Solidari cu Alexandru Bejan

Plat­for­ma Civică „Acţiu­nea 2012” denu­nţă abu­zu­ri­le comi­se de auto­ri­tă­ţi­le regiu­nii sepa­ra­tis­te trans­nis­tre­ne în pri­vinţa tână­ru­lui Ale­xan­dru Bejan, elev în cla­sa a-XI-a la lice­ul româ­ne­sc Luci­an Bla­ga din Tiras­pol.

Ele­vul în vâr­stă de 17 ani a fost răpit de la şcoa­lă de către ofi­ţe­ri KGB, care l-au supus unui tra­ta­ment inu­man, anchetându-l timp de câte­va ore, şantajându-l şi obligându-l să scrie un auto­de­nu­nţ din care reieşea că Ale­xan­dru a tri­mis bile­te de ame­ninţa­re unor gră­di­ni­ţe din loca­li­ta­te. În baza aces­tei decla­ra­ţii fal­se, tână­rul a fost acu­zat de tero­rism. În pre­zent, Ale­xan­dru Bejan nu poa­te pără­si aşa-zisa ”RMN”, fiindu-i încăl­cat şi drep­tul la libe­ră cir­cu­la­ţie.

Ale­xan­dru repre­zin­tă  încă o vic­ti­mă în ofen­si­va împo­tri­va româ­nis­mu­lui, dusă de auto­ri­tă­ţi­le din Trans­nis­tria, care sfi­dea­ză atât legi­sla­ţia Repu­bli­cii Mol­do­va, cât şi ori­ce instanţă inter­na­ţio­na­lă pre­o­cu­pa­tă de res­pec­ta­rea drep­tu­ri­lor omu­lui.

Plat­for­ma Civi­că „Acţiu­nea 2012”, coa­li­ție for­ma­tă din pes­te 30 de orga­ni­za­ții non­gu­ver­na­men­ta­le, îşi expri­mă îngri­jo­ra­rea cu pri­vi­re la lip­sa de rea­cţie a auto­ri­tă­ţi­lor de la Chi­şi­nău  faţă de acest caz şi spe­ră ca aces­tea să demon­stre­ze că a fi român nu este o cul­pă, aşa cum o tra­tea­ză sepa­ra­ti­ş­tii de la Tiras­pol.

Tot­o­da­tă, Plat­for­ma Civi­că „Acţiu­nea 2012” se ală­tu­ră ini­ţi­a­ti­vei Con­si­li­u­lui Judeţean al Ele­vi­lor din Brăi­la, de a îna­in­ta o peti­ţie onli­ne şi de a colec­ta sem­nă­tu­ri pen­tru sen­si­bi­li­za­rea opi­ni­ei publi­ce şi a fac­to­ri­lor deci­zio­na­li cu pri­vi­re la situ­a­ţia deo­se­bit de gra­vă a ele­vu­lui Ale­xan­dru Bejan. Acţiu­nea 2012 îi îndeam­nă pe toţi cei inte­re­sa­ţi de soar­ta româ­ni­lor din Repu­bli­ca Mol­do­va să sem­ne­ze

aceas­tă peti­ţie la adre­sa http://www.petitieonline.com/sprijin_pentru_elevul_roman_din_tiraspol_chinuit_de_autoritati.

Via­ţa unui român este în joc, în jocul unor oame­ni care îi nea­gă drep­tul la iden­ti­ta­te.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *