Patru luni de regres

Era înce­put de an 2017 şi auto­ri­tă­ţi­le de la Chi­şi­nău prin­deau la curaj în legă­tu­ră cu fap­tul că, în urma unor soli­ci­tă­ri adre­sa­te insti­tu­ţi­i­lor euro­pe­ne, Comi­sia Euro­pea­nă pro­pu­nea acor­da­rea pen­tru R. Mol­do­va a unei asis­tenţe macro­fi­nan­ci­a­re de 100 de mili­oa­ne de euro. Cele 100 de mili­oa­ne urmau să fie ofe­ri­te sub for­mă de gran­tu­ri (40 de mili­oa­ne de euro) şi sub for­ma unor împru­mu­tu­ri pe ter­men mediu, în con­di­ţii favo­ra­bi­le de finanţa­re (60 de mili­oa­ne de euro). Era înce­put de an şi clin­che­te­le de clo­poţei, tra­di­ţio­na­le săr­bă­to­ri­lor de iar­nă, ală­tu­ri de aceas­tă ves­te încu­ra­ja­toa­re, con­fe­reau o sta­re de bine guver­nă­rii de la Chi­şi­nău.

Într-un comu­ni­cat al Comi­si­ei Euro­pe­ne, făcut public la 18 ianu­a­rie 2017, se spu­nea că „asis­tenţa macro­fi­nan­ci­a­ră ar urma să aju­te R. Mol­do­va să îşi aco­pe­re o par­te din nevo­i­le de finanţa­re exter­nă în urmă­to­rii doi ani. Aceas­tă ope­ra­ţiu­ne ar con­tri­bui, prin urma­re, la redu­ce­rea vul­ne­ra­bi­li­tă­ţi­lor eco­no­mi­ei lega­te de balanţa de plă­ţi pe ter­men scurt şi de situ­a­ţia buge­ta­ră”. Noua asis­tenţă urma să fie acor­da­tă în trei tranşe, în peri­oa­da 2017 — 2018.

Au tre­cut doar patru luni de atun­ci şi, la 16 mai, în ziua în care, la Stra­s­bo­urg, urmau să fie sta­bi­li­te deta­lii ale pro­ce­du­ri­lor teh­ni­ce lega­te de acor­da­rea celor 100 de mili­oa­ne de euro, depu­ta­ţii euro­pe­ni şi-au mani­fes­tat rezer­ve şi îngri­jo­ră­ri lega­te de capa­ci­ta­tea rea­lă a R. Mol­do­va, dar şi de inte­gri­ta­tea dem­ni­ta­ri­lor care urmea­ză să ges­tio­ne­ze aces­te fon­du­ri.

A avut loc doar o dez­ba­te­re com­ple­xă, în con­di­ţi­i­le în care depu­ta­tul demo­crat Vale­rie Ghi­leţ­chi, pre­zent la Stra­s­bo­urg ală­tu­ri de Ser­giu Sâr­bu şi Mari­an Lupu, s-a gră­bit să acu­ze pre­sa de pro­mo­va­rea unor titlu­ri fal­se, deşi chiar el recu­noa­ş­te că tri­a­lo­gul între repre­zen­tanţii Par­la­men­tu­lui Euro­pean, ai Comi­si­ei Euro­pe­ne şi ai Con­si­li­u­lui Euro­pean a fost amâ­nat. Par­la­men­ta­rul de la Chi­şi­nău nu spu­ne, de fapt, că, în rea­li­ta­te, amâ­na­rea aces­tui tri­a­log înseam­nă, simul­tan, amâ­na­rea finanţă­rii, or, pro­ce­du­ra obli­ga­to­rie pen­tru dema­ra­rea plă­ţi­lor pre­su­pu­ne adop­ta­rea şi vota­rea pre­a­la­bi­lă de către Par­la­men­tul şi Con­si­li­ul Euro­pean. Dacă Par­la­men­tul şi Con­si­li­ul au decis să amâ­ne aceas­tă pro­ce­du­ră, acest dia­log pre­a­la­bil, să nu însem­ne acest fapt amâ­na­rea acor­dă­rii finanţă­rii? Dle Ghi­leţ­chi, de ce pro­mo­va­ţi jumă­tă­ţi de ade­văr?

De alt­fel, amâ­na­rea alo­că­rii bani­lor nu ar fi tre­bu­it să ia prin sur­prin­de­re guver­na­rea de la Chi­şi­nău, deo­a­re­ce, încă la 3 mai, repre­zen­tanţi ai PPE şi ALDE, cele mai mari gru­pu­ri în Par­la­men­tul Euro­pean, au sem­nat o decla­ra­ţie în legă­tu­ră cu intenţia PD de a schim­ba sis­te­mul elec­to­ral exis­tent pe unul uni­no­mi­nal. Pe 3 mai, demo­cra­ţii din PD au fost aver­ti­za­ţi că ori­ce ten­ta­ti­vă de a imple­men­ta o ast­fel de schim­ba­re fără susţi­ne­rea opo­zi­ţi­ei şi a soci­e­tă­ţii civi­le îi va deter­mi­na pe depu­ta­ţii PPE şi ALDE să cea­ră ca toa­te finanţă­ri­le euro­pe­ne pen­tru R. Mol­do­va să fie opri­te. Chiar şi după acest aver­tis­ment a urmat şedinţa par­la­men­ta­ră din 5 mai, în cadrul căre­ia a dema­rat pro­ce­du­ra de schim­ba­re a sis­te­mu­lui elec­to­ral al R. Mol­do­va.

În dez­ba­te­rea de la 16 mai, mai mulţi par­la­men­ta­ri euro­pe­ni şi-au expri­mat îngri­jo­ra­rea în legă­tu­ră cu situ­a­ţia medi­i­lor de infor­ma­re, în legă­tu­ră cu poli­ti­za­rea jus­ti­ţi­ei şi cu recen­te­le intenţii de schim­ba­re a legi­sla­ţi­ei elec­to­ra­le. Deloc întâm­plă­tor aceş­tia şi-au luat o pau­ză, expli­când că vor reve­ni la subiect doar după ce vor fi făcu­te publi­ce con­clu­zi­i­le Comi­si­ei de la Veneţia. Pen­tru că voci inte­re­sa­te din poli­ti­ca de la Chi­şi­nău susţin că nu a exis­tat o viziu­ne comu­nă a depu­ta­ţi­lor euro­pe­ni, că doar PPE şi ALDE insis­tă asu­pra sto­pă­rii finanţă­rii, aş adu­ce aici decla­ra­ţia euro­par­la­men­ta­ru­lui ger­man Hel­mut Scholtz, care repre­zin­tă Stân­ga Nor­di­ca Uni­tă. Aces­ta a spus că „anu­mi­ţi bani dis­par în buzu­na­re­le eli­te­lor corup­te… Avem nevo­ie de con­di­ţio­nă­ri în R. Mol­do­va. Con­di­ţio­nă­ri pre­ci­se şi de o imple­men­ta­re seri­oa­să. Doar aşa ar tre­bui trans­fe­ra­ţi banii”.

Greu de cre­zut că depu­ta­ţii euro­pe­ni ar putea renu­nţa la con­clu­zi­i­le făcu­te de ei în dez­ba­te­rea de la 16 mai, mai ales că, în R. Mol­do­va, noţiu­nea care pare să spu­nă exact cum stau lucru­ri­le aici pare a fi „regre­sul”.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *