Protest la Ambasada Rusiei din Chișinău

La o lună de la omo­rul la Nis­tru a tână­ru­lui Vadim Pisa­ri, gru­pu­ri­le de ini­ţi­a­ti­vă Fap­te nu Vor­bă şi Spi­rit Româ­ne­sc, orga­ni­za­ţii com­po­nen­te ale Plat­for­mei Civi­ce Acțiu­nea 2012, au des­fă­șu­rat, în sea­ra zilei de 1 febru­a­rie, un pro­test la Amba­sa­da Rusi­ei din Chi­şi­nău, cerând retra­ge­rea Arma­tei a 14-a şi expul­za­rea aba­sa­du­ru­lui Vale­ri Kuzmin. 

La eve­ni­ment s-au ală­tu­rat şi câte­va gru­pu­ri de supor­te­ri ai unor echi­pe de fotbal. Pro­tes­ta­ta­rii au afi­şat la poar­ta amba­sa­dei două bane­re cu mesa­je­le: „O lună a tre­cut, nimic nu s-a făcut” şi „Cerem scu­ze­le de rigoa­re, afa­ra arma­ta de ocu­pa­re” scan­dând „Arma­ta rusă afa­ră”, „Basa­ra­bia Pământ Româ­ne­sc” ş.a. Volun­ta­rii Plat­for­mei Civi­ce Acțiu­nea 2012 au mai orga­ni­zat un pro­test simi­lar acum 2 săp­tămâ­ni, la 14 ianu­a­rie, când apro­xi­ma­tiv 150 de per­soa­ne au cerut retra­ge­rea arma­tei ruse la Amba­sa­da Fede­ra­ţi­ei Ruse şi la Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Exter­ne şi Inte­gra­rii Euro­pe­ne al RM. Plat­for­ma Civi­că ACȚIUNEA 2012 este o coa­li­ție de orga­ni­za­ții non-guvernamentale și gru­pu­ri de ini­ția­ti­vă care mili­tea­ză pen­tru uni­rea Repu­bli­cii Mol­do­va cu Româ­nia.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

3 comentarii

 1. Agatârsul -3

  ANUL 2012:
  DOSARELE VIITOAREI ROMâ­NII RE-INTREGITE ( II / 3 )
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
  “Visul unei nop­ti de iar­na”:
  de Ion Petres­cu, comen­ta­tor poli­tic la “Are­na”
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
  cita­te:
  Româ­nia rămâ­ne, pen­tru Casa Albă, ală­tu­ri de Polo­nia,
  unul din­tre cei doi pilo­ni fun­damen­ta­li ai flan­cu­lui de răsă­rit al NATO,
  a cărui fron­ti­e­ră teo­re­ti­că este pe Prut, dar cea prac­ti­că – con­si­mţi­tă, fără comen­ta­rii,
  de preşe­dinţia actu­a­lă, dar şi de cea vii­toa­re a Rusi­ei – este pe Nis­tru. Fără Trans­nis­tria.

  Uniu­nea Euro­pea­nă va sis­ta fon­du­ri­le neram­bu­r­sa­bi­le pen­tru Repu­bli­ca Mol­do­va,
  dacă va mai con­ti­nua come­dia cu apar­te­nenţa celui de-Al Doi­lea Stat Româ­ne­sc la… C.S.I. !

  În schimb, NATO va rea­cţio­na dur, fără echi­voc, inclu­siv pe plan mili­tar,
  dacă un sin­gur sol­dat rus va mai tre­ce Nis­trul. Ca în 1940.

  2012 este anul mari­lor schim­bă­ri în lume, inclu­siv la Chi­şi­nău. În bine.
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

  Pen­tru întâia oară, după 1989, un şef al diplo­ma­ţi­ei Româ­ni­ei, de anver­gu­ra lui Cris­ti­an Dia­co­ne­scu,
  şi-a pla­ni­fi­cat pri­ma vizi­tă ofi­ci­a­lă taman în capi­ta­la celui de-al doi­lea stat româ­ne­sc.
  Un gest ce a sur­prins plă­cut opi­nia publi­că de pe ambe­le malu­ri ale Mil­co­vu­lui de azi – Pru­tul.

  Un pod ce va fi mai apro­pi­at după şedinţa comu­nă a guver­ne­lor de la Bucu­reş­ti şi Chi­şi­nău,
  pro­gra­ma­tă pes­te patru săp­tămâ­ni. Adi­că îna­in­tea ale­ge­ri­lor pre­zi­denţi­a­le din Rusia,
  ca semn de abor­da­re euro­pea­nă, într-un are­al aflat sub pro­te­cţia NATO,
  a repe­re­lor dru­mu­lui comun în U.E., de jure pen­tru Româ­nia, de fac­to pen­tru Repu­bli­ca Mol­do­va.
  Aşa cum l-au pre­fi­gu­rat lide­rii Ali­anţei pen­tru Inte­gra­re Euro­pea­nă, afla­tă la guver­na­re,
  în cel de-al doi­lea stat româ­ne­sc.
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
  Şi ar mai fi ceva…
  Pri­vind ima­gi­nea lui Vlad Filat, Cris­ti­an Dia­co­ne­scu şi Iurie Lean­că am visat,
  cu ochii des­chi­şi, la cli­pa când (de ce nu?), într-un vii­tor nu… prea înde­păr­tat,
  întâi­ul ar fi pre­mi­er, secun­dul preşe­din­te­le Sena­tu­lui,
  şi al tre­i­lea preşe­din­te­le Came­rei Depu­ta­ţi­lor. La Bucu­reş­ti.
  Ei, sau suc­ce­so­rii lor…
  Arena.md

 2. roman pina la moarte

  DOAMNE AJUTA NEAMUL ROMANESC DE LA NISTRU PIN LA TISA S-A SE UNEASCA ASA CUM AR FII FIRESC SI NORMAL ,O SINGURA TARA ASA CUM AM FOST ROMANIA ,UN SINGUR POPOR ROMAN ,UNIRE UNIRE UNIRE FRATILOR

 3. Maria Isaicu/Cocieri

  Timp de o sap­tamâ­na, la Chi­si­nau s-au perin­dat Pre­se­din­te­le Par­la­men­tu­lui din Sue­dia, Minis­trul de Exter­ne al Unga­ri­ei, si noul Minis­tru de Exter­ne al Româ­ni­ei. Oare ce mesaj o fi adus ei poli­ti­cie­ni­lor sta­ta­lis­ti si “mal­dav­nis­ti” ? Poa­te sa sem­ne­ze mai repe­de docu­men­tul Euro-asiatic mongo­lo Gulag-ov ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *