Hristos, înviat lângă Dodon

În noap­tea Învi­e­rii, la ora 12.00, când Mitro­po­li­tul va stri­ga ”Hris­tos a Învi­at!”, Iisus se va pome­ni viu şi cu Igor Dodon spri­ji­nit de el. Igor Dodon va fi obo­sit, deo­a­re­ce în Săp­tămâ­na Pati­mi­lor a fost foar­te ocu­pat, a mers în dele­ga­ții ofi­ci­a­le, a sem­nat decre­te. A făcut și cari­ta­te pe Face­bo­ok, împre­u­nă cu soţia sa.

”Благодаря фонду Галины Додон «Din suflet», 3-летняя девочка из Кишинева получит шанс преодолеть страшную болезнь”, trâm­bi­ţea­ză o tele­vi­ziu­ne soci­a­lis­tă, fără să anu­nţe ce a făcut fon­dul din sufle­tul Gali­nei Dodon pen­tru acest copil.

Dumi­ni­că Iisus va fi învi­at. Dar Matei, auto­rul de Evan­ghe­lie, se va răsu­ci necă­jit în mor­mânt. „Tu, dar, când faci milos­te­nie, nu suna cu trâm­bi­ţa îna­in­tea ta, cum fac făţar­ni­cii, în sina­go­gi şi în uli­ţe, pen­tru ca să fie slă­vi­ţi de oame­ni. Ade­vă­rat vă spun, că şi-au luat răs­pla­ta”, scrie în Evan­ghe­lia după Matei 6:2.

Milos­te­nia făţar­ni­că nu e pes­te tot, e con­cen­tra­tă mai mult pe la tele­vi­zoa­re şi plăti­tă pe Face­bo­ok. Pri­vi­ţi milos­te­nia lui Ilan Şor: dă pâi­ne de doi lei celor care poar­tă un card cu nume­le par­ti­du­lui său. Car­dul cu nume­le Ilan Şor înlo­cu­ieş­te pen­tru un sărac flămând icoa­ne­le cu toţi sfinţii. Bătrâ­nii, aju­nşi la apu­sul vieţii, n-ar mai vrea nici să tră­i­as­că veş­nic, nici să reîn­vie vreo­da­tă în ace­ea­şi Mol­do­va. Tot ce vor – e să nu moa­ră de foa­me, să moa­ră sătui.

Aceas­tă pâi­ne cos­tă mai mult de doi lei, dar preţul real e aco­pe­rit cu fur­tu­ri şi taxe exa­ge­ra­te la Aero­port, de exem­plu. Dar pen­tru aceş­ti bătrâ­ni e târ­ziu, lup­ta e ine­ga­lă, nu poa­te un bătrân bol­nav şi flămând să lup­te și cu foa­mea, și cu un Şor corupt, tânăr şi voi­nic.

Şi Vlad Pla­ho­t­niuc s-a ocu­pat de cari­ta­te în Pos­tul Paş­te­lui. El are cele mai mul­te tele­vi­ziu­ni, deci şi-a eta­lat cari­ta­tea pe cele mai mul­te tele­vi­zoa­re. A donat cutii cu pam­per­și vii­toa­re­lor mame, ce poa­te fi mai fru­mos, mai înă­lţă­tor? Ce înţe­le­gea evan­ghe­lis­tul Mar­cu când şi-a scris par­tea sa de Biblie, spu­nând: „Isus le-a răs­puns: „Făţar­ni­ci­lor, bine a pro­ro­cit Isa­ia des­pre voi, după cum este scris: Noro­dul aces­ta Mă cin­steş­te cu buze­le, dar ini­ma lui este depar­te de Mine”.

După atâ­ta cari­ta­te a lide­ri­lor de par­ti­de, dar mai ales a celor din par­ti­dul de guver­nământ, oame­nii plea­că în ritm alert din R. Mol­do­va. Învă­ţă­to­rii lasă cla­se­le la jumă­ta­te de an şi emi­grea­ză. Medi­cii lasă bol­na­vii pe jumă­ta­te ope­ra­ţi şi plea­că. Zile­le tre­cu­te, la Moldova1, într-o emi­siu­ne lau­da­ti­vă des­pre ros­tul sin­di­ca­te­lor în via­ţa mol­do­ve­ni­lor, s-au pro­nu­nţat două cifre care m-au făcut să mă gân­desc seri­os la ori­ca­re din­tre noi, cei răma­şi, în caz că ne îmbol­nă­vim. Pri­ma cifră a fost comu­ni­ca­tă de repor­ter, care a spus că din sis­te­mul medi­cal au ple­cat în ulti­mii ani 5000 de anga­ja­ţi. A doua cifră a fost comu­ni­ca­tă de către lide­rul sin­di­ca­tu­lui lucră­to­ri­lor din sănă­ta­te, care a spus că în sis­tem au mai rămas 10.000 de medi­ci. Reie­se că o tre­i­me deja au ple­cat. Au rămas două tre­i­mi. În fond, au rămas medi­cii în vâr­stă, can­di­da­ţi la car­du­ri­le cu nume­le lui Şor, pen­tru care vor sta în rând la pâi­ne de doi lei.

Oame­nii din Mol­do­va au ajuns la o mare anan­ghie: sute de mii au nevo­ie de cari­ta­te, sute de mii au ajuns atât de jos, la limi­ta pute­ri­lor fizi­ce, la limi­ta foa­mei, a sufe­rinţei, încât sunt gata să accep­te ori­ce fel de poma­nă, fie ea şi poli­ti­că, fari­sei­că, ipo­cri­tă, doar să aibă gust de pâi­ne. E o nece­si­ta­te naţio­na­lă, coru­pţia a luat de la toţi, i-a sără­cit pe cei care n-au putut ple­ca, i-a alun­gat pe cei care au putut fugi din Mol­do­va.

Urmea­ză câte­va zile fru­moa­se la tele­vi­zor, cu Lumi­nă, cari­ta­te, poli­ti­cie­ni dăru­i­to­ri, sal­va­to­ri, buni cre­ş­ti­ni. De par­tea cea­lal­tă a ecra­ne­lor, unde poli­ti­cie­nii nu ajung să vadă cum tră­im, e tim­pul să punem ceva la cale. O Învi­e­re a lup­tei cu coru­pţia, de care s-ar bucu­ra Iisus, Reîn­vi­a­tul, pe care toc­mai îl dor ochii de ipo­cri­ţii care se spri­ji­nă de porţi­le alta­re­lor, păzi­ţi de bodi­gu­ar­zi.

PS. Acest text a fost actu­a­li­zat și este dife­rit de vari­an­ta tipă­ri­tă.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *