[sondaj] Dodon, datornicul lui Plahotniuc

Deşi se decla­ră con­stant adver­sa­ri înve­rşu­na­ţi, soci­a­li­ş­tii lui Igor Dodon şi demo­cra­ţii lui Vlad Pla­ho­t­niuc şi-au dat mâna vine­rea tre­cu­tă, în Par­la­ment, şi au votat în gra­bă, fără avi­zul comi­si­i­lor de spe­cia­li­ta­te, două pro­iec­te de lege – „votul uni­no­mi­nal” ini­ţi­at de PDM şi „votul mixt” ini­ţi­at de PSRM, chiar dacă ini­ţi­al preşe­din­te­le Dodon se decla­ra împo­tri­va schim­bă­rii sis­te­mu­lui elec­to­ral, iar spea­ke­rul Andri­an Can­du dădea asi­gu­ră­ri că pro­iec­te­le de lege nu vor intra în Par­la­ment îna­in­te de a fi avi­za­te de Comi­sia de la Veneţia. Libe­ra­lii şi comu­ni­ş­tii au pro­tes­tat, acuzându-i pe Dodon şi Pla­ho­t­niuc de „câr­dă­şie” şi de „lovi­tu­ră de stat”.

Dodon şi Plahotniuc: adversari sau parteneri?

Profir Tanasciuc, inginer

De unde adver­sa­ri? Au mân­cat ace­eași pâi­ne pe vre­mea când Voro­nin era pre­șe­din­te, iar Dodon era minis­tru la Gre­ceanâi. Ce ar avea de împă­rţit? Toa­tă riva­li­ta­tea lor e un joc. Şi ches­tia cu votul mixt – la fel. Că ei încear­că să ascun­dă acest lucru, e alt­ce­va, dar de clar şi aşa e clar. Dodon nu era preşe­din­te, dacă nu-l aju­ta Pla­ho­t­niuc. Iar acum Dodon îi întoar­ce „dato­ria”, aşa că nu văd de ce ne-am mira că au putut vota din mers, în pri­ma lec­tu­ră, două pro­iec­te de lege, care să aju­te PD-ul să rămâ­nă cât mai mult la pute­re. Ce va urma? Con­tea­ză cum s-au înţe­les… Aco­lo unde exis­tă inte­re­se comu­ne exis­tă şi loc pen­tru înţe­le­ge­re. Pro­ble­ma e că la noi ori­ci­ne vine la pute­re se apu­că să schim­be legi­le după pla­cul său. Tre­bu­ie pus punct.

Anatolie Caraman, Asociaţia „Tiras-Tighina”

Poli­ti­ca e un joc. Mare, mică, bună, rea, depin­de de jucă­tor. Eu nu cred că e corect să punem sem­nul ega­li­tă­ţii între Pla­ho­t­niuc şi Dodon. Sunt incom­pa­ra­bi­li. Ce a făcut Dodon de când e pre­șe­din­te? Se dă cu păre­rea pe Face­bo­ok, mai împră­ş­tie niş­te meda­lii şi plea­că peri­o­dic la Mosco­va, ca să-şi mai facă niş­te foto­gra­fii cu Putin. Asta-i poli­ti­că? „Poka­zu­hă”. Toa­tă poli­ti­ca în stat o fac Guver­nul şi Par­la­men­tul. Ana­li­za­ţi în câte vizi­te ofi­ci­a­le a mers Pavel Filip şi în câte Igor Dodon. Sau câte vizi­te ofi­ci­a­le a pri­mit Filip şi câte Dodon? Sau înco­tro bate Dodon. Pla­ho­t­niuc şi Dodon nu pot fi par­te­ne­ri. Că se întâl­ne­sc, dis­cu­tă, mai iau şi niş­te deci­zii – de ce nu? Sunt la guver­na­re. În rest, nu cred că-i lea­gă ceva.

Mihai Cernencu, politolog

Nu poa­te spu­ne nime­ni cu exac­ti­ta­te dacă e una sau alta. Poa­te fi o ches­tie de car­tel, pen­tru care PD şi PSRM ar avea anu­mi­te înţe­le­ge­ri. Aşa cum a fost cu amba­sa­de­le, putea fi şi aici. Ştim că „votul uni­no­mi­nal” s-a lovit de încrân­ce­na­rea par­ti­de­lor poli­ti­ce şi a soci­e­tă­ții civi­le, care au ape­lat inclu­siv Comi­sia de la Veneţia, iar asta a com­pli­cat lucru­ri­le. Ca să le sim­pli­fi­ce, PD a cerut, pro­ba­bil, ca PSRM să vină cu o alter­na­ti­vă – „votul mixt”, des­pre care s-a zis că ar fi fost scris tot de PD. Ştim câte cri­ti­ci a atras pro­iec­tul. Cu toa­te astea, vari­an­ta coma­sa­tă a celor două pro­iec­te a fost vota­tă în Par­la­ment. Și nu cu 52 de votu­ri, dar cu 74. Şi nu după Comi­sia de la Veneţia, dar până, ca să i se pre­zin­te Comi­si­ei dova­da că în soci­e­ta­te exis­tă con­sens şi că a fost găsit com­pro­mi­sul – votul mixt. Este un sce­na­riu, con­ve­nit între cei doi… Per­so­nal nu cred că exis­tă sis­te­me elec­to­ra­le bune şi rele. Exis­tă elec­to­ra­tul aşa cum este, care ştie sau nu ştie să citeas­că pro­gra­me­le elec­to­ra­le şi care are sau nu are asi­gu­ra­tă liber­ta­tea ale­ge­rii. În rest – nu văd pro­ble­me, fie că e vor­ba de votul uni­no­mi­nal sau de cel mixt. De fapt, dacă nu am fi avut expe­rien­ța Găgă­u­zi­ei, când toţi depu­ta­ţii inde­pen­denţi s-au pome­nit pes­te noap­te mem­bri ai unui sin­gur par­tid, poa­te că nu ar fi exis­tat atâ­tea sem­ne de între­ba­re. Dar aşa exis­tă.

Alexandra Cann, Asociaţia Patronală APIUS

Şi una, şi alta. Votul de vine­ri este un par­te­ne­ri­at prin câr­dă­şie. Tre­bu­ia să înţe­le­gem încă atun­ci când a fost retras din cur­să M. Lupu că i se face un favor lui Dodon şi că, între Dodon şi San­du, Pla­ho­t­niuc l-a ales pe Dodon, pen­tru că e şan­ta­ja­bil şi îl va putea pune „la trea­bă” când va avea nevo­ie. Ceea ce s-a și întâm­plat cu votul mixt. Pla­ho­t­niuc, deși și-a dorit, a ști­ut că votul uni­no­mi­nal nu va tre­ce. Şi nu pen­tru că nu e bun, ci pen­tru că nu e bună situ­a­ţia. Nu func­țio­nea­ză legea. Cazul Găgă­u­zi­ei cu „inde­pen­denţii” a fost sufi­cient. Şi s-a ales șme­che­ria cu „votul mixt”, care ofe­ră PD mai puți­ne șanse decât uni­no­mi­na­lul, dar ori­cum des­tu­le pen­tru a rămâ­ne la pute­re. A fost o șme­che­rie. Acum con­tea­ză ce va zice Comi­sia de la Vene­ția.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

4 comentarii

  1. miroslav

    sa se arun­ce unul pe altul in buzu­na­rul lui Pla­ho­t­niuc, Maia si Dodon avand o inte­le­ge­re – este o stra­te­gie geni­a­la de dez­in­for­ma­re!

  2. Ce facem noi ceta­te­ni, facem ecu­tai si ne com­pli­cam sin­gu­ri pe noi? Dar pe cine l-am suti­nut la pro­tes­te sa obti­na ale­ge­ri direc­te al pre­se­din­te­lui? Nu pe DODON si Nas­ta­se cu Usa­tii?

  3. Realist

    Au votat in pri­ma lectura,apoi s-a spus des­tul de clar ca asteap­ta avi­zul Comi­si­ei de la Vene­tia, apoi o sa vada ce o sa faca mai depar­te! Nu mani­pu­la­ti!

  4. Alexandru

    Nu-i de negat aici, care­va inte­le­ge­ri intre PDM si PSRM sunt, asta-i poli­ti­ca doar. Tot­o­da­ta ei sunt adver­sa­ri, Dodon sta si visea­za cum sa-i ia locul lui Pla­ho­t­niuc si sa insta­u­re­ze aici un regim rusesc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *