Arhiva: Diaspora

Limba noastră, dușmanul nostru?

În Mol­do­va, îmi dau sea­ma că acest titlu ar putea declan­șa o temă care poa­te avea efec­tul ben­zi­nei tur­na­te în foc. Cred, însă, că e o temă foar­te impor­tan­tă, pe…

Statul laic: Moldova vs. Germania

Voi înce­pe acest arti­col prin a pune punc­tul pe i: reli­gia, ca şi lim­ba, con­sti­tu­ie unul din pilo­nii de bază ce defi­ne­sc o naţiu­ne şi o dife­renţi­a­ză de alte­le. La…

Dorul de mirosul casei mele

„Dorul este un organ de cunoa­ş­te­re a infi­ni­tu­lui”, zicea Luci­an Bla­ga. Şi totu­şi, nu doar cunoa­ş­te­rea infi­ni­tu­lui m-a deter­mi­nat să plec în lume, ci şi situ­a­ția mate­ria­lă, fap­tul că nu…

Sectorul nonprofit în Canada

Sunt de aproa­pe 8 ani în Can­a­da și am avut noro­cul să acti­vez ca asis­ten­tă în cadrul Depar­ta­men­tu­lui finan­ci­ar al unei com­pa­nii non­pro­fit din ora­șul Cal­ga­ry, Alber­ta. Mai întâi, voi…