Eliminarea Istoriei Românilor – condamnată de Acţiunea 2012

Plat­for­ma Civi­că ACŢIUNEA 2012 con­dam­nă deci­zia Guver­nu­lui R. Mol­do­va, în frun­te cu pre­mi­e­rul Vlad Filat şi minis­trul Edu­ca­ţi­ei Mihai Şlea­h­ti­ţ­chi, de a eli­mi­na dis­ci­pli­na de stu­diu ,,Isto­ria româ­ni­lor” din pro­gra­ma şco­la­ră a insti­tu­ţi­i­lor de învă­ţământ pre­u­ni­ver­si­tar.

Orga­ni­za­ţi­i­le com­po­nen­te ale Plat­for­mei Civi­ce ACŢIUNEA 2012 con­si­de­ră că exclu­de­rea mate­ri­ei ,,Isto­ria româ­ni­lor” din cur­ri­cu­la şco­la­ră şi înlo­cu­i­rea aces­te­ia cu dis­ci­pli­na ,,Isto­rie”, care coma­sea­ză ele­men­te de isto­rie uni­ver­sa­lă, isto­rie naţio­na­lă şi isto­rie regio­na­lă, repre­zin­tă un aten­tat la conş­ti­inţa naţio­na­lă a româ­ni­lor basa­ra­be­ni pe care numai regi­mul comu­nist al lui Vla­di­mir Voro­nin a mai îndrăz­nit să îl pună în prac­ti­că.

Plat­for­ma Civi­că ACŢIUNEA 2012 soli­ci­tă res­pec­tu­os Guver­nu­lui şi Minis­te­ru­lui Edu­ca­ţi­ei din Repu­bli­ca Mol­do­va să revi­nă asu­pra hotă­rârii de a înlo­cui mate­ria ,,Isto­ria Româ­ni­lor” cu dis­ci­pli­na ,,Isto­rie”. Lan­săm un apel către soci­e­ta­tea civi­lă și către poli­ti­cie­nii din Repu­bli­ca Mol­do­va și Româ­nia de a între­prin­de acţiu­ni de infor­ma­re şi con­tes­ta­re a aces­tei măsu­ri a Guver­nu­lui R. Mol­do­va, care igno­ră ade­vă­rul şti­inţi­fic şi care este pro­fund anti­ro­mâ­neas­că şi repre­zin­tă, în esen­ță, o reve­ni­re la inten­ți­i­le de a se pro­mo­va la nivel de stat ide­o­lo­gia pseudo-națională mol­do­ve­nis­tă.

Rea­min­tim Guver­nu­lui Filat că ace­ia din­tre noi care am ieșit în stra­dă pen­tru dărâ­ma­rea regi­mu­lui comu­nist al lui Vla­di­mir Voro­nin în 7 apri­lie am făcut-o nu pen­tru a adu­ce la pute­re un nou regim anti­ro­mâ­ne­sc dar pen­tru a spri­ji­ni un guvern demo­cra­tic, fidel pri­ci­pi­i­lor euro­pe­ne, care încu­ra­jea­ză afir­ma­rea iden­ti­tă­ții și a dia­lo­gu­lui, inclu­siv refe­ri­tor la aspec­te­le tre­cu­tu­lui comun al româ­ni­lor de pe cele două malu­ri ale Pru­tu­lui. Nu am uitat pen­tru ce am lup­tat în 7 apri­lie și nici pe cei care au murit pen­tru ace­le ide­a­lu­ri. Deși spe­răm să nu fie nevo­ie, o putem lua ori­când de la capăt.

Către 11 august, din cadrul Plat­for­mei Civi­ce ACŢIUNEA 2012 fac par­te:

Aso­ci­a­ția 21 Decem­brie 1989

Aso­ci­a­ţia Obş­teas­că ,,Memo­ria”

Aso­ci­a­ţia Obş­teas­că Aca­de­mia de Ști­in­te a Mediu­lui

Aso­ci­a­ția Onoa­re și Patrie

Aso­ci­a­ţia Stu­denţeas­că a Uni­ver­si­tă­ţii Naţio­na­le de Muzi­că Bucu­reş­ti

Aso­ci­a­ția Stu­den­ți­lor Basa­ra­be­ni Crai­o­va

Aso­ci­a­ţia Stu­denţi­lor din Zuri­ch

Aso­ci­a­ţia Stu­denţi­lor Româ­ni din EPFL (Lau­san­ne)

Aso­ci­a­ția Tighi­na

Aso­ci­a­ţia uni­ver­si­ta­ră Emi­ne­scu din Gene­va

ATRAG (Aso­ci­a­ția Tine­ri­lor Româ­ni din Afa­ra Gra­ni­țe­lor) Iași

Basa­ra­be­ni Media Gro­up

Casa Româ­ni­lor din Elve­ția

Cer­cul ele­vi­lor basa­ra­be­ni din Bacău

Clu­bul Mara­mu­re­șe­ni­lor din dreap­ta Tisei

Clu­bul Stu­denţi­lor Basa­ra­be­ni şi Buco­vi­ne­ni din Gala­ţi

Con­si­li­ul Mondi­al Român

Con­si­li­ul Român Ame­ri­can

Deș­tep­ta­rea

Doro­ban­ții

Fap­ta Nu Vor­ba

Foru­mul Civic al Româ­ni­lor din Cova­s­na, Har­ghi­ta şi Mureş

Fun­da­ția Gri­go­re Vie­ru

Fun­da­ția Națio­na­lă pen­tru Româ­nii de Pre­tu­tu­tin­de­ni

Gru­pul de Ini­ția­ti­vă al Româ­ni­lor Basa­ra­be­ni Sucea­va

Honor et Patria

Insti­tu­tul Fra­ții Goles­cu

Liga Stu­den­ți­lor Basa­ra­be­ni din Bucu­rești

Liga Stu­den­ți­lor Basa­ra­be­ni din Plo­iești

Liga Stu­denţi­lor Basa­ra­be­ni din Timi­şoa­ra

Orga­ni­za­ţia Stu­denţi­lor Basa­ra­be­ni din Bucu­reş­ti

Orga­ni­za­ţia Stu­denţi­lor Basa­ra­be­ni din Timi­şoa­ra

Spi­rit Româ­ne­sc


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

2 comentarii

  1. Nic

    Cred ca cei de la guver­na­re iara­si au dat in bara. Slea­h­tit­chii a luat-o pe sleah. Oda­ta cu veni­rea lui la minis­ter totul degra­dea­za. Corup­tia la BAC , mita,minciuna si hotia totul se ince­pe de la acest Minis­ter. Este un Minis­ter Nee­du­cat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *