Microbuzul politic lângă trenul deportaţilor

În acest an s-au împli­nit 72 de ani de la vic­to­ria asu­pra fas­cis­mu­lui şi 76 de ani de la înce­pu­tul depor­tă­ri­lor sta­li­nis­te. Ambe­le regi­muri au dus la uci­de­rea a sute de mii de oameni. Oame­nii omorâţi prin vio­lenţe în masă, răz­bo­a­ie, înfo­me­ta­re, exploa­ta­re prin mun­că tre­bu­ie come­mo­ra­ţi. Atât vic­ti­me­le fas­cis­mu­lui cât şi vic­ti­me­le sta­li­nis­mu­lui sunt jert­fe nevi­no­va­te, oameni care au fost omorâţi pen­tru că nu au plă­cut unor lideri poli­tici sau pen­tru că au nime­rit în calea tru­pe­lor aces­tor lideri.

În R. Mol­do­va, în acest an, ziua de 9 mai s-a săr­bă­to­rit mai mult decât fas­tu­os. Sce­na scum­pă din PMAN a clo­co­tit de muzi­că şi dan­suri toc­mai trei zile, derulându-se con­cer­te cu inter­preţi mai scumpi decât sce­na. Marşu­ri­le PCRM şi PDM au însem­nat iar inves­ti­ţii, fiind vor­ba de zeci de auto­ca­re sau micro­bu­ze închi­ri­a­te, mii de tri­co­uri, şep­ci, alte pie­se cu însem­ne­le par­ti­de­lor, dis­tri­bu­i­te pe gra­tis. Aştep­tăm rapoar­te­le par­ti­de­lor poli­ti­ce către CEC, ca să înţe­le­gem care a fost suma tota­lă a bani­lor de par­tid con­su­ma­ţi pen­tru come­mo­ra­rea vic­ti­me­lor fas­cis­mu­lui.

La 13 iunie 2017, ziua în care sunt come­mo­ra­te vic­ti­me­le depor­tă­ri­lor, în PMAN nu a fost nicio sce­nă, pe străzi nu au fost mitin­guri orga­ni­za­te cu oameni adu­şi din sate şi îmbră­ca­ţi în tri­co­uri de par­tid. Deja mai bine. Dar e des­tul de rău.

Par­ti­dul Demo­crat şi-a dele­gat câţi­va mem­bri ai Guver­nu­lui şi ai Par­la­men­tu­lui la monu­men­tul depor­ta­ţi­lor din scu­a­rul Gării Fero­vi­a­re, con­du­şi de pre­mi­e­rul Filip şi preşe­din­te­le Can­du. Tablo­ul pre­zenţei aces­to­ra era foar­te trist. Doar ei, înde ei, vreo 10 per­soa­ne din sis­tem. Au venit, au pla­sat niş­te buche­te de flori, au dat niş­te inter­viuri şi au ple­cat. ”Regi­mul a pre­gă­tit 1 315 vagoa­ne şi lăsa oame­ni­lor doar 15 minu­te să adu­ne lucru­ri­le şi să-şi ia rămas bun de la cei apro­pi­a­ţi”, ar fi spus Andri­an Can­du, citat de ser­vi­ci­ul de pre­să al Par­la­men­tu­lui. E o cifră enor­mă. Şi? Unde au fost depor­ta­ţii, să fie pri­vi­ţi în ochi, să fie între­ba­ţi cum li se pare legi­sla­ţia cu pri­vi­re la rea­bi­li­ta­rea vic­ti­me­lor repre­siu­ni­lor poli­ti­ce?

”Pre­mi­e­rul Pavel Filip a decla­rat că aceas­tă zi tri­mi­te cu gân­dul la cita­tul unui filo­zof, care spu­nea că dacă nu ai memo­ria isto­ri­ei, rişti să o repeţi”, se spu­ne în comu­ni­ca­tul de pre­să al Guver­nu­lui. Exact, tri­mis cu gân­dul după citat, pre­mi­e­rul nu a întâl­nit şi depor­ta­ţii. De ce nu s-a întâl­nit cu ei? Să afle cum, la 70 de ani de la ace­le eve­ni­men­te, încă mai lup­tă să îşi redo­bân­deas­că ave­ri­le, case­le, bunu­ri­le seches­tra­te, dar mai ales – să sca­pe de stig­ma de duş­man al popo­ru­lui.

Igor Dodon nu s-a chel­tu­it nici măcar cu o floa­re. Niciun comu­ni­cat, niciun citat, nicio decla­ra­ţie pe pagi­na Preşe­dinţi­ei. A doua zi a înmâ­nat un şir de dis­tin­cţii de stat. Nu, nu vic­ti­me­lor depor­tă­ri­lor. Nici ero­i­lor depor­tă­ri­lor. ”Igor Dodon a deco­rat un grup de par­ti­ci­panţi la lichi­da­rea con­se­cinţe­lor catas­tro­fei de la Cer­no­bîl cu Ordi­nul „Cre­dinţă Patri­ei” şi Meda­lia „Meri­tul Civic”. De ase­me­nea, unui grup de cetă­ţeni care au lup­tat în răz­bo­i­ul din Afga­nis­tan le-a fost înmâ­na­tă Meda­lia „Meri­tul Civic”, se spu­ne în comu­ni­ca­tul Preşe­dinţi­ei. Cei care au par­ti­ci­pat la lichi­da­rea catas­tro­fei de la Cer­no­bîl, dar şi tine­rii care au lup­tat în Afga­nis­tan sunt, negreşit, niş­te vic­ti­me ale sis­te­mu­lui, care au fost tri­mi­se să îşi vadă moar­tea cu ochii, fără să fie între­ba­te dacă vor asta.

Dar zeci­le de mii de depor­ta­ţi, care au con­stru­it cu mâi­ni­le lor sute de kilo­me­tri de căi fera­te prin toa­tă Sibe­ria, care au săpat mii de kilo­me­tri de reţe­le de cana­li­za­re prin zeci de ora­şe ale Rusi­ei, care au scos mii şi mii de tone de căr­bu­ne prin ocne­le sovi­e­ti­ce, care au desţe­le­nit mii de hec­ta­re de tere­nuri agri­co­le, cine sunt? Depor­ta­ţii care au con­stru­it, prin mun­că sil­ni­că, sate, ora­şe, infras­truc­tu­ră în toa­tă Rusia, ei nu sunt eroi, tova­ră­şe Igor Dodon? Ei au fost mar­ti­rii Uniu­nii Sovi­e­ti­ce, mulţi din­tre ei nu au mai reve­nit în Mol­do­va nici­o­da­tă, nici morţi, nici vii, de mulţi din­tre ei nu au mai şti­ut fami­li­i­le nimic şi nu se ştie dacă nepoţii sau stră­ne­poţii vor afla.

Cu câţi­va ani în urmă, am mers la Kazan, Rusia, să cău­tăm urme­le pri­mi­lor depor­ta­ţi. Îl cău­tam, în spe­cial, pe Ioan Bât­că, un artist şi acti­vist din Basa­ra­bia inter­be­li­că. Nu i-am găsit urme­le, dar am găsit o lis­tă mare de basa­ra­beni depor­ta­ţi şi omorâţi aco­lo, nume­le căro­ra nu se regă­sesc în arhi­ve­le de la Chi­şi­nău. Zile­le tre­cu­te, mi-a scris un tânăr, Ser­giu Cris­tes­cu, care con­si­de­ră că prin docu­men­ta­rul ZdG şi-a regă­sit bune­lul, la 76 de ani de la tra­ge­die. De ce oare poli­ti­cie­nii care plă­tesc auto­bu­ze pen­tru a adu­ce oame­nii să apla­u­de la întru­niri poli­ti­ce deşar­te nu orga­ni­zea­ză un tren pe gra­tis pen­tru nepoţii depor­ta­ţi­lor, să îşi vizi­te­ze măcar o dată bune­ii prin Sibe­rii de ghea­ţă?


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *