Schema hoţiilor cu terenuri: Firmele din Marea Britanie care au acaparat 20 de terenuri publice sunt reprezentate de doi cetăţeni ai R. Moldova

Com­pa­ni­i­le din Marea Bri­ta­nie, bene­fi­ci­a­re­le a 20 de tere­nu­ri publi­ce ampla­sa­te în Chi­şi­nău, în valoa­re de mili­oa­ne de euro, sunt repre­zen­ta­te de doi cetă­ţe­ni ai R. Mol­do­va. Pri­mul este un avo­cat, impli­cat ante­ri­or în sche­ma cu tere­nu­ri, iar al doi­lea, un băr­bat ori­gi­nar dintr-un sat din stân­ga Nis­tru­lui.

ZdG scria, acum o săp­tămâ­nă, că cel puţin 20 de tere­nu­ri publi­ce au ajuns, la înce­pu­tul aces­tui an, în pro­pri­e­ta­tea a două com­pa­nii înre­gis­tra­te în Marea Bri­ta­nie. 11 lotu­ri au ajuns la com­pa­nia „Fuer­te Gro­up”, înre­gis­tra­tă în capi­ta­la Scoţi­ei, Edin­bu­r­gh, la 16 febru­a­rie 2016. Fir­ma are, la rându-i, alţi doi pro­pri­e­ta­ri: „Helex Invest” SA şi „Derion Invest SA”, ai căror bene­fi­ci­a­ri se ascund în para­di­su­ri fis­ca­le. Alte opt lotu­ri au ajuns în pro­pri­e­ta­tea „Hero­ic Glo­bal” SC, înre­gis­tra­tă în Irlan­da pe 28 sep­tem­brie 2016. Deşi ante­ri­or auto­ri­tă­ţi­le anu­nţau că pe aces­te tere­nu­ri a fost apli­cat seches­tru, ZdG a con­sta­tat că, în trei luni, ele au fost revân­du­te de trei ori, mai mult de jumă­ta­te din­tre aces­tea fiind obiec­te ale unor tranza­cţii, înre­gis­tra­te la Cadas­tru chiar în ziua în care jude­că­toa­rea Ange­la Cata­nă deci­dea să fie apli­cat seches­tru, şi la mai mult de o lună după ce scan­da­lul a deve­nit public. Actul jude­că­to­resc, deşi data din ace­ea­şi zi cu tranza­cţi­i­le de vânzare/cumpărare, a ajuns să fie apli­cat de regis­tra­to­rii de la Cadas­tru la trei zile de la emi­te­rea hotă­rârii jude­că­to­reş­ti.

Avocatul „conducător” al firmei cu 11 terenuri

Între timp, ZdG a intrat în pose­sia unor docu­men­te care demon­strea­ză că cele două com­pa­nii din Marea Bri­ta­nie sunt repre­zen­ta­te de cetă­ţe­ni ai R. Mol­do­va. Ast­fel, repre­zen­tan­tul fir­mei „Fuer­te Gro­up”, înre­gis­tra­tă în capi­ta­la Scoţi­ei este avo­ca­tul Ser­giu Goţo­no­ga, des­pre care ZdG a scris ante­ri­or că a repre­zen­tat şi Aso­ci­a­ţia Obş­teas­că (AO) „Cuvân­tul de Onoa­re”, de la care a por­nit, de fapt, sche­ma cu tere­nu­ri. Con­form unor docu­men­te fis­ca­le, Goţo­no­ga este indi­cat în cali­ta­te de con­du­că­tor al repre­zen­tanţei „Fuer­te Gro­up” în R. Mol­do­va. Anu­me aso­ci­a­ţia „Cuvân­tul de Onoa­re” s-a adre­sat în jude­ca­tă, cerând teren de la Pri­mă­rie, soli­ci­ta­re care s-a şi sol­dat cu o înche­ie­re judi­ci­a­ră favo­ra­bi­lă, în baza căre­ia, la scurt timp, au dema­rat lici­ta­ţi­i­le cu tere­nu­ri publi­ce.

Aso­ci­a­ţia a fost înre­gis­tra­tă în mai 2001, având drept scop decla­rat „con­so­li­da­rea şi dezvol­ta­rea soci­e­tă­ţii civi­le”. Abia în 2011, însă, Aso­ci­a­ţi­ei i-a fost acor­dat cer­ti­fi­cat de înre­gis­tra­re, iar în iulie 2014, preşe­din­te a fost ales Ser­giu Topa­lă. Sedi­ul Aso­ci­a­ţi­ei este pe str. Şte­fan cel Mare, 65, of 608, în clă­di­rea IPTEH. ZdG a fost la aceas­tă adre­să pen­tru a dis­cu­ta cu repre­zen­tanţii Aso­ci­a­ţi­ei, însă ni s-a spus că ea nu acti­vea­ză aco­lo. În biro­ul 608 (şi în biro­u­ri­le ală­tu­ra­te) acti­vea­ză un birou de avo­ca­ţi, ACI Par­t­ners. O per­soa­nă, care s-a pre­zen­tat ca fiind avo­cat în acest birou şi pe care am întâlnit-o la intra­rea în IPTEH, a pre­ci­zat că aso­ci­a­ţia nu acti­vea­ză în acel edi­fi­ciu. El ne-a mai zis că, din infor­ma­ţi­i­le pe care le-ar avea, Ser­giu Topa­lă nu ar mai fi preşe­din­te și că după aces­ta, la şefia Aso­ci­a­ţi­ei ar fi fost ales Ghen­a­die Mora­ru, care însă şi el ar fi fost ulte­ri­or înlo­cu­it. Ghen­a­die Mora­ru, fos­tul admi­nis­tra­tor al Aso­ci­a­ţi­ei, este şi fost admi­nis­tra­tor şi fon­da­tor al fir­mei „GMC Imo­bi­li­a­re” care, în ulti­mii ani, a obţi­nut, tot prin inter­me­di­ul unor deci­zii jude­că­to­reş­ti, mai mul­te tere­nu­ri în Chi­şi­nău. Fir­ma îşi are şi ea sedi­ul în ofi­ci­ul 608 din str. Şte­fan cel Mare, 65. În 2015, fon­da­to­rii ei au deve­nit Vla­di­mir Coto­ro­bai (tot el admi­nis­tra­tor), Dori­na Bra­şo­va­nu şi Mari­na Cara­man, cea care apa­re în mai mul­te poze cu ace­la­şi Ser­giu Goţo­no­ga. Acum, Ghen­a­die Mora­ru figu­rea­ză doar în cali­ta­te de fon­da­tor la SRL „Hazard Parc”, o altă fir­mă cu inte­re­se în pro­iec­te cu tere­nu­ri­le din Chi­şi­nău.

Explicaţiile avocatului: „Am fost eronat introdus în calitate de „conducător”

Ser­giu Goțo­no­ga

Ser­giu Goţo­no­ga este avo­cat din decem­brie 2011 şi a fost, aşa cum a scris ZdG, un per­so­naj che­ie în afa­ce­ri­le cu tere­nu­ri din Chi­şi­nău. Pe un site de soci­a­li­za­re, tână­rul apa­re în mai mul­te poze de la petre­ce­ri gla­mu­roa­se. Într-o poză, Goţo­no­ga apa­re într-un local de lux din Chi­şi­nău, lân­gă pro­cu­ro­rul Oleg Sajin. Tot­o­da­tă, Goţo­no­ga este căsă­to­rit cu Olga Bon­dac, cea care, până la 26 sep­tem­brie 2014, a fost şefa Ser­vi­ci­u­lui Civil din cadrul Jude­că­to­ri­ei Râş­ca­ni, instanţă care a emis înche­ie­ri­le care au per­mis ca un exe­c­u­tor jude­că­to­resc să desfă­şoa­re lici­ta­ţii pen­tru vân­za­rea tere­nu­ri­lor publi­ce, res­pec­tiv, a dat câş­tig de cau­ză AO „Cuvân­tul de Onoa­re”, repre­zen­ta­tă de Ser­giu Goţo­no­ga. Soli­ci­tat de ZdG, Ser­giu Goţo­no­va ne-a decla­rat, la tele­fon, că nu repre­zin­tă fir­ma „Fuer­te Gro­up”, deşi date­le obţi­nu­te de ZdG îl con­tra­zic. Aces­ta spu­nea că a înce­put să citeas­că ZdG după ce, în 2015, am scris des­pre impli­ca­rea sa în sche­me­le cu tere­nu­ri din Chi­şi­nău, pre­ci­zând că „am văzut pro­ble­ma abor­da­tă în ulti­mul timp cu tere­nu­ri­le, dar pot să vă spun că nu am par­ti­ci­pat în pro­ce­sul liti­gi­u­lui res­pec­tiv, nici la vân­za­re, nici la repre­zen­ta­re, nici în instanţa de jude­ca­tă, nică­ie­ri. Mi-a fost sufi­cient data tre­cu­tă”. Ulte­ri­or, i-am tri­mis docu­men­tul care demon­strea­ză că este repre­zen­tan­tul aces­tei fir­me. Goţo­no­ga, în scris, a admis legă­tu­ri­le cu aceas­tă com­pa­nie, doar că, susţi­ne el, a fost intro­dus „ero­nat” în cali­ta­te de con­du­că­tor în docu­men­te­le de la Ser­vi­ci­ul Fis­cal de Stat.

„În sep­tem­brie 2016, am fost con­tac­tat repe­tat de un grup de per­soa­ne din Româ­nia, inte­re­sa­ţi şi spe­cia­li­za­ţi în pro­cu­ra­rea de bunu­ri liti­gi­oa­se, dato­rii, cre­anţe nee­xe­cu­ta­te, dato­ri­tă preţu­ri­lor dimi­nu­a­te ale aces­to­ra. Sar­ci­na pusă în faţa mea a fost înre­gis­tra­rea com­pa­niei stră­i­ne ce va acţio­na în inte­re­se­le cli­enţi­lor în R. Mol­do­va, indi­ca­tă la fel de ei, pre­cum şi acom­pa­nie­rea juri­di­că a tranzan­cţi­i­lor la indi­ca­ţia şi în inte­re­se­le cli­enţi­lor. În acest sens am fost împu­ter­ni­cit prin pro­cu­ră. În vede­rea exer­ci­tă­rii rela­ţi­i­lor con­trac­tu­a­le, am depus setul nece­sar de acte la Inspec­to­ra­tul Fis­cal de Stat în vede­rea atri­bu­i­rii codu­lui fis­cal al între­prin­de­rii, fiind ane­xa­tă şi pro­cu­ra de repre­zen­tanţă eli­be­ra­tă pe nume­le meu. Anu­me la aceas­tă eta­pă, la 29 sep­tem­brie 2016, pre­cum rezul­tă din cer­ti­fi­ca­tul de atri­bu­i­re a codu­lui fis­cal, din moti­ve necu­nos­cu­te, am fost ero­nat intro­dus în cali­ta­te de „con­du­că­tor”. Vă tri­mit ală­tu­rat extra­sul com­pa­niei res­pec­ti­ve din care rezul­tă ferm com­po­nenţa aso­ci­a­ţi­lor şi cine este con­du­că­to­rul aces­te­ia în rea­li­ta­te. Ulte­ri­or, la înce­put de octom­brie, am par­ti­ci­pat la două tranza­cţii din nume­le aces­tei com­pa­niei în cali­ta­te de repre­zen­tant. Alte sar­ci­ni, fie indi­ca­ţii lega­te de aceas­tă între­prin­de­re de la cli­ent nu am pri­mit”, susţi­ne Goţo­no­ga.

Avo­ca­tul ne-a tri­mis un docu­ment care ara­tă că fon­da­to­rii com­pa­niei „Fuer­te Gro­up” sunt, aşa cum ZdG a scris ante­ri­or, „Helex Invest” SA şi „Derion Invest SA”, ai căror bene­fi­ci­a­ri se ascund în para­di­su­ri fis­ca­le. Şi com­pa­nia „Hero­ic Glo­bal”, înre­gis­tra­tă în Irlan­da pe 28 sep­tem­brie 2016, care a deve­nit bene­fi­ci­a­ra a 8 tere­nu­ri, are un repre­zen­tant din R. Mol­do­va, Vasi­le Maxi­men­co Ion, care însă are viza de reşe­dinţă în stân­ga Nis­tru­lui, în s. Ofa­tinţi, mun. Tiras­pol. Aces­ta nu figu­rea­ză în R. Mol­do­va în cali­ta­te de fon­da­tor sau admi­nis­tra­tor de fir­me. ZdG va urmă­ri acest subiect şi va reve­ni cu infor­ma­ţii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 febru­a­rie 2015: Citiți cum a înce­put sche­ma de aca­pa­ra­re a bunu­ri­lor publi­ce: Tere­nu­ri publi­ce de zeci de mili­oa­ne, împă­rţi­te de trei magis­tra­ţi şi un exe­c­u­tor jude­că­to­resc

23 decem­brie 2016: Sche­ma hoţi­i­lor cu tere­nu­ri din Chi­şi­nău

19 ianu­a­rie 2017: Sche­ma hoţi­i­lor cu tere­nu­ri din Chi­şi­nău. Un nou epi­sod

13 febru­a­rie 2017: Sche­ma hoţi­i­lor cu tere­nu­ri: 20 de lotu­ri care valo­rea­ză mili­oa­ne de euro au ajuns la două com­pa­nii din Marea Bri­ta­nie

 

 


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

1 comentariu

  1. Hotia de mare anver­gu­ra are toa­ne si butoa­ne. Hao­sul este bene­fic pen­tru jumuli­re. Corup­tia este pan­de­mi­ca. In RM, hotii de cape­te­nie sunt de doua felu­ri: cau­ta­ti de jus­ti­tie si pro­te­ja­ti de jus­ti­tie. Rar se petre­ce mur­da­rie in care sa nu fie/ sa nu fi fost ames­te­cat ato­tpu­ter­ni­cul buli­ba­sa mehen­ghi care a aco­pe­rit cu umbra sa Demo­n­i­ca toa­ta tara. In ce hal a ajuns tara asta? Tara de lumea a 3-ea! Unii baga mana pana la glez­na in butoa­ie­le cu mie­re si nime­ni nu-i atin­ge cu un deget.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *