Filip, nemulţumit de presa lui Plahotniuc

Zile­le tre­cu­te, pre­mi­e­rul Filip a făcut-o pe jur­na­lis­tul, dar şi pe mare­le sufe­rind pen­tru inde­pen­denţa mass-media. Nu l-aţi auzit? Nici n-aveaţi cum. Căci a făcut-o pe fana­tul jur­na­lis­mu­lui liber, la Bru­xe­l­les, în lim­ba engle­ză.

La fine­le lunii mar­tie, Pavel Filip a sem­nat un arti­col de opi­nie pe un por­tal euro­pean, Eurac­tiv. Arti­co­lul se numeş­te „O invi­ta­ţie de a inves­ti în pia­ţa media din Mol­do­va”. Arti­co­lul tre­bu­ie citit rând cu rând, cu pau­ze lun­gi de râs, la fie­ca­re ali­ne­at.

„Asi­gu­ra­rea unei pieţe media diver­se este foar­te impor­tan­tă, de ace­ea insti­tu­ţi­i­le media din Vest sunt invi­ta­te să facă inves­ti­ţii în Mol­do­va”. A făcut-o pe şme­che­rul. Nu i-o spu­ne direct în faţă mag­na­tu­lui medi­a­tic Vlad Pla­ho­t­niuc, nu-i dă de înţe­les că pia­ţa media e cap­tu­ra­tă, uni­vo­că, plic­ti­si­toa­re şi abu­zi­vă. Pavel Filip a făcut-o pe furiş, a ieşit tip­til din Mol­do­va, a zdro­bit un arti­col în engle­ză, în care aproa­pe stri­gă: Salvaţi-ne, fra­ţi­lor euro­pe­ni! Veni­ţi să diver­si­fi­ca­ţi media în Mol­do­va, că e jale! Frec­venţe­le TV şi Radio cu aco­pe­ri­re naţio­na­lă sunt dis­tri­bu­i­te între poli­ti­cie­ni şi CCA nu miş­că din deget, decât dacă e un inte­res poli­tic!

Ca să nu tre­zeas­că sus­pi­ciu­ni, nici în tabă­ra poli­ti­că de aca­să, nici în cea din UE, Pavel Filip con­ti­nuă cu mesa­je sexy, de sar jar­ti­e­re­le de pofte de a veni şi a inves­ti în pre­sa de la Chi­şi­nău: „Mol­do­va a lăsat în urmă cri­za poli­ti­că şi finan­ci­a­ră, dar şi stag­na­rea eco­no­mi­că din 2015 şi a decis să ia calea refor­me­lor ambi­ţi­oa­se”. Hai­deţi să fim sin­ce­ri, când citeş­ti aşa ceva, dacă nu eşti în Mol­do­va – vrei ime­di­at să mer­gi în Mol­do­va: cri­ze nu-s, sără­cie nu-i, pro­ble­me nu-s, doar pro­iec­te ambi­ţi­oa­se de vii­tor! Pen­tru inves­ti­to­rii stră­i­ni care mai stă­teau la îndo­ia­lă, Pavel Filip ada­u­gă urmă­toa­rea pro­po­zi­ţie în edi­to­ri­al: „Ca o man­tra guver­na­men­ta­lă, noi am denu­mit anul 2016 ca an al sta­bi­li­tă­ţii”. Pen­tru cei care nu ştiu ce e o man­tra, e o for­mu­lă sacră cu valoa­re magi­că şi edu­ca­ti­vă, în une­le prac­ti­ci şi reli­gii orien­ta­le (yoga, budism, hin­du­ism, tan­trism). Înţe­le­geţi, euro­pe­nii aceş­tia nu umblă cu bise­ri­ca orto­do­xă rusă, cu canoa­ne şi icoa­ne făcă­toa­re de minu­ni. Euro­pe­nii îs cu man­tre­le, cu magi­i­le spi­ri­tu­a­le ima­te­ria­le. N-aţi simţit aceas­tă man­tră? N-aţi simţit că anul 2016 a fost al sta­bi­li­tă­ţii? Da, sără­cia a fost sta­bi­lă, da, dece­pţi­i­le, dez­nă­dej­dea, flu­xul de migra­ţie au fost sta­bi­le. Nu e o min­ciu­nă. E un fel de man­tră.

„Împre­u­nă cu cole­gii mei din fra­cţiu­nea par­la­men­ta­ră majo­ri­ta­ră, sunt abso­lut sigur de fap­tul că con­so­li­da­rea demo­cra­ţi­ei nece­si­tă o mass-media acti­vă şi diver­si­fi­ca­tă. Ori­ce manu­al de demo­cra­ţie des­crie acest rol cen­tral al pre­sei libe­re”. Înţe­le­geţi, Filip vor­beş­te de demo­cra­ţia ca la car­te. Ca în manu­al. Cu insti­tu­ţii depo­li­ti­za­te şi pre­să libe­ră. Pla­ho­t­niuc şi întreg par­ti­dul au pri­mit o mare pal­mă, ei încear­că din greu să con­stru­ias­că aici un model de stat cap­tu­rat, cu majo­ri­ta­te par­la­men­ta­ră de adu­nă­tu­ră tra­se­i­stă, şi când colo, pre­mi­e­rul umblă cu cărţi euro­pe­ne des­pre liber­tă­ţi.

Ca să nu supe­re prea mult patro­nul poli­tic de aca­să, Filip a tre­cut uşu­rel la inte­re­sul finan­ci­ar. Cu acest inte­res mag­ni­fic cal­mezi supă­ra­rea ori­că­rui patron din lume. Filip a che­mat pre­sa stră­i­nă să adu­că bani în Mol­do­va şi asta e atât de nece­sar, groa­pa defi­ci­ta­ră după fur­tul mili­ar­du­lui e atât de mare, încât olea­că de cri­ti­că e ier­ta­tă, dacă asta adu­ce foloa­se. „Media este un busi­ne­ss ghi­dat nu doar de inte­re­sul public, dar şi de pro­fit. În final, capa­ci­ta­tea unui ziar sau a unui canal TV de a-şi infor­ma citi­o­rii sau teles­pec­ta­to­rii depin­de de situ­a­ţia finan­ci­a­ră a insti­tu­ţi­ei media”, spu­ne Filip, vor­bind în con­ti­nu­a­re în ter­me­ni elo­gi­oşi des­pre eli­be­ra­re de taxe pen­tru repor­te­ri, inde­pen­denţă edi­to­ri­a­lă, des­pre rezis­tenţa şi inte­gri­ta­tea pre­sei. Tare fru­mos a mai scris. E ade­vă­rat, aici la Chi­şi­nău, pre­mi­e­rul Filip nu a orga­ni­zat nici­o­da­tă nicio con­sul­ta­re publi­că cu edi­to­rii şi mana­ge­rii de media, în spe­cial cu cei nea­fi­li­ați poli­tic. Dar ce con­tea­ză pre­sa libe­ră de la Chi­şi­nău? La ce folo­seş­te? Doar deran­jea­ză? Prin­ci­pa­lul e să spu­nă fru­mos în engle­ză cât de mult apre­cia­ză pre­sa de cali­ta­te, căci acţiu­ni­le Guver­nu­lui de la Chi­şi­nău nu se fac pen­tru bine­le soci­e­tă­ţii mol­do­ve­neş­ti, care e o sărăn­toa­că şi o frus­tra­tă, ci de ochii par­te­ne­ri­lor de dezvol­ta­re euro­pe­ni, care au bani şi tre­bu­ie minţi­ţi fru­mos. Bra­vo, Pavel Filip. Aşteap­tă inves­ti­ţi­i­le stră­i­ne în media, că iaca-iaca vin. O par­te vin din Rusia, cu Per­vîi Kanal direct la Pri­me, o par­te – de la Cos­min Guşă, mag­na­tul de pre­să care a adus Publi­ka la Chi­şi­nău, şi care acum e anu­nţat în urmă­ri­re gene­ra­lă.

Marian Şura-Mura

! Acest text este un pamflet şi trebuie citit ca atare

Pam­fle­tul este o scri­e­re jur­na­lis­ti­că, care vizea­ză sen­zațio­na­lul prin exploa­ta­rea rea­li­tă­ții ime­di­a­te. El își pro­pu­ne să infor­meze, să for­meze dar și să amu­ze publi­cul, capa­bil „să gus­te” din tră­să­tu­ri­le meni­te să-l defi­neas­că drept spe­cie lite­ra­ră: sati­ra, paro­dia, iro­nia și umo­rul.

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

2 comentarii

  1. mercaru ion

    Mie mi se pare si un sem­nal de alta natu­ra si anu­me ca pre­sa noas­tra si mass-media vrea sa sca­pe nu de oli­gar­hii nostri,ci de cei rusi sau de pre­sa rusa care face ce vrea aici,dar ne min­te si ne mani­pu­lea­za efi­cient popu­la­tia ajun­gand sa votam un pro­rus decla­rat cu 52% ca presedinte,iar in son­da­je par­ti­dul lui PSRM,a luat locul PCRM din 2009,conducand deta­sat cu pes­te 35%,fata de modes­te pro­cen­te de doua sau o cifra cele­lal­te par­ti­de ,une­le in Par­la­ment acum,ar fi sub pra­gul de acces parlamentar,acesta fiind rezul­ta­tul pro­pa­gan­dei si mani­pu­la­rii mass-media ruse in Moldova,de ace­ea este acest apel dis­pe­rat al primului-ministru Filip la UE,,

    • Andrei

      În cazul ăsta Filip ar tre­bui să facă „un apel dis­pe­rat” către pre­șe­din­te­le său de par­tid, Pla­ho­t­niuc, care retrans­mi­te de la Mosco­va min­ciu­ni­le de la Per­vîi Kanal prin inter­me­di­ul tele­vi­ziu­ni­lor sale

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *