Candidați la lista Magnițki

CERERE

Prin pre­zen­ta cere­re soli­cit res­pec­tu­os:

  • Admi­te­rea pre­zen­tei cere­ri,
  • Intro­du­ce­rea lui Dumi­tru Oba­dă în lis­ta Mag­ni­ţ­ki ca per­soa­nă cu fun­cţie de răs­pun­de­re care par­ti­ci­pă la acţiu­ni de coru­pţie cu depă­şi­rea atri­bu­ţi­i­lor de ser­vi­ciu împre­u­nă cu o gru­pă cri­mi­na­lă ce acţio­nea­ză con­trar cetă­ţea­nu­lui SUA, Vale­rii Tre­t­i­a­cen­co,
  • Inten­ta­rea unei anche­te de ser­vi­ciu şi a unui pro­ces penal la adre­sa lui Dumi­tru Oba­dă, cu atra­ge­rea ulti­mu­lui la răs­pun­de­re pena­lă în legă­tu­ră cu depă­şi­rea atri­bu­ţi­i­lor de ser­vi­ciu şi par­ti­ci­pa­rea la cazu­ri de coru­pţie cu încăl­ca­rea drep­tu­ri­lor omu­lui,
  • Înce­ta­rea urmă­ri­rii pena­le în cazul cet. Vale­rii Tre­t­i­a­cen­co din lip­sa com­po­nen­te­lor infra­cţiu­nii în cau­za pena­lă 2015790335, inten­ta­tă de OUP al DGUP a IGP la 08.12.2015.
  • Ane­xa­rea şi admi­nis­tra­rea docu­men­tor şi mij­loa­ce­lor de pro­bă noi.

Minis­te­rul Jus­ti­ţi­ei al Sta­te­lor Uni­te
Washin­gton, DC 20530-0001
950 Penn­syl­va­nia Ave­nue, NW

Con­gre­sul Sta­te­lor Uni­te ale Ame­ri­cii
Washin­gton, D.C., Uni­ted HYPERLINK „https://en.wikipedia.org/wiki/United_States”States

Preşe­din­te­lui Sta­te­lor Uni­te ale Ame­ri­cii
Donald Trump
Sta­te­le Uni­te, Washin­gton, DC
1600 Penn­syl­va­nia Ave­nue NW, Washin­gton, DC 20500

D-lui James D. Pet­tit
Amba­sa­dor al Sta­te­lor Uni­te ale Ame­ri­cii în Repu­bli­ca Mol­do­va

Copie: Par­ti­du­lui Demo­crat din Repu­bli­ca Mol­do­va
Preşe­din­te­lui PDM, Vlad Pla­ho­t­niuc,
sedi­ul cen­tral: R. Mol­do­va, or. Chi­şi­nău, str. Tighi­na nr. 32

Copie: Preşe­dinţia Repu­bli­cii Mol­do­va
Preşe­din­te­lui Repu­bli­cii Mol­do­va, Igor Dodon
Sedi­ul: R. Mol­do­va, or. Chi­şi­nău
MD-2073, bd. Şte­fan cel Mare şi Sfânt, 105

Copie: Par­la­men­tul Repu­bli­cii Mol­do­va
Preşe­din­te­lui Par­la­men­tu­lui Repu­bli­cii Mol­do­va, Andri­an Can­du
Sedi­ul: R.Moldova, or. Chi­şi­nău, bd. Şte­fan cel Mare şi Sfîânt, 105

Copie: Minis­te­rul Jus­ti­ţi­ei al Repu­bli­cii Mol­do­va.
Minis­tru­lui Jus­ti­ţi­ei al Repu­bli­cii Mol­do­va, Vla­di­mir Cebo­ta­ri
Sedi­ul: R.Moldova, or. Chi­şi­nău, str. 31 August 1989, nr. 82

Copie: Pro­cu­ra­tu­ra gene­ra­lă a Repu­bli­cii Mol­do­va
Pro­cu­ro­ru­lui gene­ral, Edu­ard Haru­n­jen
Sedi­ul: R.Moldova, or. Chi­şi­nău , str. Bănulescu-Bodoni, 26

Copie: Con­si­li­u­lui Supe­ri­or al Pro­cu­ro­ri­lor Repu­bli­cii Mol­do­va
Sedi­ul: R.Moldova, or. Chi­şi­nău , str. Bănulescu-Bodoni, 26

Copie: Pro­cu­ra­tu­ra muni­ci­pi­u­lui Chi­şi­nău
Pro­cu­ro­ru­lui Ser­bi­nov Igor
Sediu: R. Mol­do­va, or. Chi­şi­nău, str. Arme­neas­că, 96

Copie: Pro­cu­ra­tu­ra Anti­co­ru­pţie
Sediu: R. Mol­do­va, or. Chi­şi­nău
Bd. Şte­fan cel Mare şi Sfânt, 198

De la Tre­ti­at­cen­co Vale­rii, cet. SUA
domi­ci­li­at în or. Chi­şi­nău,
str. Bogdan Voie­vod, 6/3, ap. 43.
Tele­fon de con­tact. 079333088 (mob.)

* * *

Acti­vi­tă­ţi­le desfă­şu­ra­te în cadrul pro­ce­su­lui penal tre­bu­ie să asi­gu­re cunoa­ş­te­rea ade­vă­ru­lui des­pre fap­te­le şi cir­cum­stanţe­le cau­zei, pre­cum şi des­pre per­soa­na făp­tu­i­to­ru­lui. Sco­pul pro­ce­su­lui penal poa­te fi atins doar aflând ade­vă­rul, iar solu­ţi­i­le dis­pu­se de orga­ne­le judi­ci­a­re pot da satis­fa­ce­re celor care urmă­resc înfăp­tu­i­rea jus­ti­ţi­ei pena­le.

În cadrul urmă­ri­rii pena­le, afla­rea ade­vă­ru­lui se limi­tea­ză la fap­te­le şi împre­ju­ră­ri­le care fac obiec­tul pro­ba­ţiu­nii, ceea ce deno­tă rea­li­za­rea unei con­cor­danţei depli­ne între situ­a­ţia de fapt, aşa cum s-a petre­cut aceas­ta în mate­ria­li­ta­tea ei, şi con­clu­zi­i­le la care au ajuns orga­ne­le de urmă­ri­re pena­lă cu pri­vi­re la împre­ju­ră­ri­le res­pec­ti­ve.

* * *

Con­form art. 8 alin. (1) Cod de pro­ce­du­ră pena­lă, Per­soa­na acu­za­tă de comi­te­rea unei infra­cţiu­ni este pre­zu­ma­tă nevi­no­va­tă atâ­ta timp cât vino­vă­ţia sa nu-i va fi dove­di­tă, în modul pre­vă­zut de pre­zen­tul cod, într-un pro­ces judi­ci­ar public, în cadrul căru­ia îi vor fi asi­gu­ra­te toa­te garanţi­i­le nece­sa­re apă­ră­rii şi nu va fi con­sta­ta­tă printr-o hotă­râre jude­că­to­reas­că de con­dam­na­re defi­ni­ti­vă.

În fapt, orga­nul de urmă­ri­re pena­lă al DGUP, repre­zen­tat de către ofi­ţe­rul SUP CO a DGUP al IGP, lt.-colonel de poli­ţie Ghen­a­die Cre­an­gă, exa­minând mate­ri­a­le­le cau­zei pena­le nr. 2015790335, a dis­pus, prin ordo­nanţa din 07 apri­lie 2016, recu­noa­ş­te­rea cet. Tre­t­i­a­cen­co în cali­ta­te de bănu­it în săvârşi­rea infra­cţiu­nii pre­vă­zu­te de art. 190 alin. (5) Cod penal – dobân­di­rea ili­ci­tă a bunu­ri­lor altei per­soa­ne prin înşe­lă­ciu­ne sau abuz de încre­de­re, cu cau­za­rea de dau­ne în pro­porţii deo­se­bit de mari.

Con­form art. 99-101 CPP, în pro­ce­sul penal, pro­ba­to­ri­ul con­stă în invo­ca­rea şi pro­pu­ne­rea de pro­be, admi­te­rea şi admi­nis­tra­rea lor în sco­pul con­sta­tă­rii cir­cum­stanţe­lor care au impor­tanţă pen­tru cau­ză. Pro­be­le admi­nis­tra­te se veri­fi­că şi se apre­cia­ză de către orga­nul de urmă­ri­re pena­lă sau instanţă. Admi­nis­tra­rea pro­be­lor con­stă în folo­si­rea mij­loa­ce­lor de pro­bă în pro­ce­sul penal, care pre­su­pu­ne strân­ge­rea şi veri­fi­ca­rea pro­be­lor, în favoa­rea şi în defa­voa­rea învi­nu­i­tu­lui, incul­pa­tu­lui, de către orga­nul de urmă­ri­re pena­lă, din ofi­ciu sau la cere­rea altor par­ti­ci­panţi la pro­ces, pre­cum şi de către instanţă, la cere­rea părţi­lor, prin pro­ce­de­e­le pro­ba­to­rii pre­vă­zu­te de pre­zen­tul cod.

Fie­ca­re pro­bă urmea­ză a fi apre­cia­tă din punct de vede­re al per­ti­nenţei, con­clu­denţei, uti­li­tă­ţii şi veri­di­ci­tă­ţii ei, iar toa­te pro­be­le în ansam­blu – din punct de vede­re al coro­bo­ră­rii lor. Repre­zen­tan­tul orga­nu­lui de urmă­ri­re pena­lă sau jude­că­to­rul apre­cia­ză pro­be­le con­form pro­pri­ei con­vin­ge­ri, for­ma­te în urma exa­mi­nă­rii lor în ansam­blu, sub toa­te aspec­te­le şi în mod obiec­tiv, călăuzindu-se de lege. Nicio pro­bă nu are o valoa­re pres­ta­bi­li­tă pen­tru orga­nul de urmă­ri­re pena­lă sau instanţa de jude­ca­tă.

* * *

Con­form art. 252 CPP, Urmă­ri­rea pena­lă are ca obiect colec­ta­rea pro­be­lor lega­te de exis­tenţa infra­cţiu­nii, la iden­ti­fi­ca­rea făp­tu­i­to­ru­lui, pen­tru a se con­sta­ta dacă este sau nu cazul să se trans­mi­tă cau­za pena­lă în jude­ca­tă în con­di­ţi­i­le legii şi pen­tru a se sta­bi­li răs­pun­de­rea aces­tu­ia.

* * *

În acest con­glo­me­rat de idei, Vale­rii Tre­t­i­a­cen­co infor­mea­ză orga­ne­le de urmă­ri­re pena­lă des­pre cir­cum­stanţe­le noi, con­sta­ta­te ulte­ri­or emi­te­rii ordo­nanţei de recu­noa­ş­te­re a per­soa­nei în cali­ta­te de bănu­it din 07.04.2016, care urmea­ză a fi cer­ce­ta­te cu sco­pul con­sta­tă­rii cir­cum­stanţe­lor care au impor­tanţă pen­tru solu­ţio­na­rea jus­tă a pre­zen­tei cau­ze pena­le, după cum urmea­ză.

Con­form tex­tu­lui ordo­nanţei menţio­na­te mai sus, Vale­rii Tre­t­i­a­cen­co a însu­şit valo­ri mate­ri­a­le sub pre­tex­tul cedă­rii cotei-parte de 4% şi res­pec­tiv 5% cet. Mar­ga­ri­ta Guţu­leac şi Nina Musien­co, din cota sa par­te de 13%, care îi apa­rţi­ne în teme­iul con­trac­tu­lui de cola­bo­ra­re nr. 6512 din 06.09.2012 înche­iat de pri­mul cu între­prin­de­rea „Alan­tex” SRL. În acest con­text, orga­ne­le de drept ar fi tre­bu­it să sta­bi­leas­că legă­tu­ra direc­tă din­tre per­soa­ne­le menţio­na­te în ordo­nanţe, atât a celor fizi­ce cât şi a celei juri­di­ce.

De fac­to, con­trac­tul de cola­bo­ra­re cu SRL „Alan­tex” a fost sem­nat de către Tre­t­i­a­cen­co la 06.09.2012.

La 14 mar­tie 2013, fără şti­rea şi acor­dul lui Tre­t­i­a­cen­co, Ale­xan­dru Musien­co, dis­pu­nând de pro­cu­ra nr. 5030 din 28.12.2012, auten­ti­fi­ca­tă de nota­rul public Tatia­na Car­pov (ane­xa­tă sub nr. 2), a înche­iat cu SRL „Alan­tex” un acord adi­ţio­nal la con­trac­tul de cola­bo­ra­re din 06.09.2012, prin care a trans­mis mamei sale, Nina Musien­co, 5% şi Mar­ga­ri­tei Guţu­leac – 4%, din cota-parte a bunu­lui imo­bil vii­tor ce urma să-i apa­rţi­nă lui Tre­t­i­a­cen­co, după darea în exploa­ta­re a casei de locu­it, care urma a fi con­stru­i­tă în teme­iul Con­trac­tu­lui de cola­bo­ra­re cu SRL ,,Alan­tex”.

Un alt fac­tor impor­tant este că pe nume­le Mar­ga­ri­tei Guţu­leac a fost eli­be­ra­tă în nume­le lui Tre­t­i­a­cen­co pro­cu­ra nr. 5029, datând din 28.12.2012, auten­ti­fi­ca­tă de nota­rul public Tatia­na Car­pov. (ane­xa­tă sub nr. 1)

Prin pre­zen­te­le pro­cu­ri, V. Tre­ti­at­cen­co l-a împu­ter­ni­cit pe Ale­xan­dru Musien­co şi pe Mar­ga­ri­ta Guţu­leac să-i repre­zin­te inte­re­se­le sale lega­le în faţa orga­ne­lor com­pe­ten­te, auto­ri­za­te din RM pri­vind per­fec­ta­rea acte­lor nece­sa­re pen­tru dis­pu­ne­rea sub ori­ce for­mă admi­să de legi­sla­ţia RM în vigoa­re a lotu­ri­lor de teren pen­tru con­stru­cţii, ce-i apa­rţin cu drept de pro­pri­e­ta­te.

Un alt fac­tor impor­tant se refe­ră la tex­tul pro­cu­rii în teme­iul căre­ia a fost sem­nat acor­dul adi­ţio­nal la con­trac­tul de cola­bo­ra­re cu SRL ”Alan­tex” între admi­nis­tra­ţia ulti­mei şi Ale­xan­dru Musien­co din 14.03.2013, care a fost fal­si­fi­cat, prin fra­ze scri­se de mână, în lip­sa şi fără con­si­mţămân­tul lui Vale­rii Tre­t­i­a­cen­co, cu extin­de­rea împu­ter­ni­ci­ri­lor cet. Musien­co Ale­xan­dru şi Guţu­leac Mar­ga­ri­ta, con­trar voinţei lui Tre­ti­at­cen­co.

Din tex­tul acor­du­lui adi­ţio­nal din 14.03.2013 reie­se că Musien­co repre­zin­tă inte­re­se­le lui Tre­ti­at­cen­co, sem­nând în nume­le său, iar con­form cap. II al acor­du­lui adi­ţio­nal menţio­nat, Nina Musien­co şi Mar­ga­ri­ta Guţu­leac i-au achi­tat lui Ale­xan­dru Musien­co o com­pen­sa­ţie băneas­că în mări­me de câte 2000000 (două mili­oa­ne) lei fie­ca­re, cu achi­ta­rea sume­lor indi­ca­te până la momen­tul sem­nă­rii pre­zen­tu­lui Acord. (ane­xat sub nr. 3)

Rei­te­rând cele redac­ta­te mai sus, se poa­te con­sta­tă că acor­dul adi­ţio­nal din 14.03.2013 a fost sem­nat în lip­sa bănu­i­tu­lui Tre­t­i­a­cen­co Vale­rii, fără şti­rea aces­tu­ia şi în baza unei pro­cu­ri fal­si­fi­ca­te.

În sco­pul con­sta­tă­rii ade­vă­ru­lui şi înfăp­tu­i­rii jus­ti­ţi­ei, Tre­t­i­a­cen­co a con­tes­tat acţiu­ni­le ile­ga­le ale per­soa­ne­lor indi­ca­te, săvârşi­te con­trar inte­re­se­lor sale în lip­sa şi fără şti­rea sa.

Ast­fel, la 12.09.2013, V. Tre­t­i­a­cen­co s-a adre­sat în instanţa de jude­ca­tă cu o cere­re pri­vind rezi­li­e­rea con­trac­tu­lui de cola­bo­ra­re cu SRL „Alan­tex” din 06.09.2012, dosar aflat în pre­zent pe rol la Cur­tea de Apel Chi­şi­nău, nr. 02-2a-5600-14032016. Pre­zen­ta cau­ză se ter­gi­ver­sea­ză cu rea-intenţie de către SRL „Alan­tex” prin îna­in­ta­rea cere­ri­lor ile­ga­le, tar­di­ve şi nefon­da­te. Fap­tul încăl­că­rii ter­me­nu­lui rezo­na­bil de exa­mi­na­re a cau­zei civi­le s-a con­sta­tat prin hotă­rârea Jude­că­to­ri­ei Buiu­ca­ni, mun. Chi­şi­nău din 13.12.2016, cu acor­da­rea des­pă­gu­bi­ri­lor lui Tre­ti­at­cen­co Vale­rii în mări­me de 6 000 lei (şase mii lei) cu titlu de pre­ju­di­ciu moral cau­zat prin încăl­ca­rea drep­tu­lui la jude­ca­re în ter­men rezo­na­bil a cau­zei. (ane­xa­tă sub nr. 11)

Mai mult ca atât, acţiu­ni­le ile­ga­le ale fac­to­ri­lor de deci­zie SRL „Alan­tex” şi Musien­co Ale­xan­dru în pri­vinţa tere­nu­ri­lor ce apa­rţin lui Tre­t­i­a­cen­co cu drept de pro­pri­e­ta­te (con­trac­tul de cola­bo­ra­re cu SRL „Alan­tex” nr. 6215 din 06.09.2012) l-au deter­mi­nat pe ulti­mul să îna­in­te­ze o plân­ge­re către orga­ne­le de urmă­ri­re pena­lă în baza căre­ia, la data de 10.07.2015, a fost por­ni­tă cau­za pena­lă nr. 2015421358.

Pe mar­gi­nea pre­zen­tei cau­ze de ase­me­nea per­sis­tă acţiu­ni de ter­gi­ver­sa­re, neîn­tre­prin­de­re a acţiu­ni­lor de urmă­ri­re pena­lă în ter­men de către orga­ne­le de urmă­ri­re pena­lă. Ca urma­re, prin înche­ie­rea Jude­că­to­ri­ei Bota­ni­ca, mun. Chi­şi­nău din 20.09.2016 s-a con­sta­tat că veri­fi­ca­rea cir­cum­stanţe­lor în legă­tu­ră cu care a fost por­ni­tă urmă­ri­rea pena­lă nu a avut loc în mod deplin, ast­fel, s-a dis­pus nuli­ta­tea Ordo­nanţe­lor de scoa­te­re de sub urmă­ri­re pena­lă a fac­to­ri­lor de con­du­ce­re ai SRL „Alan­tex” şi a lui Musien­co Ale­xan­dru şi cla­sa­rea pro­ce­su­lui penal nr. 2015421358 cu remi­te­rea mate­ri­a­le­lor cau­zei Pro­cu­ra­tu­rii Bota­ni­ca, mun. Chi­şi­nău, pen­tru relu­a­rea urmă­ri­rii pena­le şi lichi­da­rea nea­jun­su­ri­lor depis­ta­te. (ane­xa­tă sub nr. 6)

O altă cere­re îna­in­ta­tă de către Vale­rii Tre­t­i­a­cen­co în instanţă a fost cu pri­vi­re la rezi­li­e­rea Acor­du­lui adi­ţio­nal de cola­bo­ra­re cu SRL ”Alan­tex” din 14.03.2013, dosar nr. 20-2-13468-27062016, aflat pe rolul Jude­că­to­ri­ei Chi­şi­nău, sedi­ul Cen­tru.

În baza plân­ge­ri­lor îna­in­ta­te de către Vale­rii Tre­t­i­a­cen­co pe nume­le lui nota­ri­lor Car­pov Tatia­na şi Bon­dar­ciuc Olga, ce au auten­ti­fi­cat pro­cu­ri­le nr. 5030, nr. 5029 din 28.12.2012 şi acor­dul adi­ţio­nal din 14.03.2013, împre­u­nă cu Loh­ma­e­va Tatia­na, Musien­co Ale­xan­dru şi Guţu­leac Mar­ga­ri­ta a fost inten­tat dosa­rul penal nr. 468 din 22.06.2016, care în pre­zent se află în ges­tiu­nea Dire­cţi­ei de poli­ţie a mun. Chi­şi­nău.

În cur­sul exa­mi­nă­rii pre­zen­tu­lui pro­ces penal, înre­gis­trat la CNA cu nr. 468 la 22.06.2016, de ase­me­nea a fost emi­să o ordo­nanţă de cla­sa­re a pro­ce­su­lui penal la 26.07.2016 de către pro­cu­ra­to­rul în Pro­cu­ra­tu­ra anti­co­ru­pţie Dumi­tru Oba­dă (ane­xa sub nr. 5).

Atra­gem atenţia orga­ne­lor de drept com­pe­ten­te că Dumi­tru Oba­dă, exer­ci­tând fun­cţia de pro­cu­ror, mai întâi în Pro­cu­ra­tu­ra Gene­ra­lă, apoi în Pro­cu­ra­tu­ra Anti­co­ru­pţie, a emis două ordo­nanţe ce vizea­ză per­soa­na lui Tre­t­i­a­cen­co, pe două cau­ze dife­ri­te, inten­ta­te în baza a două plân­ge­ri con­tra­dic­to­rii asu­pra ace­lo­ra­şi aspec­te ale fap­te­lor ce con­sti­tu­ie obiec­tul de cer­ce­ta­re, cate­go­rii de pro­be admi­nis­tra­te şi cu impli­ca­rea ace­lo­ra­şi subie­cţi.

Prin urma­re, la data de 31 mai 2016, Oba­dă, deţinând fun­cţia de pro­cu­ror în secţia de con­du­ce­re a urmă­ri­rii pena­le în orga­ne­le cen­tra­le ale MAI şi SV a Pro­cu­ra­tu­rii Gene­ra­le, ana­li­zând cu titlu de con­trol, în ordi­nea pro­ce­du­rii pre­vă­zu­te de art. 298-299 CPP, ordo­nanţa de recu­noa­ş­te­re în cali­ta­te de bănu­it a cet. Tre­t­i­a­cen­co din 07.04.2016 şi mate­ri­a­le­le cau­zei pena­le nr. 2015790335, res­pin­ge plân­ge­rea bănu­i­tu­lui Tre­t­i­a­cen­co Vale­rii din 27.05.2016 pri­vind anu­la­rea ordo­nanţei de recu­noa­ş­te­re a ulti­mu­lui în cali­ta­te de bănu­it ca nefon­da­tă, cu menţi­ne­rea actu­lui pro­ce­su­al con­tes­tat. (ane­xa sub nr. 4)

Pre­zen­ta cau­ză pena­lă a fost inten­ta­tă con­form sem­ne­lor com­pe­tenţei de infra­cţiu­ne pre­vă­zu­te de art. 190 alin. (5) CP, refe­ri­tor la fap­tul că, la 13.04.2013, în Hote­lul „Luna”, ampla­sat în Chi­şi­nău, str. Mitro­po­lit P. Movi­lă 4, Tre­t­i­a­cen­co Vale­rii, având intenţia dobân­di­rii ili­ci­te a bunu­ri­lor altei per­soa­ne prin înşe­lă­ciu­ne şi abuz de încre­de­re, sub pre­tex­tul cedă­rii cotei-părţi de 4% şi, res­pec­tiv, 5% cet. Mar­ga­ri­ta Guţu­leac şi Nina Musien­co, din cota-parte a sa de 13%, care-i apa­rţi­ne în teme­iul con­trac­tu­lui de cola­bo­ra­re nr. 6521 din 06.09.2012, înche­iat între Tre­t­i­a­cen­co şi între­prin­de­rea „Alan­tex” SRL, a însu­şit de la aces­tea mij­loa­ce băneş­ti în sumă de 2 000 000 lei de la fie­ca­re, cau­zând vic­ti­me­lor pre­ju­di­cii mate­ri­a­le deo­se­bit de mari.

Iar la data de 26.07.2016 Dumi­tru Oba­dă, deţinând fun­cţia de pro­cu­ror la Pro­cu­ra­tu­ra Anti­co­ru­pţie, emi­te o ordo­nanţă prin care refu­ză por­ni­rea urmă­ri­rii pena­le pe fap­tul pre­tin­se­lor acţiu­ni ile­ga­le ale nota­ri­lor publi­ci Olga Bon­dar­ciuc şi Tatia­na Car­pov, Ale­xei Loh­ma­ev, Tatia­na Loh­ma­e­va şi Ale­xan­dru Musie­co şi cla­sa­rea dosa­ru­lui penal nr. 468 inten­tat de CNA la 22.06.2016 în teme­iul plân­ge­rii lui Vale­rii Tre­t­i­a­cen­co pe fap­tul acţiu­ni­lor ile­ga­le ale per­soan­lor sus indi­ca­te care, de comun acord cu Nina Musien­co şi Mar­ga­ri­ta Guţu­leac, au întoc­mit şi înche­iat la 14.03.2013 un acord adi­ţio­nal la con­trac­tul de cola­bo­ra­re nr. 6521 din 06.09.2012 cu SRL „Alan­tex”, prin care Musien­co Ale­xan­dru, în baza pro­cu­rii nr. 5030 din 28.12.2012, auten­ti­fi­ca­tă de nota­rul public Tatia­na Car­pov, i-a trans­mis mamei sale, Nina Musien­co, 5%, iar Mar­ga­ri­tei Guţu­leac – 4% din cota-parte de 13 % care urma să-i revi­nă lui Tre­t­i­a­cen­co după darea în exploa­ta­re a blo­cu­lui de locu­it, care urma să fie con­stru­it în teme­iul con­trac­tu­lui de cola­bo­ra­re cu SRL „Alan­tex”. (ane­xa sub nr. 5)

Ordo­nanţa res­pec­ti­vă a fost anu­la­tă prin înche­ie­rea Jude­că­to­ri­ei Buiu­ca­ni din Chi­şi­nău din 21.11.2016. În moti­va­rea pre­zen­tei înche­ie­ri jude­că­to­rul de instru­cţie a con­sta­tat încăl­ca­rea art. 19 CPP al RM şi art. 6 CEDO, ce reie­se din lip­sa unei moti­va­ţii cla­re a deci­zi­ei adop­ta­te în raport cu argu­men­te­le părţi­lor, şi emi­te­rea unei solu­ţi­ei baza­tă pe date ce nu cores­pund rea­li­tă­ţii. Încăl­ca­rea aces­tor pre­ve­de­ri repre­zin­tă un viciu fun­damen­tal care afec­tea­ză lega­li­ta­tea ordo­nanţei pro­cu­ro­ru­lui Dumi­tru Oba­dă din 26.07.2016 de refuz în por­ni­rea urmă­ri­rii pena­le şi cla­sa­rea pro­ce­su­lui cu încăl­ca­rea gra­vă a drep­tu­ri­lor lui Tre­ti­at­cen­co Vale­rii. (ane­xa­tă sub nr. 8)

Res­pec­tiv, una şi ace­ea­şi per­soa­nă cu fun­cţie de răs­pun­de­re – pro­cu­ro­rul Dumi­tru Oba­dă, exa­minând de două ori ace­lea­şi cir­cum­stanţe, fap­te, mate­ri­al pro­ba­to­riu nu a con­sta­tat fal­si­fi­ca­rea pro­cu­rii în baza căro­ra au fost înstră­i­na­te cote-părţi de 4% şi res­pec­tiv 5%, nu a între­prins măsu­ri nece­sa­re întru afla­rea ade­vă­ru­lui şi înfăp­tu­i­rea jus­ti­ţi­ei, fapt ce pune sem­ne de între­ba­re, are dl pro­cu­ror un inte­res ascuns oare ???

Asu­pra ile­ga­li­tă­ţii acţiu­ni­lor per­soa­ne­lor sus-numite Tre­t­i­a­cen­co s-a expus într-un arti­col publi­cat în Zia­rul de Gar­dă nr. 39(588) din 20 octom­brie 2016, pre­cum şi printr-o peti­ţie înre­gis­tra­tă la Pro­cu­ra­tu­ra Gene­ra­lă a R. Mol­do­va la 26.10.2016, la Minis­te­rul Jus­ti­ţi­ei al SUA, pre­cum şi la Casa Albă a SUA la data de 25 noiem­brie 2016. (ane­xa­te sub nr. 7 şi 9)

Urma­re a veri­fi­că­rii argu­men­te­lor expu­se în acte­le sus-enumerate, având în vede­re că aces­te cau­ze pena­le au legă­tu­ră între ele, sub aspec­tul fap­te­lor care con­sti­tu­ie obiec­tul de cer­ce­ta­re, al împre­ju­ră­ri­lor comi­te­rii infra­cţiu­ni­lor, cate­go­ri­i­lor de pro­be care au fost admi­nis­tra­te şi carac­te­ru­lui fap­te­lor cer­ce­ta­te, prin Ordo­nanţe­le Pro­cu­ra­tu­rii Gene­ra­le a R. Mol­do­va din 22.12.2016, s-a dis­pus retra­ge­rea a patru cau­ze pena­le inten­ta­te în baza plân­ge­ri­lor lui Tre­ti­at­cen­co con­tra acţiu­ni­lor ile­ga­le ale aces­tui grup cri­mi­nal con­dus de Musien­co Ale­xan­dru şi anu­me: nr. 2013031545 şi nr. 2015421358 de la orga­nul de urmă­ri­re pena­lă al sect. Buiu­ca­ni şi cau­ze­le pena­le nr. 2016970808 şi nr. 2014032821 de la orga­nul de urmă­ri­re pena­lă al sect. Bota­ni­ca cu trans­mi­te­rea aces­to­ra orga­nu­lui de urmă­ri­re pena­lă al Dire­cţi­ei de poli­ţie a mun. Chi­şi­nău, pen­tru exer­ci­ta­rea în con­ti­nu­a­re a urmă­ri­rii pena­le. (ane­xa­tă sub nr.12)

După cum s-a menţio­nat mai sus, Tre­t­i­a­cen­co a îna­in­tat plân­ge­ri împo­tri­va acţiu­ni­lor ile­ga­le ale lui Musien­co care, la 14.03.2013, acţionând în baza pro­cu­rii eli­be­ra­te de pri­mul, în lip­sa şi fătă acor­dul aces­tu­ia, a înche­iat cu SRL „Alan­tex” un acord adi­ţio­nal la con­trac­tul de cola­bo­ra­re nr. 6215 din 06 sep­tem­brie 2012, prin care au fost trans­mi­se lui Musien­co Nina 5% şi lui Guţu­leac Mar­ga­ri­ta – 4% din cota-parte de 13% a lui Tre­t­i­a­cen­co Vale­rii, care urma să-i apa­rţi­nă aces­tu­ia după darea în exploa­ta­re a blo­cu­lui de locu­it cu 9 nive­le, ce urma a fi con­stru­it în baza con­trac­tu­lui nr. 6215.

În baza aces­tei plân­ge­ri a fost inten­ta­tă cau­za pena­lă nr. 2016970808 în teme­iul unei bănu­ie­li rezo­na­bi­le de săvârşi­re a infra­cţiu­nii pre­vă­zu­te de art. 196 alin. (4) Cod penal. În cadrul exa­mi­nă­rii pre­zen­tei cau­ze pena­le Tre­t­i­a­cen­co Vale­rii a fost recu­nos­cut ca par­te vătă­ma­tă prin ordo­nanţa ofi­ţe­ru­lui de urmă­ri­re pena­lă al SCAUP a DP mun. Chi­şi­nău a IGP, mai­or de poli­ţie Vasi­le Rusu, la data de 29 mar­tie 2017. (ane­xa­tă sub nr. 13)

* * *

În con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le art. 1 alin. (2) al Codu­lui de pro­ce­du­ră pena­lă al RM, pro­ce­sul penal are ca scop pro­te­ja­rea per­soa­nei, soci­e­tă­ţii şi sta­tu­lui de infra­cţiu­ni, pre­cum şi pro­te­ja­rea per­soa­nei şi soci­e­tă­ţii de fap­te­le ile­ga­le, ast­fel ca ori­ce per­soa­nă care a săvârşit o infra­cţiu­ne să fie pedep­si­tă potri­vit vino­vă­ţi­ei sale şi nicio per­soa­nă nevi­no­va­tă să nu fie tra­să la răs­pun­de­re pena­lă şi con­dam­na­tă.

* * *

Ast­fel, la data emi­te­rii ordo­nanţei de recu­noa­ş­te­re a cet. Tre­t­i­a­cen­co Vale­rii în cali­ta­te de bănu­it din 07.04.2016 orga­nul de urmă­ri­re pena­lă nu a dis­pus de aces­te infor­ma­ţii, iar din motiv că aces­tea au tan­genţe cu pre­zen­ta cau­ză pena­lă, sub aspec­tul fap­te­lor ce con­sti­tu­ie obiec­tul de cer­ce­ta­re, cate­go­ri­i­le de pro­be ce au fost admi­nis­tra­te şi carac­te­rul fap­te­lor cer­ce­ta­te, aces­tea au o impor­tanţă pri­mor­di­a­lă la solu­ţio­na­rea jus­tă a cau­zei pena­le nr. 2015790335, din care con­si­de­ren­te Tre­t­i­a­cen­co Vale­rii soli­ci­tă admi­nis­tra­rea lor con­form legii pro­ce­su­al pena­le.

* * *

Juris­pru­denţa Curţii Euro­pe­ne pen­tru Drep­tu­ri­le Omu­lui a for­mu­lat cerinţe pri­vi­toa­re la desfă­şu­ra­rea unui pro­ces pen­tru ca el să fie echi­ta­bil, aşa cum impu­ne art. 6 para­gr. 1 din Con­venţie. Ast­fel, Cur­tea a decis că tex­tul impli­că obli­ga­ţia anche­tei de a pro­ce­da la un exa­men atent al tutu­ror cape­te­lor de cere­re for­mu­la­tă de peti­ţio­nar al argu­men­te­lor şi cere­ri­lor de pro­bă ale părţi­lor, având de a apre­cia per­ti­nenţa aces­to­ra pen­tru deci­zia pe care el o va adop­ta (Van de Hurk c/Pays-Bas din 19.04.1994), că prin­tre impe­ra­ti­ve­le echi­tă­ţii impu­se de art. 6 para­gr. 1 se găseş­te obli­ga­ţia – pen­tru auto­ri­tă­ţi­le de urmă­ri­re pena­lă – de a for­mu­la un ansam­blu al pro­ce­du­rii care să nu să se ter­mi­ne numai cu audi­e­rea con­tra­dic­to­rie a părţi­lor.

Tot­o­da­tă, apa­re obli­ga­ţia pen­tru auto­ri­tă­ţi­le de urmă­ri­re pena­lă de a comu­ni­ca apă­ră­rii şi celor­lal­te părţi într-un pro­ces de urmă­ri­re pena­lă toa­te ele­men­te­le impor­tan­te ale dosa­ru­lui, acu­za­toa­re sau care înlă­tu­ră carac­te­rul penal al fap­tei impu­ta­te celui urmă­rit (Edvar­ds c/Royaume-Uni seria A nr. 247-B din 16.12.1992), comu­ni­ca­rea pie­se­lor dosa­ru­lui, modul în care pro­be­le au fost eva­lu­a­te şi exa­mi­na­te prin pris­ma prin­ci­pi­u­lui ega­li­tă­ţii arme­lor, care impu­ne tra­ta­rea ega­lă a părţi­lor.

În cau­za Gur­gu­rov c. Mol­do­vei, hotă­râre nr. 045/08 din 16.09.2009, Cur­tea a sta­tu­at că auto­ri­tă­ţi­le tre­bu­ie să depu­nă întot­dea­u­na efor­tu­ri seri­oa­se pen­tru a afla ce s-a întâm­plat şi nu tre­bu­ie să se baze­ze pe con­clu­zii pri­pi­te sau nefon­da­te pen­tru a înce­ta inves­ti­ga­ţia sau să le pună deci­zi­i­le lor şi să se între­prin­dă toţi paşii rezo­na­bi­li şi dis­po­ni­bi­li con­form legii pen­tru a asi­gu­ra pro­be cu pri­vi­re la inci­dent.

Luând cunoş­tinţă de fap­te­le noi rapor­ta­te la situ­a­ţia de fapt, orga­nul de urmă­ri­re pena­lă urmea­ză să le exa­mi­ne­ze, să le veri­fi­ce, să le rapor­te­ze la cir­cum­stanţe­le în legă­tu­ră cu care a fost por­ni­tă urmă­ri­rea pena­lă în cau­za pena­lă nr. 2015790335 pe mar­gi­nea căre­ia Tre­t­i­a­cen­co Vale­rii a fost recu­nos­cut în cali­ta­te de bănu­it, pre­cum şi să le dea o apre­ci­e­re lega­lă, fon­da­tă şi moti­va­tă con­form art. 19 CPP al RM şi art. 6 CEDO.

Întru apă­ra­rea drep­tu­ri­lor sale, cet. Vale­rii Tre­t­i­a­cen­co adre­sea­ză pre­zen­ta cere­re auto­ri­tă­ţi­lor com­pe­ten­te ale Repu­bli­cii Mol­do­va şi ale SUA, atră­gând atenţia asu­pra încăl­că­rii drep­tu­ri­lor sale de către un grup cri­mi­nal con­dus de Ale­xan­dru Musien­co, pre­cum şi de fun­cţio­na­ri, pro­cu­ro­ri, jude­că­to­ri, nota­ri pen­tru extin­de­rea san­cţiu­ni­lor împo­tri­va aces­to­ra în baza Legii Mag­ni­ţ­ki (adop­ta­tă în decem­brie 2012 în SUA, legea anu­lea­ză amen­damen­te­le Jakson-Vanik şi intro­du­ce san­cţiu­ni împo­tri­va per­soa­ne­lor res­pon­sa­bi­le de încăl­ca­rea drep­tu­ri­lor omu­lui şi a prin­ci­pi­u­lui sta­tu­lui de drept), apli­ca­bi­lă la sca­ră glo­ba­lă asu­pra celor care încal­că limi­ta împu­ter­ni­ci­ri­lor.
Înte­me­iez pre­zen­ta cere­re pe pre­ve­de­ri­le art. art. 64, 93, 95, 99, 100, 244, 284-286, Cod pro­ce­du­ră pena­lă al Repu­bli­cii Mol­do­va.

Ane­xe (copii): 28 file

Pro­cu­ra nr. 5029 din 28.12.2012
Pro­cu­ra nr. 5030 din 28.12.2012
Acor­dul adi­ţio­nal din 06.09.2012
Ordo­nanţa din 31.05.2016 (pro­cu­ror în secţia de con­du­ce­re a urmă­ri­rii pena­le în orga­ne­le cen­tra­le ale MAI şi SV a Pro­cu­ra­tu­rii Gene­ra­le – Dumi­tru Oba­dă)
Ordo­nanţa din 26.07.2016 (pro­cu­ror în Pro­cu­ra­tu­ra Anti­co­ru­pţie – Dumi­tru Oba­dă )
Înche­ie­rea Jude­că­to­ri­ei Bota­ni­ca mun. Chi­şi­nău din 20.09.2016 (jud. Damas­chin C., nr. 10-2016/16)
Mate­ri­a­lul publi­cat în Zia­rul de Gar­dă nr. 39 (588) din 20.10.2016
Înche­ie­rea Jude­că­to­ri­ei Buiu­ca­ni din 21.11.2016 (jud. V. Raţoi,
nr. 14-ij_10-10766-06092016)
Peti­ţia către Pro­cu­ra­tu­ra Gene­ra­lă a RM, Minis­te­rul Jus­ti­ţi­ei al SUA şi Casa Albă a SUA
Avi­zu­ri­le de rece­pţie a peti­ţi­ei de către Minis­te­rul Jus­ti­ţi­ei al SUA şi Casa Albă a SUA
Hotă­rârea jude­că­to­ri­ei Buiu­ca­ni din 13.12.2016 (jud. Hadîr­ca V., nr. 2-2749/16)
Noti­fi­ca­rea Pro­cu­ra­tu­rii Gene­ra­le a Repu­bli­cii Mol­do­va nr. 11-323/13-8288 din 22.12.2016
Ordo­nanţa de recu­noa­ş­te­re
în cali­ta­te de par­te vătă­ma­tă din 29.03.2017 (mai­or de poli­ţie Vasi­le Rusu, cau­za pena­lă
nr. 2016970808)

Cu res­pect, Vale­rii Tre­t­i­a­cen­co
04.05.2017

P.S. Întrea­ga răs­pun­de­re pen­tru publi­ca­rea tex­tu­lui aces­tei peti­ţii revi­ne auto­ru­lui.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *