Înscrieri la Şcoala de Cultură şi Afirmare Românească

Plat­for­ma civi­că ACȚIUNEA 2012 orga­ni­zea­ză în peri­oa­da 21-23 octom­brie 2011, la Bucu­rești, Școa­la de Cul­tu­ră și Afir­ma­re Româ­neas­că. Pri­ma edi­ție a Șco­lii are ca bene­fi­ci­a­ri 80 de tine­ri ori­gi­na­ri din Repu­bli­ca Mol­do­va, care se pot înscrie la eve­ni­ment onli­ne, pe site­ul Plat­for­mei.

Pro­iec­tul are în vede­re pre­gă­ti­rea, sti­mu­la­rea şi valo­ri­fi­ca­rea potenţi­a­lu­lui tine­ri­lor etni­ci româ­ni din Repu­bli­ca Mol­do­va prin pre­zen­ta­rea unor mode­le româ­neş­ti auten­ti­ce, susţi­ne­rea unor pre­le­ge­ri de isto­rie, etno­lo­gie, fol­clor, mana­ge­ment cul­tu­ral şi de pro­iect, de dezvol­ta­re per­so­na­lă şi pro­fe­sio­na­lă, pre­cum şi prin desfă­şu­ra­rea unor acti­vi­tă­ţi apli­ca­ti­ve.

Par­ti­ci­pan­ții pot fi lice­e­ni, stu­dent sau chiar absol­ven­ți de facul­ta­te din Basa­ra­bia. Toa­te chel­tu­ie­li­le lega­te de par­ti­ci­pa­rea la eve­ni­ment vor fi supor­ta­te de orga­ni­za­to­ri.

For­mu­la­rul de înscri­e­re poa­te fi găsit pe site­ul www.actiunea2012.ro. Ulti­ma zi pen­tru înscri­e­ri este 5 octom­brie.

Plat­for­ma Civi­că ACŢIUNEA 2012 este o coa­li­ţie for­ma­tă din 33 de orga­ni­za­ţii non­gu­ver­na­men­ta­le şi gru­pu­ri de ini­ţi­a­ti­vă care susţin uni­rea Repu­bli­cii Mol­do­va cu Româ­nia şi mili­tea­ză pen­tru rea­li­za­rea obiec­ti­vu­lui gene­ra­ţi­i­lor tre­cu­te, pre­zen­te şi vii­toa­re de regă­si­re a româ­ni­lor de pe cele două malu­ri ale Pru­tu­lui în cadrul ace­lu­ia­şi stat.

Plat­for­ma Civi­că ACŢIUNEA 2012


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

2 comentarii

  1. costel

    uni­re uni­re uni­re in anul 2012 ,tra­ias­ca roma­nia mare si nea­mul roma­ne­sc unit

  2. dacul

    LIMBA DACILOR=LIMBA ROMANA LATINIZATA —5.Cetatea GENUCLA ina­in­te de veni­rea Roma­ni­lor Dacii spu­neau GENUC==GENUNCHI ca si in lim­ba sanscri­ta =JENUC, lati­na dar si gala fran­ce­za. Era o ceta­te unde Dacii INGENUCHEAU la sta­tu­ia unui zeu. 6.Cetatea KAPI-DAVA cuvant for­mat din cuvan­tul KAP==in roma­na tot CAP,si ver­bul a avea= D – AVA , D – AUA Ina­in­te de veni­rea Roma­ni­lor exis­ta ceta­tea ,CAPI-DAVA pro­ba­bil unde stau capii care con­du­ceau popo­rul sau unde era capul unui zeu dacic.Grecii spu­neau ca pe con­du­ca­to­rii Daci­lor ii che­mau in lim­ba Daca CAPILA – TI. In Lim­ba Sanscri­ta CAP-ALA ,In lati­na == caput : capi­tis 7.Cuvantul SHARPE din lim­ba sanscri­ta SARPA , SARP care este si in lati­na SERPE . DACII SPUNEAU SHARPE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *