Observator ENEMO despre culisele electorale

Gali­na Bahi­e­to­va, obser­va­tor ENEMO, face dez­vă­lu­i­ri în pre­sa rusă des­pre impli­ca­rea poli­ţi­ei din R. Mol­do­va în pro­ce­sul de obser­va­re a ale­ge­ri­lor par­la­men­ta­re anti­ci­pa­te din R. Mol­do­va. Bahi­e­to­va spu­ne că are o expe­rienţă de un dece­niu de obser­va­re a ale­ge­ri­lor în Ucrai­na şi că nu a cre­zut vreo­da­tă că pri­ma sa misiu­ne inter­na­ţio­na­lă, la ale­ge­ri­le din R. Mol­do­va, se va înche­ia fără a înce­pe. Obser­va­to­rul ENEMO amin­teş­te că R. Mol­do­va a invi­tat 140 de obser­va­to­ri din par­tea aces­tei orga­ni­za­ţii, repre­zen­tanţi ai Ucrai­nei, Bela­ru­su­lui, Rusi­ei, Kaza­hs­ta­nu­lui, Kîr­ghis­ta­nu­lui, Geor­gi­ei, Arme­ni­ei, Azer­bai­gea­nu­lui. Deşi au fost invi­ta­te 140 de per­soa­ne, doar 53 au pri­mit acre­di­tă­ri din par­tea CEC.

«Este regre­ta­bil că insti­tu­ţi­i­le ofi­ci­a­le ale R. Mol­do­va, dar şi per­soa­ne necu­nos­cu­te au cre­at con­di­ţii insu­por­ta­bi­le de mun­că pen­tru repre­zen­tanţii misiu­nii noas­tre”, spu­ne Gali­na Bahi­e­to­va.
Ea pre­ci­zea­ză că unor cole­gi de-ai săi li s-a impu­tat intra­rea ile­ga­lă în R. Mol­do­va, aceş­tia fiind obli­ga­ţi să pără­seas­că teri­to­ri­ul sta­tu­lui timp de 24 de ore. 

Obser­va­to­rii din Geor­gia au fost opri­ţi în aero­port, unde s-au aflat timp de 24 de ore, după care au fost tri­mi­şi aca­să.

Bahi­e­to­va amin­teş­te că în medi­i­le de infor­ma­re ofi­ci­a­le a fost lan­sa­tă o amplă cam­pa­nie de dis­cre­di­ta­re a obser­va­to­ri­lor ENEMO. „Per­soa­ne ofi­ci­a­le au acu­zat obser­va­to­rii că aces­tea ar fi per­soa­ne cu ante­ce­den­te pena­le, „ext­zre­mi­ş­ti”, „spe­cia­li­za­ţi” în orga­ni­za­rea „revo­lu­ţi­i­lor oran­ge”, poves­teş­te Gali­na Bahi­e­to­va.

Obser­va­to­rii au fost ame­ninţa­ţi cu răfu­ia­lă fizi­că, în cazul în care nu vor pără­si R. Mol­do­va până în ziua ale­ge­ri­lor, iar un grup a fost blo­cat în zona de odih­nă în care aceş­tia fuse­se­ră caza­ţi.

În ace­la­şi con­text, cin­ci repre­zen­tanţi ai misiu­nii ENEMO, care se aflau în con­di­ţii lega­le la Soro­ca, au fost reţi­nu­ţi de poli­ţi­ş­ti, aflându-se la comi­sa­ri­at timp de 10 ore. Ulte­ri­or, o instanţă de jude­ca­tă a decis expul­za­rea lor, în cel mai bru­tal mod. Ei au fost trans­por­ta­ţi cu bacul în stân­ga Nis­tru­lui, uno­ra interzicându-li-se să-şi ia lucru­ri­le per­so­na­le de la locul cază­rii.

În urma aces­tor abu­zu­ri, pe 28 iulie, la 15.00, obser­va­to­rii ENEMO au decis să-şi înce­te­ze ori­ce fel de acti­vi­ta­te în R. Mol­do­va.

ENEMO este o reţea euro­pea­nă de orga­ni­za­ţii care par­ti­ci­pă la obser­va­rea ale­ge­ri­lor. ENEMO este for­ma­tă din 18 orga­ni­za­ţii negu­ver­na­men­ta­le din 16 ţări din Euro­pa de Est şi Asia. Struc­tu­ra res­pec­ti­vă nu susţi­ne niciun par­tid poli­tic şi, în ulti­mii 8 ani, par­ti­ci­pă în cali­ta­te de obser­va­tor la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re din Estul Euro­pei.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *