Vocea UNIRII din 27 martie 1918

Ani­ver­sa­rea a 95-a de la Uni­rea Basa­ra­biei cu Româ­nia este mar­ca­tă prin nume­roa­se eve­ni­men­te, orga­ni­za­te pe ambe­le malu­ri ale Pru­tu­lui.

Mani­fes­tă­ri­le din R. Mol­do­va sunt orga­ni­za­te de Insti­tu­tul Cul­tu­ral Român, în par­te­ne­ri­at cu Plat­for­ma Acţiu­nea 2012 şi cu Cen­trul Pro-Europa. Aces­te acţiu­ni au debu­tat pe 26 mar­tie, printr-un con­cert extra­or­di­nar al For­ma­ţi­ei Dire­cţia 5, desfă­şu­rat la Pala­tul de Cul­tu­ră din Cahul.

Pe 27 mar­tie, Dire­cţia 5 a ajuns la Chi­şi­nău, unde, la Tea­trul “Eugen Ione­s­co”, împre­u­nă cu Para­le­la 47, au susţi­nut un spec­ta­col de exce­pţie.

Amba­sa­da Româ­ni­ei în R. Mol­do­va, ICR “Mihai Emi­ne­scu” şi Com­pa­nia Tele­ra­dio Mol­do­va au orga­ni­zat, la 27 mar­tie, la Sala cu Orgă din Chi­şi­nău, un eve­ni­ment muzi­cal extra­or­di­nar, o ree­di­ta­re a con­cer­tu­lui sim­fo­nic desfă­şu­rat, acum 95 de ani, sub baghe­ta lui Geor­ge Ene­scu. Eve­ni­men­tul a fost inau­gu­rat de Cris­ti­an David, minis­tru dele­gat pen­tru româ­nii de pre­tu­tin­de­ni.

La 25 mar­tie, la Bise­ri­ca “Sf. Apos­to­li Petru şi Pavel” din Chi­şi­nău, a avut loc un paras­tas în memo­ria depu­ta­ţi­lor Sfa­tu­lui Ţării care au votat Uni­rea.

Pe 29 mar­tie, Tea­trul Naţio­nal “Vasi­le Alec­san­dri” din Bălţi va găz­dui pie­sa de tea­tru “Podu’”, a mare­lui actor şi regi­zor Hora­ţiu Mălăe­le.

Apo­ge­ul eve­ni­men­te­lor dedi­ca­te Zilei Uni­rii îl va con­sti­tui un spec­ta­col ine­dit “Lecţia de Isto­rie: DACII şi ROMANII”, care se va desfă­şu­ra la Chi­şi­nău, pe 30 mar­tie, în Scu­a­rul Tea­tru­lui de Ope­ră şi Balet, înce­pând cu 14:00. Aso­ci­a­ţia Ter­ra Daci­ca Aeter­na va recon­sti­tui, cu acest pri­lej, o pagi­nă de isto­rie vie, una din­tre cele mai impor­tan­te în isto­ria popo­ru­lui român.

Plat­for­ma Civi­că Acţiu­nea 2012 anu­nţă că eve­ni­men­te simi­la­re au loc şi în dreap­ta Pru­tu­lui. Pe 24 mar­tie, la Iaşi, în Par­cul Copou, va avea loc un eve­ni­ment fes­tiv.

Pe 26 mar­tie, la Bucu­reş­ti, la Pala­tul Par­la­men­tu­lui, sala Con­stan­tin Brân­cu­şi, a avut loc o dez­ba­te­re la acest subiect cu par­ti­ci­pa­rea unor per­so­na­li­tă­ţi din R. Mol­do­va şi din Româ­nia.

La 27 mar­tie, la Crai­o­va, la Tea­trul “Marin Sores­cu”, Aso­ci­a­ţia Stu­denţi­lor Basa­ra­be­ni din Crai­o­va a orga­ni­zat un amplu eve­ni­ment fes­tiv.

În ace­ea­şi zi, 27 mar­tie, la Sucea­va, la Cole­gi­ul Naţio­nal “Petru Rareş” a avut loc un con­curs de artă dis­cur­si­vă dedi­cat Basa­ra­biei.

La Buzău, pe 27 mar­tie, pe Pla­to­ul “Dacia”, a fost orga­ni­zat flash-mobul “Hora Uni­rii”, iar la Bacău, în ace­ea­şi zi de sem­ni­fi­ca­ţie isto­ri­că, s-a desfă­şu­rat fes­ti­vi­ta­tea de pre­mi­e­re a celor mai inspi­ra­te ese­u­ri dedi­ca­te Basa­ra­biei, pre­zen­ta­te în cadrul pro­iec­tu­lui “Uni­ţi sub Tri­co­lor”.

Fun­da­ţia Cul­tu­ra­lă “Doi­na şi Ion Aldea Teo­do­ro­vi­ci” a orga­ni­zat, la Piteş­ti, în ziua de 27 mar­tie, o acţiu­ne de come­mo­ra­re a tutu­ror ero­i­lor mar­ti­ri care şi-au dedi­cat via­ţa Uni­rii. Acţiu­ni fes­ti­ve sau come­mo­ra­ti­ve au mai avut loc, la 27 mar­tie, la Balş, Gala­ţi, Alba-Iulia.

La Bucu­reş­ti, la Clu­bul “Ţăra­nu­lui Român, sub aus­pi­ci­i­le Aso­ci­a­ţi­ei “Româ­nie Vie”, a avut loc sea­ra fes­ti­vă “Uni­re şi nu numai”, iar la Restaurantul-muzeu “Vatra Nea­mu­lui”, în orga­ni­za­rea Uniu­nii Cul­tu­ra­le a Româ­ni­lor Basa­ra­be­ni, s-a desfă­şu­rat un eve­ni­ment dedi­cat fău­ri­to­ri­lor Uni­rii.
Cu oca­zia împli­ni­rii a 95 de ani de la Actul Uni­rii, la Paris, pe 27 mar­tie, s-a desfă­şu­rat Con­fe­rinţa şti­inţi­fi­că “Rolul Franţei în rea­li­za­rea şi recu­noa­ş­te­rea Uni­rii de la 1918”.

Par­ti­ci­panţii la eve­ni­ment au abor­dat subiec­te lega­te de misiu­nea mili­ta­ră fran­ce­ză de la Iaşi (1916-1918), per­so­na­li­ta­tea Gene­ra­lu­lui Hen­ri Ber­the­lot şi rolul său în pro­ce­sul deci­zio­nal pre­mer­gă­tor Uni­rii Basa­ra­biei cu Româ­nia, pre­cum şi rolul Franţei în recu­noa­ş­te­rea inter­na­ţio­na­lă a Uni­rii.

Eve­ni­men­tul a fost orga­ni­zat de Aso­ci­a­ţia Conn­e­xions Mol­da­vie, Aso­ci­a­ţia Doc­to­ri­lor şi Doc­to­ran­zi­lor Basa­ra­be­ni din Franţa, Aso­ci­a­ţia Toţi Româ­nii şi Aso­ci­a­ţia Clu­bul Libe­ral Franţa.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

2 comentarii

 1. un om

  Sti­ti cine din­tre marii uni­fi­ca­to­ri de la 1918,l-a tra­dus pe Lenin?IANCULET.In acea peri­oa­da cri­ti­ca pen­tru bolsevici,tinarul stu­dent basa­ra­bean isi efec­tua stu­di­i­le in fos­tul oras Stalingrad.Leninovici avea mare inc­cre­de­re in per­soa­na sa,fiind un apro­pi­at al ide­i­lor bolsevice.Pentru con­tr­ca­ra­rea celor­lan­ti patri­o­ti care pre­gteau unirea,l-a tri­mis ime­di­at la Chi­si­nau si l-a infil­trat in gru­pul de baza.Numai ca dupa un timp,Ianculet isi da sea­ma de ade­va­ra­ta rea­li­ta­te si sco­pul bine defi­nit al uni­rii si fara nici un pre­get, el este unul din prin­ci­pa­lii auto­ri care a sutin­nut cu ardoa­re cau­ze­le unirii.Ulterior ,Lenin avea sa-si mus­te dege­te­le si sa prin­da si o mai mare ura pe Romania.Se stie ca apoi teza­u­rul Roma­niei nu avea sa mai fie retur­nat la ord­ni­nul lui.

 2. Ivu Frâncu

  Iar eu ma intreb:
  oare de ce pe noul site uni­o­nist
  http vocea­u­ni­rii org
  sub aus­pi­ci­i­le poe­tu­lui Nico­lae Dabi­ja,
  se igno­rea­za total­men­te acti­vi­ta­ti­le Actiunii-2012
  si alte mani­fes­ta­ri uni­o­nis­te impor­tan­te ?

  – este asta doar un club select
  de tri­um­vi­rat nez­drun­ci­nat –
  N. Dabi­ja, V. Pav­li­cen­cu si A.Petrencu ?

  – alti pro­mo­to­ri uni­o­nis­ti:
  Dra­gos Gal­bur, Dan Nicu, Ele­o­no­ra Lis­nic,
  Valen­ti­na Galus­ca, C. Codrea­nu,
  Actiunea-2012, etc.
  nu au loc si ei pe aco­lo ?
  — —  —  —  —  —  —  —  —  — –
  QUI PRODEST ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *