Candidați la lista Magnițki

CERERE

Prin prezenta cerere solicit respectuos:

  • Admiterea prezentei cereri,
  • Introducerea lui Dumitru Obadă în lista Magniţki ca persoană cu funcţie de răspundere care participă la acţiuni de corupţie cu depăşirea atribuţiilor de serviciu împreună cu o grupă criminală ce acţionează contrar cetăţeanului SUA, Valerii Tretiacenco,
  • Intentarea unei anchete de serviciu şi a unui proces penal la adresa lui Dumitru Obadă, cu atragerea ultimului la răspundere penală în legătură cu depăşirea atribuţiilor de serviciu şi participarea la cazuri de corupţie cu încălcarea drepturilor omului,
  • Încetarea urmăririi penale în cazul cet. Valerii Tretiacenco din lipsa componentelor infracţiunii în cauza penală 2015790335, intentată de OUP al DGUP a IGP la 08.12.2015.
  • Anexarea şi administrarea documentor şi mijloacelor de probă noi.

Ministerul Justiţiei al Statelor Unite
Washington, DC 20530-0001
950 Pennsylvania Avenue, NW

Congresul Statelor Unite ale Americii
Washington, D.C., United HYPERLINK „https://en.wikipedia.org/wiki/United_States”States

Preşedintelui Statelor Unite ale Americii
Donald Trump
Statele Unite, Washington, DC
1600 Pennsylvania Avenue NW, Washington, DC 20500

D-lui James D. Pettit
Ambasador al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova

Copie: Partidului Democrat din Republica Moldova
Preşedintelui PDM, Vlad Plahotniuc,
sediul central: R. Moldova, or. Chişinău, str. Tighina nr. 32

Copie: Preşedinţia Republicii Moldova
Preşedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon
Sediul: R. Moldova, or. Chişinău
MD-2073, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 105

Copie: Parlamentul Republicii Moldova
Preşedintelui Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu
Sediul: R.Moldova, or. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfîânt, 105

Copie: Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova.
Ministrului Justiţiei al Republicii Moldova, Vladimir Cebotari
Sediul: R.Moldova, or. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 82

Copie: Procuratura generală a Republicii Moldova
Procurorului general, Eduard Harunjen
Sediul: R.Moldova, or. Chişinău , str. Bănulescu-Bodoni, 26

Copie: Consiliului Superior al Procurorilor Republicii Moldova
Sediul: R.Moldova, or. Chişinău , str. Bănulescu-Bodoni, 26

Copie: Procuratura municipiului Chişinău
Procurorului Serbinov Igor
Sediu: R. Moldova, or. Chişinău, str. Armenească, 96

Copie: Procuratura Anticorupţie
Sediu: R. Moldova, or. Chişinău
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 198

De la Tretiatcenco Valerii, cet. SUA
domiciliat în or. Chişinău,
str. Bogdan Voievod, 6/3, ap. 43.
Telefon de contact. 079333088 (mob.)

* * *

Activităţile desfăşurate în cadrul procesului penal trebuie să asigure cunoaşterea adevărului despre faptele şi circumstanţele cauzei, precum şi despre persoana făptuitorului. Scopul procesului penal poate fi atins doar aflând adevărul, iar soluţiile dispuse de organele judiciare pot da satisfacere celor care urmăresc înfăptuirea justiţiei penale.

În cadrul urmăririi penale, aflarea adevărului se limitează la faptele şi împrejurările care fac obiectul probaţiunii, ceea ce denotă realizarea unei concordanţei depline între situaţia de fapt, aşa cum s-a petrecut aceasta în materialitatea ei, şi concluziile la care au ajuns organele de urmărire penală cu privire la împrejurările respective.

* * *

Conform art. 8 alin. (1) Cod de procedură penală, Persoana acuzată de comiterea unei infracţiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăţia sa nu-i va fi dovedită, în modul prevăzut de prezentul cod, într-un proces judiciar public, în cadrul căruia îi vor fi asigurate toate garanţiile necesare apărării şi nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.

În fapt, organul de urmărire penală al DGUP, reprezentat de către ofiţerul SUP CO a DGUP al IGP, lt.-colonel de poliţie Ghenadie Creangă, examinând materialele cauzei penale nr. 2015790335, a dispus, prin ordonanţa din 07 aprilie 2016, recunoaşterea cet. Tretiacenco în calitate de bănuit în săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 190 alin. (5) Cod penal – dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin înşelăciune sau abuz de încredere, cu cauzarea de daune în proporţii deosebit de mari.

Conform art. 99-101 CPP, în procesul penal, probatoriul constă în invocarea şi propunerea de probe, admiterea şi administrarea lor în scopul constatării circumstanţelor care au importanţă pentru cauză. Probele administrate se verifică şi se apreciază de către organul de urmărire penală sau instanţă. Administrarea probelor constă în folosirea mijloacelor de probă în procesul penal, care presupune strângerea şi verificarea probelor, în favoarea şi în defavoarea învinuitului, inculpatului, de către organul de urmărire penală, din oficiu sau la cererea altor participanţi la proces, precum şi de către instanţă, la cererea părţilor, prin procedeele probatorii prevăzute de prezentul cod.

Fiecare probă urmează a fi apreciată din punct de vedere al pertinenţei, concludenţei, utilităţii şi veridicităţii ei, iar toate probele în ansamblu – din punct de vedere al coroborării lor. Reprezentantul organului de urmărire penală sau judecătorul apreciază probele conform propriei convingeri, formate în urma examinării lor în ansamblu, sub toate aspectele şi în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege. Nicio probă nu are o valoare prestabilită pentru organul de urmărire penală sau instanţa de judecată.

* * *

Conform art. 252 CPP, Urmărirea penală are ca obiect colectarea probelor legate de existenţa infracţiunii, la identificarea făptuitorului, pentru a se constata dacă este sau nu cazul să se transmită cauza penală în judecată în condiţiile legii şi pentru a se stabili răspunderea acestuia.

* * *

În acest conglomerat de idei, Valerii Tretiacenco informează organele de urmărire penală despre circumstanţele noi, constatate ulterior emiterii ordonanţei de recunoaştere a persoanei în calitate de bănuit din 07.04.2016, care urmează a fi cercetate cu scopul constatării circumstanţelor care au importanţă pentru soluţionarea justă a prezentei cauze penale, după cum urmează.

Conform textului ordonanţei menţionate mai sus, Valerii Tretiacenco a însuşit valori materiale sub pretextul cedării cotei-parte de 4% şi respectiv 5% cet. Margarita Guţuleac şi Nina Musienco, din cota sa parte de 13%, care îi aparţine în temeiul contractului de colaborare nr. 6512 din 06.09.2012 încheiat de primul cu întreprinderea „Alantex” SRL. În acest context, organele de drept ar fi trebuit să stabilească legătura directă dintre persoanele menţionate în ordonanţe, atât a celor fizice cât şi a celei juridice.

De facto, contractul de colaborare cu SRL „Alantex” a fost semnat de către Tretiacenco la 06.09.2012.

La 14 martie 2013, fără ştirea şi acordul lui Tretiacenco, Alexandru Musienco, dispunând de procura nr. 5030 din 28.12.2012, autentificată de notarul public Tatiana Carpov (anexată sub nr. 2), a încheiat cu SRL „Alantex” un acord adiţional la contractul de colaborare din 06.09.2012, prin care a transmis mamei sale, Nina Musienco, 5% şi Margaritei Guţuleac – 4%, din cota-parte a bunului imobil viitor ce urma să-i aparţină lui Tretiacenco, după darea în exploatare a casei de locuit, care urma a fi construită în temeiul Contractului de colaborare cu SRL ,,Alantex”.

Un alt factor important este că pe numele Margaritei Guţuleac a fost eliberată în numele lui Tretiacenco procura nr. 5029, datând din 28.12.2012, autentificată de notarul public Tatiana Carpov. (anexată sub nr. 1)

Prin prezentele procuri, V. Tretiatcenco l-a împuternicit pe Alexandru Musienco şi pe Margarita Guţuleac să-i reprezinte interesele sale legale în faţa organelor competente, autorizate din RM privind perfectarea actelor necesare pentru dispunerea sub orice formă admisă de legislaţia RM în vigoare a loturilor de teren pentru construcţii, ce-i aparţin cu drept de proprietate.

Un alt factor important se referă la textul procurii în temeiul căreia a fost semnat acordul adiţional la contractul de colaborare cu SRL ”Alantex” între administraţia ultimei şi Alexandru Musienco din 14.03.2013, care a fost falsificat, prin fraze scrise de mână, în lipsa şi fără consimţământul lui Valerii Tretiacenco, cu extinderea împuternicirilor cet. Musienco Alexandru şi Guţuleac Margarita, contrar voinţei lui Tretiatcenco.

Din textul acordului adiţional din 14.03.2013 reiese că Musienco reprezintă interesele lui Tretiatcenco, semnând în numele său, iar conform cap. II al acordului adiţional menţionat, Nina Musienco şi Margarita Guţuleac i-au achitat lui Alexandru Musienco o compensaţie bănească în mărime de câte 2000000 (două milioane) lei fiecare, cu achitarea sumelor indicate până la momentul semnării prezentului Acord. (anexat sub nr. 3)

Reiterând cele redactate mai sus, se poate constată că acordul adiţional din 14.03.2013 a fost semnat în lipsa bănuitului Tretiacenco Valerii, fără ştirea acestuia şi în baza unei procuri falsificate.

În scopul constatării adevărului şi înfăptuirii justiţiei, Tretiacenco a contestat acţiunile ilegale ale persoanelor indicate, săvârşite contrar intereselor sale în lipsa şi fără ştirea sa.

Astfel, la 12.09.2013, V. Tretiacenco s-a adresat în instanţa de judecată cu o cerere privind rezilierea contractului de colaborare cu SRL „Alantex” din 06.09.2012, dosar aflat în prezent pe rol la Curtea de Apel Chişinău, nr. 02-2a-5600-14032016. Prezenta cauză se tergiversează cu rea-intenţie de către SRL „Alantex” prin înaintarea cererilor ilegale, tardive şi nefondate. Faptul încălcării termenului rezonabil de examinare a cauzei civile s-a constatat prin hotărârea Judecătoriei Buiucani, mun. Chişinău din 13.12.2016, cu acordarea despăgubirilor lui Tretiatcenco Valerii în mărime de 6 000 lei (şase mii lei) cu titlu de prejudiciu moral cauzat prin încălcarea dreptului la judecare în termen rezonabil a cauzei. (anexată sub nr. 11)

Mai mult ca atât, acţiunile ilegale ale factorilor de decizie SRL „Alantex” şi Musienco Alexandru în privinţa terenurilor ce aparţin lui Tretiacenco cu drept de proprietate (contractul de colaborare cu SRL „Alantex” nr. 6215 din 06.09.2012) l-au determinat pe ultimul să înainteze o plângere către organele de urmărire penală în baza căreia, la data de 10.07.2015, a fost pornită cauza penală nr. 2015421358.

Pe marginea prezentei cauze de asemenea persistă acţiuni de tergiversare, neîntreprindere a acţiunilor de urmărire penală în termen de către organele de urmărire penală. Ca urmare, prin încheierea Judecătoriei Botanica, mun. Chişinău din 20.09.2016 s-a constatat că verificarea circumstanţelor în legătură cu care a fost pornită urmărirea penală nu a avut loc în mod deplin, astfel, s-a dispus nulitatea Ordonanţelor de scoatere de sub urmărire penală a factorilor de conducere ai SRL „Alantex” şi a lui Musienco Alexandru şi clasarea procesului penal nr. 2015421358 cu remiterea materialelor cauzei Procuraturii Botanica, mun. Chişinău, pentru reluarea urmăririi penale şi lichidarea neajunsurilor depistate. (anexată sub nr. 6)

O altă cerere înaintată de către Valerii Tretiacenco în instanţă a fost cu privire la rezilierea Acordului adiţional de colaborare cu SRL ”Alantex” din 14.03.2013, dosar nr. 20-2-13468-27062016, aflat pe rolul Judecătoriei Chişinău, sediul Centru.

În baza plângerilor înaintate de către Valerii Tretiacenco pe numele lui notarilor Carpov Tatiana şi Bondarciuc Olga, ce au autentificat procurile nr. 5030, nr. 5029 din 28.12.2012 şi acordul adiţional din 14.03.2013, împreună cu Lohmaeva Tatiana, Musienco Alexandru şi Guţuleac Margarita a fost intentat dosarul penal nr. 468 din 22.06.2016, care în prezent se află în gestiunea Direcţiei de poliţie a mun. Chişinău.

În cursul examinării prezentului proces penal, înregistrat la CNA cu nr. 468 la 22.06.2016, de asemenea a fost emisă o ordonanţă de clasare a procesului penal la 26.07.2016 de către procuratorul în Procuratura anticorupţie Dumitru Obadă (anexa sub nr. 5).

Atragem atenţia organelor de drept competente că Dumitru Obadă, exercitând funcţia de procuror, mai întâi în Procuratura Generală, apoi în Procuratura Anticorupţie, a emis două ordonanţe ce vizează persoana lui Tretiacenco, pe două cauze diferite, intentate în baza a două plângeri contradictorii asupra aceloraşi aspecte ale faptelor ce constituie obiectul de cercetare, categorii de probe administrate şi cu implicarea aceloraşi subiecţi.

Prin urmare, la data de 31 mai 2016, Obadă, deţinând funcţia de procuror în secţia de conducere a urmăririi penale în organele centrale ale MAI şi SV a Procuraturii Generale, analizând cu titlu de control, în ordinea procedurii prevăzute de art. 298-299 CPP, ordonanţa de recunoaştere în calitate de bănuit a cet. Tretiacenco din 07.04.2016 şi materialele cauzei penale nr. 2015790335, respinge plângerea bănuitului Tretiacenco Valerii din 27.05.2016 privind anularea ordonanţei de recunoaştere a ultimului în calitate de bănuit ca nefondată, cu menţinerea actului procesual contestat. (anexa sub nr. 4)

Prezenta cauză penală a fost intentată conform semnelor competenţei de infracţiune prevăzute de art. 190 alin. (5) CP, referitor la faptul că, la 13.04.2013, în Hotelul „Luna”, amplasat în Chişinău, str. Mitropolit P. Movilă 4, Tretiacenco Valerii, având intenţia dobândirii ilicite a bunurilor altei persoane prin înşelăciune şi abuz de încredere, sub pretextul cedării cotei-părţi de 4% şi, respectiv, 5% cet. Margarita Guţuleac şi Nina Musienco, din cota-parte a sa de 13%, care-i aparţine în temeiul contractului de colaborare nr. 6521 din 06.09.2012, încheiat între Tretiacenco şi întreprinderea „Alantex” SRL, a însuşit de la acestea mijloace băneşti în sumă de 2 000 000 lei de la fiecare, cauzând victimelor prejudicii materiale deosebit de mari.

Iar la data de 26.07.2016 Dumitru Obadă, deţinând funcţia de procuror la Procuratura Anticorupţie, emite o ordonanţă prin care refuză pornirea urmăririi penale pe faptul pretinselor acţiuni ilegale ale notarilor publici Olga Bondarciuc şi Tatiana Carpov, Alexei Lohmaev, Tatiana Lohmaeva şi Alexandru Musieco şi clasarea dosarului penal nr. 468 intentat de CNA la 22.06.2016 în temeiul plângerii lui Valerii Tretiacenco pe faptul acţiunilor ilegale ale persoanlor sus indicate care, de comun acord cu Nina Musienco şi Margarita Guţuleac, au întocmit şi încheiat la 14.03.2013 un acord adiţional la contractul de colaborare nr. 6521 din 06.09.2012 cu SRL „Alantex”, prin care Musienco Alexandru, în baza procurii nr. 5030 din 28.12.2012, autentificată de notarul public Tatiana Carpov, i-a transmis mamei sale, Nina Musienco, 5%, iar Margaritei Guţuleac – 4% din cota-parte de 13 % care urma să-i revină lui Tretiacenco după darea în exploatare a blocului de locuit, care urma să fie construit în temeiul contractului de colaborare cu SRL „Alantex”. (anexa sub nr. 5)

Ordonanţa respectivă a fost anulată prin încheierea Judecătoriei Buiucani din Chişinău din 21.11.2016. În motivarea prezentei încheieri judecătorul de instrucţie a constatat încălcarea art. 19 CPP al RM şi art. 6 CEDO, ce reiese din lipsa unei motivaţii clare a deciziei adoptate în raport cu argumentele părţilor, şi emiterea unei soluţiei bazată pe date ce nu corespund realităţii. Încălcarea acestor prevederi reprezintă un viciu fundamental care afectează legalitatea ordonanţei procurorului Dumitru Obadă din 26.07.2016 de refuz în pornirea urmăririi penale şi clasarea procesului cu încălcarea gravă a drepturilor lui Tretiatcenco Valerii. (anexată sub nr. 8)

Respectiv, una şi aceeaşi persoană cu funcţie de răspundere – procurorul Dumitru Obadă, examinând de două ori aceleaşi circumstanţe, fapte, material probatoriu nu a constatat falsificarea procurii în baza cărora au fost înstrăinate cote-părţi de 4% şi respectiv 5%, nu a întreprins măsuri necesare întru aflarea adevărului şi înfăptuirea justiţiei, fapt ce pune semne de întrebare, are dl procuror un interes ascuns oare ???

Asupra ilegalităţii acţiunilor persoanelor sus-numite Tretiacenco s-a expus într-un articol publicat în Ziarul de Gardă nr. 39(588) din 20 octombrie 2016, precum şi printr-o petiţie înregistrată la Procuratura Generală a R. Moldova la 26.10.2016, la Ministerul Justiţiei al SUA, precum şi la Casa Albă a SUA la data de 25 noiembrie 2016. (anexate sub nr. 7 şi 9)

Urmare a verificării argumentelor expuse în actele sus-enumerate, având în vedere că aceste cauze penale au legătură între ele, sub aspectul faptelor care constituie obiectul de cercetare, al împrejurărilor comiterii infracţiunilor, categoriilor de probe care au fost administrate şi caracterului faptelor cercetate, prin Ordonanţele Procuraturii Generale a R. Moldova din 22.12.2016, s-a dispus retragerea a patru cauze penale intentate în baza plângerilor lui Tretiatcenco contra acţiunilor ilegale ale acestui grup criminal condus de Musienco Alexandru şi anume: nr. 2013031545 şi nr. 2015421358 de la organul de urmărire penală al sect. Buiucani şi cauzele penale nr. 2016970808 şi nr. 2014032821 de la organul de urmărire penală al sect. Botanica cu transmiterea acestora organului de urmărire penală al Direcţiei de poliţie a mun. Chişinău, pentru exercitarea în continuare a urmăririi penale. (anexată sub nr.12)

După cum s-a menţionat mai sus, Tretiacenco a înaintat plângeri împotriva acţiunilor ilegale ale lui Musienco care, la 14.03.2013, acţionând în baza procurii eliberate de primul, în lipsa şi fătă acordul acestuia, a încheiat cu SRL „Alantex” un acord adiţional la contractul de colaborare nr. 6215 din 06 septembrie 2012, prin care au fost transmise lui Musienco Nina 5% şi lui Guţuleac Margarita – 4% din cota-parte de 13% a lui Tretiacenco Valerii, care urma să-i aparţină acestuia după darea în exploatare a blocului de locuit cu 9 nivele, ce urma a fi construit în baza contractului nr. 6215.

În baza acestei plângeri a fost intentată cauza penală nr. 2016970808 în temeiul unei bănuieli rezonabile de săvârşire a infracţiunii prevăzute de art. 196 alin. (4) Cod penal. În cadrul examinării prezentei cauze penale Tretiacenco Valerii a fost recunoscut ca parte vătămată prin ordonanţa ofiţerului de urmărire penală al SCAUP a DP mun. Chişinău a IGP, maior de poliţie Vasile Rusu, la data de 29 martie 2017. (anexată sub nr. 13)

* * *

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) al Codului de procedură penală al RM, procesul penal are ca scop protejarea persoanei, societăţii şi statului de infracţiuni, precum şi protejarea persoanei şi societăţii de faptele ilegale, astfel ca orice persoană care a săvârşit o infracţiune să fie pedepsită potrivit vinovăţiei sale şi nicio persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală şi condamnată.

* * *

Astfel, la data emiterii ordonanţei de recunoaştere a cet. Tretiacenco Valerii în calitate de bănuit din 07.04.2016 organul de urmărire penală nu a dispus de aceste informaţii, iar din motiv că acestea au tangenţe cu prezenta cauză penală, sub aspectul faptelor ce constituie obiectul de cercetare, categoriile de probe ce au fost administrate şi caracterul faptelor cercetate, acestea au o importanţă primordială la soluţionarea justă a cauzei penale nr. 2015790335, din care considerente Tretiacenco Valerii solicită administrarea lor conform legii procesual penale.

* * *

Jurisprudenţa Curţii Europene pentru Drepturile Omului a formulat cerinţe privitoare la desfăşurarea unui proces pentru ca el să fie echitabil, aşa cum impune art. 6 paragr. 1 din Convenţie. Astfel, Curtea a decis că textul implică obligaţia anchetei de a proceda la un examen atent al tuturor capetelor de cerere formulată de petiţionar al argumentelor şi cererilor de probă ale părţilor, având de a aprecia pertinenţa acestora pentru decizia pe care el o va adopta (Van de Hurk c/Pays-Bas din 19.04.1994), că printre imperativele echităţii impuse de art. 6 paragr. 1 se găseşte obligaţia – pentru autorităţile de urmărire penală – de a formula un ansamblu al procedurii care să nu să se termine numai cu audierea contradictorie a părţilor.

Totodată, apare obligaţia pentru autorităţile de urmărire penală de a comunica apărării şi celorlalte părţi într-un proces de urmărire penală toate elementele importante ale dosarului, acuzatoare sau care înlătură caracterul penal al faptei imputate celui urmărit (Edvards c/Royaume-Uni seria A nr. 247-B din 16.12.1992), comunicarea pieselor dosarului, modul în care probele au fost evaluate şi examinate prin prisma principiului egalităţii armelor, care impune tratarea egală a părţilor.

În cauza Gurgurov c. Moldovei, hotărâre nr. 045/08 din 16.09.2009, Curtea a statuat că autorităţile trebuie să depună întotdeauna eforturi serioase pentru a afla ce s-a întâmplat şi nu trebuie să se bazeze pe concluzii pripite sau nefondate pentru a înceta investigaţia sau să le pună deciziile lor şi să se întreprindă toţi paşii rezonabili şi disponibili conform legii pentru a asigura probe cu privire la incident.

Luând cunoştinţă de faptele noi raportate la situaţia de fapt, organul de urmărire penală urmează să le examineze, să le verifice, să le raporteze la circumstanţele în legătură cu care a fost pornită urmărirea penală în cauza penală nr. 2015790335 pe marginea căreia Tretiacenco Valerii a fost recunoscut în calitate de bănuit, precum şi să le dea o apreciere legală, fondată şi motivată conform art. 19 CPP al RM şi art. 6 CEDO.

Întru apărarea drepturilor sale, cet. Valerii Tretiacenco adresează prezenta cerere autorităţilor competente ale Republicii Moldova şi ale SUA, atrăgând atenţia asupra încălcării drepturilor sale de către un grup criminal condus de Alexandru Musienco, precum şi de funcţionari, procurori, judecători, notari pentru extinderea sancţiunilor împotriva acestora în baza Legii Magniţki (adoptată în decembrie 2012 în SUA, legea anulează amendamentele Jakson-Vanik şi introduce sancţiuni împotriva persoanelor responsabile de încălcarea drepturilor omului şi a principiului statului de drept), aplicabilă la scară globală asupra celor care încalcă limita împuternicirilor.
Întemeiez prezenta cerere pe prevederile art. art. 64, 93, 95, 99, 100, 244, 284-286, Cod procedură penală al Republicii Moldova.

Anexe (copii): 28 file

Procura nr. 5029 din 28.12.2012
Procura nr. 5030 din 28.12.2012
Acordul adiţional din 06.09.2012
Ordonanţa din 31.05.2016 (procuror în secţia de conducere a urmăririi penale în organele centrale ale MAI şi SV a Procuraturii Generale – Dumitru Obadă)
Ordonanţa din 26.07.2016 (procuror în Procuratura Anticorupţie – Dumitru Obadă )
Încheierea Judecătoriei Botanica mun. Chişinău din 20.09.2016 (jud. Damaschin C., nr. 10-2016/16)
Materialul publicat în Ziarul de Gardă nr. 39 (588) din 20.10.2016
Încheierea Judecătoriei Buiucani din 21.11.2016 (jud. V. Raţoi,
nr. 14-ij_10-10766-06092016)
Petiţia către Procuratura Generală a RM, Ministerul Justiţiei al SUA şi Casa Albă a SUA
Avizurile de recepţie a petiţiei de către Ministerul Justiţiei al SUA şi Casa Albă a SUA
Hotărârea judecătoriei Buiucani din 13.12.2016 (jud. Hadîrca V., nr. 2-2749/16)
Notificarea Procuraturii Generale a Republicii Moldova nr. 11-323/13-8288 din 22.12.2016
Ordonanţa de recunoaştere
în calitate de parte vătămată din 29.03.2017 (maior de poliţie Vasile Rusu, cauza penală
nr. 2016970808)

Cu respect, Valerii Tretiacenco
04.05.2017

P.S. Întreaga răspundere pentru publicarea textului acestei petiţii revine autorului.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *