Legea lui Shor, introdusă în Codul Penal

Zile­le tre­cu­te, Edu­ard Haru­n­jen, pro­cu­ror gene­ral de trei luni neîm­pli­ni­te, a acor­dat un inter­viu în care a expli­cat cum stau lucru­ri­le cu jus­ti­ţia, apli­ca­rea legii, anche­te­le, pedep­si­rea vino­va­ţi­lor şi dosa­re­le pe nume­le mari­lor coru­pţi. Inter­vi­ul a fost absor­bit aşa cum absoar­be apa nisi­pul din pus­tiu, pen­tru că dom­nul Haru­n­jen, deşi e foar­te gene­ral ca pro­cu­ror, e foar­te ”mla­dşii ser­jant” la comu­ni­cat cu pre­sa, adi­că e timid, nu orga­ni­zea­ză bri­e­fin­gu­ri, con­fe­rinţe de pre­să pen­tru toa­tă mass-media inte­re­sa­tă de refor­ma Pro­cu­ra­tu­rii, pe care a promis-o şi pe care o imple­men­tea­ză par­că cu suc­ces, par­că pe furiş.

Deci, de cum a curs din gura Pro­cu­ro­ru­lui Gene­ral inter­vi­ul, rechi­nii medi­a­ti­ci s-au năpus­tit să smul­gă cu dinţii lor veni­noşi fâşii din decla­ra­ţi­i­le lui Haru­n­jen, umplând lumea cu titlu­ri şocan­te şi cita­te teri­fi­an­te.

Una din­tre ches­tiu­ni­le fier­binţi glă­su­i­te de dl Haru­n­jen ţine de ispă­şi­rea pedep­se­lor pen­tru dare de mită. Timp de câţi­va ani, ple­bea jus­ti­ţi­a­ră de pe Bâc se frămân­ta că ves­ti­tul busi­ne­ss­man dătă­tor de mită, Ilan Shor, umblă cam liber, chiar dacă ar fi sub peri­co­lul unei con­dam­nă­ri pena­le. Expli­ca­ţia pro­cu­ro­ru­lui nou şi gene­ral a fost ilu­mi­nan­tă ca ful­ge­rul noap­tea: „După lege, dacă per­soa­na recu­noa­ş­te că a dat mită, îna­in­te ca orga­ne­le de drept să afle des­pre acest fapt din alte sur­se, ea este scu­ti­tă de pedeap­să. Ca să fie clar, Şor şi-a ispă­şit vina prin fap­tul că a scris acest auto­de­nu­nţ”, a decla­rat Edu­ard Haru­n­jen.

De când exis­tă Codul Penal, nime­ni nu şi-a dat sea­ma, afa­ră de Şor cu Haru­n­jen, cum tre­bu­ie să fun­cţio­ne­ze aceas­tă lege. For­mu­la suc­ce­su­lui în busi­ne­s­sul poli­tic mol­do­ve­ne­sc: jefu­ieş­ti o ban­că, dai mită, îţi rezol­vi pro­ble­me­le, iar când tre­bu­ie să întorci banii jefui­ţi îna­poi – tufleş­ti repe­de un denu­nţ împo­tri­va unui tip şi eşti sal­vat. Sin­gu­ra pre­con­di­ţie e ca tipul pe care îl denu­nţi să fie în dizgra­ţia coor­do­na­to­ru­lui.

După aceas­tă expli­ca­ţie expli­ci­tă a modu­lui în care fun­cţio­nea­ză darea de mită şi exo­ne­ra­rea de pedep­se pena­le, legi­sla­ţia Repu­bli­cii Mol­do­va va supor­ta niş­te modi­fi­că­ri. În Codul Penal va fi inclus un nou capi­tol, inti­tu­lat Legea Şor, care va pre­ve­dea exo­ne­ra­rea auto­ma­tă de la pedeap­sa pena­lă pen­tru ori­ce dătă­tor de mită care a făcut ori­ce denu­nţ.

Ai dat mită un vagon de căr­bu­ne? Denu­nţ şi eşti sal­vat. Ai dat mită un vagon de dola­ri – denu­nţ şi eşti sal­vat. Ai dat mită un pur­cel? O vacă? Un sac de porumb? S-ar putea să nu fie atât de uşor accep­tat denu­nţul, dar tot se va lua în con­si­de­ra­ţie.

Marţi, Par­la­men­tul a decis să nu mai lup­te pen­tru Legea Amnis­ti­ei Fis­ca­le, pen­tru că exis­tă Legea Şor. Ori­ci­ne din Par­la­ment, din Guvern, din alte insti­tu­ţii publi­ce a dat măcar o dată mită, sau de mul­te ori. Impor­tant e să îşi amin­teas­că nume­le, data şi suma mitei, să facă denu­nţ la momen­tul potri­vit şi voila! Eşti sal­vat, exo­ne­rat, nepă­tat, scos bas­ma cura­tă din marea mocir­lă a coru­pţi­ei.

Marian Şura-Mura

! Acest text este un pamflet şi trebuie citit ca atare

Pam­fle­tul este o scri­e­re jur­na­lis­ti­că, care vizea­ză sen­zațio­na­lul prin exploa­ta­rea rea­li­tă­ții ime­di­a­te. El își pro­pu­ne să infor­meze, să for­meze dar și să amu­ze publi­cul, capa­bil „să gus­te” din tră­să­tu­ri­le meni­te să-l defi­neas­că drept spe­cie lite­ra­ră: sati­ra, paro­dia, iro­nia și umo­rul.

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

1 comentariu

  1. Solon

    Marea pro­ble­me a legi­sla­tie noas­tre, dar de fapt nu e a noas­tra, e sta­ri­na, fiind­ca nime­ni nu cere ina­in­te de a vota o lege, o dez­ba­te­re publi­ca in pre­sa, cum se facea can­d­va la legi­le de inte­res natio­nal. Va mai amin­ti­ti de acei saci cu pro­pu­ne­ri la Lite­ra­tu­ra si Ara­ta etc etc Pro­ble­ma e ca la fie­ca­re lege exis­ta si a doua legea, ce o con­tra­zi­ce. Oare acum pre­sa e libe­ra sa scrie ce con­si­de­ra nece­sar si in inte­re­sul publi­cu­lui fi cata­tea­nu­lui ?? Nu. Fiind­ca exis­ta o alta si a tre­ia lege, care spu­ne ca asta ar fi secret, alta ar zice ca e public­ta­te comer­ci­a­la, a tre­ia mai inven­tea­za alt­ce­va. Ast­fel auzim,citim vedem infor­ma­ti gen Cine­va a spus ceva auzi­ta de la alt­ci­ne­va pre­cum ca etc Aici e pro­ble­ma pre­sei. E redu­sa la tace­re si lip­sa de inflenta,fiindca a dez­a­ma­git ceta­tea­nul. Prin omi­siu­ni, mani­pu­la­ri, dez­in­for­ma­ri si diver­su­ni medi­a­ti­ce

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *