Arhiva: Ştiri culturale

(Foto) Spectacolul „Veselul Humuleștean”

Cu oca­zia împli­ni­rii a 180 ani de la naș­te­rea scri­i­to­ru­lui Ion Cre­an­gă, tea­trul Gin­ta Lati­nă vă invi­tă la spec­ta­co­lul lui Tudor Țăr­nă „Vese­lul Humu­leș­tean”, cro­șe­tat din frag­men­te­le ope­re­lor mare­lui scri­i­tor român.

„Eugen Doga – 80 de primăveri”

La 1 mar­tie, maes­trul Eugen Doga împli­neș­te 80 de ani. În acest sens, la Par­la­ment va fi orga­ni­zat eve­ni­men­tul ani­ver­sar „Eugen Doga – 80 de pri­mă­ve­ri”. La eve­ni­ment va fi pre­zent maes­trul…

„Sfârșit de secol românesc”

Astăzi, 23 febru­a­rie, înce­pând cu ora 18:15, la Libră­ria din Cen­tru (bdul Ște­fan cel Mare nr.126) va avea loc lan­sa­rea volu­mu­lui de exi­ge­ză „Sfâr­șit de secol româ­ne­sc” de Adri­an Ciub­o­ta­ru,…