Cu trei roţi sparte la Curtea Supremă de Justiţie

Un con­flict între vecini, sol­dat cu 3 roţi tăi­a­te, a ajuns să fie solu­ţio­nat abia la Cur­tea Supre­mă de Jus­ti­ţie (CSJ), după mai bine de 3 ani de şedinţe de jude­ca­tă în instanţe­le ierar­hic infe­ri­oa­re. Ele­na Gavri­li­ţa, ori­gi­na­ră din satul Soco­la, raio­nul Şol­dă­neşti, spu­ne că, în 2014, niş­te con­să­te­ni i-ar fi tăi­at 3 anve­lo­pe de la maşi­nă şi, pen­tru că poli­ţi­ş­tii i-au amen­dat pe pre­su­pu­şii făp­ta­şi fără a le pro­ba vino­vă­ţia, aceş­tia au obţi­nut ulte­ri­or anu­la­rea amen­zi­lor, după care au chemat-o în jude­ca­tă pen­tru calomnie.

Acum, după ce CSJ şi-a spus ulti­mul cuvânt în pro­ce­sul „celor 3 roţi tăi­a­te”, Ele­na Gavri­li­ţa, cea care în 2014 s-a ales cu o pagu­bă de aproa­pe 5 mii de lei, este obli­ga­tă să achi­te şi pes­te 10 mii de lei drept dau­ne mate­ri­a­le celor pe care i-a învi­nu­it că i-au tăi­at roţi­le, dar a căror vino­vă­ţie nu a putut fi demon­stra­tă de oame­nii legii.

Trei anvelope tăiate, două amenzi anulate şi un proces de judecată contra statului

Ele­na Gavri­li­ţa spu­ne că, în noap­tea de 5 spre 6 ianu­a­rie 2014, se afla în vizi­tă la mama sa, în satul Soco­la, raio­nul Şol­dă­neşti. Noap­tea, pe la ora două, aceas­ta a fost tre­zi­tă de lătra­tul câi­ne­lui, iar când a ieşit afa­ră a văzut două per­soa­ne care au fugit de lân­gă maşi­na par­ca­tă în cur­te. Cei doi, pe care feme­ia spu­ne că i-a recu­nos­cut ca fiind niş­te săte­ni care locu­iau în apro­pi­e­re, şi cu care se cer­ta­se cu o sea­ră mai devre­me, i-au tăi­at trei roţi ale maşi­nii. A doua zi, Ele­na Gavri­li­ţa a depus o plân­ge­re la poli­ţie şi, între­ba­tă dacă bănu­ieş­te pe cine­va, ea le-a spus poli­ţi­ş­ti­lor că i-ar fi recu­nos­cut pe veci­nii cu care se cer­ta­se, Ana­to­lie şi Ser­ghei Popu­şoi, tată şi fiu. În baza plân­ge­rii feme­ii, poli­ţi­ş­tii i-au amen­dat pe Ana­to­lie şi Ser­ghei Popu­şoi cu câte 600 de lei fie­ca­re. Aceş­tia, însă, au con­tes­tat amen­zi­le în instanţă, moti­vând că nu au comis aceas­tă fap­tă şi că nu poar­tă nicio vină pen­tru dete­ri­o­ra­rea anve­lo­pe­lor. Pe 5 mai 2014, Jude­că­to­ria Şol­dă­neşti le-a dat drep­ta­te şi a anu­lat amen­zi­le. În hotă­rârea jude­că­to­ri­lor se spu­ne că poli­ţis­tul a apli­cat amen­zi­le „numai din depo­zi­ţi­i­le vic­ti­mei, fără a fi pro­ba­tă vino­vă­ţia prin alte mij­loa­ce”.

După ce au obţi­nut anu­la­rea amen­zi­lor, Ana­to­lie şi Ser­ghei Popu­şoi au acţio­nat în jude­ca­tă Minis­te­rul Jus­ti­ţi­ei şi Inspec­to­ra­tul de Poli­ţie Şol­dă­neşti, cerând înca­sa­rea pre­ju­di­ci­u­lui mate­ri­al, moral şi com­pen­sa­rea chel­tu­ie­li­lor de jude­ca­tă. Ast­fel, Ser­ghei Popu­şoi a cerut înca­sa­rea, din con­tul sta­tu­lui, a unui pre­ju­di­ci­ul mate­ri­al de 1772 de lei şi moral – de 10 mii de lei, iar Ana­to­lie Popu­şoi a soli­ci­tat un pre­ju­di­ciu mate­ri­al de 2 903 lei şi pre­ju­di­ciu moral de 10 mii de lei. De ase­me­nea aceş­tia au soli­ci­tat, supli­men­tar, înca­sa­rea chel­tu­ie­li­lor pen­tru trans­port, în mări­me de 169 de lei, şi 300 de lei pen­tru ser­vi­ci­i­le avo­ca­tu­lui.

La 3 decem­brie 2014, Jude­că­to­ria Şol­dă­neşti le-a res­pins acţiu­nea. La fel a făcut şi Cur­tea de Apel Bălţi, pe 12 mar­tie 2015, iar pro­ce­sul a ajuns la CSJ. În august 2015, şi CSJ a res­pins recur­sul lui Ana­to­lie şi Ser­ghei Popu­şoi ca fiind inad­mi­si­bil.

Victima vinovată

Între timp, în para­lel cu pro­ce­sul con­tra sta­tu­lui, cei doi s-au adre­sat cu o cere­re de che­ma­re în jude­ca­tă pri­vind repa­ra­rea pre­ju­di­ci­u­lui mate­ri­al şi moral şi împo­tri­va Ele­nei Gavri­li­ţa. Aceş­tia şi-au moti­vat acţiu­nea prin fap­tul că, „în urma unei plân­geri calomni­oa­se depu­se de către pârâ­tă împo­tri­va lor, pre­cum şi în urma cer­ce­tă­ri­lor efec­tu­a­te de către IP Şol­dă­neşti”, au supor­tat chel­tu­ieli mate­ri­a­le şi „au sufe­rit ruşi­ne în faţa comu­ni­tă­ţii, acest lucru făcându-i să sufe­re psi­hic, fapt pen­tru care pârâ­ta ar tre­bui să-i des­pă­gu­beas­că şi moral”. Ast­fel, ambii au cerut dau­ne mora­le a câte 10 mii de lei pen­tru fie­ca­re plus înca­sa­rea din con­tul Ele­nei Gavri­li­ţa a sumei de 1772 de lei în bene­fi­ci­ul lui Ser­ghei Popu­şoi şi 2903 lei în bene­fi­ci­ul lui Ana­to­lie Popu­şoi pen­tru chel­tu­ieli de trans­port, ser­vi­ci­i­le avo­ca­tu­lui şi tra­ta­ment medi­cal.

Dacă în pro­ce­sul de jude­ca­tă con­tra Minis­te­ru­lui Jus­ti­ţi­ei şi a IP Şol­dă­neşti Ana­to­lie şi Ser­ghei Popu­şoi nu au avut sorţi de izbân­dă, atunci împo­tri­va Ele­nei Gavri­li­ţa aceş­tia au avut câş­tig de cau­ză. Pe 5 mai 2016, Jude­că­to­ria Şol­dă­neşti a admis parţi­al soli­ci­tă­ri­le celor doi şi a dis­pus înca­sa­rea de la Ele­na Gavri­li­ţa, în bene­fi­ci­ul lui Ana­to­lie Popu­şoi, a pre­ju­di­ci­u­lui mate­ri­al de 2903 lei, a unui pre­ju­di­ciu moral de 2000 de lei şi a chel­tu­ie­li­lor de jude­ca­tă în mări­me de 2540 lei. În total 7443 de lei. Şi pen­tru Ser­ghei Popu­şoi instan­ța a dis­pus un pre­ju­di­ciu mate­ri­al de 1772 de lei, dau­ne mora­le de 1000 de lei şi chel­tu­ie­li­le de jude­ca­tă de 2540 de lei. În total 5312 lei.

Nemulţu­mi­tă de deci­zia instanţei, Ele­na Gavri­li­ţa a făcut apel, iar la 1 sep­tem­brie 2016, Cur­tea de Apel Bălţi a emis o nouă hotă­râre care anu­la pla­ta pagu­be­lor mora­le, păs­trând însă pre­ju­di­ci­i­le mate­ri­a­le la care se adă­u­gau 400 de lei drept chel­tu­ieli pen­tru ser­vi­ci­i­le de asis­tenţă juri­di­că. Fami­lia Popu­şoi nu a agre­at deci­zia şi s-a ajuns şi de aceas­tă dată la CSJ care, în apri­lie 2017, a menţi­nut deci­zia Curţii de Apel Bălţi.

Cu roţile tăiate şi bună de plată

Ast­fel, în urma hotă­rârii defi­ni­ti­ve a CSJ, Ele­na Gavri­li­ţa este obli­ga­tă să achi­te fami­li­ei Popu­şoi dau­ne mate­ri­a­le de pes­te 10 mii de lei, la care se ada­u­gă şi ono­ra­ri­ul exe­c­u­to­ru­lui jude­că­to­resc. Feme­ia spu­ne că dacă ar fi şti­ut că se va ajun­ge aici, nici nu mai scria plân­ge­re la poli­ţie. „Eu am fost cu anve­lo­pe­le tăi­a­te şi tot eu sunt vino­va­tă acum. Tre­bu­ia să nu fac nici apel la poli­ţie. Să fi şti­ut că va fi aşa… Nu m-am aştep­tat la aşa ceva, să ajung tot eu vino­va­tă. Pen­tru ce? Doar pro­ce­se­le ver­ba­le poli­ţia le-a făcut, nu eu. Poli­ţia le-a făcut lor pro­ces con­tra­venţio­nal, dar nu a făcut inves­ti­ga­ţii care să demon­stre­ze. Le-au pus 600 de lei, dar ei au con­tes­tat în jude­ca­tă şi le-au anu­lat amen­zi­le. Eu am fost şi cu pagu­bă şi încă m-am tre­zit şi cu chel­tu­ieli pe jude­ca­tă”, spu­ne Ele­na Gavri­li­ţa.

De cea­lal­tă par­te, Ana­to­lie Popu­şoi spu­ne că nu el i-a tăi­at roţi­le Ele­nei Gavri­li­ţa şi că, din moment ce nu i-a fost demon­stra­tă vino­vă­ţia, a avut tot drep­tul să cea­ră recu­pe­ra­rea chel­tu­ie­li­lor de jude­ca­tă. „S-a legat de mine şi de fecior că i-am tăi­at roţi­le la maşi­nă, dar nu a fost nicio exper­ti­ză, nicio dova­dă. Nimic, numai min­ciuni. Ne-a pur­tat pe noi 3 ani de zile, eu sunt inva­lid de gru­pa a doua. Mai pe scurt, m-a tul­bu­rat de cap cu totul, am fost şi prin spi­tal, şi lea­curi am pri­mit. Pen­tru ce toa­tă asta? Eu nu am greşit şi nu sunt vino­vat cu nimic”, ne-a decla­rat băr­ba­tul.

Eca­te­ri­na Popu­şoi, soţia lui Ana­to­lie, spu­ne că Ele­na Gavri­li­ţa ar fi dat vina pe ei din cau­za unui con­flict mai vechi între cele două fami­lii şi că dau­ne­le pe care urmea­ză să le înca­se­ze sunt prea mici. „Pagu­ba mate­ria­lă să fie bună s-o plă­teas­că, pen­tru că s-au ter­mi­nat toa­te instanţe­le. Să mulţu­meas­că pen­tru ace­ea că măcar cele 3 mii (n.r.: pagu­ba mora­lă ceru­tă) i s-au scos. Cât am fost noi umi­li­ţi în faţa satu­lui, eu încă nu-s mulţu­mi­tă cu deci­zia asta”, spu­ne feme­ia.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *