Despre cum e să naști în Anglia sau cum e să nu naști în Moldova

Când îmi aduc amin­te de naş­te­rea copi­lu­lui nos­tru, mă îngro­zeş­te gân­dul că aş fi putut să nasc aca­să, în Mol­do­va.

M-am gân­dit mult şi am ezi­tat mult timp să scriu des­pre asta, pen­tru că risc să fiu cata­lo­ga­tă greşit. Îmi iubesc ţara, aco­lo îmi sunt părinţii şi aş fi vrut din tot sufle­tul să o am pe mama ală­tu­ri în acea zi. Dar cred ferm că în Mol­do­va noţiu­nea de mater­ni­ta­te este stră­i­nă pen­tru mulţi medi­ci, mă refer la mater­ni­ta­te în toa­tă amploa­rea sa, nu doar ca pro­ces fizi­o­lo­gic.

Sar­ci­na, naş­te­rea şi alăp­ta­rea sunt eve­ni­men­te atât de com­ple­xe, iar feme­i­lor tre­bu­ie să li se vor­beas­că des­pre asta, lucru care se face prea puţin în ţara noas­tră.

Cu sigu­ranţă, avem şi noi medi­ci buni, cu sigu­ranţă poţi avea o expe­rienţă feri­ci­tă şi lip­si­tă de trau­me şi aca­să, mai cu sea­mă dacă plă­teş­ti mii de lei pen­tru aceas­ta, însă eu cred că acest lucru tre­bu­ie să fie garan­tat ori­că­rei femei, în ori­ce spi­tal – o naş­te­re asis­ta­tă de medi­ci cali­fi­ca­ţi, într-un mediu curat şi plă­cut, în care să ţi se vor­beas­că fru­mos nu tre­bu­ie să fie o opţiu­ne sau un noroc, într-o ţară care tin­de spre Euro­pa, în seco­lul XXI.

Pen­tru mine a fost o sur­pri­ză felul în care decur­geau vizi­te­le la moa­şă, ati­tu­di­nea fami­li­a­ră pe care o avea faţă de mine, deşi ea este o doam­nă de culoa­re, iar eu o mol­do­vean­că de 22 de ani. Mai târ­ziu, aveam să mă adap­tez şi să înţe­leg că, de fapt, este firesc să fiu tra­ta­tă cu res­pect şi răb­da­re, am înţe­les că aici pot să adre­sez ori­ce între­ba­re fără să-mi fie fri­că că o să pri­mesc în schimb pri­vi­ri sau comen­ta­rii care să mă facă să nu mai vreau să mai întreb ceva vreo­da­tă. Aşa încât, când ne apro­pi­am de momen­tul naş­te­rii, scă­pa­sem de toa­te ste­re­o­ti­pu­ri­le de aca­să.

Şti­am că nime­ni nu va îndrăz­ni să-mi vor­beas­că urât, şti­am că dure­rea mea o să fie înţe­lea­să şi medi­cii vor fi aco­lo ca să ne aju­te să avem o expe­rienţă fru­moa­să. Tra­va­li­ul l-am petre­cut într-un salon extra­or­di­nar de mare şi fru­mos, cu pat dublu, baie, TV, iar moa­şa avea gri­jă să am mereu apă proas­pă­tă, suc şi gus­tă­ri pen­tru mine şi soţul meu. Toa­te aces­tea, pro­soa­pe­le, aşter­nu­tu­ri­le, ane­ste­zia şi res­tul nece­sar le-am pri­mit de la spi­tal, pe gra­tis. M-am simţit ca aca­să, nu o aveam pe mama lân­ga mine, dar întot­dea­u­na a fost cine­va din per­so­na­lul medi­cal să-mi ofe­re un cuvânt de susţi­ne­re.

Atun­ci când aveam dure­ri mari, s-a întâm­plat să fiu trans­fe­ra­tă în sala de naş­te­re; fiind pe hol, am simţit nevo­ia să strig, însă ime­di­at mi-am repri­mat stri­gă­tul, pen­tru că mi-am adus amin­te că în spi­ta­le­le de aca­să nu e voie să stri­gi. Am rămas impre­sio­na­tă de expe­rienţa unei fete de la noi, căre­ia, atun­ci când a stri­gat de dure­re, i s-a reproşat acest fapt. Deci, la noi în ţară, nu e per­mis să stri­gi când ai con­tra­cţii, nu e per­mis să te lamen­te­zi, pur şi sim­plu tre­bu­ie să naş­ti, pen­tru că asta îţi e dato­ria de feme­ie, ce mai con­tea­ză ce simţi tu: ai o sală rece, cel mai pro­ba­bil un pat fără aşter­nu­tu­ri, dacă ai noroc, o min­ge pe care să sari şi atât. Soţul sau mama nu au voie să stea cu tine, doar decât dacă au fost sufi­cient de ama­bi­li cu medi­cul. Aşa năş­teau feme­i­le cu 20 de ani în urmă şi e halu­ci­nant că aşa se naş­te şi acum. Citesc pe gru­pu­ri cum feme­i­le cau­tă un medic mai bun la care să nas­că şi să se bucu­re de un tra­ta­ment fru­mos. Pe medi­cul care mi-a asis­tat naş­te­rea l-am văzut pen­tru pri­ma şi ulti­ma oară în acea zi, dar asta nu a făcut nicio dife­renţă şi nu a fost nece­sar să-i „mulţu­mesc”.

După naş­te­re, am stat trei zile în spi­tal, într-un salon dră­guţ şi curat. Soţul a stat cu mine, având pat sepa­rat. Dimi­nea­ţa înce­pea cu con­tro­lul de ruti­nă, sora medi­ca­lă venea cu meni­ul zilei, din care puteam să aleg între car­ne şi peş­te, orez sau legu­me ş.a. Deci, m-am simţit ca la hotel. Am avut par­te de o con­sul­ta­ţie vas­tă des­pre alăp­ta­re şi îngri­ji­rea bebe­lu­şu­lui, lucru atât de impor­tant, iar acum, toa­te vizi­te­le la medic, inclu­siv toa­te medi­ca­men­te­le pen­tru mine şi pen­tru bebe­luş, sunt gra­tu­i­te, timp de un an, medi­ca­men­te care, spre marea mea uimi­re, în Mol­do­va cos­tă mii de lei.

Şi atun­ci, cu mul­tă supă­ra­re, întreb: de ce într-o ţară stră­i­nă sunt tra­ta­tă mult mai bine, ca ati­tu­di­ne şi con­di­ţii, iar aca­să nu se dă gra­tis nici măcar un para­ce­ta­mol şi nici măcar o vor­bă bună?!

Valeria RAILEANU, Londra, Marea Britanie

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

19 comentarii

 1. lelea

  Dra­ga Valeria,sunt si eu in afa­ra tarii noas­tre (Moldova).Am o vir­sta ina­in­ta­ta, deci cunosc rea­li­ta­tea in care nas­teau copiii.Vreau sa zic ca din paca­te, expe­rien­te­le trai­te de gene­ra­tia noas­tra ne vor rami­i­ne in amin­ti­re pe toa­ta via­ta ! Numai expe­rien­te­le voas­tre pozi­ti­ve, trai­te pes­te hota­re, pot schim­ba in bine men­ta­li­ta­tea celor rama­si acasa.Caci de men­ta­li­ta­te in gene­ral e vorba.Nu poti schim­ba numai une­le categorii.Poti sa fii un medic ori un inva­ta­tor exce­lent dar nu e sufi­cient daca nu esti sus­ti­nut de altii ori daca soci­e­ta­tea nu vrea sa se schimbe.Numai cu aju­to­rul celor ple­ca­ti si apoi, intor­si in tara se poa­te schim­ba ceva.

 2. Alexandru

  Și soția o năs­cut deja 2 copii aicea , in Lon­dra , cu sigu­ran­ța nu regret fap­tu ca am ales Lon­dra, Civi­li­za­ție – un cuvint nedes­co­pe­rit in Mol­do­va , cu păre­re de rau

 3. Dragos

  De ce nu scri­e­ti cate mii de lire ster­li­ne a pla­tit in case­ria spi­ta­lu­lui bri­ta­nic? Care este suma pla­ti­ta pen­tru aceas­ta poves­te??
  Daca a fost asi­gu­ra­re medi­ca­la, cat pla­tes­te pe luna ea sau sotul sau ambii ?? In ce spi­tal a nas­cut? Intr-un spi­tal de stat sau pri­vat?

  De ce des­cri­e­ti o sin­gu­ra par­te a mone­dei?

  • Galina Duca

   Aici exis­ta o sin­gu­ra par­te a monedei,cea a valorii.Aparitia pe lume a unui copil,in sta­te­le UE,e sus­ti­nu­ta social,moral,financiar!Nu cau­ta­ti si nu insi­nu­a­ti alta par­te a mone­dei!!!

   • Tatiana

    Eu nea­vând asi­gu­ra­re medi­ca­la, doar națio­nal insu­ra­ce plătit aici în uk am năs­cut în Lon­dra și toa­te spu­se de mai sus sunt ade­vă­ra­te, fără sa plă­tești mii de lei ca în Mol­do­va ești res­pec­tat și sus­ți­nut în tim­pul naș­te­rii. Pe cind eram în Mol­do­va nici nu ști­am ce este acel “gas” care îți ușu­rea­ză con­trac­ți­i­le, aici am aflat și lăm pri­mit gra­tu­it, am năs­cut la un spi­tal de stat ” Newham uni­ver­si­ty hos­pi­tal” și pot sa mai ada­ug ca este dife­ren­ța enor­ma. Îmi este foar­te jale de mame­le de aca­să care nasc în asa mod ca în Mol­do­va.

   • Lana

    Așa este! Unii se rezu­ma doar la bani, pur și sim­plu ei nu cred ca ase­me­nea ama­bi­li­ta­te și un con­fort deo­se­bit pot fi ofe­ri­te gra­tu­it! 😉

  • Doina

   Pot sa spun ca asi­gu­ra­re achi­ti in Lon­dra 140 si ceva de lire pe an ..nu e mare suma dupa banii care câști­gi îți per­miți sa achi­ti aceas­tă asigurare..am năs­cut si eu aici in spi­tal de stat..si cum a scris doam­na se poar­ta frumos,te susțin..îți dau sa mănân­ci ceva. Foar­te impor­tant e ati­tu­di­nea si comportamentul…cind devii pri­ma oara mami­ca acest com­por­ta­ment de sus­ți­ne­re de înțe­le­ge­re e foar­te impor­tant. Eu stiu ca aca­sa sala­ri­i­le la medi­ci sunt mici..dar oame­ni pot fi.

 4. Laura

  Dra­ga Vale­ria, vreau sa incerc sa-ti ras­pund la intre­ba­re. In pri­mul rind la noi in Mol­do­va tot sis­te­mul e corupt, poli­ti­cie­nii si capul sta­tu­lui nu acor­da aju­toa­re nece­sa­re ca sa avem spi­ta­le ca in Euro­pa, ei sint corup­ti si se gin­desc la pro­pri­i­le buzu­na­re si atit, iar noi popu­la­tia de rind indu­ram sara­cie si con­di­tii mize­ra­bi­le prin spi­ta­le, pes­te tot. Iar sala­ri­i­le medi­ci­lor si a infer­mi­e­re­lor din Euro­pa sint de cite­va zeci de mii mai mari ca a medi­ci­lor din Mol­do­va, deci ca sa avem con­di­tii cit de cit mai bune, tre­bu­ie de lup­tat cu cei de la pute­re, Pla­ho­t­niuc, dodon si altii ca ei, ca mai apoi sa avem si noi ser­ci­vii dem­ne de ori­ce om, ceta­tean.

 5. Elena

  Nu exis­ta gra­tis! Ati­tu­di­nea desi­gur poa­te fi com­pa­ra­ta, insa sa spu­ne­ti ca totul este gra­tis este o indu­ce­re in eroa­re foar­te gra­va. Si eu am nas­cut in Bel­gia si totul a fost ‘gra­tis’ la nas­te­re etc si tra­ta­ta ca o prin­te­sa, insa abso­lut totul se pla­tes­te prin taxe­le soci­a­le care mi s-au cal­cu­lat si luat din sala­riu de dina­in­te de nas­te­re si dupa.

  • Diana

   Si la noi totul se pla­tes­te din sala­ri­ul dina­in­te si de dupa. Asi­gu­ra­rea pe care o iau din sala­riu e a 2-a cea mai mare taxa lua­ta din sala­riu. Dar pro­ble­ma nici macar nu e in con­di­tii, ci in sus­ti­ne­rea si ati­tu­di­nea fara de gra­vi­de si feme­i­le care nasc in spi­ta­le de stat.

 6. DIANA

  Este o sin­gu­ra par­te a monedei-Civilizatie, la care mul­te peroa­ne se mira??Doamna res­pec­ti­va nu a achi­tat un banut deo­a­re­ce in Marea Bri­ta­nie nas­te­rea este gra­tu­i­ta si feme­i­le insar­ci­na­te au par­te de sus­ti­ne­re tota­la medi­ca­la si nu tre­bu­ie sa achi­te nimic!!Ma bucur ca Doam­na res­pec­ti­va a avut cura­jul sa le zica lucru­ri­lor pe fata!!

 7. Daniela

  Eu am nas­cut in Lon­dra un copil si in Mol­do­va 3, si daca ar fi sa mai nasc o data cu sigu­ran­ta as ale­ge Mol­do­va, la noi sunt medi­ci foar­te buni, cine mi- a pri­mit nas­te­rea aco­lo citea in car­te si imi spu­nea ca nu poa­te veri­fi­ca in momen­tul cind ii spun ca nasc, ca ea are scris in car­te ca nu are drep­tul atun­ci, ea cal­cu­la tim­pul si des­chi­de­rea ute­ru­lui dupa cum stie teo­re­tic din car­ti, dar eu efec­tiv nas­team, plin­geam cind am vazut copi­lul cre­deam ca il cali­ci­sem de com­pe­ten­te ce erau. Poves­tea mea nu e uni­ca, am ruda care s- a chi­nu­it 24 ore si copi­lul cu pro­ble­me neu­ro­lo­gi­ce din cau­za medi­ci­lor. Sun­te­ti o noro­coa­sa, ca ati dat pes­te medi­ci buni, dar din paca­te nu toti sunt pro­fe­si­o­nis­ti.

 8. Tanya

  Am nas­cut in Repu­bli­ca Mol­do­va pri­mul copil, pe al doi­lea la fel a-si dori sa-l nasc aca­sa, neca­tind la fap­tul ca locu­im in Lon­dra.
  Am fost foar­te mul­tu­mi­ta cum am fost tra­ta­ta in decur­sul pri­mei sar­ci­ni si pri­mei nas­te­ri si nu am pla­tit nici un leu!
  Nu sunt mul­tu­mi­ta deloc cum sunt supra­ve­ghe­a­ta in tim­pul sar­ci­nii in Lon­dra. Con­sul­ta­ti­i­le le am foar­te rar ,o data la trei luni, si nici macar ana­li­ze nu mi le iau,doar ma intrea­ba cum ma simt.
  Cunosc mul­te fete care au nas­cut in Lon­dra la dife­ri­te spi­ta­le si nu am auzit pe cine­va sa fie atit de incin­tat. Cer­sa­fu­ri­le cura­te nu aco­pe­ra toa­te nea­ju suri­le care le are sis­te­mul medi­cal de aici…

 9. Tanya

  Am nas­cut in Repu­bli­ca Mol­do­va pri­mul copil, pe al doi­lea la fel a-si dori sa-l nasc aca­sa, neca­tind la fap­tul ca locu­im in Lon­dra.
  Am fost foar­te mul­tu­mi­ta cum am fost tra­ta­ta in decur­sul pri­mei sar­ci­ni si pri­mei nas­te­ri si nu am pla­tit nici un leu!
  Nu sunt mul­tu­mi­ta deloc cum sunt supra­ve­ghe­a­ta in tim­pul sar­ci­nii in Lon­dra. Con­sul­ta­ti­i­le le am foar­te rar ,o data la trei luni, si nici macar ana­li­ze nu mi le iau,doar ma intrea­ba cum ma simt.
  Cunosc mul­te fete care au nas­cut in Lon­dra la dife­ri­te spi­ta­le si nu am auzit pe cine­va sa fie atit de incin­tat. Cer­sa­fu­ri­le cura­te nu aco­pe­ra toa­te nea­ju suri­le care le are sis­te­mul medi­cal de aici…

 10. Lili

  Pen­tru une­le lucru zile sunt dé accord iar alte­le nu
  Déci in ori­ce tara daca lucre­zi legal ai asi­gu­ra­re pe care o pla­tes­ti pe luna
  Si e corect déçu daca nas­ti in pri­vat sunt lucru­ri ce le pla­tes­ti nu e tot gra­tis
  Dife­ren­ta daca esti ile­gal si ceri aju­tor medi­cal sta­tul til ofe­ra timp de un an insa pacat ca toti pro­fi­ta prea mult
  Dife­ren­ta din­tre civi­li­za­tie e ca cerul si pamin­tul nu zic nimic
  Insa nimic nu e gra­tis daca lucre­zi si pla­tes­ti impo­zi­te

 11. cristina

  EU de ase­me­nea am nas­cut in Lon­dra si am ramas foar­te mul­tu­mi­ta din toa­te punc­te­le de vede­re.

 12. Rodica

  Si eu am nas­cut intr.un ora­sel la peri­fe­ria Lon­drei, intr.un spi­tal mic, de stat, nu am pla­tit nici o lira din momen­tul in care am ramas insar­ci­na­ta, pina in pre­zent, copi­lul are 2 ani. Con­firm intru totul ce a des­cris autoa­rea in arti­co­lul de mai sus, ati­tu­di­nea, gri­ja si ome­nia lucra­to­ri­lor medi­ca­li te fac sa te sim­ti cea mai impor­tan­ta in ace­le momen­te. Duoa nas­te­re eu am stat in salon de 4 per­soa­ne, pen­tru ca cele de o sin­gu­ra per­soa­na erau toa­te ocu­pa­te, dar si asa…fiecare pat era izo­lat cu o per­dea de jur impre­jur ceea ce iti dadea inti­mi­ta­tea de care aveai nevo­ie, iar fie­ca­re pat avea un buton pe care apa­sai ori de cite ori aveai nevo­ie de ceva si ime­di­at venea cine­va sa te aju­te. In Anglia in toa­te spi­ta­le­le de stat e asa, si nu pla­tes­ti nimic, in gene­ral asis­ten­ta medi­ca­la de ori­ce fel e gra­tu­i­ta. Bine­in­te­les ca ori­ce per­soa­na care mun­ces­te pla­tes­te pro­cen­tul din sala­riu pen­tru con­tri­bu­ti­i­le soci­a­le, ca pes­te tot in lume, dar chiar si acei care nu au posi­bi­li­ta­tea sa mun­ceas­ca au par­te de ace­ea­si ati­tu­di­ne si tra­ta­ment. Si asa e in ori­ce dome­niu legat de medi­ci­na sau de pres­ta­ri ser­vi­cii de stat sau pri­va­te, toti se com­por­ta asa cum si.ar dori sa se com­por­te altii cu ei. Men­ta­li­ta­tea e alta decit in mol­do­va.

 13. delia

  Fie­ca­re are bine­le si raul lui. Daca pen­tru un bos­che­tar e bine si chiar foar­te bine sa fii nes­pa­lat si sa dor­mi pe stra­da. Pen­tru mazo­chis­ti e bine cand sunt batu­ti si cand se urla la ei.Deci nu va supa­ra­ti cand cine­va zice ca in mol­do­va e mai bine sa nas­ti decat in Lon­dra.
  Si inca ceva: omul nos­tru cand mer­ge la doc­tor si nu i se da nici un medi­ca­ment, fiind­ca doc­to­rul stie ca el o sai dau­ne­ze, iar pare­rea pacien­tu­lui e alta,atunci el e foar­te nemul­tu­mit de doc­tor. Iar cei din mol­do­va gasesc tot­dea­u­na boli si nea­jun­su­ri pen­tru a mul­tu­mi pacien­tii. Si apoi se ince­pe jelu­i­rea ca asa e firea mol­do­vea­nu­lui nos­tru sa aiba cu ce se jelui ca alt­fel ei nu stiu sa tra­ias­ca.

 14. Ana

  EU am nas­cut in Ita­lia visi­te la gine­co­log o data pe luna,analizele de san­ge la fel! Nas­te­rea gra­tu­i­ta. Des­tra de civi­li­zat (acum 9 ani).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *