STOP FALS!: Pentru tranzitarea României, cetăţenii moldoveni au nevoie de viză

Recent, câte­va por­ta­lu­ri au publi­cat şti­ri cu titlu­ri care con­țin afir­ma­ția fal­să că cetă­ţe­nii mol­do­ve­ni au nevo­ie de viză pen­tru tranzi­ta­rea Româ­ni­ei. În rea­li­ta­te, au nevo­ie de viză doar per­soa­ne­le care nu au un pașa­port bio­me­tric vala­bil. Deși, în conţi­nu­tul şti­rii auto­rii au menţio­nat corect că aceas­tă con­di­ție se apli­că doar pen­tru deţi­nă­to­rii titlu­ri­lor de călă­to­rie (paşa­por­tul alb), ei nu au expli­cat cum se poa­te soli­ci­ta aceas­tă viză.

Por­ta­lul Viza.md a publi­cat şti­rea cu titlul: „Pen­tru tranzi­ta­rea Româ­ni­ei cetă­ţe­nii mol­do­ve­ni au nevo­ie de viză”. Acest titlu este gene­ra­li­za­tor și trans­mi­te o infor­ma­ție fal­să, deo­a­re­ce res­tri­cţia nu este vala­bi­lă pen­tru toţi cetă­ţe­nii Repu­bli­cii Mol­do­va, ci doar pen­tru cei care deţin așa-numitele titlu­ri de călă­to­rie şi doar în anu­mi­te con­di­ţii. În şti­re se spu­ne că: „în aju­nul sfin­te­lor săr­bă­to­ri de Paști, pre­cum și în con­tex­tul numă­ru­lui de cetă­țe­ni care vor reve­ni de săr­bă­to­ri în Repu­bli­ca Mol­do­va, pen­tru a fi ală­tu­ri de cei dra­gi, Viza.md rea­min­teș­te că pen­tru tra­ver­sa­rea fron­ti­e­rei şi tranzi­ta­rea teri­to­ri­u­lui Româ­ni­ei spre R. Mol­do­va, în baza unui titlu de călă­to­rie mol­do­ve­ne­sc (pașa­port alb), este nece­sa­ră deţi­ne­rea unei vize de tranzit româ­nești, apli­ca­tă în docu­ment”. 

Şti­rea de pe Viza.md a fost pre­lu­a­tă rapid de alte por­ta­lu­ri. Fără a docu­men­ta supli­men­tar infor­ma­ţia, Kp.md, de exem­plu, a publi­cat şti­rea cu titlul peio­ra­tiv: «„Подарок” к Пасхе: Чтобы проехать через Румынию, молдавским гражданам потребуется виза”» („«Cadou» de Paş­ti: Pen­tru tranzi­ta­rea Româ­ni­ei cetă­ţe­nii mol­do­ve­ni au nevo­ie de viză”), iar Actualitati.md a dise­mi­nat ace­eași infor­ma­ţie în şti­rea „Румыния вводит транзитные визы для молдаван?” („Româ­nia intro­du­ce vize de tranzit pen­tru cetă­ţe­nii mol­do­ve­ni?”). Ambe­le şti­ri trans­mit o infor­ma­ție fal­să că ar fi vor­ba des­pre o res­tric­ție nouă, impu­să de sta­tul român.

Ce este titlul de călă­to­rie și cine are nevo­ie de el?

Aso­ci­a­ţia Pre­sei Inde­pen­den­te (API) a docu­men­tat aceas­tă situ­a­ţie şi a aflat că mol­do­ve­nii deţi­nă­to­ri de paşa­poar­te bio­me­tri­ce vala­bi­le, nu au nevo­ie de titlu­ri de călă­to­rie și, cores­pun­ză­tor, nu au nevo­ie de viză. Con­form unei hotă­râri guver­na­men­ta­le, titlul de călă­to­rie este un docu­ment de călă­to­rie pro­vi­zo­riu, eli­be­rat cetă­ţe­ni­lor mol­do­ve­ni pen­tru o sin­gu­ră călă­to­rie spre Repu­bli­ca Mol­do­va. Cetă­țe­nii mol­do­ve­ni care vor să călă­to­reas­că tre­bu­ie să obți­nă titlu de călă­to­rie (paşa­port alb) doar atun­ci când paşa­por­tul nu este vala­bil, este dete­ri­o­rat sau pier­dut. De ase­me­nea, pot soli­ci­ta titlu de călă­to­rie şi părinţii, copi­ii căro­ra s-au năs­cut în altă ţară şi vor să-i adu­că în Repu­bli­ca Mol­do­va, dar nu au reu­şit să le per­fec­te­ze paşa­poar­te. Titlu­ri­le de călă­to­rie se soli­ci­tă de la misiu­ni­le diplo­ma­ti­ce sau cele con­su­la­re ale Repu­bli­cii Mol­do­va în ţara în care se află soli­ci­tan­tul. Ana­to­lie Patra­ş­cu, con­su­lul R. Mol­do­va în Româ­nia, a con­fir­mat că cetă­ţe­nii mol­do­ve­ni care tranzi­tea­ză Româ­nia în baza unui titlu de călă­to­rie au nevo­ie de viză pen­tru a putea intra pe teri­to­ri­ul sta­tu­lui român, dar a expli­cat că tre­bu­ie să soli­ci­te viză doar acei deţi­nă­to­ri ai titlu­ri­lor de călă­to­rie care vor tra­ver­sa Româ­nia pe cale teres­tră, iar deţi­nă­to­rii titlu­ri­lor de călă­to­rie care vor ajun­ge în R. Mol­do­va pe cale aeri­a­nă cu o cur­să direc­tă din ţara unde se află, nu au nevo­ie de viză. „Dacă vor veni în Mol­do­va pe cale teres­tră, îna­in­te de ple­ca­re, deţi­nă­to­rii titlu­ri­lor de călă­to­rie tre­bu­ie să mear­gă la Ambasada/Consulatul Româ­ni­ei din ţara unde se află pen­tru a lua viza care le va per­mi­te să tranzi­te­ze Româ­nia”, a spus con­su­lul.

Con­di­ţie vala­bi­lă de zece ani

Une­le por­ta­lu­ri au pre­zen­tat aceas­tă infor­ma­ție ca o con­di­ţie care ar fi fost intro­du­să în peri­oa­da pas­ca­lă, când flu­xul mol­do­ve­ni­lor care tra­ver­sea­ză fron­ti­e­ra este mai mare. Acest lucru nu este ade­vă­rat. Ana­to­lie Patra­ş­cu afir­mă că aceas­tă con­di­ţie de tra­ver­sa­re a Româ­ni­ei de către per­soa­ne­le care nu au un pașa­port vala­bil se apli­că de mai mulţi ani, de când sta­tul român a deve­nit mem­bru al Uniu­nii Euro­pe­ne.

 

Arti­co­lul a fost rea­li­zat în cadrul Cam­pa­niei media împo­tri­va infor­ma­ţi­ei fal­se şi ten­denţi­oa­se – STOP FALS!, desfă­şu­ra­tă de Aso­ci­a­ţia Pre­sei Inde­pen­den­te (API), Cen­trul pen­tru Jur­na­lism Inde­pen­dent (CJI) şi Aso­ci­a­ția Tele­jur­na­liș­ti­lor Inde­pen­den­ți din Mol­do­va (ATVJI).


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *