Arhiva: Diaspora

Telefonul pierdut

Soa­cra mea, Eli­za­be­th, sau pur şi sim­plu nana (cuvân­tul englez pen­tru buni­că), are 85 de ani. Într-o zi, ne-a amu­zat spu­nând că nu ara­tă rău la 78. Noi n-o mai…

Priscila

Pe Pris­ci­la am cunoscut-o, prac­tic, ime­di­at după ce am ajuns în Spa­nia. Emi­gra­se ceva mai devre­me din Chi­le. S-a adap­tat uşor, deo­a­re­ce vor­bea o spa­ni­o­lă colo­ra­tă şi mai evo­lu­a­tă decât…

Parcările canadiene vs parcările din Chișinău

În ţări­le dezvol­ta­te, par­că­ri­le sunt foar­te efi­cien­te, con­tri­bu­ind la buge­tul local şi la ordi­nea publi­că. În ora­şe­le can­a­die­ne, par­că­ri­le sunt bine puse la punct. Cal­ga­ry, un oraş cu potenţi­al de…

Trei lecţii ale străinătăţii

Scriu aces­te rân­du­ri din Isra­el. Am pără­sit R. Mol­do­va acum 11 ani, într-o zi cal­dă de toam­nă. Am hotă­rât atun­ci să merg în lume şi să învăţ ceva nou – ceva ce…

Vişinii înfloresc la Seattle

„Wow!”, spun eu când întorc la dreap­ta şi văd un rând de vişi­ni în floa­re chiar lân­gă casa mea. Flo­ri­le roz îmi bucu­ră ochii şi îmi încă­l­zesc ini­ma. În fie­ca­re…

Parcările din Rimini

Sunt în Ita­lia de vreo 6 ani. Aici am con­sta­tat că, pen­tru mine, mași­na e indis­pen­sa­bi­lă. Cel puțin un mem­bru al fami­li­ei are mași­nă. Nu con­tea­ză cât de cos­ti­si­toa­re sau…