Foștii prim-miniștri ai României vor unirea cu Basarabia

Oda­tă ce nu mai au pova­ra func­ți­ei, poli­ti­cie­nii din Româ­nia pot spu­ne direct ce sen­ti­men­te au față de une­le subiec­te deli­ca­te. Este și cazul uni­rii din­tre Româ­nia și R. Mol­do­va, con­si­de­ra­tă ca fiind bine­ve­ni­tă de trei din­tre foștii prim-miniști ai Româ­ni­ei: Adri­an Năs­ta­se, Radu Vasi­le și Vic­tor Cior­bea.

“Nici un om poli­tic res­pon­sa­bil nu va fi împo­tri­va uni­rii, dar tre­bu­ie să vedem ce este rea­li­za­bil, în ce inter­val de timp. Aduceți-vă amin­te că eu am lan­sat ide­ea celor două sta­te româ­nești în 1991, în ide­ea că vom putea urma mode­lul ger­man și să uni­fi­căm cele două sta­te” a decla­rat Adri­an Năs­ta­se, prim-ministru între anii 2000-2004. El con­si­de­ră că ori­ce pre­siu­ne și efort de a mar­ca iden­ti­ta­tea comu­nă sunt extre­me de uti­le în acest sens. Radu Vasi­le, prim-ministru între anii 1998-1999, vede ca și căi de acțiu­ne strân­ge­rea legă­tu­ri­lor cul­tu­ra­le, spor­ti­ve și mai ales eco­no­mi­ce. În opi­nia lui Vasi­le, pro­ce­sul va fi unul natu­ral, pe care l-ar îmbră­ți­șa cu toa­tă dra­gos­tea. Fost pri­mar al Bucu­rești­u­lui și apoi prim-ministru în guver­nul CDR, Vic­tor Cior­bea spu­ne că “nu tre­bu­ie să lăsăm să adoar­mă fie și pen­tru o cli­pă aceas­tă lup­tă per­ma­nen­tă pen­tru con­so­li­da­rea ide­ii de uni­ta­te națio­na­lă și acțiu­ne efec­ti­vă pen­tru refa­ce­rea uni­tă­ții națio­na­le a româ­ni­lor de din­co­lo și de din­coa­ce de Prut”. Cior­bea con­si­de­ră că Româ­nia tre­bu­ie să fie par­te direct a pro­ce­su­lui de nego­ci­e­re pri­vind Trans­nis­tria iar rela­ți­i­le poli­ti­ce, soci­a­le, eco­no­mi­ce, cul­tu­ra­le cu “Basa­ra­bia noas­tră, a tutu­ror româ­ni­lor” tre­bu­ie întă­ri­te.
Decla­ra­ți­i­le vin în con­tex­tu­al împli­ni­rii anul aces­ta a 200 de ani de la pri­ma ane­xa­re a Basa­ra­biei la Impe­ri­us Rus, pe 16 mai 1812. Cu aceas­tă oca­zie au avut loc mani­fes­ta­ții de mar­ca­re a eve­ni­men­tu­lui pe ambe­le malu­ri ale Pru­tu­lui, la Chi­și­nău pes­te 7 000 de oame­ni cerând uni­rea cu Româ­nia. Plat­for­ma Civi­că ACȚIUNEA 2012 are drept scop rea­li­za­rea obiec­ti­vu­lui gene­ra­ți­i­lor tre­cu­te, pre­zen­te și vii­toa­re de regă­si­re a româ­ni­lor de pe cele două malu­ri ale Pru­tu­lui în cadrul ace­lu­iași stat.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

1 comentariu

 1. 2012- RE-UNIFICAREA Basarabiei cu ROMÂNIA este în plină desfăşurare !

  “Aduceți-vă amin­te că eu am lan­sat ide­ea celor două sta­te româ­nești în 1991”-Adrian Năs­ta­se

  “ide­ea celor două sta­te româ­nești” de fapt este O CAPCANĂ KGB care are ros­tul DE A DEZBINA şi NU DE A UNI fra­ţii româ­ni!

  DIVIDE et IMPERA!
  DEZBINĂ şi STĂPÂNEŞTE! 

  COLOANA a-5-a RUSĂ de mani­pu­la­re în masă a înţe­les că MINCIUNILE RUSEŞTI ORDINARE numi­te “lim­ba mol­do­ve­neas­că” şi “popo­rul mol­do­ve­ne­sc” nu mai pros­tesc pe nici UN ROMÂN din Basa­ra­bia .
  Şi atun­ci cu ce s-au gân­dit să CONTRAATACE MANKURŢII KGB? 

  Cu VICLENIA RUSEASCĂ “MOLDOVA – CEL DE-AL DOILEA STAT ROMÂNESC “. 

  Şi atun­ci Buco­vi­na de Nord cu Cernăuţiul,Herţa şi Codrii Cos­mi­nu­lui ce este?
  CEL DE-AL TREILEA stat româ­ne­sc?
  Dar BASARABIA de nord cu Hoti­nul ce este?
  CEL DE-AL PATRULEA stat româ­ne­sc?
  Dar Basa­ra­bia de sud,Basarabia ISTORICĂ,adică Buge­a­cul cu Ceta­tea Albă,Chilia,Reni,cu Cătlă­bu­ga unde MARELE ROMÂN Şte­fan i-a zdro­bit pe tur­ci sau Ieze­rul Cahu­lu­lui unde IOAN VODĂ VITEAZUL a lup­tat până la moar­te cu acea­şi OCUPANŢI TURCI,ce este?
  CEL DE-AL CINCILEA STAT ROMÂNESC?
  Dar MARAMUREŞUL ISTORIC de unde au ple­cat pes­te Car­pa­ţi şi au înte­me­iat Ţara Mol­do­vei ROMÂNII mara­mu­reşe­ni DRa­goş şi Bogdan ,ce este?
  CEL DE-AL ŞASELEA stat româ­ne­sc?

  NEMERNICII OCUPANŢI ne-au vrut întot­dea­u­na FĂRÂMIŢAŢI,DEZBINAŢI,MICI şi SLABI. 
  Doar aşa ne-au putut ţine în ROBIE sute de ani! 

  DIVIDE et IMPERA!
  DEZBINĂ şi STĂPÂNEŞTE!
  Călă­ii OCUPANŢI RUŞI,turci,austro-hungari ne-au vrut întot­dea­u­na ÎN CÂT MAI MULTE STATE ROMÂNEŞTI. 

  Călă­ii OCUPANŢI RUŞI NU NE-AU VRUT NICIODATĂ UNIŢI-DECI PUTERNICI!

  Mol­do­va NU este cel de-al doi­lea stat româ­ne­sc.
  La 24 Ianu­a­rie 1859 sub ROMÂNUL mol­do­vean ,
  mare­le DOMN Ale­xan­dru Ioan CUZA,
  MOLDOVA şi MUNTENIA AU CREAT ROMÂNIA,urmaşa DACIEI STRĂBUNE! 

  Moldova,Ardealul şi Ţara Româ­neas­că
  SUNT STATUL ROMÂNESC !
  UNICUL STAT ROMÂNESC

  Călă­ii Ocu­panţi Ruşi şi SLUGILE LOR MANKURTE,
  NU VOR PUTEA NICIODATĂ să facă O ŢARĂ ,
  din Basa­ra­bia,
  UN BRAŢ SMULS CU TANCURILE Arma­tei Roşii din SFÂNTUL TRUP al Ţării Noas­tre MAMĂ ROMÂNIA.
  RANA DE LA PRUT SÂNGEREAZĂ de 200 de ani.
  AJUNGE cu min­ciu­ni­le ruseş­ti!

  MOLDOVA – CEL DE-AL DOILEA STAT ROMÂNESC ???
  NICIODATĂ!
  MOLDOVA ESTE ROMÂNIA!
  Şi ROMÂNIA ESTE UNA SINGURĂ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *