Arhiva: Ştiri culturale

Festivalul republican al Etniilor

Fes­ti­va­lul repu­bli­can al Etni­i­lor se află în acest an la cea de XV-a edi­ție. Con­form tra­di­ției fes­ti­va­lul se des­fă­șoară în a treia dumi­nică din sep­tem­brie în mai multe loca­li­tăți din…