Violenţă în familie după mitingul de 1 Mai

La 30 apri­lie 2017, la preşe­din­te­le Igor Dodon au venit revi­zo­ri de la Mosco­va, din par­tea par­ti­du­lui „Edi­na­ya Ras­si­ya”, con­dus de Vla­di­mir Putin. Este vor­ba de politicianul-boxer Valu­ev şi soţia sa. La tele­vi­zor, Valu­ev şi con­tro­la­tul său, Igor Dodon, zâm­beau ami­cal, prezentându-se ca vechi pri­e­te­ni. În rea­li­ta­te, revi­zo­rul Valu­ev a fost tri­mis să veri­fi­ce ce face Dodon în Mol­do­va cu banii Mosco­vei şi de ce a scă­pat atât de mult situ­a­ţia de sub con­trol.

Valu­ev a con­sta­tat că, la Chi­şi­nău, exis­tă pro­ble­me cu dra­gos­tea faţă de Putin. De 3 ani, cetă­ţe­nii R.Moldova călă­to­resc în UE liber şi văd cu ochii lor avan­ta­je­le UE, de ace­ea pro­pa­gan­da ruseas­că nu mai are efec­tul dorit! Şi asta e con­si­de­ra­tă greşe­a­la lui Dodon! Tre­bu­ie să facă ce a pro­mis, să denu­nţe acor­dul cu UE, să închi­dă hota­re­le şi să forţe­ze oame­nii să rămâ­nă în Mol­do­va şi să se uite la tele­vi­zoa­re­le ruseş­ti, să-i bată din pal­me lui Putin. În acest scop, Dodon a pri­mit şi licenţe TV de retrans­mi­te­re a cana­le­lor ruseş­ti, şi con­trac­te de publi­ci­ta­te cu aces­te tele­vi­ziu­ni, şi ono­ra­rii pen­tru denu­nţa­rea acor­du­lu­lui de aso­ci­e­re. Dodon a luat toţi banii ofe­ri­ţi, dar nu a făcut nimic.

Putin l-a tri­mis spe­cial pe Valu­ev, căci are pum­nul mai mare. Fiind în ospeţie la Chi­şi­nău, Valu­ev a ridi­cat de câte­va ori pum­nul să se scar­pi­ne în cap, şi Igor Niko­la­e­vi­ci a tre­să­rit. Îi cădea pe faţă umbra pum­nu­lui lui Valu­ev şi se făcea ver­de ca urma unei vână­tăi expi­ra­te. Ca să-l scoa­tă olea­că din casă, Igor Dodon a decis să-i ara­te lui Valu­ev fru­mu­seţi­le ora­şu­lui Chi­şi­nău.

Zeci de micro­bu­ze au încăr­cat oame­ni din mai mul­te sate şi ora­şe, promiţându-le bere gra­tis, îmbră­că­min­te gra­tis, chi­piu­ri gra­tis, plim­ba­re gra­tis şi diver­se aju­toa­re pe vii­tor. Oame­nii au năvă­lit, dar dezi­lu­zi­i­le au urmat una după alta. Hai­ne li s-au dat numai roşii. În pri­mul rând, o serie de bătrâ­ni nu prea poar­tă roşu, au cerut niş­te hai­ne mai întu­ne­că­ţe­le, dar li s-a dat de un fel. În rân­dul doi, au fost chiar şi câte­va cazu­ri de vio­lenţă în fami­lie: câte­va femei de prin sate s-au îmbră­cat în mai­o­u­ri roşii, mula­te pe bust, şi-au scos bro­bo­a­de­le negre de pe cap şi au mărşă­lu­it într-o vese­lie pe bule­var­dul cen­tral, iar în jurul lor – băr­ba­ţi stră­i­ni îmbră­ca­ţi în roşu. Sea­ra, au venit pe la case­le cui le are, le-au adus soţi­lor câte o bere şi o vot­că. Băr­ba­ţii au băut, apoi le-au văzut la tele­vi­zor, prin pre­a­j­ma lui Valu­ev, şi totul s-a ter­mi­nat trist.

Para­da a cul­mi­nat cu un inci­dent isto­ric, în PMAN. În timp ce tre­ceau pe lân­gă pia­tra lui Ghim­pu şi cân­tau „Moi adress sovi­et­skii soiuz”, din­spre pia­tră se înă­lţa o melo­die care mai n-a spart tim­pa­ne­le lui Valu­ev: „Deşteaptă-te, româ­ne!”. Oas­pe­te­le de la Putin a rămas nedu­me­rit, ascul­ta cuvin­te­le şi nu înţe­le­gea sen­sul: „Igor, eto cito: „Sog­nul cel­de Marţe”? Kogo sog­nuli? Poce­mu oni poi­ut pro varvarî-duşmanî? Eto pro nas?”. Dodon s-a făcut mai roşu la faţă decât mai­o­u­ri­le mula­te pe feme­i­le de la ţară. Mai ales că a auzit că şi soţia sa îngâ­na imnul „Deşteaptă-te, româ­ne”, ală­tu­ri de copi­ii săi. S-o fi încă­l­zit la soa­re, s-o fi încur­cat de stres?

Valu­ev nu a rămas prea mulţu­mit de plim­ba­rea prin Chi­şi­nău. I-a spus-o direct lui Igor Dodon, că atun­ci când a fost în Cri­me­ea, a fost pri­mit mai bine, oame­nii au decla­rat mai ferm că îl iubesc pe Putin. De aco­lo nime­ni nu poa­te ple­ca în UE şi toţi stau cuminţi şi ascul­tă ce o să li se spu­nă de la Mosco­va. Pe când la Chi­şi­nău, ai impre­sia că toţi stau cu gea­man­ta­ne­le în mâi­ni, ca să fugă mai repe­de în UE, iar cei care nu mai pot ple­ca, fie din cau­za vâr­stei sau din cau­za fap­tu­lui că nu pot învă­ţa nicio lim­bă şi nu pot să comu­ni­ce cu nime­ni din lume, afa­ră de ruşi şi mol­do­ve­ni, tot nu sunt foar­te des­chi­şi faţă de Putin, dar pri­vesc dra­gos­tea faţă de Mosco­va ca o for­mă de busi­ne­ss. Dă-le hai­ne, dă-le trans­port gra­tu­it, dă-le bere, dă-le vot­că. Unii s-au obrăz­ni­cit şi au cerut chiar de mân­ca­re la para­dă! Păi ce, Valu­ev le este bucătar-şef? El e boxer-politician şi revi­zor. Atât! Valu­ev a ple­cat cu ini­ma grea din Mol­do­va şi cu gân­du­ri negre. Dodon a rămas cu umbra pum­ni­lor lui Valu­ev pe faţă.

Marian Şura-Mura

! Acest text este un pamflet şi trebuie citit ca atare

Pam­fle­tul este o scri­e­re jur­na­lis­ti­că, care vizea­ză sen­zațio­na­lul prin exploa­ta­rea rea­li­tă­ții ime­di­a­te. El își pro­pu­ne să infor­meze, să for­meze dar și să amu­ze publi­cul, capa­bil „să gus­te” din tră­să­tu­ri­le meni­te să-l defi­neas­că drept spe­cie lite­ra­ră: sati­ra, paro­dia, iro­nia și umo­rul.

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *