Cum, în R. Moldova, poţi fi judecător la 30 de ani?

Mi-am dat sea­ma că vor tre­ce nouă ani până când voi fi avo­cat. Am făcut trei ani de stu­dii pen­tru diplo­ma de licenţă, apoi doi ani mas­te­ra­tul. După, mă aşteap­tă un an cu opt exa­me­ne la subiec­te­le nece­sa­re pen­tru a intra la Soci­e­ta­tea de Drept a Irlan­dei, o insti­tu­ţie sepa­ra­tă de uni­ver­si­tă­ţi, unde toţi stu­denţii cu diplo­me sau mas­te­rat tre­bu­ie să trea­că de încă o eta­pă de exa­me­ne şi stu­dii. Exa­me­ne­le ţin de subiec­te pe care toţi stu­denţii cu diplo­mă în drept le-au susţi­nut deja. Dar, pen­tru mai mul­tă sigu­ranţă, le mai susţi­nem o dată la insti­tu­ţia inde­pen­den­tă care se chea­mă Soci­e­ta­tea de Drept a Irlan­dei.

Acum, am cin­ci ani com­ple­ta­ţi, iar în octom­brie o să încep cele opt exa­me­ne, care ţin de Con­sti­tu­ţie, negli­jenţă, drep­tul Uniu­nii Euro­pe­ne, drep­tul penal etc.; toa­te sunt exa­me­ne în scris şi durea­ză trei ore. După ce susţii exa­me­ne­le, ai drep­tul să înce­pi con­trac­tul de uce­ni­cie, care durea­ză 3 ani. Con­trac­tul de prac­ti­că e un sis­tem pen­tru cei care îşi doresc să devi­nă „soli­ci­tors”.

Irlan­da a adop­tat sis­te­mul juri­dic de drept comun de la engle­zi. Prin­ci­pa­la dife­renţă din­tre drep­tul comun şi drep­tul civil este că în sis­te­mul comun legea nu este scri­să în cod, ci se bazea­ză foar­te mult pe cazu­ri pre­ce­den­te. Deci, tine­rii în tim­pul stu­di­i­lor ana­li­zea­ză foar­te mul­te cazu­ri din Cur­te care au sta­bi­lit legea în dome­ni­ul res­pec­tiv. Sunt şi legi scri­se în Cod, dar mai puţi­ne şi se inter­pre­tea­ză împre­u­nă cu cazu­ri deci­se de Cur­te.

Sis­te­mul de avo­ca­ţi cuprin­de două mese­rii – „soli­ci­tor” şi „bar­ris­ter”, dife­renţa din­tre aces­tea se micşo­rea­ză în pre­zent, dar, con­form tra­di­ţi­ei, numai un „bar­ris­ter” vor­bea la Cur­te, iar un „soli­ci­tor” era acel la care cli­en­tul ape­la şi des­chi­dea dosa­rul, după care anga­ja un „bar­ris­ter”. Acum, dife­renţa con­stă mai mult în fap­tul că „bar­ris­ters” lucrea­ză inde­pen­dent, iar „soli­ci­tors” – în com­pa­nii.

În baza con­trac­tu­lui de trei ani, stu­den­tul aflat la prac­ti­că lucrea­ză sub supra­ve­ghe­rea avo­ca­ţi­lor în fir­ma res­pec­ti­vă. Tot în aceş­ti trei ani, sunt două cur­su­ri pro­fe­sio­na­le cu Soci­e­ta­tea de Drept a Irlan­dei, care se numesc cur­su­ri prac­ti­ce, pri­ma par­te durea­ză 7 luni, iar par­tea a doua – 4 luni. În acest timp, stu­den­tul înva­ţă mai mult drep­tul şi pro­ce­du­ra prac­ti­că, având deja teo­ria de bază. Se cere ca stu­den­tul, în aceş­ti trei ani, să facă 24 de luni de prac­ti­că într-un birou de avo­ca­tu­ră.

Când ai susţi­nut exa­me­ne­le de la cur­su­ri­le 1 şi 2, şi avo­ca­tul care te-a supra­ve­ghe­at este con­vins de capa­ci­tă­ţi­le tale, aces­ta îţi sem­nea­ză toa­te docu­men­te­le, după care eşti recu­nos­cut ca avo­cat şi capeţi drep­tul de a prac­ti­ca inde­pen­dent mese­ria.

În aceş­ti trei ani de con­tract, stu­den­tul aflat la prac­ti­că este plătit. În lege este sti­pu­lat un sala­riu minim de 9,25 euro/ora. În com­pa­ni­i­le „Top 5” de drept comer­ci­al, un stu­dent aflat la prac­ti­că poa­te fi plătit cu 37000 – 45000 de euro pe an. Sala­ri­ul tre­bu­ie plătit şi în luni­le în care stu­den­tul se află la cur­su­ri pro­fe­sio­na­le – în cele 11 luni. Deci, stu­den­tul este remu­ne­rat pen­tru efor­tul depus şi pri­meş­te un sala­riu decent.

Când voi fi cali­fi­ca­tă ca avo­cat, voi avea vâr­sta de 28 de ani şi abia atun­ci voi fi înre­gis­tra­tă ca inde­pen­den­tă şi voi avea drep­tul să încep a lucra de sine stă­tă­tor. Ceea ce mă face să mă întreb: cum, în R. Mol­do­va, poţi fi jude­că­tor la 30 de ani? Poa­te mol­do­ve­nii au capa­ci­tă­ţi extra­te­res­tre, poa­te nu dorm şi înva­ţă toa­tă noap­tea? Sau, poa­te, avem un sis­tem juri­dic ca un măr stri­cat, ce pare bun din afa­ră, dar e plin de vier­mi în mij­loc? Jude­ca­ţi voi! Vă las să medi­ta­ţi, propunându-vă şi o ghi­ci­toa­re: cam câţi ani cre­deţi că trec până devii jude­că­tor în Irlan­da?

Mariana VERDEȘ, Irlanda

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

2 comentarii

  1. Observator

    În Mol­do­va poți deve­ni jude­că­tor la 30 de ani doar violând-ul la coman­dă pe neno­ro­ci­tul tele­fo­nist Filat. Tre­bu­ia jude­cat și nu vio­lat. Să-ți fie ruși­ne neobrăzat-o! Eu mor de ruși­ne că sunt pămân­tean cu așa podoa­bă!

  2. Avocat

    Mori de ris. Un arti­col bun, dar con­clu­zi­i­le nu au nici o tan­gen­ta cu con­ți­nu­tul lui. Auto­rul mai bine-ar poves­ti cum sa devii jude­că­tor aco­lo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *