o­rul curţi­lor blo­cu­ri­lor de locu­inţă.

Pe întreg teri­to­ri­ul muni­ci­pi­u­lui Chi­şi­nău se acţio­nea­ză în con­ti­nu­a­re, pen­tru lichi­da­rea trep­ta­tă a con­se­cinţe­lor nin­so­rii.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *