Atenționare de la Ministerul Mediului

În ulti­me­le 24 de ore în zona cen­tra­lă și de sud a Repu­bli­cii Mol­do­va au căzut can­ti­tă­ți record de pre­ci­pi­ta­ții (nin­soa­re și ploa­ie). Doar într-o zi s-a înre­gis­trat nor­ma pen­tru o lună. În Chi­și­nău avem 57 cm de zăpa­dă, la Leo­va 40 cm, iar la Cahul 50 cm. Tem­pe­ra­tu­ri­le vor creș­te pro­gre­siv în urmă­toa­re­le zile (vor creș­te progresiv-constant, dar nu vom avea o creș­te explo­zi­vă de tem­pe­ra­tu­ri – sâm­bă­tă +6…+11 gra­de C, dumi­ni­că +7…+12, luni +8…+13, iar mar­ți +13…+18), ast­fel în doar câte­va zile, toa­tă zăpa­da se va topi, formându-se can­ti­tă­ți foar­te mari de apă, anun­ță Minis­te­rul Mediu­lui.

„Este impor­tant ca în urmă­toa­re­le 2-3 zile, să fie cură­ța­te de arbo­rii căzuți toa­te căi­le de eva­cu­a­re a apei: cana­le, râpe, râu­le­țe, râu­ri, întru asi­gu­ra­rea unei capa­ci­tă­ți cât mai mare de eva­cu­a­re a apei. Spe­cia­liș­tii noș­tri de la Ape­le Mol­do­vei au con­sta­tat astăzi, for­ma­rea mai mul­tor stă­vi­la­re din arbo­ri căzuți, (care având în vede­re coro­na­men­tul ver­de, au o capa­ci­ta­te foar­te mare de deten­ție a apei) pe cur­sul râu­lui Bâc, doar pe lun­gi­mea muni­ci­pi­u­lui Chi­și­nău, ast­fel acum se inter­vi­ne pen­tru dez­a­fec­ta­rea aces­tor obs­ta­co­le, asi­gu­rând ast­fel o capa­ci­ta­te cât mai mari de eva­cu­a­re a apei, întru evi­ta­rea inun­da­ți­i­lor. În acest sens, soli­ci­tăm, tutu­ror repre­zen­tan­ți­lor APL să inspec­te­ze zone­le de eva­cu­a­re a apei din loca­li­tă­ți­le rura­le și urba­ne, even­tu­al să înlă­tu­re (neîn­târ­zi­at) aces­te stă­vi­la­re for­ma­te din arbo­ri căzuți, pen­tru a aju­ta la pre­ve­ni­rea inun­da­ți­i­lor. La fel, soli­ci­tăm cetă­țe­ni­lor să par­ti­ci­pe activ la aces­te pro­ce­se, având în vede­re că în anu­mi­te loca­li­tă­ți, ast­fel de situ­a­ții pot fi mul­ti­ple, iar pri­mă­ri­i­le au de obi­cei posi­bi­li­tă­ți modes­te de inter­ven­ție. Tot­o­da­tă soli­ci­tăm pro­pri­e­ta­ri­lor și deți­nă­to­ri­lor de bazi­ne acva­ti­ce (în RM sunt pes­te 4000 de iazu­ri) să moni­to­ri­ze­ze îndea­proa­pe nive­lul apei, asi­gu­rând după nece­si­ta­tea eva­cu­a­rea con­tro­la­tă (și coor­do­na­tă res­pec­tiv cu insti­tu­ți­i­le abi­li­ta­te) a apei, întru evi­ta­rea rupe­rii digu­ri­lor cu pro­vo­ca­rea inun­da­ți­i­lor”, pre­ci­zea­ză Vale­riu Mun­tea­nu, minis­trul Mediu­lui.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *