Cine poate împiedica Unirea?

Basa­ra­bia e Româ­nia, iar Uni­rea este ine­vi­ta­bi­lă”. Aceas­ta este con­clu­zia pe care şi-au întărit-o 50 de tine­ri din R. Mol­do­va care au par­ti­ci­pat wee­ken­dul tre­cut la “Şcoa­la de cul­tu­ră şi afir­ma­re româ­neas­că”, desfă­şu­ra­tă la Bucu­reş­ti şi orga­ni­za­tă de către Plat­for­ma Civi­că “Acţiu­nea 2012”.

Timp de 2 zile, cei 50 de tine­ri ori­gi­na­ri din Basa­ra­bia au par­ti­ci­pat la pre­le­ge­ri ţinu­te de oame­ni de cul­tu­ră din Româ­nia, pro­fe­so­ri uni­ver­si­ta­ri, care împăr­tă­şesc ide­ea Uni­rii Basa­ra­biei cu ţara mamă.

“Plec mai optimist decât am venit”

Şcoa­la a înce­put cu o vizi­tă la cele mai impor­tan­te des­ti­na­ţii turis­ti­ce ale Bucu­reş­ti­u­lui, Ate­ne­ul Român, Pia­ţa Revo­lu­ţi­ei (cu Monu­men­tul Revo­lu­ţi­ei Româ­ne”, sta­tu­ia lui Iuliu Maniu, a lui Cor­ne­liu Copo­su şi monu­men­tul lui Carol I), Calea Vic­to­ri­ei, Cen­trul Vechi, Pala­tul Par­la­men­tu­lui şi Par­cul Carol I. Pre­le­ge­ri­le din cadrul Şco­lii au fost ţinu­te de Eugen Popes­cu, preşe­din­te­le Fun­da­ţi­ei pen­tru Româ­nii de Pre­tu­tin­de­ni, de Emil Ţîr­comni­cu, etno­log, cer­ce­tă­tor la Insti­tu­tul de Etno­gra­fie şi Fol­clor “C. Bră­i­lo­iu” al Aca­de­mi­ei Româ­ne, Radu Bal­ta­siu, direc­tor al Cen­tru­lui Euro­pean de Stu­dii în Pro­ble­me Etni­ce, şi Mihai Nico­lae, preşe­din­te­le Insti­tu­tu­lui “Fra­ţii Goles­cu” pen­tru rela­ţii cu româ­nii din stră­i­nă­ta­te.

Petru Anghel este ori­gi­nar din Rezi­na, dar îşi face stu­di­i­le în Româ­nia, la Târ­go­vi­ş­te. La fina­lul şco­lii, aces­ta a spus: “Plec mai opti­mist decât am venit. La Chi­şi­nău şi în ţară, de-a lun­gul tim­pu­lui, au fost orga­ni­za­te un şir de acti­vi­tă­ţi la care par­ti­ci­pau dive­rşi oame­ni, dar nu vedeam nimic alt­ce­va decât scan­dă­ri de genul “Uni­re“ sau “Basa­ra­bia, pământ româ­ne­sc“. Eram în impo­si­bi­li­ta­tea de a cunoa­ş­te ce gân­desc cei pre­zenţi din­co­lo de aces­te scan­dă­ri. Şcoa­la aceas­ta m-a făcut să rea­li­zez că totul e posi­bil, dacă nu azi, atun­ci mâi­ne, dar e nevo­ie de acţiu­ni. Când dis­cu­tam cu cunos­cu­ţii mei des­pre UNIRE, pri­ma între­ba­re care apă­rea era: “Cu cine să o faci?“, căci din­co­lo de voci­le care se auzeau, cre­deam că sunt izo­lat, dar acum am des­co­pe­rit că eu, tu, el, ea avem ace­la­şi scop, iar mul­ti­tu­di­nea de pro­iec­te care a fost pre­zen­ta­tă demon­strea­ză că mul­te se pot face, dar e nevo­ie de DORINŢĂ, CURAJ ŞI OPTIMISM. Sunt opti­mist, pen­tru că nu mă mai simt izo­lat, pen­tru că cei pre­zenţi au venit cu solu­ţii rea­le, care ar per­mi­te apro­pi­e­rea celor două malu­ri ale Pru­tu­lui.

“Venind de acasă — acasă”

“Pen­tru mine a fost un wee­kend de neu­i­tat. Am călă­to­rit de mai mul­te ori prin Româ­nia, dar nu des­co­pe­ri­sem iden­ti­ta­tea româ­neas­că aşa cum s-a întâm­plat în aces­te 2 zile. Un subiect intens dez­bă­tut în cadrul aces­tui eve­ni­ment a fost Uni­rea. În cadrul dis­cu­ţi­i­lor, am cunos­cut mai mul­te opi­nii, care nu reflec­tau o sim­plă dorinţă a celor pre­zenţi, ci idei con­cre­te, pla­nu­ri de acţiu­ni, ceea ce îmi dă spe­ranţă că cei 50 de tine­ri par­ti­ci­pan­ti la acest curs de instru­i­re vor trans­for­ma visul Uni­rii în rea­li­ta­te”, a punc­tat Radu Cro­i­to­ru, un tânăr din Stră­şe­ni.

“Venind “de acasă-acasă“ am întâl­nit în cadrul Şco­lii de Cul­tu­ră şi Afir­ma­re Româ­neas­că o armo­nie per­fec­tă a oame­ni­lor cu sufle­te fru­moa­se şi cul­tu­ră deo­se­bi­tă. Desfă­şu­ra­rea şco­lii a făcut să tră­im cu emoţii şi entu­zi­asm fie­ca­re acti­vi­ta­te de aco­lo şi să le trans­mi­tem mai depar­te. Pre­le­ge­ri­le şi modu­le­le care au fost pre­zen­ta­te au rele­vat cul­tu­ra şi edu­ca­ţia dis­tin­să, cu aju­to­rul căro­ra tre­bu­ie să mer­gem cute­ză­tor spre uni­ta­tea naţio­na­lă a nea­mu­lui româ­ne­sc. Am ple­cat aca­să mai boga­ţi spi­ri­tu­al şi cu mult entu­zi­asm, prin care vom demon­stra cre­dinţa în vii­to­rul aces­tui neam, pen­tru că aces­te zile petre­cu­te în cadrul şco­lii au demon­strat că per­se­ve­renţa, dorinţa şi dorul nea­mu­lui aduc schim­ba­rea şi evo­lu­ţia“, a menţio­nat Maria Popes­cu, ele­vă din Ialo­ve­ni.

“În ciuda piedicilor, am reuşit…”

“La sfârşi­tul săp­tămâ­nii tre­cu­te, am putut să lucrăm împre­u­nă cu tine­ri din colţul nos­tru de ţară pier­dut asu­pra reve­ni­rii la nor­ma­li­ta­te: reu­ni­fi­ca­rea Ţării. 50 de tine­ri din R. Mol­do­va au vizi­tat capi­ta­la tutu­ror româ­ni­lor, ora­şul Bucu­reş­ti, şi au luat par­te la pre­le­ge­ri inte­rac­ti­ve, susţi­nu­te de spe­cia­li­ş­ti în pro­ble­me de cul­tu­ră sau iden­ti­ta­te. Pro­iec­tu­lui ini­ţi­al, pre­gă­tit de noi, i-au fost puse diver­se beţe în roa­te de către unii fun­cţio­na­ri, dar nume­le aces­to­ra nu pot fi  repre­zen­ta­ti­ve pen­tru ati­tu­di­nea pe care româ­nii din ţară o au faţă de basa­ra­be­ni. Drept dova­dă este şi fap­tul că, în ciu­da tutu­ror pie­di­ci­lor, am reu­şit să ne adu­năm la Bucu­reş­ti, pen­tru a ne for­ma o ima­gi­ne de ansam­blu pri­vind vii­to­rul comun al celor două sta­te româ­neş­ti”, a pre­ci­zat pen­tru ZdG Geor­ge Simion, coor­do­na­tor de pro­iect în cadrul Plat­for­mei Civi­ce “Acţiu­nea 2012”.

Plat­for­ma Civi­că “ACŢIUNEA 2012” a fost fon­da­tă la înce­pu­tul aces­tui an, fiind o coa­li­ţie de orga­ni­za­ţii non-guvernamentale şi gru­pu­ri de ini­ţi­a­ti­vă care susţin uni­rea R. Mol­do­va cu Româ­nia şi mili­tea­ză pen­tru rea­li­za­rea obiec­ti­vu­lui gene­ra­ţi­i­lor tre­cu­te, pre­zen­te şi vii­toa­re de regă­si­re a româ­ni­lor de pe cele două malu­ri ale Pru­tu­lui în cadrul ace­lu­ia­şi stat. Pe par­cur­sul ani­lor 2011 şi 2012, Plat­for­ma Civi­că “ACŢIUNEA 2012“ desfă­şoa­ră mani­fes­tă­ri publi­ce de infor­ma­re şi sen­si­bi­li­za­re a popu­la­ţi­ei din Româ­nia şi R. Mol­do­va pri­vind obiec­ti­vul conş­ti­en­ti­ză­rii rea­li­ză­rii uni­tă­ţii naţio­na­le.

Victor MOŞNEAG

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

10 comentarii

 1. Radu

  O ini­ti­a­ti­va exem­pla­ra care tre­bu­ie mul­ti­pli­ca­ta. Pacat ca insti­tu­ti­i­le dorm!
  Cu sigu­ran­ta in scurt timp se vor vedea rezul­ta­te­le. Suc­ces si sun­tem ala­tu­ri de voi. Chiar daca nu ne vedem sun­tem mul­ti doar ca unii mai dorm pe ei 🙂

 2. Simion

  Aces­ti tine­ri vor face poli­ti­ca in Basa­ra­biea
  asta­zi sun­te­ti 50 mine beti fi 100 cre­a­ti un par­tid intra­ti in poli­ti­ca Basa­ra­bieai cu trup si suflet voi face­ti vii­to­rul vos­tru si ai copi­i­lor vos­tri, voi sun­te­ti spe­ran­ta tutu­ror tine­ri­lor ce stu­di­a­za si vor ore­for­ma­re si uni­re cu patria.

 3. GALERIUS

  CATEVA FRAGMENTE SAU PERLE MIOPE DINTR-UN INTERVIU BIZAR:
  SI DEZAMAGIRE TOTALA, E ATAT DE TANAR, CU STUDII LA BUCURESTI SI PRO-EUROPEAN,
  DAR TRADATOR AL IDEALULUI RE-UNIRII CU ROMANIA !
  / sub­li­ni­e­ri­le ne apar­tin /
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –

  Dorin Chir­toa­că: „Ane­xa­rea Basa­ra­biei va fi repa­ra­tă în UE”
  26 Nov.2009:
  http://www.adevarul.ro/international/Dorin_Chirtoaca-_-Anexarea_Basarabiei_va_fi_reparata_in_UE_0_160184412.html

  – Pri­ma­rul Chi­şi­nă­u­lui, Dorin Chir­toa­că, spu­ne că anu­la­rea efec­te­lor Pac­tu­lui Ribbentrop-Molotov
  este posi­bi­lă doar prin rezol­va­rea pro­ble­me­lor eco­no­mi­ce şi de fun­cţio­na­re a STATULUI, după model euro­pean.

  – Sunt oame­ni tine­ri care nu uită nicio cli­pă de unde pro­vin cu ade­vă­rat,
  dar care ştiu că nedrep­tă­ţi­le isto­ri­ce NU mai pot fi îndrep­ta­te în logi­ca seco­lu­lui XX.

  – De ace­ea, tre­bu­ie să încer­căm să repa­răm o pro­ble­mă care a fost cre­a­tă de-a lun­gul isto­ri­ei în aceas­tă regiu­ne – prin ocu­pa­rea Basa­ra­biei la 1812 şi prin ane­xa­rea Basa­ra­biei la 1940 –
  printr-o meto­dă OPUSA celei prin care s-a făcut abu­zul res­pec­tiv.

  – Aş spu­ne că inte­gra­rea euro­pea­nă nu poa­te avea loc în pre­zent nici cu Trans­nis­tria, nici fără Trans­nis­tria. Pen­tru că exis­tă aceas­tă obo­sea­lă a Uniu­nii Euro­pe­ne viza­vi de extin­de­re.
  Mol­do­va îşi poa­te pro­pu­ne să devi­nă STAT ASOCIAT.
  Asta da! În momen­tul în care devi­ne stat aso­ci­at, situ­a­ţia eco­no­mi­că va fi alta.

  – Până la urmă, în cazul în care pri­vim obiec­tiv, corect şi matur rela­ţia din­tre cele două ţări,
  obser­văm urmă­toa­re­le: inte­gra­rea Repu­bli­cii Mol­do­va în Uniu­nea Euro­pea­nă vine să rezol­ve defi­ni­tiv
  ceea ce înseam­nă dez­ba­te­rea pe pro­ble­ma uni­rii cu Româ­nia.
  Pen­tru că în UE nu mai exis­tă fron­ti­e­re. Este modul în care pro­ble­ma aceas­ta s-a rezol­vat şi în alte regiu­ni
  ale Euro­pei. Urmea­ză să se rezol­ve şi în aceas­tă par­te. Am avut un ase­me­nea con­flict
  între Ger­ma­nia şi Franţa, pe Alsa­cia şi Lore­na.
  Au mai fost şi alte regiu­ni ale Euro­pei dis­pu­ta­te de-a lun­gul tim­pu­lui de une­le sta­te.
  Oda­tă cu extin­de­rea Uniu­nii, aces­te pro­ble­me au dis­pă­rut.
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
  N.B.
  “Cred că mai înţe­lept ar fi să facem tot ce este în pute­rea noas­tră pen­tru ca Repu­bli­ca Mol­do­va
  să nu mai fie moni­to­ri­za­tă de Con­si­li­ul Euro­pei.
  Insti­tu­ţi­i­le demo­cra­ti­ce din Repu­bli­ca Mol­do­va, con­form Con­si­li­u­lui,
  nu fun­cţio­nea­ză nici măcar la para­me­trii MINIMI”.

 4. NICCOLO BARSI

  Dorin Chir­toa­ca:
  “Până la urmă, în cazul în care pri­vim obiec­tiv, corect şi matur rela­ţia din­tre cele două ţări,
  obser­văm urmă­toa­re­le: inte­gra­rea Repu­bli­cii Mol­do­va în Uniu­nea Euro­pea­nă
  vine să rezol­ve defi­ni­tiv ceea ce înseam­nă dez­ba­te­rea pe pro­ble­ma Uni­rii cu Româ­nia.
  Pen­tru că în UE nu mai exis­tă fron­ti­e­re…”
  http://www.adevarul.ro/international/Dorin_Chirtoaca-_-Anexarea_Basarabiei_va_fi_reparata_in_UE_0_160184412.html
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
  PAREREA MEA:
   – Sco­pul nos­tru este Re-Unificarea cu Patria-Mama Româ­nia, caci sun­tem par­te din tru­pul ei.
  Apoi, indi­rect vom face par­te si din Uniu­nea Euro­pea­na /UE/.
  Dar acest dezi­de­rat 2 -UE-este pe pla­nul 2, pen­tru acei care inte­leg sufle­tul unui patri­ot român.

  – Dar pt. majo­ri­ta­tea popu­la­ti­ei – dorin­ta este pur materiala- acce­sul in UE prin Re-Unirea cu Româ­nia
  / sala­rii mai ridi­ca­te, un Stat de Drept, cir­cu­la­tie libe­ra, pro­fi­ta­rea de finan­ta­ri euro­pe­ne masi­ve, etc./
  Ceea ce in fond tot este ceva.

  – DAR, un mare DAR: Rep. Mol­do­va actu­a­la nu are for­ta, pute­rea
  dar chiar nici dorin­ta fer­ma de a acce­de la UE.
  Major­ti­ta­tea poli­ti­cie­ni­lor nos­tri nu isi dau sea­ma ce inseam­na UNIUNEA EUROPEANA
  si care sunt cai­le de ade­ra­re:
  o mun­ca imen­sa si o trans­for­ma­re tota­la a Jus­ti­ti­ei, Poli­ti­ei, Pro­cu­ra­tu­rii, etc. con­form stan­dar­de­lor euro­pe­ne.
  Chiar daca unii si sunt con­sti­en­ti de acest fapt, dar ei sunt puti­ni si mar­gi­na­li­za­ti de for­te­le osti­le nea­mu­lui nos­tru, mai ales, ofen­si­va mosco­vi­ta.

  De doi ani avem un Guvern pro-european. Cât au facut ei ca sa ne apro­pie de UE ? Aproa­pe nimic.
  Ulti­ma bom­ba este sem­na­rea libe­ru­lui schimb in cadrul fron­ti­e­re­lor cu CSI.
  SI ATENTIE: Bruxelles-ul ime­di­at a aten­tio­nat Chi­si­na­ul ca aceas­ta nu este com­pa­ti­bil
  cu pla­nul de adre­ra­re la UE. Deci inco­tro mer­gem ?
  Si Filat si Lean­ca de la Exter­ne, si Serebreanu- Argin­tu de la Paris isi dau sea­ma de acea­ss­ta mare min­ciu­na / cu vii­toa­rea ade­ra­re­la UE/, dar ei o per­pe­tua in sco­pu­ri populis­te si elec­to­ra­le.

  – si chiar daca s-ar pro­du­ce o minu­ne si am ade­ra la UE. Da, ade­va­rat, nu vor mai fi fron­ti­e­re, dar asta inseam­na ca numai fron­ti­e­re­le vor fi libe­re, dar sta­tul cu toa­te atri­bu­ti­i­le lui va exis­ta. Asta inseam­na ca cre­a­tu­ra lui Sta­lin, Rep. Mol­do­va, fos­ta pro­vin­cie isto­ri­ca româ­neas­ca, isi va con­ti­nua exis­ten­ta, ca enti­ta­te sepa­ra­ta de tara noas­tra Mama – Româ­nia. Nu este cre­zul comu­nis­ti­lor cu sta­ta­li­ta­tea lor mol­do­ve­nis­ta ?

  – Credeti-ma ca stiu ce spun. Am facut un an de zile mai mul­te sta­gi­e­ri la insti­tu­ti­i­le euro­pe­ne: Stra­s­bo­urg, Bru­xe­l­les, Luxem­bo­urg, dar si la Gene­va, Paris, Ber­lin, etc. si stiu ce spun. Pare­rea mea este ca nu avem sanse sa ade­ram la UE in vii­to­rul apro­pi­at, sa zicem 30 de ani. Dar nici UE nu este dor­ni­ca sa ne pri­meas­ca cu tot tacâ­mul de pro­ble­me: o Trans­nis­trie mafi­o­ta, o fron­ti­e­ra ban­di­teas­ca pe Nis­tru, un Chi­si­nau corupt pâna la oase, si un stat RM – cel mai sarac din Euro­pa !

  – dar sa spu­nem si alt­fel: Toti citi­to­rii de pe acest blog il res­pec­ta pe mar­ti­rul Gh. Ghim­pu.
  Si ce a spus el mereu pe fie­ca­re pagi­na din car­tea sa:
  “CELOR CARE VOR INFAPTUI REINTREGIREA NEAMULUI ROMANESC”.
  Asta inseam­na Re-Unirea cu Roma­nia si nu Re-Unirea in cadrul Uniu­nii Euro­pe­ne.

  – Sa fiu inte­les corect: nu bat in nime­ni, nu am acest scop. Pare­ri­le mele sunt pur per­so­na­le si incer­ca­ri de a inte­le­ge REALITATEA.
  CONSTATAREA FAPTELOR si nimic mai mult. Sa aju­tam gene­ra­ti­i­le vii­toa­re cel putin, daca noi de 20 de ani nu stim unde mer­gem. Dori­ti alti 20-30-50- de ani de o ase­me­nea sta­ta­li­ta­te pen­tru urma­sii nos­tri ?

  – De comu­nis­ti nici nu mai amin­tesc. Par­ti­dul lor tre­bu­ie cu totul inter­zis
  dupa toa­ta cri­me­le pe care le-au facut pe par­cur­sul isto­ri­ei pe aceas­ta pla­ne­ta.
  Nici nu meri­ta aten­tia noas­tra in aceas­ta dis­cu­tie !

  Iar slo­ga­nul nos­tru ar tre­bui sa fie:
  TRAIASCA ROMANIA MARE IN VECHILE HOTARE ISTORICE DINTRE NISTRU SI TISA DIN ANUL 1918 !

 5. romania mare

  UNIRE UNIRE UNIRE FRATI ROMANII ,BASARABIA PAMINT ROMANESC ,BASARABENI SUNT ROMANI , SUNT FRATII NOSTRI RAPITI DE CIUMA RUSEASCA,NIMENI SI NIMIC NU VA PUTEA OPRI VOINTA ROMANILOR DE UNITATE SI REINTREGIRE A POPORULUI ROMAN SI A PATRIEI MAMA ROMANIA,TOTUL DEPINDE DE NOI ROMANII DE PE AMBELE MALURI ALE PRUTULUI,DOMANE AJUTA SI DESTEAPTA-TE ROMANE

 6. vlad

  Trans­nis­tria, une­le mino­ri­ta­ti, Rusia, Uniu­nea Euro­pea­na, sara­cia noas­tra a oame­ni­lor.

 7. COSTANDACHE

  Cine poa­te împie­di­ca Uni­rea?
  http://www.zdg.md/politic/cine-poate-impiedica-unirea
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
  Liber­ta­tea expri­ma­rii la Con­stan­tin Tana­se
  de la zia­rul “Tim­pul” din Chi­si­nau:
  /mai ales folo­sind cuvin­te­le che­ie:
  “Uni­rea cu Româ­nia” si “S.I.S.-tem KGB”
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
  “Site-ul v-a blo­cat de la a pos­ta
  noi comen­ta­rii”.
  http://www.timpul.md/articol/vasile-levitchi-comemorat-la-chisinau-28776.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *