Arhiva: IMPORTANTE

Bani îngropaţi în asfalt

Anu­al, în R. Mol­do­va, mili­oa­ne de dola­ri sunt îngro­pa­te în dru­mu­ri neca­li­ta­ti­ve. Ast­fel, sta­rea dru­mu­ri­lor din R. Mol­do­va a deve­nit un subiect dis­cu­tat frec­vent atât de către şofe­ri, cât şi…

Citiți acum în ZdG

Astăzi, joi, 23 mar­tie 2017, în Zia­rul de Gar­dă, afla­ți deta­lii din dosa­rul de tră­da­re de patrie pe nume­le fos­tu­lui depu­tat Iurie Bol­bo­cea­nu, des­pre un alt tre­cut penal în care…

Judecătorii „campioni” la proceduri disciplinare

Jude­că­to­rul care a figu­rat în cele mai mul­te pro­ce­du­ri dis­ci­pli­na­re în anul 2016 acti­vea­ză la Jude­că­to­ria Chi­și­nău, cu sedi­ul în sect. Râș­ca­ni al capi­ta­lei, și exer­ci­tă atri­bu­ți­i­le de jude­că­tor de…