Arhiva: Ştiri politice

(video) Cum s-a schimbat timp de trei ani poziția deputatei Ivanov despre votul mixt: „Favorizează Partidul Democrat, nu trebuie să filosofăm!”

Pozi­ția unor poli­ti­cie­ni refe­ri­tor la nece­si­ta­tea schim­bă­rii sis­te­mu­lui elec­to­ral s-a modi­fi­cat sem­ni­fi­ca­tiv în ulti­mii ani. Depu­ta­ta Vio­le­ta Iva­nov, spre exem­plu, fiind depu­ta­tă din par­tea Par­ti­du­lui Comu­niș­ti­lor, făcea în 2014 decla­ra­ții care vin…