Magazinele bisericeşti, afacerea de succes a Mitropoliei Moldovei

Mitro­po­lia Mol­do­vei deţi­ne o reţea extin­să de maga­zi­ne bise­ri­ceş­ti pe teri­to­ri­ul R. Mol­do­va. De obi­cei, în aces­te maga­zi­ne se comer­ci­a­li­zea­ză obiec­te de cult, înce­pând de la lumâ­nă­ri de 50 de bani până la icoa­ne pole­i­te cu aur şi veş­min­te pre­o­ţeş­ti, preţul căro­ra ajun­ge la 15.000 de lei. Aces­te maga­zi­ne nu sunt supra­ve­ghe­a­te fis­cal, un argu­ment în acest sens fiind şi lip­sa apa­ra­te­lor de casă.

În aces­te con­di­ţii, Mitro­po­lia Mol­do­vei obţi­ne pro­fi­tu­ri fabu­loa­se în urma comer­ci­a­li­ză­rii obiec­te­lor de cult, pro­fi­tu­ri pe care nu le moni­to­ri­zea­ză nime­ni. Din acest motiv, nime­ni nu cunoa­ş­te cum sunt admi­nis­tra­te sume­le enor­me de bani şi în ce sco­pu­ri. În para­lel, bise­ri­ci­le ofi­ci­a­ză dife­ri­te ritu­a­lu­ri şi cere­mo­n­ii, cos­tu­ri­le căro­ra la fel sunt necon­tro­la­te de stat sub aspect finan­ci­ar.

„N-aveţi nevoie de cec, fiindcă marfa e sfinţită”

Pen­tru a afla mai mul­te deta­lii des­pre acti­vi­ta­tea aces­tor insti­tu­ţii, am vizi­tat câte­va maga­zi­ne din Chi­şi­nău şi unul din Orhei. În cazul achi­zi­ţio­nă­rii unui obiect de cult, în nici­u­nul din cele cin­ci maga­zi­ne nu ne-a fost eli­be­rat bon fis­cal, apa­ra­te­le de casă fiind lip­să. „Bise­ri­ci­le n-au cec”, ne-a zis anga­ja­ta unu­ia din maga­zi­ne­le din Pia­ţa Cen­tra­lă din Chi­şi­nău. Am obser­vat că, în vân­za­re, sunt obiec­te preţul căro­ra ajun­ge la 15-17 mii de lei, aces­tea sunt obiec­te­le con­fe­cţio­na­te sau pole­i­te cu aur şi argint. La pro­cu­ra­rea lor, deşi sunt foar­te scum­pe, nu se ofe­ră nicio garanţie a cali­tă­ţii. Ţi se spu­ne că e aur sau argint, că valoa­rea lor e de mii de lei, dar nu ţi se ofe­ră nicio dova­dă a cali­tă­ţii aces­tor obiec­te extrem de scum­pe. „De care garanţie ai nevo­ie, dacă îţi spun că aces­tea sunt sfinţi­te?” – ni s-a reproşat dur în maga­zi­nul din Orhei.

În cel mai bun caz, aces­te maga­zi­ne eli­be­rea­ză o foa­ie scri­să de mână, unde este indi­ca­tă denu­mi­rea măr­fii, preţul şi locul de unde a fost pro­cu­ra­tă, dar aces­ta nu e nici pe depar­te un bon fis­cal şi nici o garanţie a cali­tă­ţii obiec­te­lor pro­cu­ra­te. În toa­te maga­zi­ne­le ni s-a spus că mar­fa este foar­te cali­ta­ti­vă, fiind impor­ta­tă din Rusia şi Ucrai­na. „Până la urmă, nu con­tea­ză de unde e, pen­tru că o cum­pe­ri de la bise­ri­că şi asta e cel mai impor­tant”, ne-au dat de înţe­les anga­ja­ţii maga­zi­nu­lui din stra­da Bucu­reş­ti.

Organizare militară în cadrul Mitropoliei

Şi dacă pri­ma vizi­tă la aces­te maga­zi­ne am făcut-o ca sim­plu eno­ri­aş, cea de-a doua am decis s-o fac declarându-mă repor­ter inte­re­sat de rea­li­za­rea unui subiect des­pre maga­zi­ne­le Mitro­po­li­ei Mol­do­vei. Am tre­cut iară­şi pe la maga­zi­ne­le bise­ri­ceş­ti din Pia­ţa Cen­tra­lă, unde am adre­sat mai mul­te între­bă­ri şi am făcut poze. Între timp, doam­na de aco­lo se ară­ta tot mai deran­ja­tă. A urmat maga­zi­nul de la Bise­ri­ca Ciu­flea. Înda­tă ce am intrat aco­lo, un anga­jat a insis­tat să ies, spunându-mi că maga­zi­nul se închi­de, deşi era des­chis până atun­ci. La maga­zi­nul cen­tral al Mitro­po­li­ei Mol­do­vei, cel de pe str. Bucu­reş­ti, mă aştep­tau doi anga­ja­ţi cu manie­re mili­ta­re. Aceş­tia fuse­se­ră deja infor­ma­ţi că tre­cu­sem pe la maga­zi­ne­le din Pia­ţa Cen­tra­lă şi pe la cel de la Bise­ri­ca Ciu­flea. Cei doi mi-au cerut mili­tă­reş­te un act de iden­ti­ta­te, după care m-au între­bat ner­voşi: „Tu ai fost dimi­nea­ţă la Bise­ri­ca Ciu­flea? De ce îţi baţi joc de bise­ri­că? Eşti bap­tist? Ieşi repe­de afa­ră, că maga­zi­nul se închi­de”.

Magazine bisericeşti amplasate ilegal

În fie­ca­re oraş din R. Mol­do­va sunt mai mul­te maga­zi­ne de acest fel. Maga­zi­ne, chi­oş­cu­ri sau ghe­re­te sunt şi pe la mănăs­ti­ri, şi pe la bise­ri­ci­le din sate. La Chi­şi­nău, în afa­ră de maga­zi­ne­le des­pre care vor­bi­sem mai sus, ast­fel de punc­te comer­ci­a­le sunt şi la Gara Cen­tra­lă, şi la Gara de Nord. La Ser­vi­ci­ul Fis­cal de Stat am fost infor­ma­ţi că aces­te maga­zi­ne bene­fi­ci­a­ză de anu­mi­te faci­li­tă­ţi fis­ca­le, în teme­iul Hotă­rârii de Guvern nr. 474, din 28.04.1998, cu pri­vi­re la apli­ca­rea maşi­ni­lor de casă şi con­trol. Docu­men­tul conţi­ne o „lis­tă a genu­ri­lor de acti­vi­ta­te al căror spe­ci­fic per­mi­te efec­tu­a­rea înca­să­ri­lor băneş­ti în nume­rar fără apli­ca­rea maşi­ni­lor de casă şi de con­trol”. Punc­tul 3 al lis­tei res­pec­ti­ve sti­pu­lea­ză că bise­ri­ci­le sunt scu­ti­te de taxe fis­ca­le, pre­ci­zând, însă, că vân­za­rea obiec­te­lor de cult reli­gi­os şi a lite­ra­tu­rii reli­gi­oa­se, ritu­a­lu­ri­le şi cere­mo­n­i­i­le efec­tu­a­te de către orga­ni­za­ţi­i­le reli­gi­oa­se au loc doar în loca­şu­ri­le de cult.

În 1998, Mitro­po­lia Chi­şi­nă­u­lui şi a Între­gii Mol­do­ve a fost scu­ti­tă de impo­zi­te fis­ca­le, con­di­ţia obli­ga­to­rie fiind ca întrea­ga acti­vi­ta­te de comer­ci­a­li­za­re să se desfă­şoa­re doar în loca­şu­ri­le sfin­te. După ce am făcut un tur al mai mul­tor maga­zi­ne în care se vând obiec­te de cult, ne între­băm dacă o fi sau nu Gara Cen­tra­lă şi cea de Nord loca­şu­ri sfin­te, unde eno­ri­a­şii vin să se roa­ge şi să cum­pe­re, la nevo­ie, obiec­te reli­gi­oa­se?

Pen­tru a găsi un răs­puns la aceas­tă între­ba­re, am ape­lat Ser­vi­ci­ul de pre­să al Mitro­po­li­ei Mol­do­vei, soli­ci­tând expli­ca­ţii pe mar­gi­nea subiec­te­lor abor­da­te aici. Ni s-a spus să reve­nim cu un apel pes­te 5 minu­te, după care nime­ni nu a mai răs­puns, ca şi în urmă­toa­re­le zile.

Fără scutiri vamale la marfa de cult

La o soli­ci­ta­re de infor­ma­ţie adre­sa­tă de ZdG, Ser­vi­ci­ul Vamal ne-a răs­puns că Mitro­po­lia nu bene­fi­ci­a­ză de faci­li­tă­ţi vama­le la impor­tul măr­fu­ri­lor de cult şi că aces­tea sunt puse în libe­ră cir­cu­la­ţie doar după ce sunt achi­ta­te drep­tu­ri­le de import şi sunt apli­ca­te măsu­ri­le de poli­ti­că eco­no­mi­că.

Din răs­pun­sul ofe­rit de Ser­vi­ci­ul Vamal aflăm că atât Codul fis­cal, cât şi Legea cu pri­vi­re la tari­ful vamal, „nu regle­men­tea­ză acor­da­rea faci­li­tă­ţi­lor fis­ca­le şi vama­le pen­tru obiec­te­le de cult, vămu­i­rea bunu­ri­lor fiind efec­tu­a­tă cu achi­ta­rea drep­tu­ri­lor de import con­form legi­sla­ţi­ei în vigoa­re”.

Vasile Cojocari, stagiar

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

2 comentarii

 1. episcop Dormidont /Noul Neamț

  Jos bise­ri­ca mafi­o­tă ocu­pan­tă tero­ris­tă
  KGB-istă don­do­nis­tă krem­li­nis­tă vla­di­mi­ris­tă mar­ke­lis­tă !
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
  Vrem Re-Unirea cu Româ­nia Mare !

 2. Petru

  Daca au ajuns si lide­rii reli­gi­o­si, care cica au gri­ja de sufle­te­le noas­tre, sa faca bis­ni­ta si sa se inbo­ga­teas­ca cu ori­ce oca­zie pe spa­te­le popo­ru­lui nos­tru les­ne cre­za­tor, atun­ci chiar nu mai este nimic sfint in lumea asta.
  Toa­te potlo­ga­ri­i­le aces­to­ra nu fac decit sa inde­par­te­ze pe om de Dum­ne­zeu, in loc sa il apro­pie.
  Or, ca noi sa fim nis­te oame­ni mai buni la suflet, mai iubi­to­ri si ier­ta­to­ri, mai inga­du­i­to­ri unii cu altii, nu cred ca Dum­ne­zeu ne cere ca pt asta sa chel­tu­im bani, si sa cum­pa­ram toa­te fle­ca­ri­i­le.
  Uitati-va la aces­ti ser­vi­to­ri ai popi­mii de lux, cite ipo­cri­zie demon­strea­za, fie inchi­zind maga­zi­ne­le, sau aliun­gind si ame­nin­tind repor­te­rii. Daca erau toti aces­tea cu ini­ma cura­ta, si cu afa­ce­ri cin­sti­te si lega­le, nu ar fi tre­bu­it sa reac­tio­ne­ze asa, ci dim­po­tri­va cu frun­tea sus si pli­ni de ama­bi­li­ta­te duhov­ni­ceas­ca …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *