„Cultura Bus” – în căutarea clipei fericite pentru fiecare copil

În acest secol gră­bit, când par­că nu mai avem timp sufi­cient să-l petre­cem cu copi­ii și să ne luăm o pau­ză de lite­ra­tu­ră, răs­fo­ind o car­te, cul­tu­ra rămâ­ne în umbră. Uităm să gus­tăm din lucru­ri­le fru­moa­se și inspi­ra­te, care să ne încă­l­zeas­că sufle­te­le. De aceas­tă păre­re este Vic­to­ria Nagy Vaj­da, o tână­ră mol­do­vean­că, care este sta­bi­li­tă de mai mul­ți ani în Luxem­bu­rg.

Pe Vic­to­ria am întâlnit-o încon­ju­ra­tă de 50 de copii, care des­co­pe­reau cât de fru­moa­să poa­te fi cul­tu­ra R. Mol­do­va. Deja al doi­lea an con­se­cu­tiv, tână­ra orga­ni­zea­ză „Cul­tu­ra Bus” – excur­sii cul­tu­ra­le pen­tru ele­vii din cla­sa IV-VI din mai mul­te șco­li din țară. „Timp de o zi, cei 50 de copii au vizio­nat spec­ta­co­lul „Câi­nii cu cola­ci în coa­dă” de la Tea­trul „Licu­ri­ci”, s-au dis­trat la Fes­ti­va­lul „Mai Dul­ce”, au admi­rat Bie­na­la Inter­națio­na­lă de Puc­tu­ră de la Muze­ul Națio­nal de Artă al Mol­do­vei și, nu în ulti­mul rând, au inte­rac­țo­nat unii cu alții”, ne poves­teș­te ea.

„Fericirea este când tata revine acasă”

Încă din copi­lă­rie, Vic­to­ria visa ca toți copii, indi­fe­rent dacă sunt din medi­ul urban sau rural, să aibă posi­bi­li­ta­tea să par­ti­ci­pe la eve­ni­men­te cul­tu­ra­le. „Ide­ea de a orga­ni­za „Cul­tu­ra Bus” nu mi-a venit într-o noap­te. Acest pro­iect reflec­tă de fapt ceea ce mi-a lip­sit în copi­lă­rie. Chiar dacă sunt ori­gi­na­ră din Orhei, mereu sim­țeam că-mi lip­sesc eve­ni­men­te­le cul­tu­ra­le la care să merg. Pri­mul lucru pe care l-am făcut când m-am încris, în anul 1998, la Uni­ver­si­ta­tea de Stat din Chi­și­nău a fost să-mi cum­păr un bilet la „Gise­l­le”, jucat la Tea­trul de Ope­ră și Balet „Maria Bie­șu”. A fost un moment emo­țio­nant. Atun­ci am des­co­pe­rit fru­mu­se­țea bale­tu­lui, fru­mu­se­țea tea­tre­lor. Trep­tat am adu­nat mai mul­tă dra­gos­te pen­tru cul­tu­ră, pen­tru cre­a­ție și în urmă cu câți­va ani mi-a venit ide­ea să orga­ni­zez excur­sii cul­tu­ra­le pen­tru copi­ii care tră­iesc depar­te de Chi­și­nău”, ne poves­teș­te Vic­to­ria des­pre înce­pu­tul aces­tui pro­iect social-cultural.

„Cul­tu­ra Bus” este, de fapt, o excur­sie cul­tu­ra­lă la care par­ti­ci­pă ele­vii cla­se­lor IV-VI. Aceștia sunt ale­și în baza unui con­curs de ese­u­ri cu dife­ri­te subiec­te. „Anul tre­cut am selec­tat 17 copii. Atun­ci, ele­vii au scris com­pu­ne­ri, inspi­ra­ți de poves­tea „Cro­co­di­lul cu buzu­na­re” – isto­ria unui cro­co­dil care pur­ta o man­ta cu mul­te buzu­na­re, în care păs­tra amin­ti­ri­le, cum ar fi: o pică­tu­ră de apă săra­tă adu­să din vacan­ța petre­cu­tă la mare sau gus­tul cozo­na­cu­lui pe care l-a gătit împre­u­nă cu buni­ca sa. Ace­lași lucru tre­bu­ia să-l facă și copi­ii: să răsco­leas­că prin amin­ti­ri­le sale. În acest an, copi­ii au poves­tit ce înseam­nă „feri­ci­rea” pen­tru ei. Ese­u­ri­le au fost dife­ri­te, une­le ne-au făcut să râdem, iar alte­le să plân­gem. O tre­i­me din cei care ne-au scris sunt copii ai căror părin­ții au ple­cat să lucre­ze pes­te hota­re. Pen­tru ei, feri­ci­rea înseam­nă reve­ni­rea părin­ți­lor aca­să. „Feri­ci­rea este atun­ci când tata este aca­să”, a scris un băi­țel. Cea mai emo­țio­nan­tă lucra­re este a unui copil care a fost pără­sit de mama sa, când el avea doar un an. Copi­lul recu­noaș­te că se sim­te bine cu bune­ii care-l cresc, dar con­si­de­ră că a fost cel mai feri­cit când mama îl strân­gea în bra­țe. Aceas­tă isto­rie ne-a răsco­lit cel mai mult”, își amin­teș­te Vic­to­ria, care a tre­bu­it să alea­gă din pes­te 100 de tex­te. „Am ales copii care au scris cel mai bine, dar și cei pe care i-am sim­țit că au nevo­ie să tră­i­as­că o ast­fel de expe­rien­ță”, spu­ne Vic­to­ria. De ase­me­nea, ea recu­noaș­te că acest con­curs este un test și pen­tru ea. „Mi-am dat sea­ma că copii de acum au o inte­li­gen­ță emo­țio­na­lă mai mare decât noi… Am apre­ciam sin­ce­ri­ta­tea și nai­vi­ta­tea lor. Prin acest exer­ci­țiu am încer­cat să-i des­co­păr și să aflu cum gân­desc”, ada­u­gă tână­ra, care spu­ne că nu ar fi reu­șit să adu­ne atâ­ția copii, fără spri­ji­nul finan­ci­ar al 18 mol­do­ve­ni sta­bi­li­ți pes­te hota­re și 2 pri­e­te­ni din Româ­nia. „Excur­sia din anul tre­cut am organizat-o din pro­prii mei bani, de ace­ia au fost doar 17 copii, însă, în acest an am par­ti­ci­pat la offli­ne­ul din Vene­ția unde am cunos­cut mul­tă lume, care a vrut să inves­teas­că în cul­tu­ra și copi­ii din țara noas­tră”, poves­teș­te cu entu­zi­asm Vic­to­ria.

Cultura furnizează emoții

Vic­to­ria Nagy Vaj­da vine de două ori pe an în R. Mol­do­va. „Mereu mi-a fost dor de aceas­tă țară, atât de mică și plă­pân­dă. Pen­tru mine este foar­te impor­tant acest loc unde m-am năs­cut și cres­cut și am o mare frus­tra­re că nu fac mul­te pen­tru Mol­do­va. Mai mul­ți ani am tră­it cu remu­ș­că­ri că nu făceam nimic pen­tru oame­nii care au rămas aici, deși spu­neam că o iubesc atât de mult. Înce­pând să orga­ni­zez aces­te eve­ni­men­te, am sim­țit că remu­ș­că­ri­le mele trec, dar nu este sufi­cient. Se pot face mult mai mul­te lucru­ri fru­moa­se”, ne spu­ne ea, măr­tu­ri­sind că vrea să lanse­ze mai mul­te pro­iec­te lega­te de cul­tu­ră, în spe­cial, să des­chi­dă un cen­tru inde­pen­dent de pro­mo­va­re a artei și tine­ri­lor talen­ta­ți din R. Mol­do­va.

„Vreau ca oame­nii să înțe­lea­gă că vizi­ta­rea eve­ni­men­te­lor cul­tu­ra­le este un stil de via­ță fru­mos, care nu are decât să ne încar­ce cu ener­gie și să ne îmbu­nă­tă­țeas­că felul în care sim­țim și vedem lumea… Eu, per­so­nal, dacă nu merg la vre­un eve­ni­ment cul­tu­ral mă simt goli­tă. Cul­tu­ra este cea care poa­te să ne fur­ni­ze­ze mul­te tră­i­ri și emo­ții. De ace­ea, ea este la fel de impor­tan­tă și vita­lă ca mân­ca­rea”, este de păre­re tână­ra.

 


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *