[FOTO] Câteva mii de români au STRIGAT pentru Unirea cu Basarabia

3000 de per­soa­ne cu ves­te albas­tre, roşii şi gal­be­ne au for­mat un imens tri­co­lor viu la Marşul pen­tru Uni­re de la Bucu­reş­ti, anun­ță Miș­ca­rea “Acțiu­nea 2012”. Par­ti­ci­panţii la mani­fes­ta­ţia orga­ni­za­tă de Plat­for­ma Civi­că Acţiu­nea 2012 au soli­ci­tat Uni­rea Româ­ni­ei cu R. Mol­do­va ca pri­o­ri­ta­te naţio­na­lă. În acest sens, uni­o­ni­ş­tii au pro­pus spre asu­ma­re can­di­da­ţi­lor la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re din 9 decem­brie din Roma­nia o serie de reven­di­că­ri gru­pa­te sub gene­ri­cul Pact pen­tru Basa­ra­bia.

Susţi­ne­rea prin dis­cur­su­ri publi­ce a nece­si­tă­ţii uni­rii, spri­ji­ni­rea com­pa­ni­i­lor din Româ­nia şi din R.  Mol­do­va pen­tru extin­de­rea acti­vi­tă­ţii pe întreg spa­ţi­ul celor două sta­te, cre­a­rea unui depar­ta­ment pen­tru rein­te­gra­rea R. Mol­do­va sunt câte­va din­tre soli­ci­tă­ri­le a pes­te 30 de orga­ni­za­ţii non­gu­ver­na­men­ta­le din Româ­nia, R. Mol­do­va şi dias­po­ra. Can­di­da­ţii sem­na­ta­ri ai Pac­tu­lui pen­tru Basa­ra­bia vor fi pro­mo­va­ţi şi reco­man­da­ţi ale­gă­to­ri­lor pe un site rea­li­zat spe­cial cu acest scop: www.pactbasarabia.ro.

,,Mii de oame­ni au ieşit în stra­dă la Chi­şi­nău pen­tru Uni­re. Am con­si­de­rat că ţine de dato­ria noas­tră să facem ace­la­şi lucru. Aştep­tăm rea­cţia can­di­da­ţi­lor la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re din 9 decem­brie”, a decla­rat Mari­us Lulea, copreşe­din­te­le Plat­for­mei Civi­ce Acţiu­nea 2012.

“În viziu­nea noas­tră, acest docu­ment este gene­rat de cre­ş­te­rea inte­re­su­lui faţă de vii­to­rul comun al româ­ni­lor de pe ambe­le malu­ri ale Pru­tu­lui, reflec­tat şi în acţiu­ni­le cul­tu­ra­le şi soci­a­le pri­vind reîn­tre­gi­rea naţio­na­lă, la care s-au mani­fes­tat zeci de mii de per­soa­ne pe par­cur­sul anu­lui 2012”, spun cei de la “Acțiu­nea 2012”. “Con­si­de­răm că soci­e­ta­tea româ­neas­că s-a demo­cra­ti­zat şi res­pon­sa­bi­li­zat sufi­cient după căde­rea comu­nis­mu­lui, dar şi a blo­cu­lui sovi­e­tic, pen­tru a reven­di­ca anu­la­rea pe cale paș­ni­că si cu res­pec­ta­rea prin­ci­pi­i­lor de drept inter­națio­nal în vigoa­re a con­se­cinţe­lor Pac­tu­lui Ribbentrop-Molotov. Soli­ci­tăm în mod des­chis poli­ti­cie­ni­lor care recla­mă votu­ri­le româ­ni­lor să se res­pon­sa­bi­li­ze­ze şi să adu­că în gra­ni­ţe­le naţio­na­le cei pes­te trei mili­oa­ne de româ­ni de la Est de Prut, pri­va­ţi de drep­tul la Patria Mamă, bunăs­ta­re, secu­ri­ta­te și iden­ti­ta­te națio­na­lă. Con­si­de­răm că este nece­sar ca toţi fac­to­rii de răs­pun­de­re din Româ­nia şi Repu­bli­ca Mol­do­va să fie pro­mo­to­rii soli­da­ri­tă­ţii naţio­na­le şi ai reu­ni­rii româ­ni­lor de pe cele două malu­ri ale Pru­tu­lui, mai pre­sus de ide­o­lo­gi­i­le de par­tid. În acest sens, PACTUL PENTRU BASARABIA repre­zin­tă un anga­ja­ment și un set de măsu­ri con­cre­te care vor fi imple­men­ta­te pen­tru reu­ni­rea celor două sta­te româ­neş­ti. Asu­ma­rea este publi­că, ceea ce înseam­nă că sem­na­ta­rii ofe­ră o garan­ție a efor­tu­lui depus în vii­tor în acest sens, nu un sim­plu arti­fi­ciu elec­to­ral menit să extin­dă numă­rul votan­ți­lor”, se spu­ne în comu­ni­ca­tul celor de la Acțiu­nea 2012.

Plat­for­ma Civi­că Acţiu­nea 2012, coa­li­ţie for­ma­tă din pes­te 30 de orga­ni­za­ţii non­gu­ver­na­men­ta­le şi gru­pu­ri de ini­ţi­a­ti­vă care mili­tea­ză pen­tru reu­ni­rea Româ­ni­ei cu R. Mol­do­va, orga­ni­za­toa­rea Marşu­lui pen­tru Uni­re de la Bucu­reş­ti, din 21 octom­brie, în asen­ti­men­tul tutu­ror celor pre­zenţi la aceas­tă mani­fes­ta­ţie, îna­in­tea­ză urmă­toa­re­le:

ASUMARE PUBLICĂ

1. Apa­ri­ţii publi­ce în care să sus­ți­nă reu­ni­rea celor două sta­te româ­nești şi recu­noa­ş­te­rea exis­tenţei unui sin­gur popor pe ambe­le malu­ri ale Pru­tu­lui. Ter­men: îna­in­tea ale­ge­ri­lor din decem­brie 2012.

2. Dis­cur­su­ri în ple­nul Par­la­men­tu­lui care amin­tesc de nece­si­ta­tea refa­ce­rii uni­tă­ții națio­na­le a nea­mu­lui româ­ne­sc prin reu­ni­rea cu Repu­bli­ca Mol­do­va, ținu­te cu oca­zia săr­bă­to­ri­lor națio­na­le și nu numai.

LEGISLATIV

3. Garan­ta­rea secu­ri­tă­ții Repu­bli­cii Mol­do­va de către sta­tul român si par­te­ne­rii săi inter­națio­na­li, în cazul unei agre­siu­ni exter­ne.

4. Fina­li­za­rea pro­ce­du­ri­lor de adop­ta­re a zilei de 31 august (Ziua Lim­bii Româ­ne) ca săr­bă­toa­re lega­lă.

5. Acor­da­rea cetă­ţe­ni­ei româ­ne în mod auto­mat şi sim­pli­fi­cat tutu­ror celor care se decla­ră etni­ci româ­ni în docu­men­te­le ofi­ci­a­le din R. Mol­do­va.

6. Desfi­in­ța­rea obli­ga­ți­ei pri­vind nece­si­ta­tea deți­ne­rii sumei de mini­mum 500 de euro în cazul acor­dă­rii vizei pen­tru cetă­țe­nii Repu­bli­cii Mol­do­va care doresc să vizi­te­ze Româ­nia.

ECONOMIC

7. Cre­a­rea spa­ți­u­lui eco­no­mic comun prin: Sub­ven­țio­na­rea taxe­lor supli­men­ta­re pen­tru pro­du­se­lor fabri­ca­te în Repu­bli­ca Mol­do­va; Inte­gra­rea celor două sis­te­me ener­ge­ti­ce naţio­na­le; Inte­gra­rea infras­truc­tu­rii aero­por­tu­a­re, fero­vi­a­re şi de trans­port ruti­er; Inte­gra­rea sis­te­mu­lui poş­tal şi uni­fi­ca­rea sis­te­mu­lui de tele­fo­nie

8. Des­chi­de­rea pie­ței de mun­că pen­tru toți cetă­țe­nii R. Mol­do­va.

9. Spri­ji­ni­rea com­pa­ni­i­lor din Româ­nia și din R. Mol­do­va în vede­rea extin­de­rii acti­vi­tă­ții pe întreg spa­ți­ul celor două sta­te româ­nești.

INSTITUȚIONAL

10.  Cre­a­rea unui depar­ta­ment pen­tru rein­te­gra­rea R. Mol­do­va, aflat în sub­or­di­nea direc­tă a pri­mu­lui minis­tru.

11. Inte­gra­rea în stra­te­gia euro-atlantică a Româ­ni­ei a unui capi­tol pri­vind reni­rea cu Basa­ra­bia şi rolul aces­te­ia în secu­ri­ta­tea naţio­na­lă dar și a flan­cu­lui estic al NATO și al Uniu­nii Euro­pe­ne.

12. Com­pa­ti­bi­li­za­rea legi­sla­ti­vă din­tre Româ­nia și Repu­bli­ca Mol­do­va prin imple­men­ta­rea regle­men­tă­ri­lor din acquis-ul legi­sla­tiv euro­pean tra­dus inte­gral în lim­ba româ­nă, folo­sind exper­ti­za Româ­ni­ei, de către Minis­te­rul Jus­ti­ți­ei și Con­si­li­ul Supe­ri­or al Magis­tra­tu­rii de la Bucu­rești, res­pec­tiv Chi­și­nău, pre­cum și de către Insti­tu­tul Euro­pean din Româ­nia.

13. Buge­ta­rea Depar­ta­men­tu­lui pen­tru Româ­nii de Pre­tu­tin­de­ni cu o sumă ega­lă cu suma acor­da­tă de sta­tul român mino­ri­tă­ți­lor națio­na­le din Româ­nia.

14. Numi­rea la con­du­ce­rea amba­sa­dei de la Chi­și­nău, a Insti­tu­tu­lui Cul­tu­ral Român – Chi­și­nău și a Insti­tu­tu­lui Eudo­xiu Hur­mu­za­chi, a unor per­soa­ne com­pe­ten­te, care să ser­veas­că în mod real inte­re­se­le româ­nești.

15. Finan­ța­rea de către Guver­nul Româ­ni­ei, în par­te­ne­ri­at cu Minis­te­rul Cul­tu­rii de la Chi­și­nău, a tra­du­ce­rii inte­gra­le în lim­ba româ­nă a mate­ri­a­le­lor video, con­form legi­sla­ți­ei Repu­bli­cii Mol­do­va.

16. Des­chi­de­rea unui stu­di­ou al Tele­vi­ziu­nii Româ­ne la Chi­și­nau, care să trans­mi­tă zil­nic infor­ma­ții în și din Repu­bli­ca Mol­do­va, ast­fel ca publi­cul să fie anco­rat în rea­li­ta­tea coti­dia­nă a celor două spa­ții.

EDUCAȚIONAL

17. Cre­a­rea în cadrul Minis­te­ru­lui Edu­ca­ți­ei și Cer­ce­tă­rii al Româ­ni­ei a unui birou spe­cial res­pon­sa­bil cu inte­gra­rea cul­tu­ra­lă și soci­a­lă a stu­den­ți­lor și ele­vi­lor bara­sa­ra­be­ni afla­ți la stu­dii în Româ­nia.

18. Regân­di­rea sis­te­mu­lui de sele­cţie a bur­se­lor acor­da­te tine­ri­lor din Repu­bli­ca Mol­do­va ast­fel încât apli­can­tul să poa­tă demon­stra ata­șa­men­tul față de cul­tu­ra, spi­ri­tu­a­li­ta­tea și valo­ri­le româ­nești.

19. Intro­du­ce­rea în manu­a­le­le de isto­rie a unui capi­tol spe­cial des­pre des­pre româ­nii din jurul fron­ti­e­re­lor și din Bal­ca­ni, în spe­cial pri­vind isto­ria comu­nă a româ­ni­lor de pe cele două malu­ri ale Pru­tu­lui.

Poli­ti­cie­nii, ca oame­ni de stat care cunosc isto­ria popo­ru­lui pe care îl con­duc, ştiu că „Basa­ra­bia e Româ­nia”, iar în acest sens, noi, româ­nii, aşteap­tăm ca ei să acţio­ne­ze pen­tru înde­pli­ni­rea ide­a­lu­ri­lor națio­na­le”, con­chid cei de la Miș­ca­rea “Acțiu­nea 2012”.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

6 comentarii

 1. vyzanty

  da uni­rii, dar cu un sta­tut de auto­no­mie regio­na­la a RM, pen­tru o peri­oa­da de timp nece­sa­ra evi­ta­rii unor situ­a­tii de soc socio-economic, ce ine­vi­ta­bil vor apa­re in urma auto­di­zol­va­rii necon­di­tio­na­te a inde­pen­den­tei RM.Multi Ani tutu­ror celor ce se simt apar­te­nen­ta la NATIUNEA ROMANA !!!

 2. Straja

  Dupa pare­rea mea este bine con­ce­put, dar mai lip­seste gri­ja fata de tara­nii nos­tri, nu se spu­ne nimic mai con­cret des­pre inte­le­jen­tia de la sate, des­pre acei ceta­te­ni, care nu vad lumi­na zilei de sara­cie si nevoi. Este strict nece­sar sa atra­gem in acest PACT majo­ri­ta­tea bas­ti­na­si­lor, mol­do­ve­nii vor­bi­tori de lim­ba roma­na, dealt­fel eu cred ca va fi foar­te ane­vo­ios sa ajun­gem la o uni­re pas­ni­ca. Cre­ind con­di­tii favo­ra­bi­le de mun­ca in spa­ti­ul roma­ne­sc vom putea rea­du­ce aca­sa mun­ci­to­rii , care sunt exploa­ta­ti pe intin­su­ri­le fara mar­gi­ni ale Rusi­ei.

 3. Straja

  In sufle­tul si ini­mi­le mol­do­ve­ni­lor bas­ti­na­si, care isi au iden­ti­ta­tea din parin­ti fos­ti des­to­i­ni­ci ceta­te­ni ai Roma­niei zace in per­ma­nen­ta dorul si min­dria pen­tru Patria noas­tra comu­na Roma­nia, dar din lip­sa de comu­ni­ca­re direc­ta din­tre ceta­te­nii de pe ambe­le malu­ri ale Pru­tu­lui, din lip­sa de infor­ma­tii veri­di­ce ceta­te­nii mol­do­ve­ni sovae, cum si este firea mol­de­vea­nu­lui de la sate. Eu zic ca Mar­su­ri­le Uni­rii tre­bu­iesc orga­ni­za­te mai intii la sate ca sa fie cnvin­si sate­nii di jurul ora­se­lor si ca mai apoi avind majo­ri­ta­tea prin sate vor fi con­vin­si si majo­ri­ta­tea celor ple­ca­ti la mun­ca pes­te hota­re si asa mod vom capa­ta o mul­ti­me imen­sa de adep­ti infla­ca­ra­ti, care vor m,erge pina la capat, dar nu cum sa mai pro­ce­dat in tre­cut cind am fost vin­du­ti de NECURATUL de Rosca.Sa depu­nem efor­tu­ri pen­tru a uni intrun sin­gur torent poli­tic si patri­o­tic mol­do­ve­nii prin toa­te meto­de­le lega­le accep­ta­te de popu­la­tia mol­do­vea­na vor­bi­toa­re de lim­ba roma­na, tre­bu­ie sa orga­ni­zam mai mul­te vizi­te a tara­ni­lor de rind in Roma­nia si in alte tari din Euro­pa ca ei sa se con­vin­ga cum tries­te lumea aco­lo bine , liber si indes­tu­la­ti fara comu­ni­zm, fara lide­rii comu­nis­ti , caci acu­ma aces­ti lide­ri comu­nis­ti exploa­tea­za si fura tara­nii de rind, care leau incre­din­tat tere­nu­ri­le si cote­le valori­ce, se imbo­ga­tesc nele­gi­tim pe spi­na­rea si din sudoa­rea tara­ni­lor.

 4. stefan

  Vom fii o tara medie in toa­ta Euro­pa pe locul 12 cu 270,000 km patra­ti, a 10 in Euro­pa la locu­i­to­ri cu 21-24 mili­oa­ne de oame­ni, vom avea acces liber ori­cand la mun­te, mare, sta­tiu­ni de petre­ce­re a tim­pu­lui liber. Vom avea dru­mu­ri si caii fera­te bune, sala­rii si pen­sii de cate­va ori mai mari (si pre­tu­ri putin mai ridi­ca­te), vom putea mer­ge sa mun­cim si sa ne odih­nim in pes­te 100 de tari fara viza, vom putea vor­bi lim­ba roma­na fara sa ne spe­ri­em. Sunt prea puti­ne dez­a­van­ta­je pen­tru a le spu­ne eu aici.

 5. roman basarab

  Da Uni­rii.
  Intra­ţi pe Acţiu­nea 2012 şi daţi ade­ziu­ne ast­fel încât să intra­ţi în gru­pul celor care vor să facă Uni­rea.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *