Acţiunea 2012 condamnă omorul lui Vadim Pisari

Plat­for­ma Civi­că Acţiu­nea 2012 con­dam­nă cu tărie uci­de­rea tână­ru­lui Vadim Pisari, locu­i­tor al satu­lui Pârâ­ta din raio­nul Dubă­sari, pro­du­să la 1 ianu­a­rie în Zona de Secu­ri­ta­te de pe Nis­tru, de la Vadul lui Vodă. Pe aceas­tă cale, Plat­for­ma Civi­că Acţiu­nea 2012 trans­mi­te sin­ce­re con­do­leanţe fami­li­ei şi apro­pi­a­ţi­lor aces­tu­ia.   Plat­for­ma Civi­că Acţiu­nea 2012 con­si­de­ră că uci­de­rea tână­ru­lui român basa­ra­bean de către un aşa-zis ”paci­fi­ca­tor” apar­ținând arma­tei ruse care ocu­pă rai­oa­ne­le de est ale Repu­bli­cii Mol­do­va de 20 de ani este scan­da­loa­să şi tre­bu­ie san­cţio­na­tă cu promp­ti­tu­di­ne con­form legii. De ase­me­nea, cerem retra­ge­rea necon­di­țio­na­tă a tru­pe­lor şi arma­men­tu­lui Fede­ra­ți­ei Ruse de pe teri­to­ri­ul Repu­bli­cii Mol­do­va.   Tot­o­da­tă, Acţiu­nea 2012 sem­na­lea­ză dis­cre­panţa între dia­lo­gul ofi­ci­al refe­ri­tor la solu­ţio­na­rea con­flic­tu­lui din regiu­nea trans­nis­trea­nă şi rea­li­ta­tea coti­dia­nă tră­i­tă de locu­i­to­rii din aceas­tă zonă ten­sio­na­tă, care pot deve­ni ori­când vic­ti­me ale unei gra­ni­ţe impu­se ile­gal şi pro­te­ja­te de mitra­li­ere care asi­gu­ră ”pacea”. Acţiu­nea 2012 atra­ge atenţia asu­pra fap­tu­lui că pier­de­rea vieţii unui om în regiu­nea trans­nis­trea­nă, par­te com­po­nen­tă a teri­to­ri­u­lui Repu­bli­cii Mol­do­va, repre­zin­tă mai mult decât o pagi­nă dintr-un manu­al de geo­po­li­ti­că şi tre­bu­ie tra­ta­tă cu seri­o­zi­ta­te şi res­pon­sa­bi­li­ta­te.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

5 comentarii

 1. URUGUAY

  Tra­ias­ca Româ­nia Mare in vechi­le hota­re
  din anul 1918 din­tre Nis­tru is Tisa !

 2. AGHEASMA - 2

  ANUL 2012: DOSARELE RE – UNIRII ( 2 )
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
  un comen­ta­riu pre­lu­at: / Coman Geor­gel /

  “Con­du­ca­to­rii de la Chi­si­nau sunt ruso­fili pâna in madu­va oase­lor !!
  Daca ar avea SUFLET ROMANESC ar OPRI macar 50% din pro­pa­gan­da Mosco­vei si a Kie­vu­lui
  si s-ar intoar­ce spre noi si Euro­pa !!
  ACUM in aces­te MOMENTE nu ne opres­te nimeni sa facem Uni­rea !!
  Dar vrea BASARABIA?? Asta e intre­ba­rea !!
  Româ­nia este intr-o rela­tie EXCELENTA cu S.U.A. si nu-i refu­za la sigur nimic !!!
  Uni­rea tre­bu­ie facu­ta de par­tea LUMINATA a popu­la­ti­ei MOLDOVEI,
  caci ei sunt DECIDENTII ISTORIEI:
  SAVANTI, IDEOLOGII, PROFESORII, DOCTORI, POPII IN PRIMUL RâND !!
  Dati afa­ra bise­ri­ca ruseas­ca din Mol­do­va si apoi apucati-va de pre­ga­ti­rea Uni­rii !!
  Nu e usor !! Dar luati HOTA­RâRI ISTORICE, care sa schim­be isto­ria regiuni !!
  Euro­pa , Româ­nia, SUA va aju­ta, dar sa vada HOTA­RâRII PUTERNICE
  CARE SA VA IMPINGA IN FATA Euro­pei !! De ce va este FRICA !!
  AVETI SPRIJINUL TUTUROR EUROPENILOR DACA LUATI HOTA­RâRII CURAJOASE !!
  Nu muri­ti de foa­me, iata exem­plul expor­tu­ri­lor de vin
  si alte­le care va con­fir­ma ca indi­fe­rent in ce situ­a­tie ati fi,
  ROMANIA ESTE lân­ga voi !! CURAJ Mol­do­va!! Curaj MOLDOVENI !!
  Capul sus ! Traim in sec. xxi ! Alt­fel se scrie isto­ria !!!
  http://www.timpul.md/articol/1812-2012-rusii-si-romanii – fata-in-fata-dupa-200-de-ani – 30070.html

  TRAIASCA ROMANIA MARE IN VECHILE HOTARE
  DINTRE NISTRU SI TISA DIN ANUL 1918 !

 3. Soimul Verde

  http://www.facebook.com/events/217209601694940/
  Cerem:
  1. anche­ta­rea şi pedep­si­rea “paci­fi­ca­to­ri­lor” ruşi care l-au ucis pe Vadim Pisari
  2. desfi­inţa­rea tutu­ror pos­tu­ri­lor forţe­lor de menţi­ne­re a păcii de-a lun­gul Nis­tru­lui
  3. retra­ge­rea amba­sa­do­ru­lui, paci­fi­ca­to­ri­lor şi a arma­tei ruse din Mol­do­va

  ________________________
  Vadim Pisari, de 18 ani, a fost împu­ş­cat mor­tal pe 1 ianu­a­rie 2012 de un mili­tar rus, pe podul de la Nis­tru (zona s.Pârâta, raio­nul Dubă­sari)

  Ucis la Nis­tru de paci­fi­ca­to­rii ruşi
  http://curaj.tv/reportaj/ucis-la-nistru-de-pacificatorii-rusi

  Mol­do­va asks: Rus­sian army go home!
  http://curaj.tv/local/chisinau/moldova-asks-russian-army-go-home

  Eve­ni­ment public (cre­at de Ghen­a­die Bre­ga): Scoa­teţi “paci­fi­ca­to­rii” din Mol­do­va!
  Loca­tia: amba­sa­da rusă , bd. Ste­fan cel Mare, 153, Chi­si­nau
  Data si ora: 9 ianu­a­rie 2012, ora 12.00

 4. Soimul Verde

  http://www.facebook.com/events/261160117284159/

  VENITI CU NOI! MANIFESTATIE PENTRU BASARABIA LA AMBASADA RUSIEI!

  Fun­da­tia “Ion Gavri­la Ogo­ra­nu”, infi­in­ta­ta in memo­ria mare­lul lup­ta­tor anti­co­mu­nist, va chea­ma sa mani­fes­tam la Amba­sa­da Rusi­ei. Pe toti acei care vreti drep­ta­te , pe toti acei care sun­teti con­tra tota­li­ta­ris­mu­lui bol­se­vic per­pe­tu­at astazi in Euro­pa seco­lu­lui 21 prin men­ti­ne­rea con­se­cin­te­lor pac­tu­lui cri­mi­nal Ribentropp-Molotov, pe toti acei care lup­tati pen­tru Rein­tre­gi­rea Nea­mu­lui Roma­nesc.

  Veni­ti see you noi sa cerem:

  1. Con­dam­na­rea inter­na­tio­na­la ime­di­a­ta a asa­si­na­rii tana­ru­lui Vadim Pisari in var­sta de 18 ani, ca si cri­ma impo­tri­va uma­ni­ta­tii.

  2. Ares­ta­rea si urma­ri­rea asa­si­ni­lor de catre Tri­bu­na­lul ONU pen­tru cri­me de răz­boi.

  3. Inlo­cu­i­rea asa numi­ti­lor “paci­fi­ca­tori” rusi see you o for­ta ONU care sa garan­te­ze sigu­ran­ta locu­i­to­ri­lor civili din zona inci­den­tu­lui pen­tru pre­ve­ni­rea altor cri­me.

  La sfar­si­tul mani­fes­ta­ti­ei vom depu­ne o scri­soa­re de pro­test care va fi tri­mi­sa si tutu­ror amba­sa­de­lor tari­lor mem­bre UE pre­cum si Tri­bu­na­lu­lui Inter­na­tio­nal pen­tru cri­me de raz­boi.

  Eve­ni­ment public (Cre­at de Ale­xan­dru Ono­frei).
  Loca­tia: Amba­sa­da Rusa, Bucu­res­ti.
  Data si ora: 10 ianu­a­rie 2012, 16.00 – 17.30.

 5. Soimul Verde

  VENITI CU NOI! MANIFESTATIE PENTRU BASARABIA LA AMBASADA RUSIEI!

  http://www.facebook.com/events/261160117284159/

  Fun­da­tia “Ion Gavri­la Ogo­ra­nu”, infi­in­ta­ta in memo­ria mare­lul lup­ta­tor anti­co­mu­nist, va chea­ma sa mani­fes­tam la Amba­sa­da Rusi­ei. Pe toti acei care vreti drep­ta­te , pe toti acei care sun­teti con­tra tota­li­ta­ris­mu­lui bol­se­vic per­pe­tu­at astazi in Euro­pa seco­lu­lui 21 prin men­ti­ne­rea con­se­cin­te­lor pac­tu­lui cri­mi­nal Ribentropp-Molotov, pe toti acei care lup­tati pen­tru Rein­tre­gi­rea Nea­mu­lui Roma­nesc.

  Veni­ti see you noi sa cerem:

  1. Con­dam­na­rea inter­na­tio­na­la ime­di­a­ta a asa­si­na­rii tana­ru­lui Vadim Pisari in var­sta de 18 ani, ca si cri­ma impo­tri­va uma­ni­ta­tii.

  2. Ares­ta­rea si urma­ri­rea asa­si­ni­lor de catre Tri­bu­na­lul ONU pen­tru cri­me de răz­boi.

  3. Inlo­cu­i­rea asa numi­ti­lor “paci­fi­ca­tori” rusi see you o for­ta ONU care sa garan­te­ze sigu­ran­ta locu­i­to­ri­lor civili din zona inci­den­tu­lui pen­tru pre­ve­ni­rea altor cri­me.

  La sfar­si­tul mani­fes­ta­ti­ei vom depu­ne o scri­soa­re de pro­test care va fi tri­mi­sa si tutu­ror amba­sa­de­lor tari­lor mem­bre UE pre­cum si Tri­bu­na­lu­lui Inter­na­tio­nal pen­tru cri­me de raz­boi.

  Eve­ni­ment public (Cre­at de Ale­xan­dru Ono­frei).
  Loca­tia: Amba­sa­da Rusa, Bucu­res­ti.
  Data si ora: 10 ianu­a­rie 2012, 16.00 – 17.30.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *