[sondaj] „Dodon are putere. Să se apuce de treabă”

Igor Dodon vrea mai mul­tă pute­re. ”Pre­șe­din­te­le” a cerut, printr-un demers adre­sat spea­ke­ru­lui Andri­an Can­du, ca până pe 24 mar­tie legi­sla­ti­vul să ope­re­ze modi­fi­că­ri în Con­sti­tu­ţie şi să-i acor­de drep­tu­ri supli­men­ta­re de con­trol asu­pra par­la­men­tu­lui. Dacă nu, „îmi rezerv drep­tul” să ini­ţiez un refe­ren­dum, a aver­ti­zat Dodon. Ini­ţi­a­ti­va preşe­din­te­lui a adu­nat, deo­cam­da­tă, 24 din cele 34 de sem­nă­tu­ri minim nece­sa­re. 

La ce îi trebuie lui Ig. Dodon mai multă putere?

Valentin Krîlov, comentator politic

Dodon are des­tu­le pre­ro­ga­ti­ve pen­tru un stat par­la­men­tar, în care preşe­din­te­le e una din ramu­ri­le pute­rii, şi nu sin­gu­ra. Alt­ce­va e că Dodon vrea toa­tă pute­rea şi cre­de că dacă dizol­vă par­la­men­tul şi face ale­ge­ri, toa­tă lumea e cu el. Abe­ra­ţii. Ce am văzut din urma lui de când e preşe­din­te? Scăl­da­tul la cop­că, schia­tul la Soci, doua vizi­te la Mosco­va şi una la Tighi­na, pe lân­gă câte­va decla­ra­ţii şi pre­tenţii la mai mul­tă pute­re. Nu cred că par­la­men­tul va mer­ge pe mâna lui. Lucru­ri­le în lume sunt prea com­pli­ca­te, iar Dodon plu­teş­te în nou­ri. Dacă rupem rela­ţi­i­le cu UE, e catas­tro­fă. Rela­ţi­i­le cu Rusia nu ne sal­vea­ză. Dodon cre­de că Rusia e „pești­şo­rul de aur”, iar el este cel cu pofte­le. Rusia nu are bani pen­tru Mol­do­va, Rusia are pro­ble­me soci­a­le seri­oa­se, plus chel­tu­ie­li de arma­tă, plus Cri­me­ea…

Grigore Plămădeală, pictor

Știm că preşe­din­te­le numeş­te guver­nul, repre­zin­tă Mol­do­va în rela­ţi­i­le inter­na­ţio­na­le, sem­nea­ză acor­du­ri, tot prin el trec jude­că­to­rii, pro­cu­ro­rii, amba­sa­do­rii, preşe­din­te­le este coman­dant suprem și preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui de Secu­ri­ta­te, poa­te dizol­va par­la­men­tul şi numi ale­ge­ri anti­ci­pa­te… E puţin? De s-ar apu­ca de trea­bă. Dar el nu e cu gân­dul la Mol­do­va. El vrea mai mul­tă pute­re ca să facă inte­re­se­le Rusi­ei în Mol­do­va, să ne scoa­tă din UE, să fede­ra­li­ze­ze Mol­do­va, să ne ducă în Uniu­nea Vama­lă cu Rusia. Una-două şi-i la Putin. S-a cer­tat cu Ucrai­na, cu Româ­nia, cu euro­pe­nii, cu ame­ri­ca­nii. Vrea să ne vân­dă Rusi­ei. Păi aşa ajun­gem la răz­boi.

Ecaterina Mardarovici, Clubul Femeilor 50×50

Mai mul­tă pute­re pla­ce ori­cui. Şi Dodon nu e o exce­pţie. Con­tea­ză, însă, ce faci cu ea, iar preşe­din­te­le, am impre­sia, nu ştie ce să facă nici cu cea pe care o are. În par­la­ment, ini­ţi­a­ti­va sa nu va tre­ce şi nici nu-i văd ros­tul, pen­tru că nu cred că o per­soa­nă, fie ea şi preşe­din­te, poa­te fi mai deş­teap­tă în deci­zii decât 101 depu­ta­ţi. Mare lucru nu va rezol­va nici refe­ren­du­mul, care e unul con­sul­ta­tiv. Se va face tam-tararam, se vor chel­tui niş­te bani şi cam atât. Dodon înţe­le­ge acest lucru, dar, ori­cum, va mer­ge îna­in­te și ne va spe­ria cu refe­ren­du­mu­ri și alte ini­ti­a­ti­ve, pen­tru că vin ale­ge­ri­le din 2018, iar el știe că nu va reu­şi să rea­li­ze­ze nimic seri­os din ce a pro­mis, dar de vrut va vrea să fie la vede­re, să nu uite lumea de el. Sunt ches­tii de pro­mo­va­re poli­ti­că. Asta face Dodon.

Nicolae Osmochescu, profesor universitar, doctor

Pre­șe­din­te­le a dat-o în bară. Ca să fie votat, la ale­ge­ri a pro­mis lucru­ri care nu țin de atri­bu­ți­i­le și com­pe­ten­țe­le sale, iar acum se plân­ge că nu are pute­re. Pute­re pen­tru ce? Pen­tru a lup­ta cu par­la­men­tul? Pen­tru a face jocu­ri­le Rusi­ei? Pen­tru a ne adu­ce la situ­a­ție de răz­boi, ca în Ucrai­na? Ceea ce cere Dodon e inac­cep­ta­bil. Par­la­men­tul nu va ceda. Și va pro­ce­da corect și legal. Și în ierar­hia pute­rii fie­ca­re tre­bu­ie să își știe locul. Și Dodon a ști­ut foar­te bine ce i se poa­te și ce nu i se poa­te unui pre­șe­din­te. A făcut tea­tru, a vrut să pla­că mul­ți­mii, să pla­că lui Putin, care l-a spri­ji­nit în ale­ge­ri, a făcut și con­ti­nuă să facă piar elec­to­ral. În 2016 a făcut-o ca să fie ales pre­șe­din­te, iar acum o face pen­tru că vrea și par­la­men­tul. În rest nu-l inte­re­sea­ză nimic.

Andrian Candu, şeful Parlamentului

Într-o demo­cra­ţie par­la­men­ta­ră un preşe­din­te res­pon­sa­bil nu îna­in­tea­ză ulti­ma­tu­mu­ri Par­la­men­tu­lui. Preşe­din­te­le Dodon, însă, în dorinţa de a supu­ne Par­la­men­tul, are fal­sa sen­za­ţie că aş fi poş­ta­şul care duce scri­so­ri depu­ta­ţi­lor. Îl invit pe preşe­din­te să se adre­se­ze direct depu­ta­ţi­lor, or moda­li­ta­tea de comu­ni­ca­re insti­tu­ţio­na­lă cu fra­cţiu­ni­le îi este fami­li­a­ră… Prin încer­ca­rea de a extin­de com­pe­tenţe­le preşe­din­te­lui, Igor Dodon vrea să trans­for­me Par­la­men­tul într-o ane­xă a Preşe­dinţi­ei, însă ini­ţi­a­ti­va sa nu are nicio per­spec­ti­vă. În opi­nia mea, este doar încă o încer­ca­re poli­ti­că de a ieşi în evi­denţă. Aştept cu inte­res să văd cine vor fi sem­na­ta­rii ini­ţi­a­ti­vei (decla­ra­ție de pre­să).


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *