Uninominalul PDM: „Convine acelor partide care au bani să cumpere voturi”

Pro­iec­tul de lege pri­vind schim­ba­rea sis­te­mu­lui elec­to­ral în unul uni­no­mi­nal a fost înre­gis­trat în Par­la­ment la 14 mar­tie curent cu titlu de ini­ţi­a­ti­vă legi­sla­ti­vă sem­na­tă de toţi cei 34 de depu­ta­ţi demo­cra­ţi. Deşi docu­men­tul a fost făcut public abia marţi, 14 mar­tie 2017, Par­ti­dul Demo­crat lan­sa­se o amplă cam­pa­nie de pro­mo­va­re a votu­lui uni­no­mi­nal cu o săp­tămâ­nă în urmă, atât în media, cât şi în stra­dă, prin inter­me­di­ul spo­tu­ri­lor la TV, a pli­an­te­lor infor­ma­ti­ve şi pano­u­ri­lor publi­ci­ta­re ampla­sa­te pe întreg teri­to­ri­ul ţării. Mai mult, în cam­pa­nia de pro­mo­va­re au fost impli­ca­ţi şi dem­ni­ta­ri şi mulţi fun­cţio­na­ri publi­ci. Minis­trul Agri­cul­tu­rii şi Indus­tri­ei Ali­men­ta­re, Edu­ard Gra­ma, şi minis­tra Mun­cii, Pro­te­cţi­ei Soci­a­le şi Fami­li­ei, Ste­la Gri­go­raş, care nu sunt mem­bri PDM, au fost sur­prinşi în timp ce pro­mo­vau ini­ţi­a­ti­va PDM în cadrul vizi­te­lor de lucru la Cri­u­le­ni şi Unghe­ni.

Docu­men­tul sem­nat de PDM nu pre­su­pu­ne redu­ce­rea numă­ru­lui de depu­ta­ţi, aşa cum a cerut ante­ri­or soci­e­ta­tea civi­lă, ci for­ma­rea a 101 cir­cum­scri­pţii, după prin­ci­pi­ul teritorial-demografic, adi­că în fun­cţie de numă­rul de ale­gă­to­ri. De exem­plu, esti­ma­tiv, ar urma ca în muni­ci­pi­ul Chi­şi­nău să exis­te 20 de cir­cum­scri­pţii, deci, să fie aleşi tot atâţia depu­ta­ţi. PDM, care are pes­te 400 de pri­ma­ri pe întreg teri­to­ri­ul ţării, pro­pu­ne ca în fie­ca­re cir­cum­scri­pţie să fie votat un sin­gur depu­tat, în baza sis­te­mu­lui de vot majo­ri­tar, adi­că să fie orga­ni­zat doar un sin­gur scru­tin, în care ar ieşi înving­ă­tor un can­di­dat care nu a acu­mu­lat nea­pă­rat pes­te 50% din votu­ri­le ale­gă­to­ri­lor din acea cir­cum­scri­pţie.

Demo­cra­ţii menţio­nea­ză că inte­re­se­le dias­po­rei au fost lua­te în cal­cul, de ace­ea va fi orga­ni­za­tă înre­gis­tra­rea pre­a­la­bi­lă, pen­tru a afla câţi ale­gă­to­ri sunt sta­bi­li­ţi pes­te hota­re şi unde sunt loca­li­za­ţi din punct de vede­re al teri­to­ri­u­lui, iar în baza aces­tor date se vor for­ma cir­cum­scri­pţi­i­le. Exer­ci­ţi­ul cu înre­gis­tra­rea pre­a­la­bi­lă a fost apli­cat în cazul ale­ge­ri­lor pre­zi­denţi­a­le din toam­na anu­lui tre­cut, dar a sufe­rit eşec, deo­a­re­ce pre­zenţa pre­a­la­bi­lă la vot pes­te hota­re­le ţării şi-au anunţat-o doar 3559 de cetă­ţe­ni, iar mulţi din­tre ei au rapor­tat pro­ble­me de fun­cţio­na­re a plat­for­mei onli­ne de înre­gis­tra­re, dar şi o medi­a­ti­za­re insu­fi­cien­tă a resur­sei de către Comi­sia Elec­to­ra­lă Cen­tra­lă (CEC). Drept rezul­tat, în dias­po­ră au fost des­chi­se secţii insu­fi­cien­te de vot.

Docu­men­tul pre­ve­de şi înfi­inţa­rea cir­cum­scri­pţi­i­lor elec­to­ra­le în stân­ga Nis­tru­lui, însă ale­ge­ri par­la­men­ta­re în regiu­nea con­tro­la­tă de auto­ri­tă­ţi­le de la Tiras­pol nu vor fi orga­ni­za­te atât timp cât nu vor fi asi­gu­ra­te şi res­pec­ta­te toa­te nor­me­le legi­sla­ti­ve şi de drept în dome­ni­ul elec­to­ral. Până atun­ci, man­da­te­le des­ti­na­te depu­ta­ţi­lor din regiu­nea trans­nis­trea­nă vor rămâ­ne vacan­te. Într-o inter­venţie pen­tru Radio Chi­şi­nău, exper­tul Aso­ci­a­ţi­ei Promo-Lex, Pavel Pos­ti­că, a decla­rat că o even­tu­a­lă tre­ce­re la sis­te­mul uni­no­mi­nal ar com­pli­ca orga­ni­za­rea pro­ce­su­lui elec­to­ral, care ar deve­ni şi mai cos­ti­si­tor. „Solu­ţia cu pri­vi­re la ale­gă­to­rii din regiu­nea trans­nis­trea­nă pare mai mult exclu­si­vă decât inclu­si­vă. Or, ast­fel, mai degra­bă îi exclu­dem din pro­ce­sul poli­tic de la Chi­şi­nău. În ce pri­veş­te dias­po­ra, nu este clar care au să fie cir­cum­scri­pţi­i­le”, a decla­rat Pavel Pos­ti­că.

Înving­ă­tor în cur­sa elec­to­ra­lă din fie­ca­re cir­cum­scri­pţie va fi desem­nat can­di­da­tul care a întru­nit majo­ri­ta­tea votu­ri­lor. Solu­ţia demo­cra­ţi­lor pen­tru situ­a­ţia în care mai mulţi can­di­da­ţi vor acu­mu­la un număr egal de votu­ri este desfă­şu­ra­rea unei tra­ge­ri la sorţi pen­tru a sta­bi­li înving­ă­to­rul.

După decla­ra­ţii, făcu­te inclu­siv de lide­rul PDM, Vlad Pla­ho­t­niuc, pre­cum că legea va per­mi­te cetă­ţea­nu­lui să aibă con­trol direct asu­pra depu­ta­tu­lui pe care l-a tri­mis în Par­la­ment, demo­cra­ţii au expli­cat că ale­sul popo­ru­lui va putea fi revo­cat prin refe­ren­dum local, doar că aces­ta nu va putea fi desfă­şu­rat în pri­mul an de numi­re în fun­cţie şi nu pe par­cur­sul ulti­mu­lui an de man­dat. Auto­rii spun că revo­ca­rea depu­ta­tu­lui prin refe­ren­dum poa­te fi ini­ţi­a­tă dacă aces­ta nu res­pec­tă inte­re­se­le comu­ni­tă­ţii din cir­cum­scri­pţie, nu-şi exer­ci­tă în mod adec­vat atri­bu­ţi­i­le de ser­vi­ciu sau încal­că nor­me­le mora­le şi eti­ce. Toa­te aces­te fap­te, sti­pu­lea­ză auto­rii, tre­bu­ie „con­fir­ma­te în modul sta­bi­lit”, dar nu indi­că care ar fi acest mod. Pen­tru a ini­ţia acest refe­ren­dum vor tre­bui colec­ta­te 1/3 din sem­nă­tu­ri­le ale­gă­to­ri­lor din cir­cum­scri­pţia res­pec­ti­vă, iar revo­ca­rea propriu-zisă va fi con­fir­ma­tă doar dacă pen­tru ea au votat cel puţin jumă­ta­te din numă­rul ale­gă­to­ri­lor din cir­cum­scri­pţia res­pec­ti­vă, dar nu mai puţin de numă­rul ale­gă­to­ri­lor care au votat în cazul ale­ge­rii depu­ta­tu­lui.

În argu­men­ta­rea pro­iec­tu­lui de lege, PDM, care astăzi este cea mai nume­roa­să for­ma­ţiu­ne poli­ti­că din Par­la­ment, după ce 14 depu­ta­ţi comu­ni­ş­ti au ade­rat la PDM, susţi­ne că schim­ba­rea se impu­ne pen­tru asi­gu­ra­rea „unei trans­pa­renţe maxi­me, ca cetă­ţe­nii să poa­tă ale­ge per­soa­ne con­cre­te care să le repre­zin­te cir­cum­scri­pţia elec­to­ra­lă în forul legi­sla­tiv suprem”.

La rân­dul său, Nico­lae Gâr­bu, ex-membru al Comi­si­ei Elec­to­ra­le Cen­tra­le, a decla­rat într-o con­fe­rinţă de pre­să că „acest sis­tem nu va repre­zen­ta cetă­ţe­nii şi par­ti­de­le poli­ti­ce în Par­la­ment, dar va duce şi mai mult la con­flic­te poli­ti­ce şi explo­zii soci­a­le, cu cos­tu­ri greu de esti­mat”. Gâr­bu con­si­de­ră nece­sa­ră orga­ni­za­rea unui refe­ren­dum pri­vind intro­du­ce­rea sis­te­mu­lui uni­no­mi­nal.

Şte­fan Urâ­tu, fost vice­preşe­din­te al Comi­si­ei Elec­to­ra­le Cen­tra­le (CEC), cre­de că intro­du­ce­rea votu­lui uni­no­mi­nal ar con­ve­ni par­ti­de­lor afla­te la guver­na­re, care vor deci­de cum vor fi for­ma­te cir­cum­scri­pţi­i­le elec­to­ra­le şi care vor deţi­ne con­tro­lul asu­pra CEC. „Sis­te­mul uni­no­mi­nal con­vi­ne ace­lor par­ti­de care au bani să cum­pe­re. În pri­mul rând celor care vor fi la guver­na­re când vor avea loc ale­ge­ri­le. Cei care vor deţi­ne Pro­cu­ra­tu­ra şi Comi­sia Elec­to­ra­lă, ace­ia vor avea pâr­ghii de influ­enţă. Aşa cum la noi acum exis­tă un par­tid care deţi­ne nu numai CEC-ul, Pro­cu­ra­tu­ra şi instanţe­le de jude­ca­tă, dar şi Cur­tea Con­sti­tu­ţio­na­lă, şanse pen­tru cei­la­lţi nu sunt. Dacă acest pro­iect pro­pus de PD nu le-ar adu­ce divi­den­de, atun­ci ei nici­o­da­tă nu l-ar fi pro­pus”, afir­mă Urâ­tu.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

3 comentarii

  1. Vova

    Da cum bre să-i poti cum­pă­ra depu­ta­ții dacă noi o să-i ale­gem și toto noi o să-i putem demi­te?

  2. Otomanu

    Des­chi­de­ti ochii si vede­ti pro­ce­du­ra de demi­te­re. O mie si unu ani nu va pute fi demis nimeni……Joc, fum de pie ude.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *