7% din familii trăiesc mai bine. Şi restul 93%?

La 15 mai întrea­ga lume a mar­cat Ziua Fami­lei, care a fost insti­tu­i­tă de ONU în 1993. Cu aceas­tă oca­zie spea­ke­rul Par­la­men­tu­lui, Adri­an Can­du, a pos­tat pe pagi­na sa de Face­bo­ok poze cu cei trei copii ai săi şi cu soţia, sem­nând cu o sin­gu­ră fra­ză: ”Vă mulţu­mesc pen­tru că sun­teţi! #ziu­a­fa­mi­li­ei #fami­ly­day Uni­ted Nations”. Copi­ii preşe­din­te­lui Par­la­men­tu­lui sunt fru­moşi, bine îmbră­ca­ţi, ara­tă feri­ci­ţi, ală­tu­ri de părinţi.

Şi Igor Dodon, preşe­din­te­le R.Moldova, eta­lea­ză dese­o­ri poze cu cei trei copii ai săi. Sunt şi ei bine îmbră­ca­ţi, ara­tă îngri­ji­ţi şi iubi­ţi. Şi alţi poli­ti­cie­ni îşi afi­şea­ză dese­o­ri, cu mân­drie, copi­ii. Copi­ii mici, mai ales când sunt cura­ţi, sătui şi odih­ni­ţi, ara­tă bine negreşit, tre­zesc empa­tie şi opti­mism.

Ana avea 6 luni şi a venit pe lume într-o fami­lie din Măcă­reş­ti, Unghe­ni. La 15 mai, de Ziua Fami­li­ei, i-a fost săpa­tă groa­pa, iar ea a fost pusă în sicriu. Cu o zi îna­in­te fuse­se omorâ­tă în bătăi în pro­pria fami­lie. La 6 luni nu s-a putut apă­ra decât cu pro­pria voce, dar toc­mai vocea a pro­vo­cat pum­nii tată­lui său. El ar fi spus că i-a tras pum­ni în cap pen­tru că Ana plân­gea.

La 15 mai, ca şi în fie­ca­re zi, vio­lenţa a fost mar­ca­tă în mai mul­te fami­lii din Mol­do­va. La 15 mai nu s-a dis­cu­tat public des­pre omo­ru­ri, vio­lenţă, igno­ranţă, alco­o­lism, sără­cie, des­pre neşan­sa unor copi­la­şi ca Ana de a se naş­te în fami­lii care se con­frun­tă cu mul­ti­ple difi­cul­tă­ţi. În fami­lia Anei, din infor­ma­ţi­i­le post-mortem, aflăm că se făcea abuz de alco­ol, şi că agre­so­rul avea pro­ble­me psi­hi­ce.

Iro­nia sorţii a făcut ca tot la 15 mai 2017 să apa­ră o altă şti­re. Un medic psi­hia­tru a fost decon­spi­rat pen­tru că eli­be­ra­se, con­tra pla­tă, acte de con­fir­ma­re a mala­di­i­lor psi­hi­ce, unor infrac­to­ri sănă­toşi men­tal, pen­tru ca aceş­tia să sca­pe de pedep­se pena­le. Nu cunosc de ce cazu­ri anu­me o fi scă­pat cum­pă­ră­to­rii de cer­ti­fi­ca­te psi­hia­tri­ce, dar o fi fost şi din cei care au scă­pat de con­dam­nă­ri pen­tru vio­lenţa în fami­lie. Pe de altă par­te, tatăl Anei era în evi­denţă psi­hia­tri­că, dar fap­ta pe care a comis-o dove­deş­te că nu supor­ta­se nici pe depar­te tra­ta­men­tul nece­sar. Pen­tru că n-o fi plătit psi­hia­tru­lui?

La 15 mai nu am văzut un raport emis de o enti­ta­te guver­na­men­ta­lă, ce ar spu­ne care este sta­rea fami­li­ei în repu­bli­ca Mol­do­va. Am văzut doar sta­tis­ti­ci: cir­ca 30% din­tre gos­po­dă­ri­i­le înre­gis­tra­te au la întreţi­ne­re copii mino­ri. Doar 7% din­tre fami­lii con­si­de­ră că nive­lul de trai faţă de anul pre­ce­dent s-a îmbu­nă­tă­ţit. Şi cei­la­lţi 93%?

La 15 mai preşe­din­te­le Dodon a emis o feli­ci­ta­re fami­li­i­lor, lăudându-se cu lan­sa­rea unei ini­ţi­a­ti­ve legi­sla­ti­ve pri­vind insti­tu­i­rea capi­ta­lu­lui fami­li­al. ”Suma capi­ta­lu­lui fami­li­al la naş­te­rea pri­mu­lui copil este de 1,5 sala­rii medii pe eco­no­mie pen­tru anul pre­ce­dent, pen­tru al doi­lea copil – două sala­rii medii pe eco­no­mie pen­tru anul pre­ce­dent, iar pen­tru trei şi mai mulţi copii – trei sala­rii medii pe eco­no­mie pen­tru anul pre­ce­dent. Fami­lia va avea drep­tul să bene­fi­cie­ze de aceas­tă pres­ta­ţie la împli­ni­rea de către copil a vîr­stei de 3 ani”. Gali­na Dodon nu a expus la 15 mai poze cu ele­fanţi roz şi fami­lii săra­ce. Poa­te la 1 iunie.

Pri­vesc iar date­le sta­tis­ti­ce: ”veni­tu­ri­le gos­po­dă­ri­i­lor cas­ni­ce cu copii sunt sub­stanţi­al mai mici decît veni­tu­ri­le gos­po­dă­ri­i­lor fără copii. În medie, în anul 2015 veni­tu­ri­le dis­po­ni­bi­le ale gos­po­dă­ri­i­lor cu copii au con­sti­tu­it 1713,5 lei lunar pe o per­soa­nă. Pe măsu­ra cre­ş­te­rii numă­ru­lui de copii în gos­po­dă­rie des­creş­te şi valoa­rea medie a veni­tu­ri­lor, până la 1164 lei în cazul celor cu 3 şi mai mulţi copii”.

Asta înseam­nă că unui mem­bru al fami­li­ei medii din Mol­do­va îi revin 2 euro pe zi. Pen­tru toa­te: ali­men­te, hai­ne, încă­lţă­ri, cărţi, rechi­zi­te, medi­ca­men­te. Oare rămâ­ne ceva pen­tru îngheţa­tă, cio­co­la­tă, vizi­te la muzee, zoo, jucă­rii? Vreau să văd poze cu par­la­men­ta­ri şi mem­bri ai Guver­ne­lor, în care pozea­ză cu pro­pri­ii copii şi scriu: ”Noi tră­im feri­ci­ţi cu câte 1164 lei pe lună (55 eur). ! #ziu­a­fa­mi­li­ei #fami­ly­day Uni­ted Nations”.

Aproa­pe 25% din­tre fami­lii sunt mono­pa­ren­ta­le. Vă ima­gi­na­ţi cât efort tre­bu­ie să depu­nă un sin­gur părin­te ca să îşi cre­as­că copi­ii? În acest caz unui copil ar putea să îi revi­nă mai puţin de 2 euro pe zi. Potri­vit ace­lo­ra­şi date sta­tis­ti­ce, doar un euro din cei doi pe care îi are un mem­bru al fami­li­ei mol­do­ve­neş­ti pe zi, pro­vi­ne din câş­ti­gu­ri sala­ri­a­le. Celă­lalt euro pro­vi­ne din vân­za­rea pro­du­se­lor agri­co­le sau – în pro­porţie de 22,3% – din trans­fe­ru­ri de la per­soa­ne­le ple­ca­te la mun­ci în stră­i­nă­ta­te. Mii de fami­lii sunt sepa­ra­te, pen­tru ca mame­le, taţii, fra­ţii, suro­ri­le să mun­ceas­că şi să tri­mi­tă bani aca­să.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *