Arhiva: Ştiri culturale

Muzică de calitate pentru fiecare

Aso­ci­a­ția Obș­teas­că pen­tru copii și tine­ret cu dere­glă­ri func­țio­na­le a ini­țiat o cam­pa­nie prin care-și pro­pu­ne să aju­te acești copii să ajun­gă la un con­cert de muzi­că cla­si­că. Este vor­ba…

(Foto-Reportaj) Culisele unei Afaceri Est

O dis­cu­ție des­pre „Afa­ce­rea Est” se com­bi­nă de minu­ne cu un ceai de tei la Tea­trul Națio­nal „Euge­ne Ione­s­co”. După pro­iec­ția fil­mu­lui care este o copro­duc­ție România-Moldova-Lituania, oame­nii s-au adu­nat…