Unirea, singura opțiune după Vilnius

Plat­for­ma Civi­că Acțiu­nea 2012 salu­tă mesa­jul trans­mis de pre­șe­din­te­le Româ­ni­ei, Tra­ian Băsescu, și invi­tă toți româ­nii pe 1 decem­brie în stra­dă pen­tru a săr­bă­to­ri Uni­rea din 1918 și a cere o nouă Uni­re.

Potri­vit repre­zen­tan­tu­lui Acțiu­nea 2012, Vita­lie Pri­să­ca­ru, mesa­jul pre­șe­din­te­lui de la Cotro­ce­ni con­sti­tu­ie un pri­lej de gân­di­re pen­tru poli­ti­cie­nii de la Chi­și­nău, aceștia tre­bu­ie să răs­pun­dă cu o solu­ție rapi­dă și sigu­ră.

Pen­tru pri­ma dată la Chi­și­nău, pe tot par­cur­sul zilei vor avea loc mani­fes­tă­ri dedi­ca­te Zilei Națio­na­le a Româ­ni­ei. Ast­fel, de la ora 09.00 se vor depu­ne coroa­ne la Monu­men­tul lui Ște­fan cel Mare și Sfânt, moment fes­tiv la care vor fi pre­zen­te îna­l­te ofi­ci­a­li­tă­ți, prin­tre care și depu­ta­ți din Par­la­men­tul Româ­ni­ei. De la 10.00 se va des­fă­șu­ra un mara­ton popu­lar cu por­ni­re de la monu­men­tul lui Ion și Doi­na Aldea-Teodorovici de la intra­rea în par­cul „Valea Mori­lor”. Mara­to­nul va fi des­chis de către cam­pi­oa­na olim­pi­că la gim­nas­ti­că Maria Ola­ru.

Mani­fes­ta­ția cen­tra­lă va înce­pe la ora 14.00 în fața lice­u­lui Ghe­or­ghe Asa­chi. Uni­o­niș­tii vor mer­ge în fața amba­sa­dei Româ­ni­ei să into­ne­ze imnul natio­nal, după care vor face un lanț uman în jurul clă­di­rii Guver­nu­lui. La ora 16:00, Forul Demo­crat al Româ­ni­lor din Repu­bli­ca Mol­do­va și Acțiu­nea 2012 vor orga­ni­za un spec­ta­col de suflet la Tea­trul Gin­ta Lati­na. Con­co­mi­tent cu mani­fes­tă­ri­le din Româ­nia, de la Alba Iulia, în Pia­ța Marii Adu­nă­ri Națio­na­le vor fi aprin­se la con­cer­tul de sea­ra 95 de lam­pi­oa­ne, sim­bo­li­zând cei 95 de ani de la Uni­rea din 1918.
unnamed


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

1 comentariu

  1. ion-ion

    Sunt de acord sa ne unim, dar cine cu cine sa se uneasca.Dupa cha­te stiu eu in urma pac­tu­lui Piben­trop Molo­tov de la Roma­nia a fost rapi­ta Basa­ra­bia; ori RM de asta­zi (cu Tra­s­nis­tria in car­ca si fara sudul Buco­vi­nei si regiu­nea Chi­lia nici pe depar­te nu e Basa­ra­bia. Deci in pri­mul rand tre­bue sa ne inden­ti­fi­cam cine sun­tem si ce vrem de la via­ta si sa nu lasam din nou mani­pu­la­ti fachand jocu­ri­le Rusi­ei si Ger­ma­niei,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *