Marşul Unirii – îngrijorări

Plat­for­ma Civi­că “Acțiu­nea 2012” ia act cu îngri­jo­ra­re de decla­ra­ți­i­le din ce în ce mai vio­len­te ale comu­niș­ti­lor mol­do­ve­ni și ale sate­li­ți­lor aces­to­ra pri­vind Mar­șul celor 10.000 de uni­o­niș­ti care va avea loc la Chi­și­nău dumi­ni­că, 16 sep­tem­brie.

Pozi­ți­i­le poli­ti­ce expri­ma­te de repre­zen­tan­ții aces­tor par­ti­de și orga­ni­za­ții con­sti­tu­ie un atac atât la adre­sa drep­tu­ri­lor fun­damen­ta­le ale omu­lui cu pri­vi­re la libe­ra expri­ma­re și liber­ta­tea de întru­ni­re, cât și la adre­sa demo­cra­ți­ei și a sta­tu­lui de drept din Repu­bli­ca Mol­do­va.

Con­stan­tin Codrea­nu, repre­zen­tant Plat­for­ma Civi­că “Acțiu­nea 2012” a decla­rat în acest con­text: “Vedem că atât comu­niș­tii cât și mario­ne­te­le aces­to­ra ope­rea­ză un asalt furi­bu­nd asu­pra Repu­bli­cii Mol­do­va, punând sub sem­nul între­bă­rii tra­se­ul euro­pean al aces­te­ia și ame­nin­țând cu răfu­ia­la fizi­că și cu pedep­sa cu închi­soa­rea cetă­țe­ni ai aces­tei țări ce au punc­te de vede­re dife­ri­te”.

Mem­brii și sim­pa­ti­zan­ții “Acțiu­nii 2012” sunt adep­ți ai non-violenței, res­pec­tă legea și vor evi­ta­rea cu ori­ce preț a con­frun­tă­ri­lor de pe urmă căro­ra au de sufe­rit for­țe­le de ordi­ne, jur­na­liș­tii și, mai ales, ima­gi­nea per ansam­blu a țării. Repre­zen­tan­ta Plat­for­mei Civi­ce “Acțiu­nea 2012”, Ele­na Podo­lea­nu, a decla­rat: “Pri­mă­ria mun. Chi­și­nău a venit cu pro­pu­ne­rea ca Mar­șul să se des­fă­șoa­re de la Aca­de­mia de Ști­in­țe până în Pia­ța Marii Adu­nă­ri Națio­na­le, deși în decla­ra­ția noas­tră am avut ca punct final al Mar­șu­lui scu­a­rul Tea­tru­lui Națio­nal de Ope­ră și Balet. Sun­tem, prin urma­re, de acord să ajus­tăm tra­se­ul Mar­șu­lui nos­tru indi­cat pen­tru a evi­ta ori­ce fel de con­frun­ta­re, sin­gu­ra con­frun­ta­re pe care o salu­tăm și o încu­ra­jăm este cea a ide­i­lor”.

Plat­for­ma Civi­că “Acțiu­nea 2012” chea­mă toa­te for­țe­le pro-unioniste din Repu­bli­ca Mol­do­va să se ală­tu­re Mar­șu­lui uni­o­nist de pe 16 sep­tem­brie care va înce­pe la ora 14:00, din fața Aca­de­mi­ei de Ști­in­țe a Mol­do­vei. Să ieșim împre­u­nă pe stră­zi­le Chi­și­nă­u­lui pen­tru a demon­stra că sun­tem din ce ce în ce mai mul­ți, din ce în ce mai puter­ni­ci, din ce în ce mai uni­ți!

Plat­for­ma civi­că “Acţiu­nea 2012” a mili­tat întot­dea­u­na paş­nic pen­tru drep­tu­ri­le euro­pe­ne ale basa­ra­be­ni­lor, pen­tru uni­ta­tea aces­tui teri­to­riu şi extin­de­rea sa prin Uni­rea cu Româ­nia, alea­să prin voin­ță popu­la­ră, spre deo­se­bi­re de comu­ni­ş­ti care au optat pen­tru sub­mi­na­rea sta­tu­lui, mafi­o­ti­za­rea aces­tu­ia şi dez­in­te­gra­re teri­to­ri­a­lă.

Plat­for­ma Civi­că “Acțiu­nea 2012”


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

4 comentarii

 1. vlad

  NU-MI POT IMAGINA CUM UN BASARABEAN ROMAN AR PUTEA PROTESTA IN Pia­ta Rosie IMPOTRIVA Lim­bii Ruse SI IZVOARELOR EI SLAVONE,PROFANAND SIMBOLICA STATULUI ,INDICAND CU CINE TREBUIE SAU NU TREBUIE SA SE UNEASCA cuta­re sau cuta­re cne­zat!! !

 2. EXTREMA DREAPTA RM

  Emi­gra­nii rusi-sovietici pro­voa­ca veni­rea EXTREMELOR DREPTE la pute­re, in sta­te­le veci­ne cu Rusia.

 3. FRONTUL RE-UNIRII

  TEROAREA OCUPANTILOR CONTRA BASTINASILOR:

  DE CE NU APLICA LEGEA PRESEDINTELE TIMOFTE,
  CARE SE AUTO-INTITULEAZA “OMUL LEGII” ?
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
  …Acest lucru demon­strea­ză fără pic de tăga­dă că PCRM este ade­vă­ra­tul orga­ni­za­tor
  al tul­bu­ră­ri­lor de la Cahul și Băl­ți, unde au fost adu­se auto­ca­re cu oame­ni plătiți,

  – baș­ca­nul uni­tă­ții teri­to­ri­al admi­nis­tra­ti­ve Găgă­u­zia fiind frun­taș
  al unui ast­fel de grup de bătă­u­și din Găgă­u­zia,

  – iar pre­șe­din­te­le raio­nu­lui Dubă­sa­ri,
  Gri­go­re Poli­cin­ski
  fiind cel care a adus 3 auto­ca­re cu bătă­u­și
  din zona trans­nis­trea­nă la Băl­ți!

  La tul­bu­ră­ri­le din 5 august nu au par­ti­ci­pat locu­i­to­rii ora­șu­lui
  (cei câți­va bătrâ­nei nu repre­zin­tă locu­i­to­rii ora­șu­lui Băl­ți),
  ci ban­de de huli­ga­ni plăti­te cu 200 de lei și cin­sti­te
  la sfâr­șit cu câte o bere de către incul­pa­tul
  Vic­tor Șelin.

  Sur­se dem­ne de încre­de­re ne-au infor­mat că PCRM plă­nu­ieș­te tul­bu­ră­ri
  și pen­tru data de 16 sep­tem­brie prin par­ti­ci­pa­re direc­tă sau prin „sate­li­ți”,
  încear­că prin ori­ce meto­dă să le pro­voa­ce,
  să le sti­mu­le­ze,
  având ca scop lan­sa­rea unor noi ata­cu­ri poli­ti­ce
  pen­tru răs­tur­na­rea ordi­nii de drept
  și a insta­u­ra fri­ca în soci­e­ta­te,
  așa cum a încer­cat prin che­ma­rea în tre­cut
  la nesu­pu­ne­re civi­că și tul­bu­ră­ri,
  inten­ții nere­u­și­te de alt­fel.
  — —  —  —  —  —  —  — –
  O Pre­lu­a­re din:
  Plat­for­ma Civi­că Acțiu­nea 2012:
  OPRIȚI TEROAREA COMUNISTĂ!

  vox­pu­bli­ka
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
  N.B.
  zia­rul ” Tim­pul” din 4 sep­tem­brie 2012:

  Mem­brii Miş­că­rii Popu­la­re „Soli­da­ri­ta­te”,
  par­ti­ci­panţi la Marşul uni­o­nist de la Bălţi,
  din 5 august, anul curent,
  vor soli­ci­ta de la Vic­tor Şelin, lide­rul Par­ti­du­lui Soci­al – Demo­crat (PSD)
  şi preşe­din­te­le gru­pu­lui de com­pa­nii „Uni­con Grup”, des­pă­gu­bi­ri mate­ri­a­le în valoa­re de 100 de mili­oa­ne de lei.

  Aceş­tia afir­mă că au fost mal­tra­ta­ţi şi agre­sa­ţi fizic de acti­vi­ş­tii lui Şelin.
  „Noro­cul nos­tru că am fost pro­te­ja­ţi de echi­pa­je­le ”Ful­ger” şi de poli­ţie.
  Chiar şi aşa, au fost răni­ţi
   – Ion Eşa­nu
   – şi Dumi­tru Popa,
  care au fost ata­ca­ţi de cel puţin cin­ci ori
  cu ouă şi pie­tre”,
  a spus Vic­tor Zugra­vu,
  preşe­din­te­le Miş­că­rii Popu­la­re „Soli­da­ri­ta­te”.

  Ast­fel, mem­brii Miş­că­rii au tri­mis cere­re pre­a­la­bi­lă lui Şelin
  şi aşteap­tă o rea­cţie din par­tea lide­ru­lui PSD în decurs de 15 zile.
  „Dacă nu ne dă un răs­puns, mer­gem în instanţa
  de jude­ca­tă”, a spus Vic­tor Zugra­vu.

 4. IGOR

  NU TREBUE ASTEPTAT RASPUNS DE LA ACEST CRIMINAL SI TRADATOR DE NEAM, LUI SELIN TREBUE DE RETRAS CETATANIA SI FUGARIT DIN TARA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *